Search Results

You are looking at 61 - 70 of 203 items for :

  • "adatbázis" x
  • All content x
Clear All

Jelen közleményünkben a TIM adatbázis talajain és már meglévő adatain alapuló statisztikai elemzést végeztünk, azzal a céllal, hogy kiderítsük mely talajparaméterek okozzák az oldott szerves anyag (DOM), valamint ezen belül is a DOC, DON koncentráció és a DOC/DON arány változását. A talajokat két csoportra osztottuk: karbonátos (CaCO 3 tartalom > 0,1%) és karbonátmentes (CaCO 3 tartalom < 0,1%) talajokra.Mind a karbonátos, mind a karbonátmentes talajcsoportnál az eredeti változókból főkomponenseket képeztünk annak érdekében, hogy az egymással korreláló változókat egy főkomponensbe sűrítsük, ezáltal a talajtulajdonságok hatásának értelmezése könnyebbé válik. Három főkomponenst kaptunk a karbonátmentes csoportban: F1 –amely a talaj humusztartalmát és a mechanikai összetételt, F2 –amely a talaj aciditási faktorait (pH, y 1 ) és az F3 –amely a CaCl 2 -oldható N-formákat tartalmazza. Karbonátos talajoknál szinte ugyanezt kaptuk, eltérés, hogy ennél a talajcsoportnál az F1 főkomponenes tartalmazza az aciditási tulajdonságokat, az F2 pedig a szerves-ásványi jellemzőket. A vizsgálat eredményeit az alábbiakban foglalhatjuk össze:–A legnagyobb hatással az oldott szerves anyag változókra (DOC, DON, DOC/DON) a CaCl 2 -oldható N-formákat tömörítő főkomponensnek volt mindkét talajcsoport esetében.–Az aciditási paramétereket tömörítő (pH és y 1 ) főkomponens és a talaj DOC tartalma között szignifikáns, negatív összefüggést találtunk mind a karbonátos, mind a karbonátmentes talajoknál. –Az irodalommal ellentétes módon a „humusz-agyag”-főkomponensnek nagyon csekély hatását tapasztaltuk mind a DOC, mind pedig a DON koncentrációira.–Karbonátmentes talajok esetében azt találtuk, hogy a DOC mennyiségét a három főkomponens a következőképpen határozza meg: DOC = 0,54*** F3(N) –0,36** F2(Hu) + 0,27** F1(Ac).–Karbonátos talajoknál a regressziós egyenlet: DOC = –0,46** F1(Ac) + 0,42** F3(N) _+

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Endre Dobos, Péter Vadnai, Réka Bertóti, Károly Kovács, Erika Michéli, Tamás Szegi, Emil Fullajtar, Vit Penizek, and Marcin Switoniak

