Search Results

You are looking at 1 - 10 of 22 items for

  • Author or Editor: Ágnes Németh x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Egészségmagatartás serdülőkorban – Mi történt az ezredforduló után?

Health Behaviour in Adolescents – What Has Happened since the Millennium?

Educatio
Authors:
Ágnes Németh
,
Zsolt Horváth
, and
Dóra Várnai

Absztrakt:

Az „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) kutatás 1985 óta folyik hazánkban, nemzetközi keretben. Célja a 11–17 éves korosztály egészséget befolyásoló szokásainak és szubjektív egészségi állapotának feltérképezése, ezek időbeli és nemzetközi trendjeinek követése és a magatartásokat, egészségi mutatókat befolyásoló tényezők felderítése, működési mechanizmusaik vizsgálata.

Tanulmányunkban bemutatjuk néhány, egészséget támogató (táplálkozás, fizikai aktivitás), illetve kockázati magatartásforma (dohányzás, alkoholfogyasztás, szexuális élet) jellegzetes változásait a 2000-es évektől kezdődően. Eredményeinket nemzetközi szinten is értelmezzük.

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Mihály Racsmány
,
Ágnes Lukács
,
Dezső Németh
, and
Csaba Pléh

A verbális munkamemória feladata a „beszédszerű”információk átmeneti tárolása és frissítése, kapacitásában jelentős egyéni különbségek figyelhetőek meg, amelyek egy sor kognitív funkció működését modulálják. A verbális munkamemória kapacitásának felmérésére számos diagnosztikai eszköz vált széles körben alkalmazottá, de ezek magyar nyelvű változatai eddig csak szórványos kísérleti vizsgálatokban láttak napvilágot. A verbális munkamemória-tárolási és -frissítési komponensei rendkívüli módon érzékenyek az adott információ hosszúságára, kimondási idejére, fonológiai szerveződésére, így az elsősorban angol nyelvű eszközök mutatói csak korlátozottan voltak használhatóak a magyar nyelvű vizsgálatok számára. Kutatócsoportunk ezt a hiányt pótolta, amikor elkészítette a három legismertebb verbális munkamemória-feladat: a számterjedelmi teszt, az álszóteszt és az olvasásterjedelmi teszt magyar nyelvű változatait. Ebben a tanulmányban a feladatsorokkal együtt közreadjuk a feladatokkal kapcsolatos normatív adatokat is.

Restricted access

Imre Sándor, a pedagógia professzora az 1920-as évek közepén felismerte, hogy külön intézetet kellene alapítani a pszichológiaoktatás számára a szegedi egyetemen. 1926 októberében felterjesztette kérelmét a bölcsészkari vezetés felé, Málnási Bartók György, a Filozófia Tanszék professzora támogatása mellett. 1929. december 18-án Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter megalapította a Pedagógia Lélektani Intézetet a szegedi egyetemen, és kinevezte az új intézet élére Várkonyi Hildebrand Dezső (1988–1971) bencés paptanárt. Ezzel Magyarországon elsőként alakult pszichológiai intézet egyetemi kereteken belül. A cikk a szegedi lélektan intézményes történetét követi végig a Várkonyi vezette intézet megalakulásától napjainkig.

Restricted access

Errátum: Egészségmagatartás serdülőkorban – Mi történt az ezredforduló után?

Erratum: Health Behaviour in Adolescents – What Has Happened since the Millennium?

Educatio
Authors:
Ágnes Németh
,
Zsolt Horváth
, and
Dóra Várnai
Open access

An open field experiment was carried out with five purple Perilla frutescens accessions (588P, GB, J3, JTD3, PS3) in 2014 and 2015. Morphological traits, production, total phenolic content (TPC), essential oil content (EOC) and composition as well as the antioxidant capacity (AOC) were investigated. Highest biomass was produced by JTD3 in both years. The antioxidant capacity and total phenolic content in the stems was lower than in the leaves in all accessions. Leaves of accession GB produced the highest AOC values (215.594 ± 1.437 in 2014 and 86.609 ± 3.602 mg AAE g−1 in 2015, respectively) while the strain 588P showed the lowest values (139.544 ± 1.934 in 2014 and 38.966 ± 4.569 mg AAE g−1 in 2015, respectively). The highest TPC values were measured by PS3 in 2014 (204.320 ± 1.822 mg GAE g−1) and GB in 2015 (136.450 ± mg GAE g−1). The 588P produced the highest essential oil content (1.432 ml 100 g−1 DM) while J3 had the lowest (0.144 ml 100 g−1 DM) in both years. Strong positive correlation was found between the density of glandular hairs and the essential oil content. Three accessions (588P, J3, JTD3) belong to the perillaldehyde chemotype while GB and PS3 to the dehydro elsholtzia ketone chemotype. All studied accessions can be cultivated in Hungary. For the biomass production the JTD3, while for the essential oil production the 588P can be recommended.

