Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for

  • Author or Editor: Gábor Budai x
  • All content x
Clear All Modify Search

Egy liberális utópia. Ralf Dahrendorf: Egy új rend nyomában. Előadások a szabadság politikájáról a XXI. században(Budapest, Napvilág Kiadó, 2004, 138 oldal)

Restricted access

Francis Fukuyama: Államépítés. Kormányzás és világrend a 21. században. (Századvég Kiadó, Budapest, 2005, 198 o.)

Restricted access

Hit - illúziók nélkül?

Adalékok Lukács György kései politikai filozófiájához

Társadalomkutatás
Author: Gábor Budai

Lukács György sosem írt önálló__

Restricted access
Restricted access

Szervezeti hatalom és konfliktus

Esettanulmány a nemzetbiztonsági szolgálatok átszervezéséről

Társadalomkutatás
Author: Gábor Budai

A dolgozat a titkosszolgálatok átszervezése nyomán lezajló hatalmi játszmákat és konfliktusokat teszi vizsgálat tárgyává szervezetszociológiai nézőpontból. Ennek megfelelően először röviden áttekinti a nemzetbiztonsági szolgálatok rendszerváltás utáni kiépülését, és felvázolja az államigazgatáson belüli strukturális-funkcionális helyüket. Ezt követően kerül sor a reformelképzelé__

Restricted access

Ebben az esszében a XX. század két kiemelkedő gondolkodója, Lukács György és Hannah Arendt által az antik görög világképről alkotott elképzelés összehasonlító elemzésére teszek kísérletet.  Lukács A regény elméleté ben (melyet az első világháború idején írt), illetve Arendt The Human Condition című művében (melyet a totalitariánus rendszerek történelmi tapasztalata ihletett az ötvenes évek végén) tulajdonképpen a modernitás lényegének megragadását tekintette legfőbb céljának. Mindketten a szabadságban látták azt a döntő tényezőt, amellyel összefüggésben a modernitás helyes meghatározása lehetővé válik. Ebből a közös kiindulópontból azonban gyökeresen eltérő irányban vezetett tovább a két filozófus gondolatmenete.

Restricted access

A dolgozat olyan legitim világértelmezésként próbálja meg bemutatni Immanuel Wallerstein világrendszer-elméletét, amely valódi alternatívát kínál a mainstream globalizációdiskurzussal szemben. Ennek megfelelően első lépésben azt a módszertani bázist vázolja fel, amelyre végső soron az egész elméleti konstrukció támaszkodik. Ezt követően a világrendszer-elmélet vezérfonalát alkotó történetfilozófia kontúrját rajzolja fel. Végül a kortárs társadalomtudományi elemzések napirendjét is domináló fogalmak és jelenségek wallersteini interpretációját teszi vizsgálódás tárgyává.

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Eszter Csizmazia, Mária Budai-Szűcs, István Erős, Zsolt Makai, Piroska Szabó-Révész, Gábor Varju, and Erzsébet Csányi

Abstract  

Our aim was to develop potential dermal drug delivery systems (DDSs) with a good and lasting moisturizing effect. Lyotropic liquid crystals (LLCs), gel-emulsions and hydrogels were investigated by means of thermogravimetry, which can give information about the structure of these preparations, and we could study the water binding mechanisms indirectly in them. We found that the preparations with a complex structure and strong water bonds hydrate the skin well and lastingly by in vivo tests. Since the thermoanalytical results correlate with the in vivo test results, this method could be suited for predicting the moisturizing effect of the vehicles and provide the possibility to select the potential semisolid DDSs for in vivo tests cost and time effectively.

Restricted access