A pixel alapú kategorikus adatok, különösen a talajosztályozási kategóriák validálása több okból is nehéz. A pixelek szinte sohasem jellemeznek homogén területet, jelentős szintű heterogenitás rejlik mögöttük. Ennek a heterogenitásnak a jellemzésére, illetve az ilyen minőségi változókat, osztályokat tartalmazó adatbázisok jellemzésére nem állnak rendelkezésre validációs adatbázisok. Mennyiségre utaló kvantitatív adatok validálása talán könnyebb, mert ezek jelentős része már önmagában terület alapú adat. A mintákat gyakran nagyobb területről vett részminták összekeverésével gyűjtik, így az ezekből mért adatok már a mintavételi módszertanból adódóan is átlagminták. Talajtípusokra, osztályokra nem lehet „átlagmintázni”, itt minden részmintát külön kell osztályozni és feldolgozni, ezért az ilyen validációs célú adatbázis rendkívül ritka. A ValiDat.DSM erre a célra jött létre. Minden validálni kívánt pixel területére öt szelvény adatait adja meg, melyekből már megjelenési százalék, illetve az osztályok pixelen belüli dominancia viszonyai is meghatározhatók. Ezeket az információkat használtuk fel az osztályváltozókat tartalmazó talajtani adatbázisok validációs módszertanának továbbfejlesztésére.A módszer lényege az osztályváltozók közötti hasonlósági viszonyok számszerűsítése, és területarányú súlyozása. A hasonlóságot egy négy értéket felvevő hasonlósági faktorral jellemeztük. A területi részarányt a ValidDat.DSM-ből származtattuk 20 százalékos kerekítéssel. Ezek alapján számítottunk a validációs helyszínekre taxonómiai alapú becsült pontosság (TAP) értékeket, melyek az adott helyszín egy számértékkel kifejezett pontosság értékei. A hagyományos kategorikus osztályozási pontosság mérésnél csak 0 és 1 értékeket vehettek fel ezek a változók, aszerint, hogy a becsült és a valós osztály kategória megegyezett-e vagy nem. Az általunk javasolt módszer sokkal érzékenyebb, képes egy 0 és 1 közötti skálán bármely értéket felvevő pontosságértékkel jellemezni a becsült és a valós osztályok közötti hasonlóság mértékét.A ValiDat.DSM a validáción kívül számos kutatásnak képezheti kiinduló adatbázisát. Jól alkalmazható eltérő környezeti adottságú területeken belüli talajtani heterogenitás jellemzésére, melyre mintaként a magyarországi pontokat használtuk fel. Az eredmény azt bizonyítja, hogy a referencia csoportok tekintetében a pixelek közel 80%-a viszonylag homogén, ami már önmagában egy értékes és továbbgondolásra érdemes adat. További vizsgálatok lehetségesek az egyéb vizsgált jellemzők térbeli heterogenitására, illetve azok megjelenési összefüggéseinek vizsgálatára is. Az eredmények természetesen erősen függenek a talajképződési környezettől, így értékelésük csak egy komplex természetföldrajzi értelmezés mellett történhet meg.Jelen munkánkban elsősorban a ValiDat.DSM adatbázis és módszertan, valamint a potenciális felhasználási lehetőségek bemutatása volt a cél. A taxonómiai távolságokon alapuló validáció gyakorlatba történő átültetéséhez természetesen még számos részletet ki kell dolgozni. A hasonlósági tényezők önkényesen lettek meghatározva, egy jobban és részletesebben kidolgozott taxonómiai távolság számítási módszer segítségével lényegesen pontosabbá tehetjük a módszert. A helyi viszonyok és jellemzők alapján módosított taxonómiai távolság táblázat valószínűleg tovább javíthatja a módszer megbízhatóságát.A ValiDat.DSM adatbázis a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatikai Intézetének honlapján érhető el ( http://www.uni-miskolc.hu/~soil/index.html ).

Restricted access

Belicza, E., Jánosi, A.: Study of incidence and treatment of acute myocardial infarction by evaluating the financing database: 2004–2009. [A heveny szívinfarktus előfordulásának és ellátásának vizsgálata a finanszírozási adatbázis elemzésével: 2004

Restricted access

://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,45948635&_dad=portal&_schema=PORTAL [Hungarian] Hungarian National Health Insurance Fund Administration database. [OEP-adatbázis] [Hungarian] Van Weely, S., Leufkens, H. G

Open access

Kárpát-medencei Magyar Kutatási Adatbázis (KMKA) Webseiten des Konsortiums ELTE-GEOX-MTAKI, http://gis.geox.hu/mtaki/terinf/map_ie.asp Darvas, Á. & K. Tausz (2002) ‘A gyermekek szegénysége

Restricted access

etimológiai nagyszótár [Etymological dictionary of Hungarian]. Budapest : Arcanum Adatbázis . Washio , Ryuichi . 1997 . Resultatives, compositionally and language variation

Full access

ARCANUM , 2004. Königreich Ungarn — The First Military Survey (1763–1785), Digitized Maps of the Habsburg Empire. MD Military History Institute and Museum, Arcanum Adatbázis Ltd. Budapest

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: János Kappelmayer, Csaba Antal, and Zsuzsanna Bereczky