Restricted access

The authors describe a case of synchronously occurring (double) tumours, i.e. primary hepatocellular carcinoma and aortic body chemodectoma in a 14-year-old mixed-breed male dog. The tumours were identified during necropsy, following euthanasia. In the last months of its life, the dog showed signs of weakness, anorexia, apathy, inactivity, and abdominal palpation elicited a painful reaction. The primary liver cancer emerged in the left lateral lobe without evidence of any distant metastases. Histopathological and immunohistochemical investigations revealed a well-differentiated, trabecular, claudin-7-, claudin-5- and pancytokeratin-negative hepatocellular carcinoma. The Ki-67 proliferation index was 33%. During necropsy, a synchronously occurring benign, grade I type aortic body chemodectoma was also detected in the dog. This neuroendocrine tumour showed chromogranin-, synaptophysin-, neuron-specific enolase- and S100 protein-positivity, and the Ki-67 proliferation index was 2%. The authors believe that this is the first description of synchronously occurring hepatocellular carcinoma and aortic body chemodectoma in a dog.

Restricted access

A szexuális kisebbségekhez tartozó magyar fiatalok egészsége és jólléte

Health and well-being in hungarian sexual minority youth

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
András Költő
,
Dóra Eszter Várnai
, and
Ágnes Németh

Háttér és célkitűzések

Hazánkban eddig kevés kutatást végeztek szexuális kisebbségekhez tartozó fiatalok egészségével és jóllétével kapcsolatban. Ebben a vizsgálatban egy összetett indikátorkészlet alkalmazásával összehasonlítottunk azonos vagy mindkét nemű partnerekhez vonzódó fiatalokat nem kisebbségi (ellenkező nemhez vonzódó vagy vonzódást át nem élt) kortársaikkal. A változók kedvező és kedvezőtlen kimeneteket is magukba foglaltak, és kiterjedtek a pszichés jóllétre és a mentális egészségre, az egészségvédő és kockáztató magatartásokra, valamint az egészség pszichoszociális determinánsaira.

Módszer

Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) kutatás 2018. évi adatfelvételében részt vevő 2651 középiskolás fiatalt vizsgáltuk (életkoruk 16,79 ± 1,19 év). A kimeneti változókat kétértékűvé alakítottuk, és gyakoriságukat összehasonlítottuk a romantikus vonzódás négy csoportjában (ellenkező neműekhez vonzódók, azonos neműekhez vonzódók, mindkét neműekhez vonzódók és nem vonzódók). Ezután a változókat bináris logisztikus regressziós modellekbe építettük. A referenciacsoportot az ellenkező nemhez vonzódó fiatalok képezték. Az esélyhányadosokat korrigáltuk a nem és a családi jómódúság hatására.

Eredmények

A mindkét nemhez vonzódó fiatalok a fizikai aktivitás és alkoholfogyasztás kivételével minden változón kedvezőtlenebb értékeket mutattak, mint az ellenkező nemhez vonzódó társaik. A kizárólag azonos nemhez vonzódó fiatalok kockázata szintén magasabb volt a kannabiszfogyasztásra és az öngyilkossági gondolat és szándék megjelenésére. A vonzalmat még át nem élt fiatalok értékei sok változó tekintetében kedvezőbbek voltak, mint az ellenkező nemhez vonzódó társaiké. A nem és a családi jómódúság befolyása nem volt jelentős.

Következtetések

Az eredmények elhelyezhetők a kisebbségi stressz, a strukturális stigma és a romantikus stressz elméleti modelljeiben, igazolják a szexuális kisebbségi (főképp a mindkét nemhez vonzódó vagy biszexuális) fiatalok egészségi egyenlőtlenségeit, és alátámasztják az iskolai intervenciók és a dolgozói továbbképzés fontosságát.

