Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for :

  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

A Nikomachosi etika hatodik könyve szerint a phronésis (gyakorlati bölcsesség) legfontosabb feladata annak megfontolása, hogy mi válik javára az egyes embernek az egészében vett „jó élet” szempontjából. Ugyanakkor ennek a megfontolásnak nemcsak az egyéni, hanem a közösségi élet is tárgya: a gyakorlati bölcsesség politikai erény is. Dolgozatom fő tétele az, hogy a phronésis közösségi (és így politikai) dimenzióját az a gondolkodásbéli erény nyitja meg, amelyet Aristotelés synesisnek nevez (megértés, értelmesség). A synesis ilyen módon a phronésis politikai alkalmazásának fontos eszköze lesz (EN VI. 11–12. 1142b34−1143a32). Tételemet két olyan szöveghely értelmezésével támasztom alá, ahol a synesis már nyilvánvalóan politikai öszszefüggésben jelenik meg: a törvényhozás (EN X. 10. 1181a18) és a politikai deliberáció (Pol. IV. 4. 1291a28) kontextusában.

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány célja a tankönyvszövegek komplex elemzésének megalapozásához való hozzájárulás, terminológiai és a szövegnyelvészeti kutatások eredményei alapján. A tanulmány szövegnyelvészeti szemléletből kiindulva, a terminológiai kutatások eredményeit is felhasználva elméleti oldalról közelíti meg a vázolt tárgykör kifejtését. Beaugrande és Dressler Bevezetés a szövegnyelvészetbe című könyvére építve a szövegnyelvészet és a terminológia tankönyvi vonatkozásait foglalja össze.

A tanulmány célja tehát azoknak a kérdéseknek a tárgyalása, amelyek az ismeretek szövegbe való kódolása és dekódolása folyamatában meghatározó szerepet játszanak. A téma kifejtése – ha vázlatosan is – érinti azokat a kérdéseket, hogy hogyan jutunk ismeretekhez, hogyan történik az ismeretek tárolása, továbbítása és feldolgozása. A vizsgálat kitűzött feladatának megoldása a terminológiai és szövegnyelvészeti szempontú szövegminősítés fontosságát támasztja alá.

Restricted access

Summary

Conceptual equivalence in economic dictionaries. This study aims at giving an overview of the bi- and multilingual economic dictionaries published in Hungary in printed and electronic forms; striving to fulfil this aim, it also endeavours to demonstrate, through specific examples, the presence or absence of conceptual equivalence and the difficulties created by them. The research of equivalence constitutes an important and controversial field both in linguistic sciences and in the linguistic theory of translation. There are several schools of thought concerning equivalence; different approaches have evolved according to the different fields and levels (e.g. semantic, text-level, semiotic, pragmatic approaches). Since the subject of our research is constituted by the above-mentioned language tools and technical terminology, we have decided to base our research on conceptual equivalence, i.e. the analysis of ‘conceptual equivalence’ of Arntz and Picht (1991). The latter is comparable with the concept-based research of technical terms.

Restricted access

Absztrakt

Eugen Wüster a terminológiatan megteremtőjeként ismert, műveire sokan hivatkoznak a magyar nyelvészek közül is, de egyik műve sem olvasható magyar nyelven. E tanulmány célja Wüster két fő művének magyar nyelven történő ismertetése. Az eredetileg disszertációként írt, 1931-ben nyomtatásban is megjelent Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik (Nemzetközi nyelvi szabványosítás a technikában, különösen az elektrotechnikában) című művét a diszciplína elméleti alapvetéseként tartják számon (Wüster 1931, 19662, 19703). Az utolsó, már halála után megjelent Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie (Bevezetés az általános terminológiatudományba és terminológiai lexikográfiába) című művében számos új, illetve az első könyvhöz képest jelentősen megváltozott gondolattal találkozunk (Wüster 1979). Ennek a könyvnek a bemutatását elsősorban ezekre az újdonságokra és változásokra korlátozom. Az összegzésben összefoglalom a változások feltételezhető okait és következményeit, illetve felsorolom azokat a jelenleg is a terminológia különböző területeivel foglalkozó szakembereket, akikre német nyelvterületen nagy hatást gyakorolt Wüster munkássága.

Restricted access

Bizánc bukásának „relatív” történelemfilozófiai értelmezése

Megjegyzések az imbrosi Kritobulos történelemszemléletéhez

Antik Tanulmányok
Author: Tóth Iván

Konstantinápoly török bevétele egy lassan haldokló birodalom történetének utolsó felvonása volt. A kortárs bizánciak többsége az isteni gondviseléssel magyarázta a török hódítást. Voltak azonban néhányan, akik szakítottak a keresztény értelmezéssel, és más magyarázatot kerestek Bizánc bukására. Közéjük tartozott a Halósis egyik történetírója, az imbrosi Kritobulos. A tanulmány az ő történelemszemléletét vizsgálja. A korábbi elképzeléssel szemben, mely szerint Kritobulos művében a történelem menetét a kiszámíthatatlan τύχη irányítja, azt állítjuk, hogy a hellenisztikus fogalom csak az egyik – és nem is a legfontosabb – volt azon eszmék közül, amelyeket Kritobulos felhasznált a múlt értelmezésénél.

Restricted access

A tanulmány a terminológia terminus elemzésére vállalkozik szövegkorpusz elemzése útján. A terminológia szó előfordulásait értelmezve meghatározási irányokat jelöl ki. Tizenegy olyan kategorizálási lehetőség fogalmazódik meg, amelyek egymástól eltérő definíciós irányok megalapozására alkalmasak. Ezt öt lehetséges meghatározás követi, melyeket ugyancsak a szövegből származó idézetek támasztanak alá. A meghatározások öt kategóriát alkotnak (terminusrendszer, szakkifejezés-halmaz, tudományág, nyelvészeti ág, diszkurzusmód). A szövegek értelmezése azt megmutatja, hogy nem a halmazjelleg a szignifikáns, hanem inkább a terminus fogalomhoz való kötődés. Ennek megfelelően a szerző a terminológia fogalmát pragmatikailag közelíti meg, olyan nyelvhasználati módnak nevezi, melynek szignifikáns eleme a terminusok használata. A tanulmány ezzel a megállapítással ér véget, azonban az okfejtés csak megszakad: a cikk igényli és ígéri a terminus fogalom hasonló elemzését.

Restricted access

alakulása és fejlesztésének főbb kérdései . Budapest : MTESZ . 14 Mujzer-Varga , K. 2007 . A reália fogalom változásai és változatai . Fordítástudomány IX ( 2 ), 55 – 84

Restricted access

. 2006 . Az esztétika alapfogalmai. Hat fogalom története . Budapest : Kossuth Kiadó . 18 Voigt , V. 2006 . A szemiotika száz éve . Magyar Nyelv CII ( 4 ), 385 – 390 .

Restricted access

“There are no recipes”

An anthropological assessment of nutrition in Hungarian ecovillages

Acta Ethnographica Hungarica
Author: Judit Farkas

., Péter 2002 A „közösség”. Egy fogalom megalkotása, kiteljesedése, széthullása és felszámolása [‘Community’. Creation, Enlargement, Fall and Disintegration of a Concept]. In Pócs , Éva (ed) Közösség és identitás . Studia Ethnologica Hungarica III

Restricted access