Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for

  • Author or Editor: Attila Lengyel x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A Figyelem és Tudatosság Mindfulness Skála (FTMS) pilot tesztelése

Egyes módszertani problémák megoldási alternatíváinak vizsgálata

Pilot testing of the Attention and Awareness Mindfulness Scale (AAMS)

Analysing solutions for certain methodological problems
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Author:
Attila Lengyel

Elméleti háttér

A mindfulness szakirodalmában kevés rövid, de megbízható diszpozicionális mindfulness szintet mérő skála létezik. Olyan rövid skálát, amelyben egyforma arányban vannak jelen szituációra specifikus, valamint általános szövegezésű kérdések, még nem validáltak. A mindfulness mérésének módszertanával kapcsolatban számos kritika fogalmazódott meg. Ezeknek a megoldására léteznek alternatívák.

Cél

A saját fejlesztésű, hat tételből álló Figyelem és Tudatosság Mindfulness Skála (FTMS) pilot tesztelése és faktorstruktúrájának feltárása. Annak a hipotézisnek a bizonyítása, hogy az általános és szituációra specifikus skálaelemek szövegezése jelentősen befolyásolja a faktorstruktúrát, valamint annak a demonstrálása, hogy egyes, nem parametrikus módszertani eszközök, hogyan javíthatják a statisztikai elemzés megbízhatóságát.

Módszerek

A keresztmetszeti kutatás online, önkitöltős kérdőívvel valósult meg. A vizsgálatban három minta szerepelt. Elsősorban diplomásokból álló, előtesztelésre szolgáló minta, Se (n = 176, átlagéletkor: 38,4 év, SD = 13,7 év), magyar településvezetőkből álló országos minta, St (n = 512, átlagéletkor: 47,0 év, SD = 10,8 év) és rendszeresen meditálókból álló kontroll minta, Sm (n = 41, átlagéletkor: 43,2 év, SD = 11,9 év). A skála faktorszerkezete Pearson- és polychoric mátrixon végzett exploratív (EFA) és konfirmatív (CFA) faktoranalízissel, reliabilitása megbízhatósági koefficiensekkel (Cronbach-alfa, omega, GLB, ordinális alfa és théta) került tesztelésre. Az St és Sm FTMS átlagaira kétmintás t-próba, valamint Mann–Whitney U-próba készült. Az St, Sm és a vizsgálatba vont demográfiai és egyéb változók kapcsolatának tesztelésére egyutas ANOVA és Kruskal–Wallis-próba történt.

Eredmények

A skála reliabilitása kielégítő. Az Se esetében (Cronbach-alfa = 0,70; omega = 0,79; GLB = 0,79; ordinális alfa = 0,75; ordinális théta = 0,75), az St esetében (Cronbach-alfa = 0,71; omega = 0,81; GLB = 0,80; ordinális alfa = 0,76; ordinális théta = 0,76), az Sm esetében (Cronbachalfa = 0,80; omega = 0,79; GLB = 0,76; ordinális alfa = 0,76; ordinális théta = 0,76). Az St esetében mind az exploratív (EFA), mind pedig a konfirmatív faktoranalízis (CFA) megerősítette a kétfaktoros struktúrát. Ez igazolta a hipotézist, miszerint az általános és a szituációra specifikus kontextualizálás a kérdések esetében különböző válaszadói viszonyulást hoznak létre. Az St polychoric EFA- szerint a szituációra specifikus állításokat tükröző faktor felel a teljes variabilitás 37,25%-áért, míg az általánosakat megjelenítő a 13,66%-áért. Az St Spearman EFA-e nyomán ezek az értékek 32,25% és 11,39%. Egyik faktor esetében sem mutatkozott kereszttöltés. A CFA mutatók a referencia értékeknek megfelelőek voltak (χ 2 (8) =26,33; p < 0,001; CMIN/df = 3,24; CFI = 0,97; RMSEA = 0,06; SRMR = 0,04). A polychoric mátrixon végzett EFA esetében mind a hat kérdés faktortöltése 0,6 feletti érték. A kétmintás t-próba (t (551) = 10,31; p < 0,001) és a Mann–Whitney U-teszt (U = 2443,00; Z = –8,091; p < 0,001) is szignifikáns különbséget mutat az St és Sm között. A településvezetők átlagos mindfulness szintje, M St = 35,86 (SD = 17,71), a rendszeresen mindfulness gyakorlatokat végzőké pedig M Sm = 65,43 (SD = 16,95). A hatásméret jelentős, Cliff-d = 0,78.

