Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Bulcsu Bognár x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány Erdei Ferenc Parasztok címu muvének, a magyar társadalomtudományi gondolkodás számára egyik legjelentosebb munkájának társadalomfelfogását vizsgálja. Arra a kérdésre keres választ, hogy mennyiben sikerült Erdeinek ebben az összefoglaló munkájában a parasztság és a paraszti társadalom sajátosságait megragadnia. A kötet társadalomszemléletének és parasztfogalmának elemzése során az fogalmazódik meg, hogy Erdeinek az európai nagy régiók parasztságára vonatkozó tipológiája és társadalomrajza nem e térségek jellemzoit tükrözi. A tanulmány arra mutat rá, hogy Erdei az általa értelmezett magyar társadalomfejlodés sajátosságait keverte össze a parasztság régióktól független jegyeivel. A szöveg felfejtésébol az is kiderül, hogy Erdeinek a magyar paraszti társadalom és a magyar társadalomfejlodés egészére vonatkozó felfogása is sok tekintetben bírálható. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a szintézis sikerületlensége Erdei politikai szándékával, a parasztságra alapozott társadalmi reform programjával hozható összefüggésbe.

Restricted access

Életmű a tanyás mezővárosi társadalmasodás igézetében

Erdei Ferenc társadalomszerkezeti elemzéseinek sajátosságairól

Társadalomkutatás
Author:
Bulcsu Bognár

A tanulmány Erdei Ferencnek a pályakezdéstől a második világháború végéig tartó nagy hatású szociográfusi időszakának társadalomszerkezeti elemzéseit vizsgálja. A szöveg értelmezése arra mutat rá, hogy Erdei társadalomértelmezése az általa a magyar polgári fejlődés egyetlen letéteményesének tekintett alföldi mezővárosi parasztfejlődés perspektíváján keresztül történik. Ez a társadalomfejlődés jeleníti meg számára a „paraszti autentikusságot”, megfeledkezve arról, hogy annak létrejötte valójában az Alföld adott térségének, adott korszakában létrejött különös településrendszerének speciális helyzetével magyarázható, és ennyiben erősen kétséges, hogy az az egész magyarság lényegét fejezné ki. A tanulmány másrészt Erdei ideologikus elemzésének gyökereit vizsgálva amellett érvel, hogy a korszakban keletkezett majd összes írása valójában politikai elképzelései függvényének tekinthető. Az írások társadalomképe már eredeti szándékában sem egyszerűen a társadalom jellegzetességeinek a rögzítésére törekszik, hanem a társadalom értelmezését alapvetően Erdei politikai elképzelései határozzák meg. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy Erdeinek a magyar társadalomtudományos gondolkodást máig meghatározó munkái ilyen módon az érvelés szakszerűségében mutatnak különbségeket, de nem az alapvetően elhibázott céltételezésében.

Restricted access