Search Results

You are looking at 81 - 90 of 203 items for :

  • "adatbázis" x
  • All content x
Clear All

A helyi népszavazás a helyi demokrácia olyan intézménye, mely többféle funkciót is betölthet a helyi politikai életben: lehetőséget biztosít a lakossági participációra, konfliktusok feloldásának eszköze lehet, növelheti a testület döntéseinek legitimációját. Tanulmányomban arra a kérdésre keresem a választ, változott-e a helyi népszavazások szerepe, funkciója a rendszerváltás óta; különösen az elmúlt 10 évben. A bekövetkezett társadalmi változások hatására nőtt-e a tematikai és funkcionális sokszínűség? Növekedett-e a lakossági participáció, sikeresebbé váltak-e a szervezetek az állampolgárok mobilizálásában? Alapul véve az 1999–2001 helyi népszavazásaira vonatkozó kutatás adatait és következtetéseit, azt a 2007–2009 közötti időszak elemzésével egészítettem ki a választási adatbázis és sajtóforrások segítségével. A helyi népszavazások tárgya öt fő téma körül összpontosult: ezeket területszervezési, beruházási, környezetvédelmi, szociális, illetve politikai-szimbolikus névvel illettem. A lakosság, illetve a különböző szervezetek által kezdeményezett népszavazások a legtöbb esetben tiltakozó funkciót töltenek be, míg az önkormányzat által kezdeményezett népszavazások célja a (már meghozott vagy meghozandó) döntések legitimálása. A konfliktus során a lakosság és az önkormányzat a legtöbbször egymással szemben álló szerepet vett fel. A helyi népszavazás a képviseleti demokrácia kiegészítőjeként, annak korrekciós mechanizmusaként működik a helyi politika színpadán, e szerepköre az elmúlt tíz évben változatlan maradt.

Restricted access

Absztrakt:

A hallgatói bizalom nemcsak az individuumszintű hallgatói jóllét egyik erős tartópillére, hanem – mivel a bizalom és a megbízható magatartás szoros összefüggésben áll egymással – jelentős társadalmi tény, s egyben előrejelzés a következő felnőtt állampolgári generáció társadalmi magatartására vonatkozólag. Tanulmányunkban egyrészt azt vizsgáljuk, hogy milyen törésvonalak mentén rendeződik el a bizalom napjaink hallgatótársadalmában, milyen hatással van a felsőoktatási hallgatók teljesítményére, milyen forrásból ered, valamint arra keressük a választ, hogy a lemorzsolódásban milyen szerepe lehet a bizalomvesztésnek. Három adatbázis adatait elemeztük Magyar Ifjúság 2016, A hallgatói eredményességre gyakorolt intézményi hatás (IESA 2015) és a Lemorzsolódottak (Depart 2018). Az elemzés során azt tapasztaltuk, hogy az országos hallgatói adatok szerint a közintézményekbe vetett bizalom szintje a szülői iskolázottsággal meghatározott státus mentén jelentős eltéréseket mutat, az egyenlőtlenségeket tovább színezik a vallásosság szerinti különbségek. A kelet-magyarországi intézmények hallgatói között azonban egyenletesen magas a bizalmatlanok aránya. A felsőoktatási tanulmányi kudarcot szenvedők bizalomszintje alacsony, a lemorzsolódottak a bizalom megroppanásával magyarázzák tanulmányaik félbehagyását. Noha a nevelési-oktatási hatékonyság alapfeltétele lenne a szereppartnerek közötti bizalomteljes kapcsolat, a tömegessé, majd üzletiessé vált felsőoktatásban a hallgatók domináns élménye az oktatói odafigyelés nélkülözése és a személytelenség.

Open access

Összefoglalás. A blokklánc-technológiákat első sikeres alkalmazásuk, a kriptopénzek tették híressé és hírhedté. Valódi jelentőségük azonban az általuk létrehozott új informatikai rendszerkategóriában, az adatbázis jellegű, több résztvevő által közösen hitelesen tartott elosztott főkönyvekben rejlik. A tanulmány ismerteti ezek alapelveit, jellemző üzleti alkalmazási mintáit és a „blokkláncosítást”, mint bevezetési stratégia tervezési elvet. Új eredményként a blokkláncosítás a biztonság területén alkalmazhatóságának megteremtéséhez felállításra kerül egy ismert példákon alapuló érték-modell.

