Search Results

You are looking at 1 - 10 of 57 items for

  • Author or Editor: Éva Kovács x
Clear All Modify Search

Earthquake-like changes of digital consumption had shocked the mediacommunication in last decade not just homeland, but worldwide as well. The generation of linked, content-driven models destroyed the convenient usage of people-meters, and statistics-based mass media business models. Commercial media have started adapting to these new challenges but the public communication services are still in struggle. The new ways of public communication would be highlighted.

Restricted access

The issue of urban development requires strategic thinking. It includes self-sustainable mechanisms, strengthening self-organization and financing of the cities, collectively. Nowadays cities face challenges in all three domains that necessitate strategic thinking on the local, national and EU levels alike.

This strategic thinking has to answer the questions concerning how is it possible for a city to implement developments that might have-long term and sustainable results for the inhabitants. What is the underlying logic to define, plan, implement and sustain city policy objectives? The search for the answer provides multiple evaluation methods. One of these logical frameworks is measuring the success of cities in the context of development/s related to a specific event.

The success of cities is researched and measured with numerous tools and methods. Analyses in this field are becoming more common, not only on a yearly basis but even more often.

The City Success Index — interpreted and presented in the current study — puts larger emphasis on involving and evaluating the so-called human factors, meanwhile creates a logical frame, which - due to the portfolio-analysis method’s flexibility — is more ‘customizable’ for a city that would like to organize a world-class or international events with strong impact, and reveals the possible opportunities and threats. The methodology is able to contribute to strategy planning or for the evaluation of the event. The applied economic model as the frame of research in the approach is new, while the utilization of the result-zone developing might offer help in decision processes of several other public policy domains.

Restricted access

Elméleti háttér: A kisgyermekek körében végzett temperamentumkutatások egyik legismertebb és leggyakrabban használt mérőeszköze a 3–8 éveseknek szánt Gyermeki Viselkedés Kérdőív (Children's Behavior Questionnaire; CBQ), amely különböző változatokban is létezik, és amelynek magyar nyelvű változata ezidáig nem állt rendelkezésünkre. Cél: Tanulmányunk célja a CBQ legrövidebb változatának (CBQ VS) magyar adaptációja és a mérőeszköz pszichometriai mutatóinak ismertetése a hazai kutatók számára. Módszerek: Vizsgálatunkban 5–7 éves gyermekek (n = 201) és szüleik (n = 201) vettek részt három magyarországi településről. A kérdőívet a gyermekek szülei (176 anya és 25 apa) töltötték ki. A CBQ VS-H mellett vizsgáltuk a gyermekek végrehajtó funkcióit is a HTKS és Day-Night tesztekkel. Eredmények: Az exploratív faktoranalízis eredményeként a magyar verzióban, hasonlóan az eredeti változathoz, három faktor különült el, amelyek jó belső megbízhatósági mutatókkal rendelkeztek: Erőfeszítés alapú kontroll (Cronbach-α: 0,76), Extraverzió (Cronbach-α: 0,78), Negatív érzelmi viszonyulás (Cronbach-α: 0,74). A temperamentum vizsgált dimenziói függetlennek bizonyultak a kitöltő személyétől (anya vagy apa), életkorától, családi állapotától és iskolai végzettségétől. Következtetések: Eredményeink alapján a Gyermeki Viselkedés Kérdőív legrövidebb változatának magyar verziója (CBQ VS-H) megbízhatóan működik, és alkalmasnak tekinthető a kisgyermekek temperamentumának és annak három dimenziójának vizsgálatára.

