Search Results

You are looking at 31 - 40 of 88 items for

  • Author or Editor: Tamás Németh x
Clear All Modify Search

Sideritic—kaolinitic and green clay layers were previously reported from the Mecsek Mountains (SW Hungary) as indicators of Tethyan volcanism in the otherwise germanotype Middle Triassic succession. The aim of the present study is to provide a review and a critical re-evaluation of the previously published data on both the sideritic—kaolinitic layers (the so-called “Mánfa Siderite”) and the green clay layers. New results of mineralogical investigation of the green clay layers are also presented. The Middle Triassic volcanic origin of the “Mánfa Siderite” cannot be confirmed. In addition to a possible volcanic contribution, the sideritic—kaolinitic layers were probably formed in a freshwater swamp under humid, tropical climatic conditions, whereby weathering in an organic-rich, acidic environment led to the formation of “underclays” and siderite in the coal-bearing formations of Late Triassic to Early Jurassic age. These layers were probably tectonically placed over Middle Triassic carbonates. The illitic green clay layers intercalated in the Middle Triassic dolostone may represent terrigenous deposits, and the illite mineralogy probably is the result of burial diagenesis of detrital clays.

Open access

Elméleti háttér: Az egészségügyi szakdolgozók kiégettségét számos kutatás bizonyította már itthon és külföldön is. Sokan vizsgálták az egészségügyben a páciensek és a hozzátartozóik részéről jelentkező agressziót is, amelynek számos oka lehet: alkohol vagy kábítószer általi befolyásoltság, mentális betegségek, hosszú várakozási idő, túlzsúfoltság, nagy hőség és zaj, amely növeli a feszültséget a páciensben. Hazánkban még nem vizsgálták a kiégés összefüggését az agresszióval és a munkahelyi konfliktussal egészségügyi szakdolgozók körében. Cél: Felmérni egészségügyi szakdolgozók körében a kiégettség mértékét, és annak összefüggését a munkahelyen átélt agresszív cselekményekkel, valamint megvizsgálni, hogy a kiégés összefügghet-e a munkahelyi konfliktusok gyakoriságával. Módszerek: A keresztmetszeti vizsgálat egy saját szerkesztésű on-line kérdőívvel történt, amely a saját kérdéseken túl tartalmazta a Kiégés Leltárt, a Nyílt Agresszió Skálát és a Csoporton belüli Konfliktus Skálát. A mintavétel nem-véletlenszerű mintavételi eljárással, azon belül kényelmi mintavétellel történt. Eredmények: A válaszadók 44,2%-a valamilyen mértékben érintett a kiégés által, 4,6% soha nem élt át konfliktust a munkahelyén, és 4,4% nem szenvedett el agresszív cselekményt a betegtől vagy hozzátartozójától. Szignifikáns eltérés volt kimutatható az egyes kiégettségi csoportok között az agresszióra vonatkozó érintettségben (χ2(3) = 97,698; p < 0,001): minél kiégettebb a válaszadó, annál gyakrabban élt át agresszív eseményt. A kiégettség mértékének növekedésével a munkahelyi konfliktusok száma is növekszik (F(3) = 66,967; p < 0,001). Következtetések: Az agresszió a hazai egészségügyben is számottevő mértékben jelen van. A kiégés összefügg a munkahelyen átélt agresszív eseményekkel és a munkahelyi konfliktussal, amely nagy valószínűséggel még tovább rombolja a dolgozó lelkiállapotát. A szakdolgozók lelki egészségének javítása többek között növelné a betegelégedettséget és a betegbiztonságot is.