Summary. Blockchain technologies were made famous – and arguably, infamous – by their first successful application: cryptocurrencies. Their true significance, however, lies in the novel IT system category they established: distributed ledgers, which are electronic systems of records maintained by multiple parties. The paper summarizes the key concepts of distributed ledger technologies, their key business application types and „blockchainification” as an innovation strategy planning methodology. As a novel contribution, the paper proposes the application of „blockchainification” in the complex context of security, and sets up an initial version of the necessary domain-specific value and application type framework.

Distributed Ledger Technologies (DLT) have reached maturity where they can be applied to, and have been demonstrated to be able to, facilitate a very broad range of cross-organizational and client-organization cooperation patterns. For enterprise and industrial usage, DLT key value dimensions, supporting blockchain capbilities and value driver application types have been already collected, facilitating the structured and benefit-based planning of their introduction.

One such approach is what we coined „blockchainification”. Blockchainification starts with a decomposition of the business architecture of an organization, to the point where specific cooperations can be characterized, both functionally and by the parties involved. Given such a decomposition, the viability of migrating or replacing the functionality with a DLT-based solution can be assessed, on a cooperation by cooperation basis, including the associated risks and benefits. This way, a blockchain introduction strategy can be formulated for the gradual introduction of DLTs. Additionally, blockchainification suggests – at least in the first phases of an introduction strategy – an emphasis on solutions where a DLT essentially just „replaces” the current information system support of already-digitized cooperations.

While in the enterprise and industrial sphere blockchainification is already facilitated by an example-based understanding of key value dimensions, blockchain capabilities and value driver applications, for many other domains, these prerequisites are missing. Importantly, what is already available is not readily applicable for organizations involved in security activities in the broad sense; in many aspects, the value these organizations seek from IT systems is markedly different from the enterprise world. Thus, the paper proposes an initial key value dimension and supporting blockchain capability model for organizations involved in providing a select set of security services.

Open access

ed., Kertek 2000 Kiadó and Arcanum Adatbázis Kft., CD-ROM The land that is Hungary, Pannon Encyclopaedia Lenkey L 1999: Geothermics of the

Restricted access

Kiadó . 18 Prószéky , G. – Miháltz , M. 2008 . Magyar WordNet: Az első magyar lexikális szemantikai adatbázis . Magyar Terminológia 1 ( 1 ), 43 – 57

Restricted access

239 241 Horváth F. — Dobolyi Z.K. — Morschhauser T. — Lőkös L. — Karas L. — Szerdahelyi T. 1995. Flóra adatbázis 1.2. Taxon-lista és attributum állomány. [Hungarian Flora Database 1

Restricted access

Communal child care in Transylvania (Rumania) in the spirit of Saint Francis of Assisi

Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention im Rahmen des von Csaba Böjte O.F.M. gegründeten Kinderschutznetzwerkes

European Journal of Mental Health
Author: Zsuzsanna Ládonyi

(Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja) > Magyar > Kisebbségek > Románia etnodemográfiai szerkezete — adatbázis > Belépés az adatbázisba , heruntergeladen am 18. Juli 2006 von http://www.edrc.ro/recensamant.jsp?regiune_id=0&judet_id=0&localitate_id=0

Restricted access

Magyar–ukrán 2005–2006 = Magyar–ukrán szótári adatbázis I–VI. Угорсько-український словник I–VI. Szerk. Udvari I. Munkatársak: Kótyuk I., Abonyi A., Hegyes A., Káprály M. Nyíregyháza, 2005–2006. Ukrán–magyar 2000

Restricted access

Scimago / Scopus adatai alapján. Kézirat. 17 Schubert A. (2009) A magyar tudományos kutatás helyzete a világban – Tudománymetriai elemzés a Scopus adatbázis adatai

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Csaba Dózsa, Zoltán Szeberin, Péter Sótonyi, Balázs Nemes, Zsombor Tóth-Vajna, Rita Kövi, Petra Fadgyas-Freyler, Gyula Korponai, and Adrienn Herczeg

Database of National Health Insurance Fund of Hungary. [NEAK-adatbázis.] Available from: http://www.neak.gov.hu [Hungarian] 9 Information database of

Open access