Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Éva D. Molnár x
Clear All Modify Search

Elméleti háttér: A kisgyermekek körében végzett temperamentumkutatások egyik legismertebb és leggyakrabban használt mérőeszköze a 3–8 éveseknek szánt Gyermeki Viselkedés Kérdőív (Children's Behavior Questionnaire; CBQ), amely különböző változatokban is létezik, és amelynek magyar nyelvű változata ezidáig nem állt rendelkezésünkre. Cél: Tanulmányunk célja a CBQ legrövidebb változatának (CBQ VS) magyar adaptációja és a mérőeszköz pszichometriai mutatóinak ismertetése a hazai kutatók számára. Módszerek: Vizsgálatunkban 5–7 éves gyermekek (n = 201) és szüleik (n = 201) vettek részt három magyarországi településről. A kérdőívet a gyermekek szülei (176 anya és 25 apa) töltötték ki. A CBQ VS-H mellett vizsgáltuk a gyermekek végrehajtó funkcióit is a HTKS és Day-Night tesztekkel. Eredmények: Az exploratív faktoranalízis eredményeként a magyar verzióban, hasonlóan az eredeti változathoz, három faktor különült el, amelyek jó belső megbízhatósági mutatókkal rendelkeztek: Erőfeszítés alapú kontroll (Cronbach-α: 0,76), Extraverzió (Cronbach-α: 0,78), Negatív érzelmi viszonyulás (Cronbach-α: 0,74). A temperamentum vizsgált dimenziói függetlennek bizonyultak a kitöltő személyétől (anya vagy apa), életkorától, családi állapotától és iskolai végzettségétől. Következtetések: Eredményeink alapján a Gyermeki Viselkedés Kérdőív legrövidebb változatának magyar verziója (CBQ VS-H) megbízhatóan működik, és alkalmasnak tekinthető a kisgyermekek temperamentumának és annak három dimenziójának vizsgálatára.

Open access

Az önszabályozás egyre intenzívebb kutatása során bizonyítottá vált, hogy az iskolaérettségben és a sikeres iskolai boldogulásban az önszabályozás képessége alapvető szerepet tölt be. A viselkedéses/temperament alapú és kognitív/neurálishálózat-szintű kutatások többnyire egymástól függetlenül foglalkoztak az önszabályozás vizsgálatával, és míg az előbbi az erőfeszítés alapú kontrollt, az utóbbi a végrehajtó funkciókat tekinti az önszabályozás alapjának. A két különböző területen végzett kutatások eredményei ugyanakkor azt mutatják, hogy bár másfajta elméleti és módszertani keretet használnak, felfedezhetők közös aspektusok és komponensek. Hazai vonatkozásban kevésbé ismert az erőfeszítés alapú kontroll kutatása és a végrehajtó funkciókkal történő összehasonlítása. Jelen tanulmány a két területen végzett vizsgálatok fontosabb eredményeit, az erőfeszítés alapú kontroll és végrehajtó funkciók értelmezésének, hasonlóságának és különbségének bemutatását, valamint az önszabályozásban történő integrálásuk elméleti hátterét vázolja fel.

Restricted access