Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "self-definition" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

background experience necessary for an adult education setting (academic, social, and cultural), but it must also address the sociohistorical implications of self-definition created by a polygamous upbringing. Recommendations To

Open access

Absztrakt

Az én (énrendszer) szilárdságának és változékonyságának kölcsönviszonyát joggal tekintik az énpszichológia ellentmondásos és gyakran vitatott kérdésének. Egyes szerzők egymást kizáró jelenségeknek tekintik a szilárdságot és a fluiditást, holott azok kölcsönösen feltételezik egymást. Az énrendszer működését dinamikus stabilitás jellemzi. Ez elsősorban az énfunkciók stabilitását, valamint azok helyzetfüggő kontextualitását (working self szerkesztés) jelenti. A szerző részletesen elemzi a változás pszichodinamikáját. Célszerű megkülönböztetni az önmeghatározó kategóriák mennyiségi gyarapodását azok tartalmas mintázatának változásaitól. A rutinszerű forgatókönyvi változások az anticipált szocializáció logikája szerint elővételezhetőek, mások váratlan sorseseményekként zajlanak le. A kulturális identitásminták (self-modellek) és azok észlelésének módjai meghatározó szerepet játszanak az énváltozási folyamatokban. A radikális énváltozás sajátos önálló változata a konverzió; a tanulmány részletesen elemzi ennek pszichológiai jellemzőit.

Restricted access

A szexuális diszfunkciók patogenezisében kiemelkedő jelentőségűek a kognitív organizáció zavarai, amelyek mint sajátos jelentésadási módozatok alakítják az egyén szexuális öndefinícióját, továbbá közvetítő szerepük van a fiziológiai, affektív és viselkedéses válaszok létrejöttében. A szexuális információfeldolgozás folyamatában mind a kultúra által közvetített szexuális forgatókönyvek és mítoszok, mind a diszfunkcionális szexuális attitűdök, sémák és modalitások aktiválódása kitüntetett szerepet játszik.

Restricted access

A tanulmány az allergiás tünetektől szenvedő személyek önbeszámolóiban fellelhető betegségreprezentációk feltárására, valamint a reprezentációk közötti mintázatok megfigyelésére irányul. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a reprezentációknak interjúk tartalomelemzése segítségével történő vizsgálata alapján elkülöníthető-e valamilyen, a magukat allergiásnak valló személyekre jellemző „identitásprofil”. A nemzetközi szakirodalom szerint az allergiás tünetekkel kapcsolatos laikus nézetrendszerek nem hasonlíthatók más betegségek reprezentációs modelljeihez. Kutatásunkban is bizonyítást nyert az a szakirodalomból ismert megállapítás, hogy az allergiás betegek életminőségét a tünetek súlyosságán és a beteg ismeretein túl az észlelt kontroll is meghatározza. Összefüggéseket tárhattunk fel továbbá az allergiával kapcsolatos reprezentációs dimenziók és a kontroll-észlelés módozatai között. Vizsgálataink eredményeképpen valószínűsíthető, hogy a betegséggel kapcsolatos vélekedések főbb csomópontjait az allergia identitáskonstrukciókban elfoglalt helyének azonosítása, a kontroll, a hangulati változások hatása, az allergia kialakulásának körülményei és a tüneteket befolyásoló gondolati stratégiák alkotják. Kutatásunk eredményei azt sugallják, hogy az allergiával kapcsolatos reprezentációk sajátos profilokba rendeződnek, melyek a tüneteknek identitásképző szerepet kölcsönözhetnek. Ennek jelentősége lehet a tünetekkel rendelkező személyek betegként való öndefiníciójában és a betegségmagatartásban is.

Restricted access

Az adaptív és maladaptív perfekcionizmussal együtt járó motivációs mintázatok feltáró vizsgálata

Exploratrory Research of Motivattional Patterns Related to Adaptive and Maladaptive Perfecionism

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Olajos Tímea, Hőgye-Nagy Ágnes, Héjja-Nagy Katalin, and Dávid Mária

Cél

A Hewitt–Flett Multidimenzionális Perfekcionizmus Kérdőív validálása, a tehetség-tanácsadásban felhasználható magyar verzió kialakítása. Az adaptív és maladaptív perfekcionizmussal együtt járó motivációs mintázatok feltérképezése, továbbá a perfekcionizmus dimenzióinak feltáró vizsgálata különböző oktatási szinteken, illetve tehetséggondozó tagozaton tanuló és normál középiskolai populáció között.

