Search Results

You are looking at 1 - 10 of 125 items for

  • Author or Editor: Csaba Pléh x
Clear All Modify Search
Restricted access

A tanulmány a magyar kísérleti pszichológia hányatott sorsát mutatja be a 19. század végétől. A kiemelkedő alkotók egyben társadalmi sorsok megtestesítői is. Révész Géza, a kiváló halláspszichológus az első világháború utáni forradalmakban játszott felsőoktatási szerepéért kellett emigráljon, a modern összehasonlító szemléletet meghonosító Harkai Schiller Pál pedig jobboldali családi kapcsolatai miatt. Az 1950–1970-es nehéz években Kardos Lajos mentette át a kísérleti lélektan szemléletét, az állati emlékezettel és a lelki élet eredetével kapcsolatos kutatásaival. A kísérletezők ugyanakkor tágabb társadalmi és pszichológiai hálózatok részei is voltak. A magyar pszichológiára sokáig jellemző volt a különböző szerephibridizációk együttélése és a nagyobb személyi és intellektuális áthallás a különböző hálózatok között.

Restricted access
Restricted access

A dolgozat először Darwin felfedezésének gondolatmenetét elemzi pszichológiai szempontból. Rámutat arra, hogy az elmélet gondolati felépítésében a piciny változások és a katasztrófákat helyettesítő állandó átalakulás előtérbe állításában jellegzetes gondolati analógiák érhetők tetten. Egy másik fontos szempont a tudományos teljesítmény és a személyes sors kapcsolata. Mai szempontból Darwin gondolkodásmódja alapvetően rendszerező. A mai pszichológiában sokat emlegetett autizmus spektrumba is sorolhatnánk, éppen a taxonomikus szenvedély alapján. Ugyanakkor az állandó átalakulások hangsúlyozásával ezt a rendszerező gondolkodásmódot összekapcsolja a dinamikával. A dolgozat kitér a Darwin patológiájával kapcsolatos különböző értelmezésekre is, különös hangsúllyal kiemelve Bowlby felfogását a kötődési drámák szerepéről a 19. század nagy szellemi teljesítményeiben.

Restricted access

A dolgozat áttekinti, hogy az utóbbi évtizedek kreativitáskutatása mit mond a tudományos teljesítmény meghatározóiról. Az áttekintés főként D. Simonton munkáira épít. Az egyik visszatérő mozzanat a megszállott produktivitás szerepe a kiválóságban. A korábbi képpel szemben ma a divergens és konvergens folyamatokat egyaránt hangsúlyozzuk a belső meghatározókat illetően. Számos darwini modell a produkció és szelekció ciklusának elválasztását emeli ki. Fontos szerepet kap a társas kontextus és az elfogadás is. Az életutak elemzése a kulturális és történelmi határhelyzetek szerepét állítja előtérbe, valamint a mentorok jelentőségét.

Restricted access
Restricted access
Restricted access

A dolgozat a tudat tulajdonságaiból indul ki (beszámoló képesség, élénkség, egységesség, koherencia), majd először az 1960-as években tekinti át a tudat iránt megindult érdeklődés első szakaszait, olyan jelenségekre összpontosítva, mint a verbális kondicionálás, az éberségi kontinuum, a hasítottagy-kísérletek, a tudat és a prefrontális működések kapcsolata. Azután áttekinti a mai természettudományos szemléletű tudatkutatás néhány vezető kérdését. Ilyenek a tudat neurobiológiai megfelelőinek keresése, az agykérgi helyektől (prefrontális rendszerek) a sajátos működésmódokig (gamma oszcilláció) s a tudatzavarok kérdéséig. Miközben egyre többet tudunk a tudatról, nem szabad felednünk, hogy számos kísérleti pszichológiai megfigyelés (előfeszítés, kétértelműségi aktiváció, figyelmi vakság) is arra mutat, hogy igen összetett jelenséggel van dolgunk, például szemantikai alapú viselkedéseink sem mindig hozzáférhetőek a tudatosság számára.

Restricted access
Restricted access