Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • Author or Editor: Gábor István x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
Clear All Modify Search

Az Enchytraeidae (Oligochaeta, Annelida) családba tartozó kistestű televényférgek, fontos szerepet töltenek be sok ökoszisztémában. Rendkívül érzékenyek az antropogén stresszfaktorokra, mégis sokáig elhanyagolták őket, mint tesztállatokat. Az Enchytraeus Reprodukciós Teszt (ERT) különböző kémiai anyagok hatásvizsgálatára, valamint talajminőség megállapításához fejlesztették ki. A kidolgozott új módszer révén lehetőség nyílt a korábbi, különböző tesztek eredményeiben megfigyelhető nagy változatosság csökkentésére, valamint tanulmányozhatóvá vált a televényférgek különböző antropo­gén stressz­faktorokkal szemben mutatott érzékenysége. Az ERT alapján dolgoztak ki és fogadtak el több szabványosított teszteljárást (ASTM E 1676-97; ISO 16387; OECD 220). Mindezek mellett folyamatban van új eljárások kidolgozása is, melyek egyrészt a televényférgek magatartás vizsgálatán, másrészt a bioakkumulációs hatásokon alapulnak. A számos különböző kísérlet, a már elfogadott és a még folyamatban lévő nemzetközi szabványok mind-mind megerősítik, hogy ez az állatcsoport (Enchytraeidae) és ezen belül is alapvetően három faj ( E. albidus, E. crypticus és E. luxuriosus ) különösen alkalmas talajokon végzett ökotoxikológiai tesztekre.

Restricted access
Authors: Mihály Kocsis, Judit Berényi Üveges, Gábor Várszegi and István Sisák

Tanulmányunkban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) egyik jogelődje, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központ (MÉM NAK) által készített genetikus talajtérkép digitális állományát mutatjuk be. Az 1983-ban elkészült MÉM NAK talajtérkép az egyetlen olyan országos (1:200.000 méretarányú) kartográfiai munka, amely a jelenleg érvényes talajosztályozási rendszerünkből mind a 9 talaj főtípust, a 40 talajtípusból 36-ot, és a 86 altípusból 70-et jelenít meg, továbbá információval szolgál 28 különféle talajképző kőzetről és 9 fizikai féleségéről is.

A vektoros térinformatikai állomány első verziója a 2000-es évek végén, a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat koordinálásával készült el. A Genetikus talajtérkép javításával jött létre a dolgozatban bemutatott állomány, amelyet kiválasztott területeken a földrajzi tájbeosztás középtájai és az SRTM modell magasság adatai segítségével értékeltünk és az Agrotopográfiai (AGROTOPO) Adatbázis vektoros állományának talajinformációival hasonlítottuk össze. A genetikus talajtérkép az országos talajtérképek evolúciójának fontos állomása. STEFANOVITS és SZŰCS térképét tekinthetjük a jelenkori talajosztályozás szerinti talajtérképezés első kartográfiai összegzésének, az AGROTOPO ezt adat tartalmában és a rajzolat részletességében továbbfejlesztette, majd a MÉM NAK talajtérkép a talajosztályozási egységek ábrázolása tekintetében jelentett előrelépést. A MÉM NAK genetikus talajtérkép alapot nyújthat koncepcionális talajtérképek elkészítéséhez és minden olyan munkához, amelyben a talajosztályozási kategóriákat érintő tematikus részletessége előnyt jelent.

Restricted access
Authors: Gábor Szántó, István Kádas, Tamás Kárpáti and László Hegedűs

Abstract  

Various (±)-trans-2-arylnitrocyclohexane derivatives were hydrogenated to the corresponding amines over a Pd/C catalyst in methanol at 25–60 °C and 1–12 bar. These (±)-trans-2-arylcyclohexylamines are important and valuable key intermediates for the stereoselective synthesis of phenantridine-based Amaryllidaceae alkaloid analogues having cytostatic activity.

Restricted access
Authors: Zoltán Somogyi, Gábor Bakonyi, Imre Kádár, Péter Nagy and István Kiss

Krónikus toxicitási vizsgálatokat végeztünk laboratóriumban a közönséges televényféreg (Enchytraeus albidus) faj segítségével egy 1991 tavaszán beállított mikroelem-terhelési szabadföldi tartamkísérlet szántott rétegébol származó talajokon. Hét elem - a Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn és a Se - hosszú távú hatásait teszteltük a faj mortalitásán és reprodukciós képességén. A kísérletben alkalmazott elemeknek (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn, Se) a talajba kerülésüket követoen 7 évvel is van kimutatható hatása a toxicitási tesztekben vizsgált paraméterekre. Megállapítottuk, hogy a szelén növekvo koncentrációi a mortalitást és a reprodukciós képességet is szignifikánsan csökkentik. A vizsgált talajtípuson a LOEC érték 2 mg/kg NH4-acetát + EDTA-oldható Se volt. A legmagasabb koncentrációban (810 kg/ha) kijuttatott hat nehézfém (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) hét évvel a kezelés után a közönséges televényféreg mortalitására nincs statisztikailag igazolható hatással, ugyanakkor a reprodukciós képességet szignifikánsan csökkentik. Alacsonyabb koncentrációban (270 kg/ha) statisztikailag kimutatható hatása már csak a cinknek van, amely a reprodukciós képességet csökkenti.

