Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "3D modeling" x
  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

Absztrakt

Elméleti háttér: Az evés- és testképzavarok vizsgálata egyre aktuálisabbá válik. A betegségcsoport spektruma a testképzavarok felé szélesedik, előfordulása pedig növekvő tendenciát mutat. A média egyre erősödő hatása hozzájárul a negatív testképhez és önértékeléshez, így a testkép vizsgálatának és korrekciójának jelentősége is növekszik. A testképvizsgáló eljárások nem tartanak lépést a fejlődő technológiával, így számos lehetőség marad kiaknázatlanul. Célkitűzés: A vizsgálat célkitűzése, hogy egy háromdimenziós modellező és grafikai program, a DAZ Studio szoftver alkalmazási lehetőségét értékelje a testkép vizsgálatának területén. Célunk annak igazolása, hogy a program képes megmutatni a testkép attitűd-komponensét, az észlelt és az ideális test közötti eltérés mértékét és irányát. Módszerek: A DAZ Studio programban minden résztvevővel két figurát készíttettünk el: először az észlelt, jelenlegi állapotát, másodszor pedig az ideális, vágyott állapotát. Emellett a szoftver validitásának igazolásához az Evési Zavar Kérdőív, az Eysenck-féle Személyiség Kérdőív, a Spielberger-féle Állapot- és Vonásszorongás Kérdőív, a Nagy Ötök Kérdőív és a Fallon—Rozin-teszt kerültek felvételre. Ezen tesztek mérik a kitöltő általános önértékelését, szorongását és testéhez fűződő viszonyát. Eredmények: A vizsgálandó populáció a magyar nők voltak, a 73 fős mintát kényelmi mintavétellel toboroztuk (átlagéletkor: 28,3 év, szórás: 10,8 év). Szignifikáns együttjárást találtunk a két figura közti különbség és az EDI releváns skálái között: a karcsúság iránti késztetéssel gyenge (r = 0,272; p = 0,02), a testi elégedetlenséggel pedig közepesen erős (r = 0,521; p < 0,001) korrelációt kaptunk. A 24. életévüket még nem betöltöttek esetében ezek az értékek a következőképp alakultak: r = 0,454; p = 0,003 és r = 0,639; p < 0,001. Szignifikáns kapcsolatot találtunk továbbá a bulimiát mérő skála értékével (r = 0,390; p = 0,013) és az elégtelenség érzésével is (r = 0,316; p = 0,047). A szorongással nem találtunk kapcsolatot. Következtetések: Megállapítható, hogy a DAZ Studio program alkalmas a testkép attitűd-komponensének vizsgálatára. Jelezni képes az észlelt és az ideális testkép közti eltérés mértékét és irányát, ami fontos diagnosztikai információt hordoz. Fiatalabb korúaknál az együttjárás még szorosabb, ezért a program alkalmas lehet a leginkább veszélyeztetett fiatalok körében az evés- és testképzavarok szűrésére.

Restricted access