Search Results

You are looking at 71 - 80 of 295 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

dry curing shows the noticeable strength rise with 10% addition. L.K. Aggarwal [ 14 ] used epoxy emulsion and acrylic emulsion to modify the mortar and compared the workability and mechanical property. He noticed that the epoxy emulsion-based modified

Open access

. O’Farrell M. A water sorptivity test for mortar and concrete Mater Struct 1998 31 8 568 574

Restricted access

Introduction Calcium aluminate cement (CAC) is known as an indispensable material in the construction field for its resistance to chemical attack and high temperatures [ 1 ]. In the dry-mix mortar industry, such as self

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Mohammed S. A. Khedr, Mona F. Ali, Abdullah M. A. Kamel, and Manal A. A. El-Ghanam

cement mortar tiles: Three case studies , Engineering Failure Analysis , Vol. 34 , 2013 , pp. 102 – 114 . [2] Botting T. , Guidry , J

Restricted access

analysis relating it to the relative strength, keeping the cement mortars and pastes with 0, 5, 10 and 15% replacement of cement with MK and with a water/binder (w/b) ratio of 0.55. The removal of portlandite by pozzolanic reaction reached a maximum at

Open access

, D. Van Gemert, N. De Belie, W. Verstraete 2003: Biological Repair of Damaged Concrete and Mortar Surfaces: Biomineralisation. — Lirias — KU, Leuven, p. 12. Verstraete W

Restricted access

Mainguy M., Tognazzi C., Torrenti J. M., Adenot F. Modelling of leaching in pure cement paste and mortar, Cement and Concrete Research , Vol. 30, 2000, pp. 83–90. Adenot F. Modelling of

Restricted access

. [15] BS-EN480-11:2005 , Admixtures for concrete, mortar and grout, Test methods, Part 11, Determination of air void characteristics in hardened concrete , Br. Stand , 2005 . [16

Restricted access

A vas és fázisai a talajban egyrészt a redoxi-folyamatok érzékeny jelzői, másrészt jelentős szerepet játszanak a kémiai elemek geokémiai körforgalmában. Így nemcsak talajtani, de környezetvédelmi szempontból is fontos kérdés, hogy adott kémiai elem milyen mértékben képes mobilizálódni a környezeti hatások változására. Jelen dolgozat célja a vastartalom vizsgálata szekvenciális kioldással, továbbá a kioldott frakciók és a főbb talajtulajdonságok (kémhatás, szervesszén-tartalom, karbonáttartalom, szemcseösszetétel, agyagásványos jelleg) és a talajképző kőzet jellege közötti összefüggés vizsgálata 12, a leggyakoribb hazai talajtípusokat képviselő talajszelvényben. Az átlagos vastartalmú (1–4% teljes vastartalom) minták között jól elkülöníthetők a nagyobb vastartalmú, gyengén savanyú kémhatású erdőtalaj- és a kisebb vastartalmú, semleges–gyengén lúgos kémhatású nem erdőtalajminták. Az előbbi mintacsoportban a vastartalom az agyagtartalommal, az utóbbiban az iszaptartalommal nő, utalva a helyben keletkezett és az átöröklött vasfázisok eltérő szerepére a két csoport között. Az agyagtartalommal tapasztalt összefüggésnél szerepe lehet a duzzadó agyagásványok dominanciájának is a vizsgált erdőtalajmintákban. A vas megoszlása hasonló jelleget mutat a két mintacsoportban. A vas túlnyomó része (>80%) minden talajtípusban a reziduális, zömmel átöröklött frakcióhoz köthető. A második legjelentősebb frakciót adó redukálható vastartalom aránya az erdőtalajokban némileg nagyobb, ami a vas-oxidok, hidroxidok formájában történő felhalmozódásához kedvezőbb feltételekre utal ezekben a mintákban. Ezzel szemben a szerves anyaghoz köthető, oxidálható frakció a jelentősebb humuszfelhalmozódást mutató nem erdőtalajokra jellemző nagyobb arányban. A növények számára potenciálisan legkönnyebben felvehető vashányadok minden talajtípusban alacsonyak, a teljes vastartalomnak csak néhány tized százalékát adják. A vasmegoszlás szelvénybeli eloszlásában is megjelenik az erdőtalajok felhal-mozódási szintjére jellemző vasdúsulás szinte minden frakcióban, valamint a nem erdőtalajokra jellemző nagyobb humuszfelhalmozódáshoz kapcsolódó vasdúsulás. Hasonlóság is tapasztalható a két csoport között ebben a tekintetben, miszerint a szerves anyaghoz köthető és a könnyen mobilizálható vas aránya a mélységgel csökken, utalva a szerves anyag és vas kapcsolatára. A talaj vaskészletét nagyrészt szolgáltató talajképző kőzet hatása azonban nem volt kimutatható a vas megoszlására az alkalmazott módszerrel. A talajok teljes vastartalma és megoszlásának változása a szelvényen belül jól mutatja az egyes talajképző folyamatok típusát, helyét és utal a mértékére is. Eredményeink szerint a talaj vastartalmának szekvenciális kioldása fontos információt nyújthat ezen folyamatokról.

Restricted access

different type of pozzolanic materials as additives to mortars and concretes, as well as to compare their properties. Most studies on the kinetics of metakaolin–lime interaction have been carried out under conditions, which are modeling the practical

Restricted access