Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: Aranka Varga x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Inkluzivitás napjainkban: hátrányos helyzetű, roma/cigány fiatalok életútja

The Inclusion Nowadays: Lifepath of Disadvantaged Gypsy Youth

Educatio
Author:
Aranka Varga

Absztrakt:

A napjainkban felerősödő migrációs folyamatokkal összefüggésben ismét előtérbe kerül az a kérdés, hogy mitől válhatnak sikeressé az egyre diverzebb társadalmak. Tanulmányunk egy 20 évet felölelő, nyomon követő kutatás harmadik szakaszának első eredményeit mutatja be. A vizsgálatban főként olyan fiatalokkal vettünk fel életút interjúkat, akik szociális hátránya a roma/cigány közösségbe tartozással fonódott össze. A mintegy 70 élettörténetet a reziliencia és inklúzió elméleti keretrendszerébe elhelyezve kerestük, hogy a család, az iskola és a társadalmi környezet milyen szerepet játszott a felnőttkori életlehetőségekben. A kutatás során elemzett életutak lehetővé tették tipizálható élethelyzetek megfigyelését, az egyenlőtlenségi helyzetet stabilizáló feltételek, illetve az egyén rezilienciájára pozitívan ható jelenségek összegyűjtését. Láthatóvá vált, hogy az inkluzivitás, az integrált helyzetben biztosított befogadó és támogató környezet feltételei, valamint az empowerment, az önsorsalakítás és a közösségi felelősség képességének fejlesztése együttesen járultak hozzá az egyéni sikerekhez.

Open access
Educatio
Authors:
Aranka Varga
,
Kitti Deli
, and
Bálint Fodor

Absztrakt:

Kutatásunk a Pécsi Tudományegyetem „Befogadó Egyetem” elnevezésű szakmai-tudományos projektjének elméleti hátterére építve vizsgálta a különböző karokon futó és az inklúzió fókuszában levő hallgatókért zajló tevékenységeket. Vizsgálatunk során a PTE összes karára (N = 10) kiterjedő kérdőíves adatfelvétellel és mélyinterjúkkal tártuk fel a befogadást támogató programokat, kerestük a hiányterületeket. Megállapítottuk, hogy a három hallgatói csoport – külföldi, fogyatékos hallgatók és társadalmi hátránnyal küzdő, köztük cigány/roma – méltányos támogatása van jelen leginkább a vizsgált egyetemen. A szervezeti oldalt vizsgálva kutatásunk kimutatta, hogy a befogadást igénylő hallgatók egyéni és közösségi támogatása sokkal inkább jellemzi a vizsgált egyetemet, és kevésbé találhatók olyan beavatkozások, melyek a felsőoktatási környezet egészére vannak hatással. Vizsgálatunkat összegezve megállapítható, hogy a befogadóvá válás folyamatának ismérvei érzékelhetők a PTE-n, de amennyiben a vizsgált folyamatok jövőjét, kívánatos fejlődését nézzük, több ponton szükséges továbblépés.

Open access

Abstract

The aim of our study is to present different kinds of obstacles that hindered the successful educational progress of our Roma university student interviewees from disadvantaged backgrounds. The theme is equality and equity, which is examined in the context of inclusion, empowerment, resilience and intersectionality (Varga, 2017), and to investigate their effect on positive power of performance, the positive psychological capital. Our research sample consists of the community members of the diverse Roma Student College of Pécs. The studied university students are considered resilient (Masten, Herbers, Cutuli, & Lafavor, 2008), as they have overcome the hardships of their family background and learn in higher education. Our study gives an analysis of 27 life-path interviews conducted in 2017. In these life-path interviews, we have found the external sources of resilience: supportive families, models of friends and siblings, and teachers' support as well. The intrinsic changes of personality have been prominent in the narratives, which could often balance out the negative effects with the positive psychological capital. The “building blocks” of this capital (Luthans et al., 2007) can be detected at common points in walk of life interviews, such as positive self-image, motivation, goal-orientation, and conscious planning. The positive role of the Roma Student College community appeared in their narratives as a strikingly relevant factor, from which we can assume that the shared development of different “capital types” results in investments in the interiorization process of individual members.

Open access

Heat shock proteins are chaperones that play a pivotal role in controling multiple regulatory pathways such as stress defense, hormone signaling, cell cycle control, cell proliferation and differentiation, and apoptosis. In this study, the expression patterns of four well-known heat shock genes (hsp70, hsc70-1, hsc70-2 and hsp90α) were characterized in the skin, spleen and blood cells of the common carp, under unstressed conditions and after Cd2+ treatment or hypothermia. The examined genes were expressed in a tissue-specific manner: hsc70-2 was expressed constitutively, and was at best only slightly inducible; hsp90α exhibited a high basic expression in all three tissues, whereas hsc70-1 did so only in the blood cells, the expression of hsp70 proved to be below the level of detection in unstressed fish. Cold shock induced the expression of hsp genes in the spleen (hsp90α) and blood cells (hsp70, hsc70-1 and hsp90α), while Cd2+ treatment has no effect on the expression pattern. The highest inducibilities were detected in the skin: for hsp70 an induction of at least 20-fold after cadmium exposure, for hsc70-1 of at least 30-fold and for hsp90α of 3-fold after hypothermia.

Restricted access

Diverzitás és inklúzió a felsőoktatásban +

Diversity and Inclusion in Higher Education

Educatio
Authors:
Aranka Varga
,
Kitti Vitéz
,
István Orsós
,
Bálint Fodor
, and
Gergely Horváth

Összefoglaló. Tanulmányunk hazai és nemzetközi írásokra támaszkodva tisztázza az inklúzió és a diverzitás fogalomkörét. Vizsgáljuk, hogy miként vált a felsőoktatás jellemzőjévé a diverzitás, valamint az inkluzivitás fókuszba kerülése mögött meghúzódó további okokat és következményeket. Kérdőíves kutatásunk arra irányult, hogy a Pécsi Tudományegyetem diverz hallgatói köre (N: 809) mennyire részese az egyetemi közösségi és tudományos életnek, mutatnak-e különbséget a társadalmi hátránnyal küzdők a bevonódásban. Az eredmények rámutattak, hogy a nagy egyetemi programokon a társadalmi hátrányban levők alulreprezentáltak, azonban a szakkollégiumok és egyéb mikroközösségek nagyobb mértékben képesek a személyes megszólításra, az inkluzív közeg biztosítására.

Summary. Our study clarifies the concepts of inclusion and diversity based on domestic and international studies. We examine how diversity has become a feature of higher education, and the additional causes and consequences behind the focus of inclusivity. Our questionnaire study explored the extent to which the diverse group of students of the University of Pecs (N: 809) is involved in the university social and academic life, and whether those with social disadvantages show a difference in involvement. The results revealed that socially disadvantaged students are underrepresented in large university programmes, however, student colleges and other micro-communities are more able to address these students in a personal way and to provide an inclusive environment.

Open access