Search Results

You are looking at 1 - 10 of 27 items for :

  • "sport activity" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Tanulmányaikban (is) kitartóbbak a sportolók?

Are Sportspeople More Persistent in Their Studies (too)?

Educatio
Author: Klára Kovács

Absztrakt:

Tanulmányunkban feltártuk a sportolási szokások és a tanulmányi eredményesség egy fontos mutatójának, a tanulmányok melletti kitartás (perzisztencia) közötti összefüggéseket magyarországi és romániai (partiumi) felsőoktatási intézmények hallgatóinak körében (N = 2619). Megvizsgáltuk a sportolási szokások és intézményi formák szerint elkülönülő hallgatói csoportok közötti különbségeket a perzisztencia egyes állításaiban és összemutatójában. A kutatás elméleti hátteréhez a fejlődési modell, a zero-sum és a hallgatói integrációs modell elméleteket használtuk fel. Eredményeink szerint a fejlődés modell elmélet a leggyakrabban sportolók kiemelkedő eredményeiben látszik érvényesülni, de fontos kiemelni, hogy a legnagyobb szerepe az alkalmi, társak kedvéért sportoló hallgatók közé tartozásnak van. Az egyetemi sportklubban sportolók a legkevésbé elszántak a tanulmányaik befejezését illetően, miközben a nem sportkörtagok érték el a legmagasabb pontszámokat.

Open access

functions ( 8 , 9 ). Due to the fact that sport activity is frequently associated with changes in both LV and arterial functions, the correlations were aimed to be found between 3DSTE-derived segmental LV strains and echocardiographically assessed aortic

Restricted access

missziója a modern társadalomban.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2004, 5 (4), 289–299. [Hungarian] 16 Kovács, K.: Sport activity as a supportive factor in higher

Open access
Acta Physiologica Hungarica
Authors: Agnes Koppan, J. Hamori, I. Vranics, J. Garai, I. Kriszbacher, J. Bodis, G. Rebek-Nagy, and M. Koppan

To assess potential individual factors influencing quality of life and pain scores of patients suffering from histologically confirmed endometriosis. Study using a questionnaire among patients of reproductive age undergoing laparoscopy with a presumed diagnosis of endometriosis. Details of fertility, previous treatments and quality of life, sexual activity, as well as linear pain scores for several symptoms, were recorded. Details of intraoperative findings were also collected and only those data were used where endometriosis was intraoperatively and histologically proven. A questionnaire before surgery gathered information from women on the following groups of variables: age, marital status, education, reproductive and medical history including previous pregnancies and parity, knowledge of accompanying pelvic disorders, regular sport activity, as well as general quality of life estimates including self-image. Pelvic pain was scored using a visual analogue scale. Data were statistically evaluated. Eighty-one patients complaining about persistent pelvic pain were later intraoperatively and histologically proven to have endometriosis. Thirty-one of them (38.2%) reported regular sport as part of their daily life schedule while 50 of them (61.8%) performed no physical activity at all. Fourteen patients among regular exercisers and 33 patients among those without physical activity reported the effectiveness of painkillers for pelvic pain, corresponding to 45.1% and 66% of these subgroups, respectively (difference statistically significant, p<0.05). Based on our results, we can conclude, that taking painkillers might be less effective among endometriosis patients performing regular daily sport activities, and, thus it might impose them to an unnecessary burden of possible side-effects.

Restricted access

Dolgozatom célja, hogy feltárjam, milyen társadalmi (szocioökonómiai, szociokulturális), környezeti és egyéni tényezők játszanak szerepet abban, hogy milyen rendszerességgel sportol egy hallgató a partiumi térségben, s ezáltal hogyan lehetne több hallgatót bevonni a rendszeres sportolásba. E kérdés megválaszolásához egy három elméleti pillérből álló megközelítést alkalmaztam: Bourdieu tőke- és habituselmélete, Hradil társadalmi miliőkről szóló és Bandura szociális tanulás elmélete. Az elemzéshez a HERD-kutatás kérdőíves felméréséből származó adatbázist használtam fel (N=2619). A többlépcsős lineáris regresszió eredményei szerint a nem és az objektív anyagi helyzet mint szocio-demográfiai változók, illetve a sportolás fontossága iránti attitűdök, a sportrendezvények látogatása és a legjobb barát sportolása mint szubjektív, szellemi, környezeti tényezők befolyásolják azt, hogy egy hallgató milyen gyakran sportol. Az eredmények elsősorban Hradil elméletét támasztották alá, ugyanakkor igazolták részben Bourdieu elméletét is a gazdasági tőke hatásának hangsúlyozásával. A legjobb barát sportolásának hatása jól mutatja Bandura szociális tanulás elméletének érvényességét a kortársak körében.

Restricted access

The purpose of this study was to examine the effects of different sport activities on cardiac adaptation. Echocardiographic data of 137 athletes and 21 non-athletes were measured and compared in two age groups 15-16 and 17-18 years of age. Athletes belonged into three groups according to their sports activity (endurance events, power athletes, ball game players). The observed variables were related to body size by indices in which the exponents of the numerator and the denominator were matched. Left ventricular hypertrophy was manifest in all athletic groups. Power athletes had the largest mean left ventricular wall thickness (LVWTd) in both age groups. In the older age group differences between the athletic groups were smaller, but the endurance and power athletes had significantly higher wall thickness. Left ventricular internal diameter (LVIDd) was the largest in the endurance athletes, while mean relative muscle mass (LVMM) was the largest in the power athletes. LVMM of the older endurance athletes was significantly larger. Muscular quotient (MQ) was the highest in the endurance athletes; in the 17-18-year group there was no inter-event difference. Bradycardia was most manifest in the endurance athletes and ball game players, power athletes had higher resting heart rates than non-athletic subjects. It can be inferred that endurance training induces firstly an enlargement of the left ventricle what is then followed by an increase of muscle mass. In the studied functional and regulatory parameters no difference was found between the athletic and non-athletic groups.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: László Hodinka, Géza Bálint, Erika Budai, Pál Géher, Renáta Papp, Péter Somogyi, Sándor Szántó, and Edit Vereckei