Módszer

önbeszámolós kérdőívek, megerősítő faktoranalízis, nonparaméteres eljárások.

Minta

A vizsgálatban összesen 446 fő vett részt. A 16–19 éves középiskolás tanulók száma: 265 fő (59,4%); a felsőoktatásban tanulók létszáma: 181 fő (40,6%). A középiskolai tanulók közül 123 f\xC5\x91 (a teljes minta 27,6%-a) tehetséggondozó tagozaton tanul.

Eszközök

Kérdőíves eljárásokat alkalmaztunk, melyek a következők: Hewitt–Flett-féle (1991) Multidimenzionális perfekcionizmus skála, Lang és Fries-féle (2006) Teljesítménymotiváció Kérdőív, illetve a Tehetség Motivációs Öndefiníciós Kérdőív (Dávid, 2011).

Eredmények

A magyar mintán kapott eredmények összhangban állnak a nemzetközi standardokkal. A tehetségesek szignifikánsan magasabb perfekcionizmussal jellemezhetők, s nemi különbségek is igazolhatók. A társas előírásként megélt (maladaptív) perfekcionizmus együtt jár a kudarckerüléssel, negatívan korrelál az akarat, kitartás, általános aktivitás faktorokkal. A szelforientált (adaptív) perfekcionizmus pozitívan korrelál a magas igényszinttel, a sikerkereséssel, továbbá a szándék/akarat, kitartás, érdeklődés/tudásvágy, valamint általános aktivitás faktorokkal. Igazoltuk a motivációs korrelátumok eltérő mintázatát, illetve a perfekcionizmus skálákban kimutatható különbségek létét almintánként és oktatási szintenként egyaránt.

Aims

To validate Hewitt and Flett’s Multidimensional Perfectionism Scale and to develop its Hungarian version for the purpose of talent counselling. To map motivational patterns attached to adaptive and mal-adaptive perfectionism, moreover, to uncover dimensions of perfectionism among pupils studying in different educational levels and with a regular or gifted and talented curriculum.

Method

self-report questionnaire study, confirmatory factor analysis, non-parametric statistical tests. Sample: 446 subjects participated in the study. Number of students aged between 16 and 19: 265 (59,4%), from which 123 (27,6% of the total sample) were studying with gifted and talented curriculum; number of higher education students: 181 (40,6%).

Instruments

We used the following self-report questionnaires: Hewitt and Flett’s (1991) Multidimensional Perfectionism Scale, Lang and Fries’s (2006) Revised Achievement Motives Scale and Gifted and Talented Self-Definition Motivation Scale (David et al., 2010).

Results

Results of the Hungarian sample are congruent with international standards. Gifted and talented students are characterized by significantly higher level of perfectionism, and gender differences are verified, too. Socially prescribed (maladaptive) perfectionism correlated positively with failure-avoidance and negatively with motivational factors will, persistence and general activity. Self-oriented (adaptive) perfectionism positively correlated with high demand level, success-seeking, and in addition, with motivational factors will, persistence, interest and general activity. Therefore, we verified the different patterns of motivational correlates and differences regarding subscales of perfectionism between subgroups and educational levels as well.

Open access

Leach, C. W., van Zomeren, M., Zebel, S., Vliek, M. L. W., Pennekam, S. F., Doosje, B., Ouwerkerk, J. W. , & Spears, R. (2008). Group-level self-definition and self-investment: a hierarchical (multicomponent) model of in-group identification. Journal

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: István Csertő, Zsolt Péter Szabó, Noémi Zsuzsanna Mészáros, Ben R. Slugoski, and Tibor Pólya

, C. W. , VanZomeren , M. , Zebel , S. , Vliek , M. L. W. , Pennekam , S. F. , Doosje , B. , Ouwerkerk , J. W. , & Spears , R. ( 2008 ). Group-level self-definition and self-investment: a hierarchical (multicomponent) model of in

Restricted access

. , vliek, m., l. w. , pennekam, s. f. , Doosje, B. , ouwerkerk, j. w. , Spears, R. , (2008) Group-level self-definition and self-investment: a hierarchical (multicomponent) model of in-group identification. Journal of Personality and Social Psychology

Restricted access

. , Doosje , B. , Ouwerkerk , J. W. , & Spears , R. ( 2008 ). Group-level self-definition and self-investment: a hierarchical (multicomponent) model of in-group identification . Journal of Personality and Social Psychology , 95 , 144 – 165

Open access