Open access

Tanulmányunkban bemutatjuk a Poszttraumás Növekedésérzés Kérdőív hazai adaptációját. A Tedeschi és Calhoun által publikált kérdőív egy olyan mérőeszköz, amely a veszteségekkel járó, súlyosan stresszkeltő életeseményekkel való megküzdésből fakadó pozitív változások azonosítására szolgál. Az eredeti kérdőív öt faktort mér: az élet fokozott értékelése, jelentéstelibb interperszonális kapcsolatok megélése, a személyes erő érzetének fokozódása, új lehetőségek felfedezése, spirituális élményekkel való gazdagodás. A kérdőív érvényességét és megbízhatóságát egy 328 fős kényelmi mintán ellenőriztük. A validitásvizsgálathoz a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőívet, a Társas Támogatás Kérdőívet, a Sielberger-féle Vonásszorongás Kérdőívet, a Rövidített Beck Depresszió Kérdőívet, a Tíz Tételes Személyiség Kérdőívet és a Rövidített Aspirációs Indexet alkalmaztuk. A Poszttraumás Növekedésérzés Kérdőív belső konzisztenciája jónak bizonyult (Cronbach-alfa = 0,94), és a kérdőív teszt-reteszt megbízhatósága (r = 0,90; p<0,01) is kiváló. Az érvényességi vizsgálathoz használt mérőeszközökkel a kérdőív az elvárásoknak megfelelő irányú, gyenge és közepes erősségű kapcsolatot mutatott, amit a divergens validitás bizonyítékaként fogadtunk el. A Poszttraumás Növekedésérzés Kérdőíven végzett megerősítő faktorelemzés azonban nem erősítette meg az eredeti faktorstruktúrát. A kérdőív a pszichometriai mutatók alapján, és a külföldi adatokkal összhangban, érvényes és megbízható mérőeszköznek bizonyult. A mért változó független konstruktumnak tekinthető, amely alkalmas a traumát átélt személyek fejlődésének mérésére.

Restricted access

Histone deacetylases can also influence acetylation of tubulin. In the present experiments, after 60 min of 10 μM trichostatin (TSA) treatment the structure and amount of tubulin and acetylated-tubulin were studied immunocytochemically, by using confocal microscopy and flow cytometry. In TSA-treated Tetrahymena cells deep fibres were never labeled with antibody to acetylated tubulin. Flow cytometry with anti acetylated-tubulin antibody demonstrated that in the control cell populations there were weaker and stronger labelled parts. After TSA treatment in the weaker labeled part the cell number decreased, and in the stronger labeled part increased significantly: this means that after the histone deacetylase inhibitor TSA treatment the amount of acetylated-tubulin in numerous Tetrahymena cells is significantly elevated. Labeling with anti-tubulin antibody was not changed significantly. On the basis of these results we postulate that histone deacetylase also in Tetrahymena influences the acetylation of tubulin, and this enzyme is sensitive to TSA treatments.

Restricted access

White blood cells of rats (lymphocytes, monocytes, macrophages, granulocytes and mast cells) contain b-endorphin. Two months after a single neonatal benzpyrene treatment (imprinting) there is an elevated level of immunoreactive endorphin in the blood and peritoneal cells of female animals and blood cells of males. The endorphin content decreased in the peritoneal cells of males. In the blood, the granulocytes of female, and the lymphocytes of male rats contained the highest amount of endorphin. In the peritoneal fluid also the granulocytes of females contained the highest amount of endorphin, in contrast to males, where the endorphin content of cells decreased and the lowest level of it was present in the lymphocytes.  The experiments justify that benzpyrene treatment can durably influence endorphin levels of white blood cells and gives new data to the already known lifelong health destroying effects of perinatal benzpyrene exposition (alterations of hormone receptor binding capacity and sexual behavior).

Restricted access

The objective of the present study was to determine the rostrocaudal distribution and the effect of reduced food intake (60% of the average daily food intake for 1-4 weeks) on the amount of leucine-enkephalin (Leu-enk), neuropeptide Y (NPY) and galanin (Gal) in the lateral septum of male rat brain. Using pre-embedding immunocytochemistry combined with densitometry on 60 mm serial vibratome sections we found that in control animals Leu-enk-immunoreactive elements showed an increasing density from rostral towards the medial part of the septum, then a gradual decrease towards the caudal direction. The distribution of NPY proved to be rather even along the examined sequence of sections with two smaller peaks roughly at the 1/3 and 2/3 of the rostrocaudal axis. Gal showed similar distribution but the peaks were shifted to more caudal direction. We also found that Leu-enk forms the most dense plexus followed by a moderate amount of NPY-positive axonal meshwork. Gal was present in the lowest amount along the lateral septal nuclei. The effect of reduced food intake was marked and differential in the case of the three examined peptides. During the first 2 weeks of reduced food intake NPY-immunoreactivity was upregulated as compared to the control, then it was reduced close to the control value by the 4th week. The changes in Gal immunoreactivity showed similar pattern. The average relative density of Leu-enk-immunoreactive elements immediately decreased as a result of reduced food intake for 1 week and it gradually decreased by the end of the 4th week. These results indicate that reduced food intake affects the expression of NPY, Gal and Leu-enk not only in the relevant hypothalamic neuroendocrine centres, but also in the lateral septal area.