Absztrakt:

A tanulmány szerzői a napi gyakorlatban a leggyakrabban fellépő mozgásszervi panaszok hátterében álló regionális fájdalmi szindrómák leggyakoribb kezelési módjával, a per os és transdermalisan alkalmazott nem szteroid gyulladáscsökkentőkkel végzett fájdalomcsillapításról rendelkezésre álló bizonyítékokat gyűjtötték össze. Azon szakterületeken működők számára, akik leggyakrabban találkoznak az átmeneti és fájdalmas epizódokkal (háziorvosok, reumatológusok, ortopédek, foglalkozás-egészségügyi és sportorvosok), külön meghatározták a foglalkozási vagy sporttevékenységük (a mozgásszervek ismétlődő vagy nagy energiájú igénybevétele) miatt kockázatnak kitettek körét és ismertetik fájdalmaik patológiai magyarázatát. A fájdalomcsillapítás eszközei között részletezik a nem szteroid gyulladáscsökkentők hatásának módját és farmakológiai sajátosságait. Kiemelik a gyógyszeres kezelés kockázatait és az emiatt veszélyeztettek speciális csoportjait (gyermekkorúak és idősek). Az általános fájdalomcsillapítási alapelvek és stratégiák ismertetésén túlmenően a hazai és nemzetközi irányelvekből a tanulmány tárgyára vonatkozó ajánlásokat adják közre. Orv Hetil. 2017; 158(Suppl. 3): 3–30.

Open access

Bevezetés: A fiatalok egyre inaktívabbak, amelynek számos, az egészségre káros következménye ismert. Kutatások bizonyították, hogy az inaktív életmód hajlamosít a tévénézésre, ami növeli az agressziót, csökkenti az olvasási készséget, továbbá szoros összefüggés van az inaktivitás és a testtömeg növekedése, valamint az antropometriai mutatók romlása és a deviáns magatartás kialakulása között. Cél: Két keresztmetszeti vizsgálat alapján annak bemutatása, hogy a 15–18 éves magyarországi fiatalok szabadidős tevékenységében milyen változások történtek nyolc év alatt. Módszerek: A szerző a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet két, nagy mintaszámú (n = 1780 és n = 2018) felmérésének, az Ifjúság 2000 és az Ifjúság 2008 kutatás adatait elemezte. Eredmények: A szerző megállapította, hogy szignifikánsan nőtt a rendszeresen sportolók száma, miközben médiafogyasztásuk nem csökkent. A fizikailag aktívabbak jobb egészségtudattal bírnak, miközben a sportolás rendszeressége nem zárta ki a dohányzást, ami összefüggést mutatott az ülő életmóddal és a tévézéssel. Következtetés: Az elemzéssel feltárt változásokban egy új generáció új válaszai jelennek meg; a tévénézés továbbra is szabadidős tevékenységük legnagyobb része, ám a számítógépezés és a közösségi térben való tartózkodás nem feltétlenül növeli az ülő életmódot és a deviáns magatartási szokások kialakulását. Az internet pozitívan hatott fizikai aktivitásuk rendszerességére. Orv. Hetil., 2013, 154, 581–589.

Open access

A tavalyi év több halálos végű téli sportbaleseteinek száma, mely különösen a gyermekkorúak síelésével volt kapcsolatos, felvetette azt a gondolatot, hogy a síelő csoportokat olyan kiképzett orvosok kísérjék, akik alkalmasak arra, hogy a téli sportokkal kapcsolatos sürgősségi helyszíni ellátást elkezdjék, és ezáltal a balesetek és megbetegedések következményeit enyhítsék. Mivel hasonló kezdeményezésről még nem számol be a szakirodalom, a jelen közlemény megpróbálja összefoglalni a sítábororvosokkal szemben támasztott szakmai követelményeket, valamint felméri a tábororvosok feladatkörét. A sítábororvos, bármely diszciplína művelője is, jártas kell hogy legyen az utazási orvostan alapkérdéseiben és a sürgősségi betegellátás készségszintű művelésében. Prevenciós feladatai között szerepel az utazás előtti egészségfelmérés, a szokványos megbetegedések felismerése és kezelése a helyszínen, az orvosi elsősegély nyújtása a sípályán, valamint a beteg ellátásának és hazaszállításának megszervezése. Az elképzelés helyességét bizonyította az első sítábororvos-képzés sikere, melynek folyamán a résztvevők nemcsak az orvosi elméleti alapokat sajátították el, hanem hivatásos síoktatók is javították az orvosok sítechnikai tudását. A képzés része volt még a síbalesetek jogi és biztosítói oldalról való elemzése is. A nagy érdeklődésre való tekintettel a sítábororvosi tanfolyamot rendszeressé kell tenni, a képzésbe belevonva a külföldi hegyi mentőszolgálatokat is. Az iskoláscsoportok síbaleseteinek megelőzésében nagy szerepe lehet a kiképzett tábororvosoknak, akik névsora az utazási irodák rendelkezésére bocsátható. Remélhető, hogy a kezdeményezést az utazási biztosítók is felkarolják, mert a sítábororvos jelenléte nagyban csökkentheti a kárhányadot és a károsodás mértékét.

Restricted access

sport, the role of sport activities in free time, and the answers about the reasons of not doing sports. In explanation of significant differences, we focused on the physical environment (sport infrastructure) and the institutional culture regarding

Open access