Következtetések

A Figyelem és Tudatosság Mindfulness Skála (FTMS) a pilot tesztelés során a faktoranalitikus eljárások és a reliabilitást mérő koefficiensek alapján is megbízhatónak bizonyult, további tesztelésre érdemes. Az eddig a szakirodalomban alig használt és az FTMS kapcsán kipróbált módszertani változtatások pozitív eredményt hoztak, alkalmazásuk további tesztelése javasolt.

Restricted access

Absztrakt

A szerzők 408 betegnél tüdőgyógyászati onkológiai indikációkban végzett PET-CT-vizsgálataik értékét elemzik. Pulmonális kerekárnyék karakterizálásának céljából 154 PET-CT-t végeztek, amelyet 59 esetben műtét követett. A módszer malignitásra vonatkozó szenzitivitását 100%-nak, specificitását 56%-nak találták. A nyirokcsomó-érintettség alapján történő staginget 17/54 esetben mediastinoscopia vagy thoracotomia követte. Fenti indikációkban a PET-CT-pozitivitás szövettani/citológiai megerősítése minden esetben szükséges. M-staginget 141, neoadjuváns kemoterápiát követő mediastinalis restaginget 24 betegnél végeztek. Utóbbi indikációt a PET-CT pontatlansága miatt másodlagos jelentőségűnek gondolják. 175 beteg esetében a PET-CT műtéti indikációban játszott (sokszor) meghatározó szerepét elemezték. Tapasztalataik közreadásával segíteni szeretnék a PET-CT adta új lehetőségek jobb kihasználását, ill. gyorsítani ezek diagnosztikus protokollokba történő beillesztését.

Restricted access

Munkánkban biogázüzemi fermentlé és Phylazonit MC baktériumtrágya hatását vizsgáltuk másodvetésű silókukorica ( Zea mays L. ’Coralba’) tesztnövény zöldtömeg hozamára és a talaj biológiai aktivitásának változására__

Restricted access

Bevezetés: A bal pitvar egy dinamikus mozgást végző, a mitralis billentyűn és annak anulusán keresztül a bal kamrával közlekedő szívüreg. Célkitűzés: Jelen vizsgálat célja annak elemzése volt, milyen összefüggések mutathatók ki a bal pitvar és a mitralis anulus morfológiai és funkcionális paraméterei között egészségesekben háromdimenziós speckle-tracking echokardiográfia segítségével. Módszer: A tanulmányba 35 egészséges önkéntest vontak be. Valamennyi esetben meghatározták a maximális (Vmax) és minimális (Vmin), valamint a pitvari kontrakció előtti bal pitvari térfogat (VpreA) értékét, volumetrikus adatokon alapuló funkcionális paramétereket, valamint a mitralis anulus morfológiai és funkcionális jellemzőit. Eredmények: Míg a Vmax a szisztolés és a diasztolés mitralis anulus paraméterekkel is korrelált, addig a Vmin-VpreA csak a szisztolés paraméterekkel mutatott összefüggést. Míg a teljes bal pitvari stroke volume a szisztolés és a diasztolés mitralis anulus paraméterekkel is korrelációt mutatott, addig a passzív bal pitvari stroke volume csak a diasztolés értékekkel. Következtetések: Korreláció mutatható ki a bal pitvar és a mitralis anulus morfológiai és funkcionális jellemzői között egészségesekben. Orv. Hetil., 2014, 155(38), 1517–1523.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zsolt Kovács
,
Árpád Kormányos
,
Péter Domsik
,
Anita Kalapos
,
Csaba Lengyel
,
Zénó Ajtay
,
Tamás Forster
, and
Attila Nemes

Absztrakt:

