Search Results

You are looking at 1 - 10 of 48 items for

  • Author or Editor: Balázs Tóth x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

It is commonly held among scholars that Aśoka’s Minor Rock Edicts were the king’s first attempts at engraving his messages on stone, and as such, they represent the earliest evidence for writing in India. While this may be true, it has not been duly emphasised that the text of the Minor Rock Edicts, in several versions as we have it, shows considerable traces of influence by the Major Rock Edicts and Pillar Edicts. Particular instances for such an influence in the text are the intrusion of the key term dhaṃma or the use of a general formulaic language characteristic of the later edicts. In our discussion, we wish to bring out some of these “Major” trends in the Minor Rock Edicts, making proposals for new interpretations and reading in Minor Rock Edicts I and II. On a similar basis, we will propose placing the Greco-Aramaic edict from Kandahar in the context of the Minor Rock Edicts, and try to account for the elements which may be derived from the Major Rock Edicts by the same scribal procedure as can be supposed to have been at work in formulating the text of the Minor Rock Edicts.

Restricted access

Understanding and simulating the interaction of groundwater and surface water is essential to hydrologists. Water supply and water quality aspects are a few examples of common water-resource issues where understanding the interconnections of groundwater and surface water is fundamental to develop an effective water-resource management and policy. In our study a detailed investigation of a riverbank aquifer was performed to be able to simulate and predict the behavior of the flow system. The continuous hydraulic head measurements in the area of interest showed strong influence on the hydraulic head field caused by intensively changing river head at a distance from the river up to 3,500 m. Based on the results steady state and transient flow calculations were compared, and a great effort has been made to ensure that the model more precisely describe the time and space variable flow field. Beside fulfilling the standard calibration requirements, a multi-step calibration process was performed.

Open access
Archaeologiai Értesítő
Authors: István Feld, Emese Balogh-László, and Balázs Tóth

The archaeological research of fortress Salgó, which is located near Salgótarján happened between 1981 and 2006 in two parts. While the results of the excavation of the top castle got a publication in 1984 already, so long this is the first summary about the research of the whole upper castle. The fortress was build around 1300 by way one of the Kacsics family branches. From 1460 it got into more considerable aristocratic families possession. The Ottoman army occupied it in 1554, got with a siege again onto Christian hands in 1593. In 1593 arose thick destruction layer, from which provenienced many finds. These objects (stove tiles, ceramic pots and metal finds) are characteristic memories of the early modern age from the closer area.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Nóra Nógrádi, Balázs Tóth, and Katherine Macgillivray

Factors associated with the outcome of peritonitis in horses are seldom described. The objectives of this study were to determine the common clinical signs and clinicopathologic findings and to reveal prognostic factors associated with the outcome of peritonitis in equine patients. Data were examined in a retrospective manner in 55 horses diagnosed with and treated for peritonitis. The most common clinical and clinicopathologic findings were tachycardia (94%), increased amount of peritoneal fluid on ultrasound (84%), altered mucous membranes (82%), bacteria noted on the direct smear (67%), hyperfibrinogenaemia (58%) and left shift (40%). The most commonly isolated organism was E. coli (37%). Survival rates were as follow: 78% in the whole study, 81% in the abdominal lavage group, 93% in the medically and 46% in the surgically managed groups. Complications were more common in the non-survivor group (P < 0.001). Initial haematocrit and surgical interventions were strongly associated with non-survival in the multivariate logistic regression model (P = 0.049, OR: 1.07 and P = 0.01, OR: 9.87, respectively). Prognosis of peritonitis without gastrointestinal rupture depends on the initial hydration status, surgical interventions and development of secondary complications, while other clinical and clinicopathologic findings do not appear to correlate with survival. Prospective evaluation of hydration and perfusion parameters and abdominal lavage warrants further investigation.