A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság több mint egyévnyi előkészítő munka után elindít egy internetes vizsgálati regisztert, amelynek célja az, hogy a klinikus és laboros kollégák megtalálják azon speciális in vitro laboratóriumi vizsgálati lehetőségeket, amelyek segítségével a komoly diagnosztikai problémákat jelentő eseteket ki lehet vizsgálni. Ennek alapja egy SQL adatbázis, amit „admin” felületről lehet menedzselni. A különböző vizsgálati terület színek szerinti kiválasztása egy-egy szűrőt jelent az adatbázisban. Az adott területen belül egyszerűen és gyorsan megtalálhatjuk a kérdéses tesztet, vizsgálat vagy diagnózis szerinti listázással, illetve kereséssel, ahol a relációs lekérdezések PHP segítségével valósulnak meg. A regiszter kialakításánál előzetes egyeztetések során az alábbi alapelvek kerültek kialakításra: a vizsgálati regiszterben nem találhatók meg alapvető laboratóriumi vizsgálatok (például protrombinidő, bilirubinmeghatározás) és a megnevezett speciális témakörökben sem kerül feltüntetésre valamennyi fajta vizsgálat. Ennek oka az, hogy bizonyos vizsgálatokat blokkban vagy panelben érdemes csak felvinni, idetartozik például a CD-markerek meghatározása vagy az immunfixáció végzése, ezt megelőző fehérjeelektroforézissel. De nem szerepeltethető önállóan antitrombin III-aktivitás sem, csak komplex thrombophiliakivizsgálás részeként, vagy FSH- és LH-meghatározás is csak az infertilitás teljes kivizsgálásának részeként tüntethető fel. A vizsgálati regisztert login és password megadásával valamennyi kolléga számára elérhetővé kívánjuk tenni. Orv. Hetil., 2011, 152, 2056–2062.

Restricted access

Summary

This contribution focuses on domain-specific multilingual structured content (including terminology). In eApplications, such as eBusiness, eHealth, eLearning, etc., terminology today is mostly embedded in or combined with other kinds of content (most frequently occurring in specialized texts) – increasingly, however, occurring in combination with other kinds of structured content. In order to make the development of structured content less expensive (because of its labour-intensiveness), new methods for web-based, distributed, cooperative creation of structured content (and the respective workflow management) are needed.

This adds a new dimension to technical and other kinds of interoperability: content interoperability, a fundamental requirement for achieving the aims of the semantic web. ISO/TC 37 “Terminology and other language and content resources” is gradually moving into this area, bringing in its competence and experience with the data modelling of multilingual terminological data and other language resources (LRs) from the point of view of ‘content’ as seen by domain experts.

A new generation of content repositories, such as the ISO Concept DataBase (ISO/CDB), the DIN Properties Dictionary and the eCl@ss multilingual product classification are important developments in the direction outlined above. They are based on international standards, which will also pave the way for new kinds of certification and quality management in the enterprise.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A felsőoktatásban tanuló hallgatók jól-létének vizsgálata a nemzetközi kutatások érdeklődési körébe került, mert a felnőttkori egészség, mint érték, fontos szerepet játszik a jövő generációjának életében. Célkitűzés: A szerzők orvos- és egészségtudományi tanulmányaikat megkezdő hallgatók körében vizsgálták a hallgató jól-lét értékét befolyásoló változókat (élettel való elégedettség, hallgatói eredményesség, egyetemi infrastruktúrával való elégedettség, sport, szülők anyagi helyzete). Módszer: A jól-lét mérésére az Egészségügyi Világszervezet WBI-5 (Általános Jól-lét Index, 5 tételes) magyar változatát használták. A WBI-5 belső megbízhatósága magas (Cronbach-alfa: 0,778). Eredmények: A kérdőív rotálatlan főkomponens-elemzése megerősíti a kérdőív homogenitását, az adatbázis használhatóságát (Kaiser–Meyer–Olkin-index = 0,748; Bartlett-teszt<0,0001). Lineáris regresszió alkalmazásával (R = 0,458, R2 = 0,21, F = 16,33, p = 0,001, a VIF-értékek 1 körüliek) kiszűrve a válaszokból azokat a magyarázó változókat, amelyek a legjobban befolyásolják a függő változó, a WBI-5 értékét: 1. pozitív lineáris kapcsolatot mutat a karral, az SWLS-pontszámmal, a sportolással, az egyetemi infrastruktúrával való elégedettséggel; 2. negatív lineáris kapcsolatot mutat a nemmel, a szülők anyagi helyzetével. Következtetés: A hallgatók jól-lét vizsgálata segítséget adhat a karoknak, az oktatóknak a hallgatóikban rejlő lehetőségek kibontakoztatásához, a feleslegesen stresszt okozó helyzetek kiküszöböléséhez. Orv. Hetil., 2016, 157(44), 1762–1768.

Open access