Bevezetés: A mitralis anulus (MA) morfológiája és funkciója számos valvularis (például mitralis regurgitatióban) és nem valvularis betegségben (például bizonyos cardiomyopathiákban, cardialis amyloidosisban) eltéréseket mutathat. Célkitűzés: A jelen vizsgálat célja az MA morfológiai és funkcionális jellemzői és a háromdimenziós speckle-tracking echokardiográfiával (3DSTE) számított bal kamrai (BK) ejekciós frakció (EF) összefüggéseinek vizsgálata volt normális és határérték-BK-EF-fel bíró esetekben. Módszer: A jelen vizsgálatba 146 olyan önkéntes eredményeit válogattuk be (átlagos életkor 32,0 ± 11,4 év; 74 férfi), akiknél teljes körű kétdimenziós Doppler-echokardiográfiás vizsgálat történt negatív eredménnyel, melyet 3DSTE-vel egészítettünk ki. A vizsgált populációt két további alcsoportra bontottuk a 3DSTE-vel számított BK-EF-nek megfelelően (határérték 50–54% versus ≥55%). Eredmények: A határérték-BK-EF-fel bíró esetekben magasabb BK-i végszisztolés térfogatot és alacsonyabb BK-i longitudinális straint lehetett mérni. A végszisztolés és végdiasztolés MA-átmérő-, -area- és -kerület-értékek nagyobbnak bizonyultak a határérték-BK-EF-fel bíró esetekben, ekkor az MA funkcionális paraméterek is kisebbek voltak. A fenti összefüggések ellenére a BK-EF nem mutatott korrelációt sem a végszisztolés és végdiasztolés MA-méretekkel, sem az MA funkcionális paraméterekkel. Következtetések: A 3DSTE-vel meghatározott határérték-BK-EF együtt jár az MA tágulásával és funkciójának romlásával. Orv Hetil. 2018; 159(50): 2129–2135.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A szívciklus részét képező szisztolé és diasztolé során a szívüregek összetett mozgást végeznek. Célkitűzés: A vizsgálat célja annak elemzése volt, milyen fiziológiás összefüggések mutathatók ki a háromdimenziós speckle-tracking echokardiográfiával vizsgált jobb pitvari és a rutin kétdimenziós echokardiográfiás bal kamrai morfológiai és funkcionális paraméterek között egészségesekben. Módszer: A jelen tanulmányba 20 egészséges önkéntest vontak be. Valamennyi esetben teljes körű kétdimenziós echokardiográfiás és háromdimenziós speckle-tracking echokardiográfiás vizsgálat történt. Eredmények: A bal kamrai ejekciós frakció mind a szisztolés, mind a diasztolés jobb pitvari térfogatértékekkel, valamint a diasztoléban mérhető, a pitvari aktív kontrakciót jellemző area strainnel mutatott korrelációt. A szívciklusnak megfelelő jobb pitvari térfogatértékek csak a bal kamrai végszisztolés átmérővel és térfogatértékkel korreláltak, hasonló összefüggést a végdiasztolés paraméterekkel kimutatni nem tudtak. Következtetések: Összefüggések mutathatók ki a háromdimenziós speckle-tracking echokardiográfiával elemzett jobb pitvari és a rutin kétdimenziós echokardiográfiával vizsgált bal kamrai volumetrikus és funkcionális paraméterek között egészségesekben. Orv. Hetil., 2015, 156(24), 972–978.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Bernadett Borda
,
Attila Nemes
,
Csaba Lengyel
,
Tamás Várkonyi
,
Ferenc Rárosi
,
Csilla Keresztes
,
Aurél Ottlakán
, and
György Lázár

Absztrakt:

Bevezetés: A vesetranszplantáció utáni májfunkcióromlás az egyik leggyakoribb szövődmény, melynek oka a hepatitis C-vírus (HCV)-fertőzés mellett az alkalmazott immunszuppresszív terápia és hyperlipidaemia. Módszer: A beválasztási kritériumokat követően (n = 59) vizsgáltuk az alkalmazott immunszuppresszív terápiát, a betegek alapadatait, további a HCV és a májfunkció romlása közötti összefüggést. A betegeknél éhomi laboratóriumi vizsgálat történt, melynek során néztük a szérumionokat, húgysav-, albuminszintet. Az immunszuppresszív terápia lipidekre (TG, TC, HDL, LDL), valamint májenzimekre (GOT, GPT, ALP, GGT) gyakorolt hatását néztük. Vizsgálatunk részét képezte a lipidek és a májenzimek közötti kapcsolat elemzése is. Eredmények: A betegek alapadatait vizsgálva a takrolimuszt (n = 50) és a ciklosporint (n = 9) szedők körében szignifikáns különbséget nem találtunk. A laboratóriumi eredmények tekintetében a Mg-szint szignifikánsan eltért a két csoport között (p = 0,044). A HCV-fertőzés májenzimekre gyakorolt hatását nézve a GGT (p = 0,008) szignifikánsan különbözött. A lipideket vizsgálva a takrolimusz- és a ciklosporinalapú immunszuppresszióban részesülő betegek között az összkoleszterin (p = 0,005), valamint a májenzimek közül a GOT (p = 0,05) szignifikánsan eltért a két betegcsoport között. A hyperlipidaemia a takrolimuszalapú immunszuppressziót szedők körében 26%-ban, míg a ciklosporint szedőknél 89%-ban fordult elő, melyek között a különbség szignifikáns volt (p = 0,002). A hyperlipidaemia májenzimekre gyakorolt hatását nézve az ALP (p = 0,006) és a GGT (p = 0,0001) szignifikánsan magasabb volt. Következtetés: A májenzimek, az ALT és a GGT emelkedése utal a májsejtek sérülésére. A májfunkció romlásának a legfőbb rizikófaktora a HCV talaján kialakult hepatitis mellett az alkalmazott immunszuppresszív terápia és a hyperlipidaemia, mely az allograftfunkció romlásához és hosszú távon graftvesztéshez vezet. Orv Hetil. 2019; 160(5): 186–190.