Background and aims

In Hungary, there are only a few studies on the health and well-being of sexual minority young people. In this analysis, a complex indicator set was used to compare same- and both-gender attracted youth with their non-minority (opposite-gender attracted or not attracted) peers. The indicators included positive and negative outcomes of psychological well-being and mental health, health-protective and health-compromising behaviours, and psychosocial determinants of health.

Method

Data from 2651 secondary school students, participating in the 2018 data collection of the Hungarian Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study (age: 16.79 ± 1.19 years), were analysed. Indicators were dichotomised and compared across groups of romantic attraction: opposite-gender attracted; same-gender attracted; both-gender attracted; and not attracted. Binary logistic regression models were created, with opposite-gender attracted youth being the reference group. Odds ratios were adjusted for gender and family affl uence.

Results

Compared to their opposite-gender attracted peers, both-gender attracted youth had poorer outcomes on all variables, with the exception of physical activity and alcohol consumption. Youth exclusively attracted to same-gender partners also had higher risk for cannabis use and suicidality. Youth not attracted fared better on many variables than their opposite-gender attracted peers. Gender and family affl uence had small impact on the effects.

Conclusions

The results can be interpreted within the theories of minority stress, structural stigma and romantic stress. They confi rm health inequalities in sexual minority (especially in both-gender attracted or bisexual) youth, and underscore the need for school-based interventions and training for youth service providers.

Open access

A klasszikus galactosaemia autoszomális recesszív módon öröklődő anyagcsere-betegség, amelynek hátterében a galaktóz-1-foszfát-uridil-transzferáz (GALT) enzim defektusa áll. Hazánkban a betegséget az újszülöttkori tömegszűrés keretében, 1976 óta szűrik. A p.N314D mutáció asszociál a GALT enzim Los Angeles és a Duarte variánsaival, attól függően, hogy a mutáció mely polimorfizmusokkal öröklődik együtt cis helyzetben. Célkitűzés: Munkánk célja volt a magyar egészséges populációban a p.N314D mutáció, valamint a Los Angeles és Duarte variánsok gyakoriságát meghatározni. Módszerek: A 100 donor személyből izolált genomiális DNS-mintát polimeráz láncreakció során amplifikáltuk, majd restrikciós endonukleázzal emésztettük. Eredmények: A p.N314D mutáció, a Los Angeles variáns és a Duarte variáns allélgyakorisága az általunk vizsgált populációban 11,5%, 2,5%, illetve 9% volt. Következtetés: A magyar populációban a Los Angeles és Duarte varánsok allélgyakorisága jól korrelál más kaukázusi populációkban detektált gyakoriságokkal.

Open access
Physiology International
Authors:
András Szuák
,
Csaba Korom
,
Károly Németh
,
Ágnes Nemeskéri
, and
László Harsányi

Abstract

Purpose

According to current protocol, the separation of pancreatic head and body is performed at the level of superior mesenteric vein (SMV). Previous data indicate that the resection plane should be modified in portal annular pancreas. We presumed that the optimal line of pancreatic resections could also be different in other cases. Our aim is to simulate pancreatic resections in different planes and find the optimal resection line with the minimum number of cut vessels.

Main methods

25 abdominal vascular corrosion casts were prepared, the aorta and the portal vein were cannulated. CT scans were taken on the casts, and specific planes were reconstructed simulating different resection lines. The total amount of cross sections of vessels were calculated in the different planes.

Results

In our series, the optimal plane is the SMV in 11/25, 2 cm left in 10/25, 1 cm left in 4/25, 1 cm right in 1/25 and 2 cm right in none of our cases. The group of left sided extension contain more than half of the cases. With left sided resections, the cut surface of the vessels may be lowered to even 29% compared to the SMV plane.

Conclusion

Our study revealed that pancreatic resections should be extended to the left side of the SMV in more than half of our cases. Therefore, the resection plane should be determined by preoperative imaging methods. Using DICOM viewer with multiplanar reconstruction, the resection planes can be simulated in clinical practice, which would reduce the risk of postoperative bleeding.

Open access