Search Results

You are looking at 1 - 10 of 28 items for

  • Author or Editor: Eszter Horváth x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A kötődés élményrétegei serdülő- és felnőttkorban

Layers of attachment experiences in adolescence and adulthood

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Eszter Hámori
and
Julia Horváth

Bowlby (1974, 1980) fejlődéselmélete szerint a kötődés funkciói serdülőkorban fokozatosan áttevődnek a szülőkről a barátokra, majd a szerelmi partnerre. A belső munkamodell tartalma és rétegei is bővülnek a kapcsolati tapasztalatok és a kognitív fejlődés következtében. Kutatásunkban a kötődés kora serdülőkori átszerveződésének kognitív és affektív tartalmait vizsgáltuk és hasonlítottuk össze annak felnőttkori sajátosságaival.

Módszer

Az általunk kidolgozott Kötődés Asszociációs Eljárással a kötődéshez kapcsolódó gondolatokat, élményeket, fogalmakat gyűjtöttünk 15–17 éves serdülőktől és felnőttektől. A fogalmakat szakértők szortírozták. A fogalmi csoportok elemzéséhez multiple korrespondencia-analízist, majd hierarchikus klaszterelemzést használtunk.

Eredmények

Az asszociációk csoportjainak elemzése jellegzetes dimenziókat és mintázatokat tárt fel a serdülőknél és a felnőtteknél egyaránt. Mindkét életkori csoportnál megjelentek a kötődés élményrétegei, tárgyai, funkciói, a kapcsolatok szerepe és a szeparációs élmények. Az intimitás, a szexualitás és gondoskodás fogalomköreit csak a felnőtteknél, míg a kötődés élményének távolítására utaló fogalmakat csak a serdülőknél figyeltük meg. A gyakorisági sorrendben a serdülőknél a család és a barátok szerepeltek első helyen, míg felnőtteknél a szerelem és a család. A dimenziók és a felvett kötődés kérdőívek korrelációi szerint a serdülők kötődésfogalmának középpontjában a kapcsolati biztonság keresése állhat, míg felnőtteknél az összefüggések az önérvényesítés és a kapcsolatok egyensúlyának dilemmájára utaltak.

Következtetés

Kutatásunk alátámasztja a kötődési rendszer serdülőkori átszerveződését, és új adatokat nyújt a belső munkamodell kognitív és affektív rétegeinek jellemzőiről serdülő- és felnőttkorban. Az általunk kidolgozott új módszer alkalmas lehet a kötődés élményrétegeinek vizsgálatára klinikai populációkon is.

Restricted access

Abstract  

The aim of the present paper is to carry on the research of Czédli in determining the maximum number of rectangular islands on a rectangular grid. We estimate the maximum of the number of triangular islands on a triangular grid.

Restricted access
Restricted access

The Sopron Wine Region is one of the most significant and historical wineproducing regions in Hungary, with a total area of 4300 hectares, out of which 1800 hectares are used for grapevine cultivation. The aim of the present research was to carry out basic measurements for soil, grape and wine in the Sopron Wine Region to obtain preliminary results for future investigations.The demonstrated methods are suitable for the combined analysis of soils, grape berry and wine. It was established that there are differences between the composition of grape berry and wine of the selfsame vine cultivar in the investigated areas. The terroir effects of the Sopron Wine Region have not been studied as yet extensively, although there are several international studies in this field (e.g. Hugget, 2006; Csikász-Krizsics & Diófási, 2008; Fernández-Marín et al., 2013). By future measurements carried out on a large number of samples and with sophisticated multivariate statistical analysis the relationships between measured physical and chemical parameters can be evaluated in the region, providing basis for establishing terroir aspects.

Restricted access

Vizuális ingerek figyelemelterelő hatásának vizsgálata vezetést szimuláló feladat során

Examination of the attention distracting effects of different visual stimuli during driving simulation task

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Mária Dóra Horváth
,
Emese Szegedi Hallgató
, and
Eszter Csábi

Háttér és célok: A közutak mentén észlelhető reklámok célja a potenciális vásárlók figyelmének felkeltése. Előfordulhat azonban, hogy ezek a reklámok túlzott mértékben elterelik a vezetők figyelmét, ezért jelen kutatásban azt vizsgáljuk, hogy különböző vizuális elterelő ingerek hogyan hatnak a figyelmi teljesítményre egy vezetési szimulációs feladatban.