Open access

Abstract

The article highlights the worldwide dissemination of precision agriculture scientific researches published from the period of 1996–2018, data gathered in the Scopus citation database, using the science mapping method. The findings show that there is a constant rise in the number of publications in precision agriculture. The USA is not only leading in the adoption of precision agriculture technologies but also in the publication of papers, accompanied by China placed in second place. The most frequent keywords highlighted the main topics authors concentrated on more, and the national affiliation of most cited papers was the USA. The main prominence and contributions of the results present scientific research trends in precision agriculture in the last two decades, and demonstrate the main countries, authors and organizations who have contributed, and were more productive in this area.

Open access

Left atrial (LA) distension has been demonstrated to be linked with aortic stiffness in different patient populations. Three-dimensional (3D) speckle-tracking echocardiography (STE) seems to be a promising tool for volumetric and functional evaluation of the LA. The aim of the present study was to determine whether correlations exist between 3DSTE-derived LA volume-based and strain parameters characterizing all phasic functions of the LA and echocardiographic aortic elastic properties in healthy subjects. The study included 19 healthy volunteers (mean age: 37.9 ± 11.4 years, 11 men) who had undergone complete two-dimensional (2D) Doppler transthoracic echocardiography extended with the assessment of aortic elastic properties and 3DSTE. Results: None of LA volumes correlated with echocardiographic aortic elastic properties. Active atrial stroke volume correlated with aortic stiffness index (ASI, r = 0.45, p = 0.05). None of other volume-based functional properties signifcantly correlated with aortic stiffness parameters. Global peak 3D strain correlated with aortic strain (r = ‒0.46, p = 0.05). global radial pre-atrial contraction strain correlated with ASI (r = ‒0.49, p = 0.04) and AS (r = ‒0.50, p = 0.04). Conclusions: Correlations exist between 3DSTE-derived LA functional parameters and eschocardiographic aortic elastic properties in healthy subjects.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Árpád Bátai
,
Péter Reményi
,
Marienn Réti
,
Anikó Barta
,
László Gopcsa
,
Lilla Lengyel
,
Éva Torbágyi
,
Zoltán Csukly
,
Éva Karászi
,
Attila Tordai
,
Hajnalka Andrikovics
,
Katalin Balassa
,
Szabolcs Tasnády
, and
Tamás Masszi

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A magyarországi vérképzőőssejt-transzplantáció meghatározó és 2016 nyaráig egyetlen allogén transzplantációs centrumaként működő Szent László Kórház Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztályán 1993-tól 2015-ig terjedő időszakban végzett 2548 vérképzőőssejt-transzplantáció összesítése mellett a cikk a 2007-től 2013-ig terjedő időszak 425 allogén transzplantációjának részletes feldolgozását tűzte ki céljául. Módszer: Ezen keresztül mutatja be a vérképzőőssejt-transzplantáció jelentős előrelépéseit, irányvonalait és a magyarországi őssejt-transzplantációs eredményeket. Eredmények: Az allogén transzplantációs indikációs területek eltolódásában kifejezett a krónikus myeloid leukaemia térvesztése és a myelodysplasiás szindrómák előretörése, emellett figyelemre méltó a transzplantációs korhatár jelentős kitolódása a csökkentett intenzitású transzplantációs előkészítő kezeléseknek köszönhetően. Hasonlóan meghatározó változást eredményez a donorkorlát csökkenése a haploidentikus transzplantáció technikájának kidolgozásával, amelynek köszönhetően gyakorlatilag szinte minden arra rászoruló és fizikailag alkalmas betegnél elvégezhető az allogén vérképzőőssejt-átültetés. Következtetések: Rámutat a cikk arra is, hogy a fenti tendenciák egyre inkább szükségessé teszik a transzplantációs keretszámok bővítését és további centrumok allogén vérképzőőssejt-transzplantációba történő belépését. Orv. Hetil., 2017, 158(8), 291–297.

Open access