Restricted access

Az 1960 és 2000 között publikált hazai trágyázási tartamkísérletek adatbázisán kapott összefüggésekre alapozva új költség- és környezetkímélő trágyázási rendszert hoztunk létre. A számítógépes szaktanácsadási rendszer a növénytermesztő szakemberek rendelkezésére álló tápanyagforrások ésszerű és gazdaságos felhasználásához kíván segítséget nyújtani. Figyelembe véve az utóbbi 10-15 év hazai tápanyag-gazdálko-dásának kihívásait, a műtrágyaár-támogatások megszüntetését, a megszigorodott gazdasági környezetet - a korábbi szaktanácsadási módszerek értékeit megőrizve dolgoztunk ki a 48 legfontosabb szántóföldi növény makro- és mikroelem-trágyázási rendszerét. A korábbi intenzív (MÉM NAK, 1979, „kék füzet”) rendszer történelmi küldetést töltött be, amikor a talajok PK-ellátottságának gyors javítását és az élelmiszerellátás biztonságát, mint fontos stratégiai cél elérését biztosította. Mezőgazdaságunk, igaz, rohamosan csökkenő mértékben, de részben ma is az akkor felhalmozott PK-tápelem tőkét hasznosítja. Az új szaktanácsadási rendszer megalkotása során a korábbi szaktanácsadási rendszerek értékeit igyekeztünk beépíteni az új rendszerbe. Az MTA TAKI-MTA MGKI szaktanácsadási rendszer egyik nagy erőssége, hogy a jelenleg legszélesebb hazai szabadföldi kísérleti háttéren alapul: a rendszerbe beépítettük az 1960 és 2000 között publikált, a hazai növénytáplálási iskolák (egyetemek, kutatóintézetek, OMTK) által beállított szabadföldi trágyázási kísérletek eredményeinek adatbázisán kapott összefüggéseket. Célunk volt, hogy az új rendszer ajánlásai a lehető legkisebb adagok kijuttatásával biztonságos termelést, nagy termések elérését, a területegységre jutó maximális jövedelmek elérését tegyék lehetővé. A környezet- és költségkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszer négy műtrágyázási szinten ad szaktanácsot: 1. minimum; 2. környezetkímélő; 3. mérlegszemléletű és 4. maximum növénytáplálási szint. A Nemzetközi Foszfor Intézet (IMPHOS) finanszírozásában egy hároméves program keretében jellegzetes hazai talajokon (barna erdőtalaj, csernozjom, réti talaj), őszi búza, kukorica és tavaszi árpa növényekkel teszteltük a magyarországi trágyázási szaktanácsadási rendszereket (MTA TAKI-MTA MGKI költség- és környezetkímélő rendszer négy szintjét; Talajerőgazdálkodás kkt integrált rendszer; MÉM NAK intenzív rendszer). A kísérletek első 6 kezelésének klasszikus hiánykísérlet-felépítése lehetővé tette a talaj NPK-ellátottsági kategóriák tesztelését is. Az IMPHOS tesztkísérletek mindhárom talajon, valamennyi növénynél igazolták az MTA TAKI-MTA MGKI költség- és környezetkímélő szaktanácsadási rendszer alapelveinek, műtrágyaadag számítási módszerének helyes voltát:a MÉM NAK intenzív összes NPK-adag ajánlásainak esetenként 40-60%-ának kijuttatásával az új MTA TAKI-MTA MGKI ren_d

Restricted access
Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: Andrea Huisz, Tamás Kismányoky, Sándor Hoffmann, Tibor Tóth and Tamás Németh
Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Péter Csathó, István Németh, Éva Bircsák, Zsuzsanna Földiné Németh, László Radimszky and Tamás Németh
Restricted access

