Search Results

You are looking at 1 - 10 of 23 items for

  • Author or Editor: Eszter Németh x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

There is an observable discrepancy between the real and virtual economy, as money stopped being the tool and essence of capitalism and the economy in the postmodern era. Money has become a purpose, a simulation, a viral virtual image. For this reason, we should rather say that it is no longer money, but the image of money that talks. The transparent digital convergence culture creates a borderless second world for the economy. This economy and our attitude towards it have never been so far removed from reality. Communication, information and economy have lost their referential nature. As soon as we get in contact with the virtual/digital world, we open our eyes onto the image and the transparency of images. A visual metaphor is a visual rhetorical tool that strives to express messages, to place emphasis on certain aspects of messages, and to convey a persuasive message. This paper aims to demonstrate visual metaphor chains that set a mirror between the real and virtual economy and that serve to show the changed attitude towards money. We illustrate our theoretical approach by analysing the multimodal metaphors that appear in a video clip from popular culture.

Restricted access

Bedrock has an essential role in the formation of soils, it fundamentally determines mineral composition. The present research focuses on the minerals in forest soils formed in the Bükk Mountains (NE Hungary). The composition of soil minerals was in accordance with the geological features as well as with the changes in climate and vegetation, which provide a basis for tracking the past of the soil formation mechanisms (Nemecz, 2006). Thus, by studying the mineral composition the formation processes and development of the soils can be unveiled.According to the findings it can be assumed that the investigated soils, although formed primarily on solid limestone, cannot be the products of the weathering of limestone solely, as they also contain significant amounts of silicates. The major part of the soil forming materials presumably originates from earlier dust fallings or from alluvial deposits by erosion. The former assumption is confirmed by the fact that the investigated area is located at a high altitude, thus significant amounts of eroded material could only originate from a short distance, where the bedrock also consists of limestone. Further research is needed for more detailed knowledge on the mineral composition of the soils, thus on the development of the soils and the bedrock of the investigated area.

Restricted access

Abstract  

The aim of the present paper is to carry on the research of Czédli in determining the maximum number of rectangular islands on a rectangular grid. We estimate the maximum of the number of triangular islands on a triangular grid.

Restricted access

The Sopron Wine Region is one of the most significant and historical wineproducing regions in Hungary, with a total area of 4300 hectares, out of which 1800 hectares are used for grapevine cultivation. The aim of the present research was to carry out basic measurements for soil, grape and wine in the Sopron Wine Region to obtain preliminary results for future investigations.The demonstrated methods are suitable for the combined analysis of soils, grape berry and wine. It was established that there are differences between the composition of grape berry and wine of the selfsame vine cultivar in the investigated areas. The terroir effects of the Sopron Wine Region have not been studied as yet extensively, although there are several international studies in this field (e.g. Hugget, 2006; Csikász-Krizsics & Diófási, 2008; Fernández-Marín et al., 2013). By future measurements carried out on a large number of samples and with sophisticated multivariate statistical analysis the relationships between measured physical and chemical parameters can be evaluated in the region, providing basis for establishing terroir aspects.

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors:
Eszter Tóth
,
Sándor Koós
,
Csilla Farkas
, and
Tamás Németh
Restricted access

Jelen cikkünkben egy olyan kísérletet mutattunk be, melyben a talaj szén-dioxid kibocsátását bolygatatlan szerkezetű nagy talajoszlopokból mértük laboratóriumi körülmények között. Az adatokat kielemeztük és a mintavétel ütemezését optimalizáltuk az adatok alapján. Nem találtunk statisztikai különbséget a 3 és 6 óra hosszan tartó inkubáció után mért emisszióértékek között. Így, az inkubáció időtartalmát 3 órára állítottuk be. A különböző talajművelési módokból [szántás (SZ); direktvetés (DV); mélylazítással kombinált tárcsázás (L+T)] származó mintákból mért emisszióértékek összehasonlítása alapján elmondható, hogy a legmagasabb CO 2 -kibocsátásokat a DV kezelésből, míg a legalacsonyabbakat a SZ kezelésből mértük. Ez a kevésbé bolygatott kezelésben a magasabb hozzáférhető szerves-C-tartalommal magyarázható. A vizsgált talajnedvesség-tartományban a kísérlet elején a talajnedvesség növekedésével emelkedő CO 2 -emisszió értékeket mértünk. A kísérlet negyedik hete után csökkenést figyeltünk meg a CO 2 -emisszió értékeiben a szabadföldi vízkapacitás körüli nedvességtartalomnál. Minden kezelésben az idő múlásával – ahogy a szubsztrátok kiürültek – az emisszióértékek egyre alacsonyabbak lettek. Eredményeink ismételten rámutatnak arra, hogy a talajban végbemenő folyamatok gyorsasága és összetettsége miatt szükséges és fontos a terepi és laboratóriumi mérések egymást kiegészítő, együttes értékelése.