Restricted access

Az onkológiai ellátás eredményessége szempontjából fontos időszak a késlekedési idő, amely az első tünetek jelentkezése és az orvoshoz fordulás, illetve a diagnózis felállítása között eltelik. Ez függ a betegtől, szociális, gazdasági helyzetétől, iskolázottságától, az orvossal való kapcsolatától és az egészségügyi ellátórendszertől. Célok és módszerek: A szerzők 110, daganatos megbetegedés miatt kezelt betegnél vizsgálták a beteg életkora, gazdasági helyzete, képzettsége és a háziorvosi ellátás igénybevételi gyakorisága, valamint a késlekedési idő kapcsolatát. Eredmények: A betegek 67%-a csak panaszok esetén kereste fel háziorvosát. Tüneteit észlelve a betegek 45%-a azonnal orvoshoz fordult. Daganatra utaló tünetek esetén a férfiak késlekedési ideje kissé hosszabb volt: 44%-uk, míg nőknél 50% jutott egy hónapon belül diagnózishoz. A 60 év fölötti, és a felsőfokú végzettségű betegek egy kisebb részénél találták a leghosszabb késlekedési időket. Az azonnal orvoshoz fordulók között többségben voltak a felső- és középfokú végzettségűek. A nagyon alacsony jövedelműek mindegyik kategóriában többségben voltak. Következtetések: A daganatos megbetegedések primer és szekunder prevenciójában a háziorvosnak fontos szerepe lehet, azonban az orvos-beteg kapcsolat vonatkozásában ezek a lehetőségek nem eléggé kihasználtak. Orv. Hetil., 2011, 152, 1368–1373.

Restricted access
Authors: Éva Bódi, László Lévai, László Huzsvai and Béla Kovács

Összefoglalás

A molibdén alapvető nyomelem a növényi tápanyagellátásban. Növényélettani jelentő ségét 1940-ben bizonyították be. A növény nitrogén anyagcseréjében van fontos szerepe, hiányában nitrát felhalmozódás tapasztalható.

Kutatómunkánk célja kettős volt: Kísérleteink során egyrészt arra a kérdésre kerestük a választ, hogyan változik a kukorica (Zea mays L. cv Norma SC) csíranövény Mo, Fe és S koncentrációja növekvő kon centrációjú Mo-kezelések során. Azért tartottuk fontosnak e három elem koncentrációjának nyomon követését, mert a nitrátredukcióban, a nitrát-reduktáz működésében ezek az elemek kiemelt szerepet töltenek be. Másrészt kísérleteinkkel laboratóriumi körülmények között kívántuk igazolni, hogy szoros összefüggés van a molibdénellátás és nitrátredukció között: a növények fiziológiai molibdén szükségletét biztosítva, csökkenteni tudjuk nitrát tartalmukat.

Kísérleteink az alábbi két típusba sorolhatók: rizoboxos- és tápoldatos kísérletek.

Rizoboxos kísérleteinkben három különböző koncentrációjú Mo-kezelést alkalmaztunk: 30, 90, 270 mg/kg. A kontroll talajhoz pedig nem adtunk molibdént.

Tápoldatos kísérleteinkben a kezelések a következők voltak: 0,01 μM, 0,1 μM, 1 μM Mo koncentrációk. A kontroll tápoldat nem tartalmazott molibdént.

Az eredményekből egyértelműen látható, hogy a Mo-kezelések hatására, a kukori ca csíranövények Mo koncentrációja jelentősen megemelkedett. A kísérleti növények hajtásának és gyökerének külön történő vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a gyökerekben mért Mo-koncentrációk nagyobbak a hajtásban mért értékeknél. Ez arra utal, hogy a gyökerekben, a vizsgált körülmények között a nitrát akkumulációja intenzívebb volt. A molibdénnel ellentétében a kén és a vas koncentrációjának alakulásában nem figyeltünk meg egyértelmű, jelentős növekedést.

Restricted access