Search Results

You are looking at 61 - 70 of 309 items for :

  • "fejlődés" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt

Az elmúlt évtizedben a kognitív fejlődés-idegtudomány rohamos fejlődésének lehettünk tanúi. A képalkotó eljárásokat alkalmazó kutatásoknak köszönhetően ma már viszonylag sokat tudunk arról, hogy az agy mely területei, hálózatai töltenek be meghatározó szerepet az olvasás eltérő folyamataiban és szakaszaiban. Jelen tanulmányban több kérdést érintünk.

A tanulmány első részében bemutatjuk, miként alakulhat ki az olvasástanulás során az agyi területek rendkívül összetett rendszere, amely a gyakorlott olvasókat jellemzi. A gyakorlott olvasóknál a szövegfeldolgozás folyamatában legalább három meghatározó rendszer: egy anterior és két poszterior feldolgozó kör különíthető el. Az olvasástanulás és -elsajátítás kezdetén viszont jóval elosztottabb, a területi határokat tekintve elmosódottabb agyi működési mintázatokat figyelhetünk meg. A fejlődés során egyfajta interaktív specializáció történik: egyes, az induláskor elsősorban a jobb agyfélteke területeihez köthető funkciók szerepe gyengül, miközben a bal agyféltekének az olvasásban fontossá váló területei bizonyos alfolyamatok végrehajtására specializálódnak, s e területek kapcsolatai is megerősödnek.

A tanulmány második részében a diszlexiakutatások eredményeit elemezzük, amelyek azt segítenek megérteni, miként vezethetnek az agy meghatározott területeinek szerkezeti és/vagy működési anomáliái olvasási zavarok kialakulásához. Végül a tanulmányban bemutatjuk azt is, miként változnak meg a gyakorlott olvasó más megismerő funkciói éppen az olvasás hatására; ehhez támpontot az analfabétákkal végzett kutatások adnak.

Restricted access

traditional family models, parental behavior and the child development. [Egyenlőtlenségek és gyermeki fejlődés – beavatkozási lehetőségek. In: Sallai, É. (szerk.): Társadalmi egyenlőtlenségek, a nem hagyományos

Restricted access

): Különböző mértékben legelt területek összehasonlító vizsgálata a bükki Nagymezőn. (Comparative analysis of differently grazed areas in the Nagymező, Bükk Mts.) A fenntartható fejlődés időszerű kérdései a mezőgazdaságban , Georgikon napok, Keszthely, pp

Restricted access

akadémiai szféra és az innováció– a hazai felsőoktatás és a gazdasági fejlődés. Budapest, Új Mandátum. 15 Polónyi I. (2016) A neveléstudomány helyzetéről. Iskolakultúra

Open access

kialakulásának esélyei a mezőgazdasági kistermelők körében . Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. Jánossy Ferenc (1966): A gazdasági fejlődés trendvonala és a helyreállítási periódusok . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Restricted access

-65. 2000, 2001 51 Erdösi F. (2000): Európa közlekedése és a regionális fejlödés . Budapest-Pécs: Dialóg, Campus. Európa

Restricted access

The paper offers a digression into the issue of a specific group of children in the Early Middle Ages – the children of the elite in the northern region of the Carpathian Basin. By means of analysis and evaluation of the grave goods, the elements of the burial rite of children’s graves, it is possible to detect certain distinctive phenomena that show the importance of child individuals of higher social class. In terms of archaeological material, it is shown to a large extent by analogical phenomena of the burials of adult elite individuals. The phenomena manifest themselves with certain deviations due to the effect of a different social and cultural-ethnic development.

Restricted access

Absztrakt

Bolzano megyében a német ajkú kisebbség olyan összefüggő területi egységen él, amely elősegítette számára kisebbségi jogok kivívását és az autonómia kérdésének rendezését. A lakosság jelenlegi jóléte és a megye autonómiája azonban nem egyik pillanatról a másikra alakult ki, hanem évtizedek fejlődésének eredménye. Ez a fejlődés még napjainkban sem tekinthető lezártnak, sőt az európai integráció hatására folyamatosan változik. Érdemes megvizsgálni, hogyan alakult ki a jelenlegi állapot, és milyen jogi háttér biztosítja Olaszország e területén a német és a ladin nyelvi kisebbség önállóságát. Ebben fontos szerepet játszik a nyelvi kérdés is, amelyet a jogi terminológia tudatos kezelésével is igyekeznek támogatni. E vizsgálatok eredményei mintául szolgálhatnak a külföldön élő magyar kisebbség számára is.

Restricted access

A jelenlegi globális gazdasági válság kitörésekor – noha a világhelyzet minden lényeges elemében eltérő – joggal merült fel a folyamat hasonlósága az 1929–33 közti gazdasági világkatasztrófával. (A szerző ezért foglalkozott a tanulmány első részében Franklin D. Roosevelt amerikai elnök korszakos teljesítményével a „New Deal” néven ismert válságkezeléssel.) E második rész a G20 testületébe tömörült hatalmaknak a mostani krízis elleni küzdelmét mutatja be, amelynek során sikeresen elhárították a világgazdaságot fenyegető összeomlást. Eközben fokról fokra változott a G20 maga is: státusa, belső erőviszonyai módosultak. A tanulmány a geostratégiai helyzet újonnan adódó kérdéseit taglalja, végül foglalkozik a világtársadalom jövőjének meghatározó alternatívájával: a növekedés és/ vagy fejlődés paradigmaváltásának lehetőségével.

Restricted access

The designs of mechanical engineering factories and large breweries in Budapest reveal the fundamental influence of an early functionalism on the development of historical factory buildings in the period under investigation — 1870–1916. The architectural results differed depending on the particular industry. In order to develop a comprehensive explanatory model for the establishment of production facilities with their differentiated forms of expression, it is necessary to examine all the various influencing factors. It can be concluded that the development of production facilities in mechanical engineering led to the establishment of non-specific spaces, whereas in the brewing industry highly specialized areas were created that could barely serve other functions.

Restricted access