Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: György Szekeres x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt:

Bevezetés: A szakmai identitás a pácienssel találkozó orvos személyes jelenlétének esszenciális összetevője a gyógyítás folyamata és a szakember mentálhigiénéje szempontjából is. Az identitás egyik meghatározója a tudományág integráltsága. A pszichiátria biológiai, pszichológiai és szociológiai aspektusok determinálta komplexitása az integráció szükségességének iskolapéldája. A pszichiátria megítélése ellentmondásos, aminek folyományaként presztízse és szponzorálása is elmarad a társszakmákétól. Célkitűzés: A kortárs magyar pszichiátriai ellátásban dolgozó orvosok szakmai identitását kívántuk megismerni a bio-pszicho-szociális dimenziók mentén, valamint a szakma elfogadottságáról alkotott véleményük alapján. Módszer: Kollégáink önkéntes, anonim válaszait kértük 10-es értékelőskálán saját beállítódásukról, általuk a laikus közvélemény, illetve a társszakmák részéről észlelt megbecsültségről, valamint a pszichiátrián belül a biológia, pszichológia és szociológia fontosságának százalékos megoszlásáról. Eredmények: A 228 válaszadó magasan szignifikáns beállítódást mutatott biológia, pszichológia, szociológia sorrendben. Saját identitásukat a szakmáról alkotott képükkel összhangban definiálták. A képzettség identitást befolyásoló hatását mutatja, hogy a pszichiáter szakorvosok (n = 171) a jelöltekhez képest határozottabban mutattak biológiai preferenciát, a pszichoterápia szakvizsgával rendelkezők (n = 74) pedig a többi orvoshoz képest magasan szignifikánsan fontosabbnak tartották a pszichológiai komponenst a pszichiátria tudományában. A kérdezettek megítélése szerint a pszichiátria elfogadottsága alacsony a laikusok, még inkább a társszakmák részéről. Következtetések: Az önkép és a szakmáról formált kép közötti koherencia alapján a pszichiátria multidimenzionalitása nem az egyén szintjén jelent kihívást elsősorban. A képzés kiemelt jelentőségét – és a képzők felelősségét – az identitás alakulására gyakorolt hatás is mutatja. A pszichiátria alacsony presztízsén javítani közös érdekünk, ennek praktikus eszköze a szakmai identitás frissen tartása, az eltérő preferenciájú orvosok kommunikációja és a társszakmákkal való együttműködés. Orv Hetil. 2018; 159(2): 58–63.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Szabolcs Kéri, György Szekeres, Nóra Bagóczky, Zoltán Janka, György Benedek, Oguz Kelemen, and Rita Erdélyi

A szkizofrénia neurokognitív vizsgálatai ellentmondásos eredményekkel szolgáltak a betegségben tapasztalható memóriazavar jellegével kapcsolatban. Jelen vizsgálatunkban a KNOWLTON és munkatársai által leírt (1994) valószínűségi kategorizációs feladatot alkalmaztuk a tudatos és kontrollált explicit, valamint a tudattalan és automatikus implicit memóriafolyamatok tanulmányozására. Eredményeink szerint a szkizofrén betegek az egészséges kontrollszemélyekhez hasonlóan képesek voltak kategorizációs teljesítményüket növelni a inger-válasz asszociációs folyamat során. Ezzel ellentétben a kategóriatagok tudatos azonosításánál jelentős károsodás volt tapasztalható. Adataink az explicit memóriafunkciókhoz kapcsolódó mediotemporális területek károsodására utalnak, míg a neostriatális implicit rendszer viszonylagosan megkíméltnek mutatkozott.

Restricted access

A meningitis carcinomatosa komplex megjelenése

The complex presentation of carcinomatous meningitis

Orvosi Hetilap
Authors: Boglárka Orbán-Szigeti, Anikó Papp, Anita Kamondi, and György Tibor Szekeres

Összefoglaló. Az emlőtumor miatt kezelt, majd gondozott beteget – több tünetmentes év után – fejfájás, szédülés, ataxia, megváltozott, furcsa viselkedés, emlékezetzavar és dezorientáció miatt neurológiai, majd belgyógyászati osztályokon vizsgálták. Az alapos kivizsgálás ellenére a tüneteit magyarázó organikus eltérést nem igazoltak, ugyanakkor már a kezdetektől felmerült a szomatizációs tünetképzés lehetősége, ezért pszichiátriai osztályos felvételére került sor. Az elvégzett vizsgálatok, illetve a klinikai kép regresszív állapotot valószínűsítettek. Terápiás próbálkozásaink ellenére a páciens állapota romlott, végül a megismételt neurológiai vizsgálatok meningitis carcinomatosát igazoltak. Az esettel szemléltetni kívánjuk, hogy a beteg premorbid működési nívója, személyiségstruktúrája hogyan képes befolyásolni az ellátószemélyzetet, milyen külső és belső konfliktusokat válthat ki. A diagnózishoz vezető folyamat bemutatásával fel kívánjuk hívni a figyelmet az interdiszciplináris együttműködés fontosságára. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1744–1748.

Summary. Our patient with known breast cancer in her past medical history was hospitalized – after several asymptomatic years – for headache, dizziness, ataxia, changed behaviour and disorientation. Thorough internal and neurologic investigations did not find any disease underlying her symptoms, therefore the possibility of somatization disorder was raised. Despite lege artis therapeutic interventions carried out on the psychiatry ward, the patient’s condition deteriorated and repeated neurological examinations eventually revealed carcinomatous meningitis. With this case, we would like to illustrate how the patient’s premorbid function level and personality features might influence the attitude and opinion of the health care personnel, and what kind of external and internal conflicts might be triggered. By presenting the complexity of the diagnostic work-up, we would like to emphasize the importance of interdisciplinary cooperation in the interest of our patients. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1744–1748.

Open access
Magyar Sebészet
Authors: F. Tamás Molnár, Örs Péter Horváth, László Farkas, Imre Gerlinger, László Pajor, Dezső Kelemen, Károly Kalmár Nagy, György Tizedes, Gábor Pavlovics, József Bódis, Péter Gőcze, and György Szekeres

Absztrakt

A modern onkológiai sebészetben elengedhetetlen a lokoregionális nyirokcsomók műtéti eltávolítása szövettani vizsgálatra stádiummeghatározás végett, mely a pTNM besorolás egyik feltétele is. Az egyes nyirokcsomók eltávolításának terápiás és/vagy prognosztikus értéke ellentmondásokkal teli, a protokollok pedig szervenként, szubspecialitásonként különböznek. Nemzetközi jelenség, hogy a műtéti területről a mikroszkópig vezető út számos csapdával terhes, az információvesztés veszélye nagy, melynek kiküszöbölése közös érdek. A felhasi, retroperitonealis (urológiai, nőgyógyászati), emlő- és nyaki dissectio során eltávolítandó nyirokcsomók azonosítására dolgoztunk ki egy közös elvű integrált rendszert, az adott régiók anatómiai jellegzetességeinek figyelembevételével.

Restricted access