Search Results

You are looking at 1 - 10 of 106 items for :

  • "fejlődés" x
  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

Egyre több adat utal arra, hogy az érés és fejlődés egymást követő szakaszaiban eltérő a hallási és nyelvi környezetre mutatott érzékenység.A nyelvi tapasztalat és az agyi érés, fejlődés kölcsönhatása legjobban az idegtudomány különböző módszereivel ta__

Restricted access

. Bodor Péter ( 2004b ): Az érzelmi fejlődés diszkurzív megközelítése . In: Győri Miklós (szerk.), Az emberi megismerés kibontakozása . Budapest, Gondolat, 17 – 40 . 12

Restricted access

? Pszichológia, 9 (3), 477–492. Péley B. (2013). Élettörténet – fejlődés és patológia. A narratív szemlélet és módszer haszna a diagnosztikában és a terápiában. Magyar Pszichológiai Szemle, 68 (1), 141

Restricted access

Az utóbbi két évtizedben több fejlődés-lélektani irányzat is elkezdett érdeklődni a szülő—gyerek párbeszédek fejlődésben betöltött szerepe iránt. Bebizonyosodott, hogy a gyermek által átélt érzelemteli események megbeszélése jelentős szerepet tölt be az érzelmi szocializációban, formálja a gyerekek önéletrajzi emlékezetét, és a szülő—gyerek kötődés fontos színteréül szolgál. Jelen tanulmányban a szülő és a gyermek közti párbeszédek fejlődési szerepét két szempontból tekintjük át. Egyrészt kitérünk arra, hogyan járulnak hozzá a szelf fejlődéséhez azok a párbeszédek, amelyeknek célja, hogy a gyermek által átélt vagy a szülővel közösen megtapasztalt negatív érzelmi töltetű vagy konfliktusos eseményeket közösen felidézzék és újraépítsék a résztvevők. Másrészt amellett érvelünk, hogy a szülő—gyerek dialógusok az affektív jelentésalkotás színterei, melyben a gyermekek az anya szenzitív támogatása mellett biztonságban fedezhetik fel belső világukat.

Open access

A szkizofrénia klasszikus idegfejlődési elmélete a genetikai sérülékenységre, a korai környezeti hatásokra (például szülészeti komplikációk) és a pszichoszociális stressz ezekkel mutatott kölcsönhatására helyezi a hangsúlyt. Az elmúlt időszakban – az idegtudományok és a genetika fejlődése mellett – a pszichoszociális tényezők szerepe egyre hangsúlyosabbá vált, olyannyira, hogy egyes szerzők az idegfejlődési elméletet kiegészítették a szociális fejlődés modelljével. A közleményben a szerző a szkizofrénia, a gyermek- és serdülőkori pszichotrauma és a bevándorlás kapcsolatát tekinti át. Az újabb epidemiológiai kulcsadatok mellett felvázolja a pszichotikus tüneteket magyarázó kötődéselméleti és neurokognitív modelleket, valamint az idegfejlődési elmélet módosított változatát.

Restricted access

Az utóbbi egy-két évtizedben a pszichoterápia kereteiben végzett kutatások, valamint a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a narratívum és a pszichoterápia szemléletbeli és módszertani összekapcsolása meghatározó alapja lehet a terápiás gondolkodás és gyakorlat megújításának. A narratív szemlélet megújító hatása nem korlátozódik egyetlen terápiás megközelítésre sem, azaz különböző terápiás irányzatok képviselői látnak kiaknázható lehetőségeket ennek a szemléletnek a tudatos beépítésében. A tanulmány áttekinti az élettörténet fejlődésére vonatkozó kutatásokat és a narratív elemzésnek a pszichoterápiában történő alkalmazásait. A narratív tartalomelemzés új eljárásaira támaszkodva a patológiák kategoriális megközelítése helyett mind a diagnosztikában, mind a terápiás folyamat megtervezését és a terápia hatásának vizsgálatát illetően a személyiségfejlődés állapotainak dimenzionális megközelítését javasolja.

Restricted access

A tanulmány a látás fejlodését két dimenzió mentén elemzi. A lokális-integrativ dimenzió a lokális ingertulajdonságok (például szín, orientáció, mozgás, mélység) mérése, s ezek téri integrációja. Míg a lokális folyamatok viszonylag korán kialakulnak, a téri integráció lassan fejlodik. A lokális-integratív dimenziót a hátsó halántéklebenyi agyterületekkel lehet társítani. Az akció-percepció dimenzió a magasabb szintu látási muködések funkcionális felosztásán alapul, mely az anatómiailag is meghatározott két fo látópályához kapcsolódik. Az occipitoparietális vagy a dorzális látórendszeri agyi struktúrák gyors fejlodése a látáson alapuló mozgásos (vizuomotoros) kontrollban kap szerepet; míg lassabb érés, fokozottabb hajlékonyság jellemezheti a tárgyak, események kategorizálását végrehajtó occipito­tempo­rá­lis vagy ventrális látórendszert.

Restricted access

. ( 1998 ) Intelligencia és fejlődés. Egy kognitív elmélet . Kulturtrade Kiadó , Budapest Carroll , J. B. ( 1993 ) Human cognitive

Restricted access

-88. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Fejlesztő pedagógia. 72 88 Anderson, M. (1998) Intelligencia és fejlödés. Egy

Restricted access

. Kozma , K. ( 2013 ). A jelnyelvi fejlődés kezdeti szakaszai siket és halló gyermekeknél [Early stages in sign language development of Deaf and normally hearing children] . Anyanyelv-pedagógia , 2 . Retrieved from http

Open access