Restricted access

A szexuális kisebbségekhez tartozó magyar fiatalok egészsége és jólléte

Health and well-being in hungarian sexual minority youth

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
András Költő
,
Dóra Eszter Várnai
, and
Ágnes Németh

Háttér és célkitűzések

Hazánkban eddig kevés kutatást végeztek szexuális kisebbségekhez tartozó fiatalok egészségével és jóllétével kapcsolatban. Ebben a vizsgálatban egy összetett indikátorkészlet alkalmazásával összehasonlítottunk azonos vagy mindkét nemű partnerekhez vonzódó fiatalokat nem kisebbségi (ellenkező nemhez vonzódó vagy vonzódást át nem élt) kortársaikkal. A változók kedvező és kedvezőtlen kimeneteket is magukba foglaltak, és kiterjedtek a pszichés jóllétre és a mentális egészségre, az egészségvédő és kockáztató magatartásokra, valamint az egészség pszichoszociális determinánsaira.

Módszer

Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) kutatás 2018. évi adatfelvételében részt vevő 2651 középiskolás fiatalt vizsgáltuk (életkoruk 16,79 ± 1,19 év). A kimeneti változókat kétértékűvé alakítottuk, és gyakoriságukat összehasonlítottuk a romantikus vonzódás négy csoportjában (ellenkező neműekhez vonzódók, azonos neműekhez vonzódók, mindkét neműekhez vonzódók és nem vonzódók). Ezután a változókat bináris logisztikus regressziós modellekbe építettük. A referenciacsoportot az ellenkező nemhez vonzódó fiatalok képezték. Az esélyhányadosokat korrigáltuk a nem és a családi jómódúság hatására.

Eredmények

A mindkét nemhez vonzódó fiatalok a fizikai aktivitás és alkoholfogyasztás kivételével minden változón kedvezőtlenebb értékeket mutattak, mint az ellenkező nemhez vonzódó társaik. A kizárólag azonos nemhez vonzódó fiatalok kockázata szintén magasabb volt a kannabiszfogyasztásra és az öngyilkossági gondolat és szándék megjelenésére. A vonzalmat még át nem élt fiatalok értékei sok változó tekintetében kedvezőbbek voltak, mint az ellenkező nemhez vonzódó társaiké. A nem és a családi jómódúság befolyása nem volt jelentős.

Következtetések

Az eredmények elhelyezhetők a kisebbségi stressz, a strukturális stigma és a romantikus stressz elméleti modelljeiben, igazolják a szexuális kisebbségi (főképp a mindkét nemhez vonzódó vagy biszexuális) fiatalok egészségi egyenlőtlenségeit, és alátámasztják az iskolai intervenciók és a dolgozói továbbképzés fontosságát.

Background and aims

In Hungary, there are only a few studies on the health and well-being of sexual minority young people. In this analysis, a complex indicator set was used to compare same- and both-gender attracted youth with their non-minority (opposite-gender attracted or not attracted) peers. The indicators included positive and negative outcomes of psychological well-being and mental health, health-protective and health-compromising behaviours, and psychosocial determinants of health.

Method

Data from 2651 secondary school students, participating in the 2018 data collection of the Hungarian Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study (age: 16.79 ± 1.19 years), were analysed. Indicators were dichotomised and compared across groups of romantic attraction: opposite-gender attracted; same-gender attracted; both-gender attracted; and not attracted. Binary logistic regression models were created, with opposite-gender attracted youth being the reference group. Odds ratios were adjusted for gender and family affl uence.

Results

Compared to their opposite-gender attracted peers, both-gender attracted youth had poorer outcomes on all variables, with the exception of physical activity and alcohol consumption. Youth exclusively attracted to same-gender partners also had higher risk for cannabis use and suicidality. Youth not attracted fared better on many variables than their opposite-gender attracted peers. Gender and family affl uence had small impact on the effects.

Conclusions

The results can be interpreted within the theories of minority stress, structural stigma and romantic stress. They confi rm health inequalities in sexual minority (especially in both-gender attracted or bisexual) youth, and underscore the need for school-based interventions and training for youth service providers.

Open access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Eszter Draskovits
,
Barbara Németh-Borsányi
,
Pierre-Adrien Rivier
, and
Anita Szabó

Agricultural utilisation is one of the most promising uses of sewage sludge in Hungary. Sewage sludge can be applied to agricultural fields in two ways: the injection of dewatered sewage sludge and the application of sewage sludge after composting. Vermicomposting is a special type of composting, where the organic residues are broken down by earthworms. The worms facilitate the decomposition process both by mixing the sludge and by physically degrading it. Earthworm species have various morphotypes requiring different habitats. Compost worms have great adaptability to extreme conditions and are capable of exploiting organic matter in a state of decomposition. Eisenia sp., Eudrilus eugeniae and Perionyx excavatus are important species for vermicomposting.