Módszer: 68 vizsgálati személy vett részt a kutatásban, átlagéletkoruk 21,88 év (SD = 2,38). Touluse–Piéron- féle Figyelem Teszttel mértük a figyelmi teljesítményt, a Fordított Számterjedelem Teszttel pedig a komplex munkamemória teljesítményt. A vezetést szimuláló számítógépes feladatban a vizsgálatban részt vevő személyeknek közúti jelzőtáblákra kellett reagálniuk. A közúti jelzőtáblák mellett az esetek felében megjelentek vizuális elterelő ingerek is, ezeket az ingereket hat kategóriába soroltuk. A különböző elterelő ingerek megjelenésének hatását a személyek célingerre adott válaszainak reakcióidejéből számítottuk ki.

Eredmények: Egy elterelő ingertípus kivételével (élőlények: növények és állatok) mindegyiknek volt reakcióidő-lassító hatása, azonban az ingertípusok nem befolyásolták eltérő mértékben a résztvevők figyelmét.

Következtetés: Eredményeink hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogy milyen tényezők és hogyan játszanak szerepet a vizuális figyelem elterelésében vezetés közben, biztonságosabbá téve ezzel a közúti közlekedést.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Eszter Patakiné Várkonyi
,
Gabriella Horváth
,
Nikoletta Sztán
,
Éva VÁradi
, and
Judit Barna

Although cryopreservation of avian semen is only applicable for singlegene traits, cryopreservation of avian blastodermal cells could facilitate preservation of the entire genome of endangered or rare-breed poultry. Slow freezing methods result in acceptable survival rates; however, there are apparently no reports regarding the use of vitrification. The aim of the study was to establish methods for chicken embryonic cell vitrification, including development of a container which supported cryopreservation of large numbers of cells (to increase the probability of chimera production). Based on a preliminary study, vitrification seemed to be practical for avian blastodermal cell preservation. Pieces of mosquito net as carrier increased live cell rates compared to pellet form in media containing two macromolecules. Furthermore, we concluded that fetal calf serum in the vitrification medium could be replaced by polyvinylpyrrolidone, a chemically defined substance free of unwanted growth factors and potential pathogens.

Restricted access

Kötődés, korai maladaptív sémák és szubjektív betegségélmény emlőrákkal küzdő nőknél

Attachment, early maladaptive schemas and subjective experiences of illness in women with breast cancer

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Judit Désfalvi
,
Eszter Hámori
,
Julia Horváth
,
Magdolna Dank
, and
László Nagy

A legújabb kutatások szerint a kötődésnek kiemelt szerepe lehet a rosszindulatú daganatos megbetegedéssel összefüggő stresszel való megküzdésben. A bizonytalan kötődés kapcsolatban áll a rákos megbetegedés során átélt depresszióval és szorongással, míg a biztonságos kötődés a betegséggel való aktív megküzdéssel társul (Nicholls, Hulbert-Williams és Bramwell, 2014). A vizsgálatok többsége azonban a kategorizációs modellben nem tudott különbséget kimutatni a normatív minták és a rákbetegek között a kötődési típusok arányában. Hiányoznak a betegségélmény és a kötődési mintázat összetevőit komplexebb szinten vizsgáló kutatások. Vizsgálatunkban e hiány egy részének pótlását céloztuk meg. Két kötődésmérő eljárás alkalmazásával térképeztük fel a kötődési mintázatokat és a korai maladaptív kapcsolati sémákat emlőrákos nők (n=38) két életkori csoportjánál. Vizsgáltuk a pszichés tüneteket, valamint a szubjektív betegségélményt és az ezzel való megküzdés összefüggéseit. Eredményeink szerint a szomatizáció és a depresszív tünetek gyakorisága mindkét életkori csoportban magasabb, az ellenségesség pedig jelentősen alacsonyabb volt a magyar egészséges átlaghoz képest. A kötődés Túlzott foglalkozás a kapcsolatokkal skálájának értékei jelentősen magasabbak voltak a fiatalabbak korcsoportjában. A korai maladaptív sémák hasonló mintázatúak voltak a két életkori csoportban. A mélyinterjúk kvalitatív elemzése rávilágított a betegségélmény és a megküzdés egyéni jellemzőire. Ezek alapján felállítottunk egy hipotetikus modellt a kapcsolati mintázatok, a betegségélmény és a megküzdés összefüggéséről, ami támpontul szolgálhat az intervenció tervezéséhez.

