Search Results

You are looking at 61 - 70 of 79 items for :

  • "vallásosság" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

-Health Systems Kovács, E., & Pikó, B. (2009). Vallásosság a magyar középiskolások körében. Társadalomkutatás, 27 (1), 27—48. Landau, R. (1995). Locus of control and socioeconomic status: Does internal locus

Restricted access

Povedák , István 2010: Árpád és a gepárd. A magyar “civil vallásosság” dimenziói [Árpád the Prince of Hungarians and the Cheetah. Dimensions of Hungarian Civil Religiosity]. In: Filkó , Veronika — Kőhalmy , Nóra — Smid , Bernadett (eds

Restricted access

–80. Varga Károly (1999): Vallásosság-szindróma és polgári társadalom: Szociológiai hipotézisek megvitatása a világnézeti helyzet alakulásáról . Osiris Kiadó, Piliscsaba-Budapest. Varga Károly (2003): Értékek fénykörében: 40 év

Restricted access

Tomka, M. (1996) ‘Vallás és vallásosság’ in R. Andorka, T. Kolosi & Gy. Vukovics Hrsg., Társadalmi Riport (Tárki: Budapest) 592-616. Tomka M

Restricted access

, 686. Martos, T., & Kézdy, A. (2007): Vallásosság, lelki egészség, boldogság. In: K. Horváth-Szabó (szerk.), Vallásosság és személyiség (51—83). Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Restricted access

Orthodox kosher mass culture?

Food industry, hospitality industry, children’s holidays and open-air baths in the weekly paper of orthodox Jewry in Hungary, 1925–1944

Acta Ethnographica Hungarica
Author: Norbert Gleszer

vallásosság kutatása Európában. Tudománytörténeti vázlat [Research on popular religiosity in Europe. A history of learning outline], in: Ethnographia 97 /75–113/ Tüskés G. A népi vallásosság kutatása Európában

Restricted access

elő: „veled a hűség, vele a hitszegés, veled a törvény, vele a bűn, veled az igazság, vele az igazságtalanság; veled a kímélet, tisztaság, vallásosság, vele a kegyetlenség, kéjvágy, könyörtelenség” (31. caput). A királytükör behatóbb vizsgálatára ez

Restricted access

Szülői segítségnyújtás a jelenléti és távolléti oktatás idején

Parental Assistance during Traditional and Distance Education

Educatio
Authors: Ágnes Engler, Valéria Markos, and Ágnes Réka Dusa

–219. 34 Pusztai G. (2005) Társadalmi háttér és iskolai pályafutás. Educatio , Vol. 14. No. 3. pp. 534–553. 35 Pusztai G. (2020) A vallásosság

Open access

Rewiev of Psychology, 54, 377–402. Engel G. L. (1977): A need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196 (4286): 129–136. Farkas L., Gerevich J. (2005): Vallásosság és egészség

Restricted access

], in: ERDÉLYI, Zsuzsanna (ed.), Boldogasszony ága - Tanulmányok a népi vallásosság köréból [The bough of the Happy Woman - Studies on folk belief]. Budapest: SzIT, 51-142. Az archaikus népi imádságzáradékok tórténeti kérdései [Historical

Restricted access