When examining the role and possibilities of vermicomposting, it is important to compare it with traditional composting methods.

The most important aspect of producing vermicompost is to ensure optimum environmental conditions for the earthworms, especially in terms of temperature, humidity and aeration, which requires constant attention.

An important feature of traditional composting is the thermophilic phase, during which the pathogenic organisms in sewage sludge are destroyed. The thermophilic phase is omitted during vermicomposting due to the thermal sensitivity of the earthworms, but the presence and activity of the earthworms results in similar sterility.

Regarding its nutrient content, vermicompost contains larger quantities of total and plant-available macroelements than conventional composts. A further advantage is the presence of the plant hormone agents excreted by earthworms.

From the environmental point of view, the ability of earthworms to accumulate heavy metals and the role of their special gut flora in the decomposition of organic pollutants could contribute to the wider use of vermicomposting to dispose of sewage sludge.

While vermicompost has many advantages, a number of obstacles need to be overcome before it can be routinely used in Hungary. Many landowners regard sewage sludge compost as hazardous waste that could contaminate their soil and crops rather than as a nutrient and soil amendment. Although numerous studies have been published on sewage sludge, the assessment of long-term effects, including the issues currently of most concern in Hungary, is still lacking.

Vermicomposting is therefore a promising, innovative technology for sewage sludge recycling. Sewage sludge and sewage sludge composts with pollutant contents greater than the limits laid down in Government Regulation 50/2001. (IV.3.) can be made suitable for agricultural use by vermicomposting.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dezső Németh
,
Rozália Eszter Ivády
,
Márton Miháltz
,
Attila Krajcsi
, and
Csaba Pléh

Kutatásunk célja a verbális munkamemória és a szóterjedelem kapcsolatának feltérképezése. Három kísérletet mutatunk be, melyekben a kísérleti személyeknek klasszikus emlékezetiterjedelem-mérő kísérleti elrendezésben kellett szólistákat tanulniuk és visszamondaniuk. A szavak morfológiai összetettségét változtattuk, miközben a listákon belül kiegyenlítettük a szóhosszúságot, a gyakoriságot, a fonológiai struktúrát és a konkrétságot. A verbális munkamemória-kapacitást a számterjedelem és álszóismétlési feladattal mértük. A morfológiai komplexitás a ragok és jelek esetében szignifikáns csökkentő hatást mutatott a szóterjedelemre. A képzők esetében ilyen hatás nem volt kimutatható. Parciális korrelációs elemzés alapján va­ló­színűsíthető, hogy a verbális munkamemória hatása a töveken keresztül érvényesül.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Norbert Pásztor
,
Borbála Eszter Hegyi
,
Attila Badó
, and
Gábor Németh

Absztrakt:

A világ egyes részein a népesség nagyarányú növekedése komoly gazdasági és népegészségügyi kihívást jelent, míg más országokban a hatékony fogamzásgátlási igényt személyes motivációk határozzák meg. A jelenleg széles körben hozzáférhető fogamzásgátlási módszerek java része a nők feladata, míg igen korlátozott azoknak a módszereknek a száma, amelyekért a férfi a felelős. Korábbi tanulmányok alapján ismert, hogy a terhességek jelentős hányada nem kívánt terhesség, illetve, hogy lehetőség esetén a férfiak a fogamzásgátlásban nagyobb szerepet vállalnának. Többek között emiatt indultak el az elmúlt évtizedekben olyan vizsgálatok, amelyek egy megfelelő férfi hormonális fogamzásgátlási módszer kifejlesztését tűzték ki célul. A módszer alapja a külsőleg bevitt hatóanyaggal az agyalapi mirigy folliculusstimuláló és luteinizáló hormon elválasztásának gátlása, amely következményesen gátolja a here tesztoszteron- és spermiumtermelését is. A témában megjelent tanulmányok először tesztoszteronszármazékot, majd annak elégtelensége miatt tesztoszteron-gesztagén kombinációt alkalmaztak, később megjelentek a szintetikus androgén vegyületek is. Az elért eredmények egyelőre nem teszik lehetővé az ilyen jellegű fogamzásgátló módszerek biztonságos, széles körű alkalmazását, de a jövőben elképzelhető, hogy az akadályok leküzdését követően, a fogamzásgátlás területén a férfiak is több lehetőséget kapnak. Orv Hetil. 2017; 158(46): 1819–1830.

Restricted access