A nyírlugosi meszezési és műtrágyázási tartamkísérletben végzett vizsgálataink alapján az alábbi főbb tanulságok fogalmazhatók meg:–A tartós N-műtrágyázás nyomán a trágyázatlan kontrollon mért 4,3 pH(KCl) 3,5-re süllyedt, míg az 1 t/ha/év CaCO 3 -adagolás eredményeképpen 6,4-re emelkedett a szántott rétegben. Ugyanitt a kicserélhető Ca 2+ 0,13-ról 2,18 me/100 g értékre nőtt. Ezzel szemben az Al 3+ 0,68-ról 0,40-re, míg a Fe 2+ 0,43-ról 0,15 me/100 g értékre süllyedt. A meszezés eredményeképpen a talaj kationcserélő kapacitása (T-érték) 3,3-ról 3,6–3,8-ra, a kicserélhető bázisok összege (S-érték) 0,4-ről 2,5 me/100 g-ra, a bázistelítettség pedig 12%-ról 69%-ra változott.–Az NH 4 -acetát+EDTA-oldható elemtartalmak szintén jellemezték a műtrá-gyázás és a meszezés, ill. talajsavanyodás hatását. Az erősen savanyú talajon mért Ca 87-ről a meszezés nyomán 767 mg/kg mennyiségre, a Mg 18-ról a Mg-trágyázással 97-re, a Mn 8-ról 36-ra, a Sr 0,4-ről 2,7-re, a Co 0,15-ről 0,53-ra, valamint a Ni 0,10-ról 0,19 mg/kg-ra emelkedett.–A trágyahatások időfüggők. A kísérlet első 10 évében (1963–1972) érdemi trágyahatásokat, ill. terméstöbbleteket csak a N-trágyázás okozott. A második évtizedben (1973–1982) a N-hatások fokozatosan lecsökkentek a trágyázatlan kontroll szintjére. Trágyahatásokat kalászosoknál az együttes NP, kapásnövényeknél az NP-kezelések mutattak. A harmadik évtizedben (1983–1992) a napraforgó és a dohány már meghálálta az NPKCaMg elemek pótlását. A negyedik évtizedben (1993–2002) a tritikále monokultúra termésmaximumai is az NPKCaMg-kezeléshez kötődtek. Az utóbbi években (2003–2006 között) az egyoldalúan 100–150 kg/ha/év N-adaggal kezelt talajokon a tritikále gyakorlatilag kipusztult, a talaj extrém módon elsavanyodott és tápelemekben elszegényedett. A talajtermékenység megőrizhető, ha biztosítjuk a feltalajban a 120–150 mg/kg AL-P 2 O 5 - és AL-K 2 O-tartalmat, ill. 1 t/ha/év körüli dolomitport alkalmazva fenntartjuk az 5,5–6,0 pH(KCl) értéket és a megfelelő N-trágyázásról is gondoskodunk.–A tritikále szalma- és szemtermésében nőtt a N, K, P, Mn, Zn és Co elemek mennyisége a kicsi termést adó és erősen savanyú N 3 -kezelésben, míg a Ca, Sr és Mo koncentrációi lecsökkentek. A m_e

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: Eszter Tóth, Sándor Koós, Csilla Farkas and Tamás Németh
Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: Andrea Hagyó, Csilla Farkas, András Lukács, Szilveszter Csorba and Tamás Németh
Restricted access

Absztrakt

A szerzők áttekintést adnak a DE OEC Sebészeti Műtéttani Tanszék oktatómunkájának főbb mutatóiról 2000–2013 között mind a graduális, mind a posztgraduális oktatás terén. A jelzett periódusban több új tantárgy került bevezetésre, új kurzusok indultak, korábbi tárgyaknál óraszámváltozások történtek. Az oktatási tematika bővült, az oktatási anyag jelentős átalakításon, fejlesztésen ment keresztül: új oktatófilmek, jegyzetek és egy új tankönyv született ebben az időszakban. A gyakorlati oktatásban a hangsúly áttevődött az élő szöveten végzett beavatkozásokról a modelleken (oktatástechnikai és fantommodellek, biomodellek) történő gyakorlatokra. A tanszék oktatómunkája több alkalommal részesült komoly támogatásban (anyagi támogatás, műszerbeszerzés, műszerkészlet-adományozás) saját egyetemünk, partnercégek, valamint HEFOP- és TÁMOP-pályázatok elnyerése révén. Infrastrukturális lehetőségeink is javultak, ami a fenti tényezőkkel együtt hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt években emelkedett az oktatómunka színvonala és az oktatott hallgatók létszáma a graduális és posztgraduális oktatásban egyaránt. Mindezen változások-fejlesztések bemutatásra kerültek különböző szakmai fórumokon, illetve közleményekben is egyúttal komoly minőségellenőrzésként is.

Restricted access