Open access

The effects of the mycotoxin patulin on the thermodynamics and kinetics of the transition of bovine serum albumin (BSA) in aqueous solution were studied by Differential Scanning Calorimetry and Photoluminescence methods. Results show that in the presence of patulin, the free enthalpy change during the transition of BSA was decreased by an average of ∼ 46 kJ/mol, the free energy change was decreased by ∼ 4 kJ/mol, and the activation energy fell from ∼ 1546 to ∼ 840 kJ/mol. These results indicate that the bioactivity of patulin is based on the kinetic rather than on the thermodynamic properties of the transition. This is the first evidence of the direct interaction of patulin with the free thiol-containing BSA, a process which could contribute to the adverse cyto- and genotoxic effects induced by patulin.

Restricted access

Magaspartok állékonyságelemzése

Mérnökgeológiai modell alkotás és numerikus analízis egy magyarországi példán bemutatva

Slope Stability Assessment of High Banks

Engineering geological model and numerical analyses, an example from Hungary
Építés - Építészettudomány
Authors:
Fruzsina Kápolnainé Nagy-Göde
,
Eszter Horváth-Kálmán
, and
Ákos Török

A meredek és instabil lejtők komoly műszaki problémákat okoznak, felszínmozgások miatt veszélyeztetnek településeket és infrastrukturális létesítményeket. A tanulmány egy kritikus régióban, a Balaton-part közelében elhelyezkedő magaspartok stabilitásának vizsgálatát foglalja össze. A bemutatott lejtő stabilitáselemzését különböző szoftverekkel – Plaxis, Geo5 és Slide2 – végeztük el, és összehasonlítottuk a kapott eredményeket állékonyság szempontjából. A modellezésből kiderült, hogy a magaspartok stabilitása nem éri el a szükséges biztonságot. Két fő azonosított tönkremeneteli módot lehetett elkülöníteni, melyek közül az egyik a talpponti, kissé alámetsző, összetettebb geometriával jellemezhető körcsúszólap, míg a másik a lejtő tetején az eróziós folyamatok miatt bekövetkező kisebb mozgás, lokális tönkremenetel. A számítások eredményeképpen a biztonság növelhető, megfelelően kialakított monitoring rendszerek segítségével.

Open access
Biologia Futura
Authors:
Gergely Sámuel Bartha
,
Gergő Tóth
,
Péter Horváth
,
Eszter Kiss
,
Nóra Papp
, and
Monika Kerényi

Introduction

Several Aristolochia species were used as medicinal herb across Europe and in recent years, their antimicrobial activity has also been investigated.

Materials and methods

In this study, A. clematitis was selected to evaluate the aristolochic acids I and II (AA I and AA II) concentrations and the antimicrobial activity of methanol, hexane, butanol, and ethyl acetate extracts of the root, stem, leaf, root, and fruit. AA I and AA II contents were measured by a validated high-performance liquid chromatography–ultraviolet method.

Results

Each fraction of the plant contained AA I and AA II and the root was found to have the highest contents of AA I (1.09%) and AA II (0.7454%). The minimum inhibitory concentrations of all extracts were determined by standard microdilution method. The fruit’s extracts showed the most efficient antimicrobial effect against both methicillin sensitive and resistant Staphylococcus aureus strains.

Conclusion

Correlation between the AA I and AA II concentrations and the antimicrobial effect was not found.

Open access