Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "protective factors" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

A cikk bevezetőjében a fiatalkori öngyilkosság témájával ismerteti meg az olvasót, röviden összefoglalja: 1) a fontosabb idevonatkozó epidemiológiai adatokat – melyekből látható a téma fontossága, 2) a rizikó-, és védőfaktorokat – melyek rávezetik az olvasót, hogy mire kell figyelni a megelőzés érdekében, és 3) a prevenciós módszereket. A téma elhelyezése után egy validált, bizonyítottan hatékony, magyar nyelven elérhető, hazánkban adaptált, iskolában megvalósítható mentális egészségfejlesztő és öngyilkosság megelőző program, a Fiatalkori Mentális Egészség-öntudatosság Program (Youth Aware of Mental Health Programme: YAM) kerül bemutatásra. Miután az iskola igen fontos színtere a prevenciónak, fontosnak tartjuk, hogy egy ilyen paraméterekkel jellemezhető program beépüljön a hazai iskolák kurrikulumába és minden fiatal számára elérhető legyen.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány első része a középiskolában tanuló fiatalok dohányzási, alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásaiban bekövetkezett hosszú távú változásokat elemzi az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) 1995–2015 közötti időszakra vonatkozó adatai alapján, nemzetközi összehasonlításban. Ezt követően azt vizsgáljuk, hogy a főbb társadalmi-demográfiai tényezők (nem, iskola típusa, székhelye, szülők iskolai végzettsége, család típusa) mennyire befolyásolja a fiatalok fogyasztási szokásait és a veszélyesebb fogyasztási formák kialakulását. Végül néhány egyéb veszélyeztető/védő-óvó tényező (szabadidő, baráti és családi integráltság) és a szerfogyasztás kapcsolatát vizsgáljuk.

Open access

. L. , ( 2011 ). Inequality in early childhood: Risk and protective factors for early child development . The Lancet 378 ( 9799 ), 1325 – 1338 . 10.1016/S0140-6736(11)60555-2

Open access

Napjainkban a spiritualitás megváltozott és új értelmet nyert. Minden egyén életében jelen van a spiritualitás, a rítusok iránti igény. A kérdés csupán az, hogy ez hogyan mutatkozik meg a mindennapokban. A szekularizáció hatására a korábbi vallási dominancia háttérbe szorult, és új vallási mozgalmak jelentek meg, új vallási irányzatok alakultak ki. Célunk röviden áttekinteni, hogy mit is jelent a vallás a mai fiatalok számára, milyen lehetőségek közül tudnak választani. Továbbá bemutatni, hogy a vallásosság, mint az értékrend egyik szilárd alap, miként ad biztonságot és eligazodási pontokat az életben, valamint mindez hogyan hozható kapcsolatba az egészséges alkalmazkodással a családban. Vizsgálatunkban középiskolás fiatalok felekezeti megoszlását, vallásosságát és vallási aktivitását járjuk körül, kitüntetett figyelemmel a szociodemográfiai, társadalmi-gazdasági háttérre. Kísérletet teszünk a szülői értékek tisztelete, a szülői kontroll és támogatás összefüggéseinek feltárására a vallásosságra vonatkozóan.

Restricted access

(Chapter 19). This book discusses teachers’ resilience, its risk, and protective factors; internal and external resources, in different educational milieus (from primary to higher education); and in various developmental stages of the teachers

Open access

burnout and however has a moderate indirect connection with teacher burnout mediated by teacher self-efficacy ( Skaalvik & Skaalvik, 2007 ). Social support as a protective factor In addition to workplace factors, studies

Open access

explore social protective factors, and the strengths of personality that establishes social well-being. From the side of psychology, positive psychology was the one to undertake this program. Sociology, pedagogy, communication, economy, and many other

Open access

antisocial behavior: Religiosity as a promotive and protective factor. Journal of Applied Developmental Psychology , 32(2): 78–85. MacDonald, D. A. (2000): Spirituality: Description, measurement, and relation to the five factor

Restricted access

psychosocial health among Hungarian adolescents. Social Science & Medicine . 53, 817–830. Pikó, B. F.–Fitzpatrick, K. M. (2003): Depressive symptomatology among Hungarian youth: A risk and protective factors approach. American

Restricted access