Restricted access
Authors: Eszter Csizmazia, Mária Budai-Szűcs, István Erős, Zsolt Makai, Piroska Szabó-Révész, Gábor Varju and Erzsébet Csányi

Abstract  

Our aim was to develop potential dermal drug delivery systems (DDSs) with a good and lasting moisturizing effect. Lyotropic liquid crystals (LLCs), gel-emulsions and hydrogels were investigated by means of thermogravimetry, which can give information about the structure of these preparations, and we could study the water binding mechanisms indirectly in them. We found that the preparations with a complex structure and strong water bonds hydrate the skin well and lastingly by in vivo tests. Since the thermoanalytical results correlate with the in vivo test results, this method could be suited for predicting the moisturizing effect of the vehicles and provide the possibility to select the potential semisolid DDSs for in vivo tests cost and time effectively.

Restricted access

Abstract

The aim of the study has been to determine the protection effect of brassinosteroid (BR27) in oilseed rape cotyledons against infection by an incompatible wild type of, a hypersensitive response mutant of and saprophytic Pseudomonas bacteria. In this paper, membrane permeability, PSII efficiency and metabolic activity were analysed. The following strains of Pseudomonans were used: P. syringae pv. syringae (Ps), P. syringae pv. syringae hrcC mutant (Pm) and P. fluorescence (Pf). The study was carried out using two cultivars of spring oilseed rape (Brassica napus L.): ‘Licosmos’ and ‘Huzar’. Pre-treatment of cotyledons with BR27 caused about 50–70% increase in ion leakage for both cultivars. However, BR27 significantly decreased ion leakage from cotyledons inoculated with Ps in both cultivars. Infection with Ps and Pf caused disturbances of energy flow in PSII by lowering its efficiency in rape cotyledons. We noted insignificant impact of 24-epibrassinolide on PSII efficiency if compared to absolute control, but generally it had a positive effect in plants infected with bacteria. The values of heat flow in all treatments, except for cotyledons infected with Ps, decreased during 20 h after inoculation. However, the curves of heat flow for Ps-infected cotyledons showed a completely different pattern with at least two peaks. BR27 pre-treated cotyledons infected with Ps had higher heat flow in comparison to Ps infected ones. BR27 treatment did not change specific enthalpy of cotyledon growth (Δgh) for both cultivars if compared with absolute control. However, infection with Ps markedly increased Δgh values by about 200% for both cultivars. We suggested protective action of BR27 in oilseed rape cotyledons after bacterial infection with Pseudomonas.

Restricted access
Authors: Erzsébet Háznagy-Radnai, Klára Pintye-Hódi, Szilvia Czigle, Tamás Martinek, Gábor Janicsák, Imre Máthé and István Erős

We have isolated five iridoids (harpagide, acetylharpagide, harpagoside, ajugoside, and aucubin) from St. recta L. by a combination of chromatographic methods-NP-TLC, RP-HPLC, and TLC-densitometry. The isolated iridoids were identified on the basis of their physical and spectroscopic properties. Basic information about their structures was obtained from their NMR spectra. X-ray fluorescence spectroscopy can be used for direct determination of inorganic elements in the leaves, stems, and inflorescences of Stachys recta L. We identified K, Ca, Mo, Fe, Co, Ir, Ga, Tl, and S.

Restricted access
Authors: Andrea Farsang, Viktória Cser, Károly Barta, Gábor Mezősi, László Erdei, Bernadett Bartha, István Fekete and Edina Pozsonyi