Restricted access

Az orvosi és ápolói hivatást gyakorló személyeknek számos problémával kell szembesülniük: magas munkahelyi elvárások, nem kielégítő munkakörülmények, a hivatást terhelő pszichés nehézségek, sokirányú szerepkötelezettségek. Jelen tanulmányunk hallgatónők, valamint végzett orvosnők és diplomás ápolónők szubjektív egészségi állapotát, pszichoszomatikus tüneteit vizsgálja, összefüggésben egészségmagatartásukkal, életmódjukkal. Módszer: keresztmetszeti vizsgálatainkat egészségügyi felsőoktatásban tanuló diplomás ápoló- (N = 226) és orvostanhallgatónők (N = 117) körében, valamint fekvőbeteg-ellátásban dolgozó diplomás ápolónők és orvosnők (N = 409) körében készítettük. Eredmények: megközelítőleg a dolgozók 60%-a legalább egy egészségi problémát jelölt meg. A szubjektív alapú egészségi állapot meghatározás statisztikai összefüggést mutatott a pszichoszomatikus tünetekkel (p<0,001), a pesszimista jövőképpel (p<0,001), a jelenlegi partnerkapcsolat miatt megélt problémákkal (p<0,001), a fizikai aktivitással (p<0,001). Megközelítőleg 40%-uk (a hallgatói felmérésben 47%) sportol hetente legalább egyszer vagy annál gyakrabban. A dohányzók aránya 16,7% (a hallgatói felmérésekben 22,9%) volt. Következtetések: eredményeink alapján megállapítható, hogy az egészségügyi felsőoktatásban tanuló hallgatónők és a magyar egészségügyi viszonyok között dolgozók számára az egészség nem jelenik meg számottevő értékként, egészségmegőrző magatartásuk kifejezetten alacsony szintű. Egészségmegőrző társadalmi szerepük hatékonysága egyértelműen megkérdőjelezhető.

Restricted access

Kationos felületaktív anyag, a hexadecilpiridinium-klorid (CPC) adszorpcióját vizsgáltuk különböző talajokon, üledékeken és ásványi őrleményeken. Valódi talajokon történő adszorbeálódásáról kevés irodalmi adat található. Célunk volt megha-tározni, hogy mely talajtulajdonságok befolyásolják leginkább a tenzid megkötődé-sét.

A minták ásványos összetételének meghatározása röntgen-pordiffrakcióval (XRD) történt. Ez alapján hat csoportra tudtuk elkülöníteni: 1. Szmektites (kis rétegtöltésű montmorillonitos) talajok; 2. Vermikulitos talajok; 3. Szmektitet is tartalmazó illites minták; 4. Klorit/vermikulit tartalmú talajok; 5. Illit és klorit tartalmú talajok; 6. Nagy kvarctartalmú minták.

A minták felületaktív anyaggal történő kezelése az ún. „elárasztásos módszerrel” (static equilibrium experiments) valósult meg.

A CPC oldat koncentrációjának függvényében ábrázoltuk a minták által adszor-beált tenzidmennyiségét, majd a mérési pontokra Langmuir-típusú izotermát illesz-tettünk. Az adszorpciós izotermák segítségével meghatároztuk a vizsgált adszorbensek hidrofóbizálásához szükséges fajlagos tenzidmennyiségeket, amely mellett feltételeztük, hogy a talajszemcsék felületén monomolekuláris tenzidborítottság alakul ki. Az illesztett görbe telítődő jelleget mutat és első szakasza nagy affinitású H-típusra utal. Logaritmikus skálán ábrázoltuk a tenzidadszorpciós értékeket és megállapítottuk, hogy az egyes minták monomolekuláris rétegborítottságához szükséges tenzidmennyiségek mintánként általában szignifikánsan eltérőek. A fajlagos CPC mennyiségét a nagy agyagtartalmú, szmektites minták esetében találtuk a legnagyobbnak, a kvarchomok mintáét pedig a legkisebbnek.

Vizsgáltuk, hogy a minták mely tulajdonságai állnak kapcsolatban a monomolekuláris telítettségnél adszorbeált fajlagos tenzid mennyiségekkel. Számítottuk továbbá a Pearson-féle korrelációs együtthatókat.

