Search Results

You are looking at 81 - 90 of 249 items for :

  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

Az „őszülő társadalmakban”, így Magyarországon is a lakosság öregedésével párhuzamosan egyre nagyobb kihívást jelent az idős korú emberek jólétének biztosítása, szomatikus, pszichés és szociális szempontból egyaránt. Az időskor az elmúlás és a bejárt életúttal való szembenézés, „az elszámolás” időszaka. Ezekre az évekre esik az erikson-i értelemben vett utolsó pszichoszociális stádium, melynek központi feladata személyes életutunk saját vállainkon nyugvó „értelmének” fellelése. Ennek a folyamatnak Erik H. Erikson szerint kétféle kimenetele lehet: egyrészt a személyes felelősség és a halandóság elfogadását tükröző, az élettel való megelégedettségben gyökerező én-integritás, másrészt pedig ennek a felhalmozott én-teljességnek a hiányáról illetve elvesztéséről tanúskodó kétségbeesés. Az élet végességének elfogadásában a teljes életutunkat átívelően biztonságot nyújtó kötődéseink tükröződnek. Öregedésünk – és a modern, nyugati társadalmakban ezzel szinte kötelezően együtt járó szerepvesztés/váltás elfogadása – nagyrészt az életnek jelentést és tartalmat adó értelemteljes cél fellelésének, a mindennapi szociális környezetben betöltött szerep szubjektív megélésének, továbbá az egyéni életúttal, a személyes múlt meghatározó eseményeivel kapcsolatos érzéseink függvénye. Vizsgálatunkban gerontológiai korú (65 éven felüli) személyek három csoportját vizsgáltuk: belgyógyászati osztályon kezelt idős embereket, szociális intézményben, Idősek Házában élő időseket, illetve otthonukban – egyedül vagy családtagjaival – élő, szociálisan aktív, Idősek Klubját rendszeresen látogató embereket (összesen 75 idős embert). Vizsgálati módszerek: az Élet-értelmébe vetett hit skála, ennek kiegészítéseként a mindennapi szociális környezetben betöltött szerep szubjektív megélését vizsgáló kérdés, és egy általunk összeállított kérdéssor (vizsgálat helyszíne, demográfiai adatok: nem, kor, családi kapcsolatok, személyes élethelyzet szubjektív megítélése, társas aktivitás, szociális veszteségek és az egészségi állapot szubjektív megítélése). A kérdéssorban központi helyet kapott egy, az egyéni életúttal és a múlttal kapcsolatos megbánás meglétét illetve hiányát felmérő félig strukturált interjú. Eredményeink, várakozásainknak megfelelően azt mutatják, hogy a meglévő és „működő” családi, szociális kapcsolat(ok) a legjelentősebb protektív faktor az időskori kétségbeesés megjelenésével szemben. Bár az eltérések nem szignifikánsak, elmondható, hogy a pillanatnyi élethelyzet szubjektív megítélése jelentős, azonos tendenciájú hatást gyakorolt az élet értelmességének megítélésére. A közösségi tevékenységekben, társas összejöveteleken való részvétel és az egészségi állapot pozitív megítélése szignifikánsan emelte az „Élet-értelmébe vetett hit” változó értékeit. Azon személyeknél, akik életútjukra visszatekintve megbánással kapcsolatos érzésekről számoltak be drasztikusan lecsökkent élet értelmébe vetett hit. A vizsgálat helyszíne és a mindennapi szociális környezetben betöltött szerep ugyancsak szignifikáns hatást gyakorolt vizsgált változónkra. Ahogy emelkedik az egyéni fontosság, a „szükség van rám” érzés szintje, úgy növekszik az élet-értelmébe vetett hit is, következésképpen a ritkább szövésű szociális hálóval rendelkező, kedvezőtlenebb életkörülmények között, Idősek Házában élő emberek a legveszélyeztetettebbek.

Restricted access

Gottschall, J. (2001): Homer's human animal: Ritual combat in the Iliad. Philosophy and Literature , 25, 2, 278-294. Homer's human animal: Ritual combat in the Iliad. Philosophy and Literature

Restricted access

. Gottschall, J. (2001): Homer's human animal: Ritual combat in The Iliad. Philosophy and Literature , 26, 278-294. Homer's human animal: Ritual combat in The Iliad. Philosophy and Literature

Restricted access

–191. Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research . New York: Guilford. Brown, S. L., & Booth, A. (2002). Stress at home, peace at work: A test of the time bind hypothesis. Social Science Quarterly, 83 (4

Restricted access

of the first three funding competitions. Department of Health, London. http://www.nihr-ccf.org.uk/site/docdatabase/Home_files/RfPBReview.pdf (Letöltve: 2010. VIII. 6.) National Institute of Health Research (2008b

Restricted access

.) ( 1991 ), A fiatal Luther és más írások (pp. 437 – 497 ). Budapest : Gondolat . Filipovitch , A. J. , Juliar , K. , & Ross , K. D. ( 1981 ). Children’s Drawing of their Home

Restricted access

., Casperson, C.J., Powell, K.E. (1990): Distance between home and exercise facilities related to frequency of exercise among San Diego residents. Public Health Reports , 2 : 179-185. Distance between home and exercise facilities

Restricted access

Reed, J. A., Philips, D. A. (2005): Relationships between physical activity and the proximity of exercise facilities and home exercise equipment used by undergraduate university students. Journal of American College Health , 53 (6): 285

Restricted access

. The Aesthetics of Mimesis: Ancient Texts and Modern Problems. Havelock, E. A. (1978): The Greek Concept of Justice: From its Shadow in Homer to its Substance in Plato

Restricted access

énfunkciók. 146 211 MATHENY, A. P., WILSON, R. S., THOBEN, A. S. (1987) Home and mother: relations with infant temperament. Developmental Psychology, 23

Restricted access