Munkánk célja az volt, hogy modellezzük az indukált fitoextrakció alkalmazásának lehetőségét extrém talajszennyezettség esetén. A kutatásunkat több irányvonal köré csoportosítottuk:Különböző fémfeltárási módszerekkel meghatároztuk a talaj nehézfémtartalmát, illetve egy speciális szekvenciális feltárási sorral a különböző mobilitású elemhányadokat elkülönítettük. Ennek segítségével kerestük a legjobban alkalmazható fitoremediációs eljárást.Tenyészedény-kísérlet során különböző arányban (1:1, 1:2, 2:1, 3:1) tavi iszappal kevert szennyezett közeg toxikus anyagait –megfelelően kiválasztott kelátképző segítségével –indukált fitoextrakcióval csökkentettük.Megállapításaink a következőkben összegezhetők:–A kísérleti parcellákon vizsgált hőmérsékleti viszonyok, a talaj–víz–növény kapcsolatrendszer szempontjából fontos talajtani paraméterek szélsőséges élőhelyet, talajviszonyokat tükröznek: magas pH, a fizikai paraméterekből adódóan szélsőséges víz- és hőgazdálkodási tulajdonságok.–A vizsgálati parcellák anyagának királyvíz-oldható ún. „összes” nehézfém-tartalma mind a hét vizsgált elemet tekintve többszörösen meghaladja a 10/2000. KöM–EüM–FVM–KHVM együttes rendeletben megadott szennyezettségi „B” határértéket. A magas nehézfémtartalom a növényi fejlődést gátolta. Ennek kikü-szöbölésére a tenyészedény-kísérlet során különböző arányú hígításokkal dolgoztunk, a szennyezett talajt nehézfém mentes tavi iszappal kevertük.–A különböző mobilitású elemhányadok elkülönítése, valamint az indukált fitoextrakcióhoz szükséges kelátképző mennyiségének meghatározására szekven-ciális feltárást végeztünk. Az extrakciós eljárás során öt fémet vizsgáltunk: Cd, Ni, Zn, Cu és Pb. A fémtartalom felvehetősége alapján mintáinkban a legkisebb (0–5%) arányban mobilis az Pb, 10–20% a mobilis rész aránya a Cu esetében, 20–30% a Ni esetében, és legmagasabb (40–60%) a Zn és Cd esetében.–A kelátkezelés hatására a minták felében megemelkedett a növények által felvett nehézfém mennyisége. A növekedés általában 8–30% között volt, de kimagasló, minden várakozást felülmúlt a nádképű csenkesz 2:1 arányú hígítás melletti 174%-os Cu- és 146%-os Zn-felvétele. Mind a napraforgó, mind a nádképű csenkesz esetében a szennyezett talaj:tavi iszap 1:1, 2:1, 1:2 arányú keverékek bizonyultak a leghatékonyabbaknak. Mivel vizsgálataink a keverési arányokat illetően 4–4, a növényeket illetően pedig 2–2 független párhuzamos mintával zajlottak, eredményeink csak tendencia jelleggel értelmezhetők.–A talajban történő változások nyomon kö_v

Restricted access
Authors: Gábor Máté, Dezső Szikra, Jakub Šimeček, Szandra Szilágyi, György Trencsényi, Hans-Jürgen Wester, István Kertész and László Galuska

The synthesis and functional evaluation of a wide variety of radiolabeled chelator–biomolecule conjugates with high specific activity and radiochemical purity are crucial to development of personalized nuclear medicine. An excellent platform technology for achieving this objective involves use of generator-produced positron emission tomography (PET)-radionuclide 68Ga. Currently, applied manual methodology for optimization and development for new labeling techniques offers only slow screening with relatively high precursor consumption. A capillary-based microfluidic synthesis module with online high-performance liquid chromatography (HPLC) was constructed for the optimization of reaction parameters of 68Ga-PET tracers. This approach enables performance of 68Ga-labeling reactions in 10 μL volumes, followed by sample analysis. The high-throughput capacity of the system allows very rapid optimization. The optimal pH and ligand concentration from the experiments were utilized directly to the production of 68Ga-NODAGA-(RGD)2 and 68Ga-NOPO-RGD. Applying optimal parameters to production of these aforementioned radiopharmaceuticals allowed their synthesis with high radiochemical purity (over 95%) and with surprisingly negligible retention of residual activity in the system.

Restricted access
Authors: Imre Szilágyi, István Sajó, Péter Király, Gábor Tárkányi, Attila Tóth, András Szabó, Katalin Varga-Josepovits, János Madarász and György Pokol

Abstract  

This article discusses the formation and structure of ammonium tungsten bronzes, (NH4)xWO3−y. As analytical tools, TG/DTA-MS, XRD, SEM, Raman, XPS, and 1H-MAS NMR were used. The well-known α-hexagonal ammonium tungsten bronze (α-HATB, ICDD 42-0452) was thermally reduced and around 550 °C a hexagonal ammonium tungsten bronze formed, whose structure was similar to α-HATB, but the hexagonal channels were almost completely empty; thus, this phase was called reduced hexagonal (h-) WO3. In contrast with earlier considerations, it was found that the oxidation state of W atoms influenced at least as much the cell parameters of α-HATB and h-WO3, as the packing of the hexagonal channels. Between 600 and 650 °C reduced h-WO3 transformed into another ammonium tungsten bronze, whose structure was disputed in the literature. It was found that the structure of this phase—called β-HATB, (NH4)0.001WO2.79—was hexagonal.

Restricted access