A fajlagos tenzid mennyiségével szoros összefüggést mutatott a higroszkóposság (hy1), az agyagtartalom, a fajlagos felület (BET-felület) és a kationcserélő képesség (T-érték). A CPC adszorpcióját leíró regressziós egyenletek szerint öt paraméter határozza meg a fajlagos tenzid mennyiségét: agyag-, humusz-, mésztartalom, pH(H2O) és a BET-felület.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Retrospektív keresztmetszeti vizsgálatunk célja az occlusiós megtámasztás és az alsó bölcsességfog szerepének vizsgálata volt az angulus- és condylustöréseknél. Módszer és eredmények: Egyoldali, izolált angulus- vagy condylustörött betegeket vizsgáltunk. Az adatgyűjtés betegkartonok és panoráma-röntgenfelvételek segítségével történt. Vizsgálatunkban az elsődleges prediktor változó az occlusiós megtámasztás minősége, a másodlagos prediktor a bölcsességfog jelenléte vagy hiánya volt. A kimeneti változó a törés típusa, illetve az egyéb prediktorok a demográfiai adatok voltak. A prediktorok és a kimeneti változók közti összefüggéseket khi-négyzet-teszttel és logisztikus regressziós analízissel vizsgáltuk. Az angulustörött csoportot 43 (átlagéletkor: 29,9 ± 12,8 év; 98,4% férfi), míg a condylustörött csoportot 37 beteg (átlagéletkor: 46,8 ± 20,2 év; 62,2% férfi) alkotta. Angulustörés esetén 81,4%-ban, míg condylustörés esetén 51,3%-ban láttunk kétoldali occlusiós megtámasztást (p<0,001). Kétoldali occlusiós megtámasztás esetén az angulustörés esélyhányadosa 4,2 volt (p<0,006). Az angulustörések 86%-ában, a condylustörések 43,2%-ában volt jelen bölcsességfog a törés oldalán (p<0,001). Azonos oldali bölcsességfog jelenléte esetén az angulustörés esélye a 8,1-szeresére emelkedett (p<0,001). Amennyiben kétoldali occlusiós megtámasztás és törésoldali bölcsességfog is jelen volt, az angulustörés esélye a 15,9-szeresére nőtt (p<0,001). Következtetés: Az occlusiós megtámasztás és a bölcsességfog együttes és külön-külön való jelenléte is egyértelműen fokozta az angulustörés, és csökkentette a condylustörés rizikóját, míg hiányuk a condylustörés rizikóját fokozta, és az angulustörés esélyét csökkentette. Orv Hetil. 2020; 161(28): 1166–1174.

Open access

Absztrakt:

A spontán haemothorax a vér felhalmozódását jelenti a mellüregben baleset vagy iatrogén okok hiányában. Egy 17 éves férfi beteg esetét ismertetjük, akinél a vérzés okaként többszörös kóros artériás összeköttetéseket találtunk a szisztémás keringés és a tüdőkeringés között. Az eset kapcsán rövid irodalmi áttekintést nyújtunk a kiváltó okról, valamint a haemothorax klinikumáról, illetve az ennek megoldásában szóba jövő intervenciós radiológiai módszerekről.

Restricted access

The aim of the paper is to investigate the hygrothermal properties of a newly developed building panel, made of ultra-lightweight concrete, encased cold-formed steel elements. It describes the hygrothermal simulations of the wall and roof panels, and based on results, the heat transfer coefficients and linear thermal transmittances are determined. The hygrothermal behavior of main structural joints (wall corner, wall-roof and wall-ground connections) is also simulated using real indoor and outdoor conditions. For validating the results, a model building was investigated.

Restricted access

The aim of the paper is to investigate the hygrothermal properties of a newly developed ultra-lightweight polystyrene concrete, based on laboratory measurements. It describes the measuring process of thermal conductivities, and determines the declared thermal conductivity. The temperature and moisture conversion coefficients are determined, and new approximate functions are introduced. The paper describes the sorption and desorption isotherms, and gives polynomial approximate functions. The paper also investigates the temperature dependency of sorption curves. It determines the water absorption coefficient and the free water saturation. Furthermore, it describes the measuring process of the water vapor permeability. The water vapor resistance factor and water vapor diffusion-equivalent air layer thickness are calculated.

Restricted access