Search Results

You are looking at 1 - 10 of 110 items for

  • Author or Editor: HORVÁTH LÁSZLÓ x
Clear All Modify Search

A tanulmány a Hérodotos művében olvasható talányos történet (V. 18-21) új értelmezési kísérlete. Hét perzsa követ az kifejezéssel jellemzi a társaságukban jelenlévő szabad makedón nőket. A korhelykedő követeket az ifjú I. Alexandros legyilkoltatja, majd a keresésükre küldött perzsákat egy dinasztikus házassággal lekenyerezi. A perzsa nők szépségére utaló kifejezés hírhedtté vált az ókorban. Ps. Longinos és Eustathios elmarasztaló kritikája mellett talán Aristophanés is Hérodotos ezen helyére utal, mikor az Acharnaibeliekben Álartabast színre lépteti. A keleties ízű történet számos, az iráni uralkodó törvényes hatalmával kapcsolatos elemet hordoz. A nagykirályt képviselő hét főember felrúgja a perzsa szokásokat, és joggal bűnhődik, akárcsak a mitikus őskirály, Yima. Kallisthenés, Alexandros trónigényének perzsa hagyományokat követő ideológusa e hérodotosi történetet fordítja ki. A pajzán kifejezés Alexandros ajkán (Plut. Alex.21) - markáns ellentétben a hét követ magatartásával - a makedón uralkodó önuralmát és a Dareiostól elismert jogos trónutódlását bizonyítja.

Restricted access

Komikus áthallások a szónoki érvelésben

Hypereidés Athénogenés elleni beszédének felépítése

Antik Tanulmányok
Author: László Horváth

A tanulmány Hypereidés Athénogenés elleni beszédének felépítését, az érvelés technikáját vizsgálja. A kilátástalannak tűnő jogi helyzetben (aláírással hitelesített szerződést kellett semmissé tenni) részint az ügyhöz nem tartozó törvények felsorolásával, részint a felfokozott személyes invektívával, mindenekelőtt azonban a beszédbe szőtt komikus áthallásokkal igyekezett a szónok hallgatóságát befolyásolni. Hypereidés, az attikai ékesszólás történetében kivételes módon, az eseményeket és a jellemeket a komédia közkeletű koreográfiái szerint rendezi, amit a tanulmány tartalmi és nyelvi párhuzamokkal tételesen bizonyít. A papirusz egyik helyének [col. XVI,1] új olvasatával a komikus hangszerelést kiegészítő invektíva is az eddigiektől eltérő megvilágításba kerül.

Restricted access
Restricted access

Ebben a tanulmányban a γραψή παρανόμων perekben az esküdtbírósági tárgyalás halasztásának, illetve halogatásának jelenségét vizsgálom. A legismertebb klasszikus példa a koszorú-per, amelyet Aischinés Kr. e. 336-ben benyújtott vádirata után hat évvel, Kr. e. 330-ben tárgyaltak.1 Ugyanezt a jelenséget tapasztaljuk azonban a Hypereidést érintő Dióndas-perben is, ahol a vádirat benyújtása és a tárgyalás között négy év telt el.2

Restricted access

This paper presents the results of a reexamination of Column V verse 8 of the British Museum Papyrus 134 (Hypereides against Philippides). On the basis of the seemingly unquestioned previous readings (Kenyon, Blass, Jensen) there has developed a more than one-hundred-years-long debate on the dating of the speech in question. But the crucial word, the starting point of the different interpretations (ύπείληφας) cannot be read as it was. All we can see is: [[o]]†προσφας†. By considering some possible emendations any reconstructed verbum finitum is likely to be in the past tense, which determines the questioned date of origin, i.e. post mortem Philippi.

Restricted access

Revised critical edition of Hyperides in Timandrum .

Restricted access

The paper presents possible explanations to issues raised by the newly discovered text of Hyperides that offers previously unknown data about the number of Athenian ships at Salamis, Artemision and the Athenian contingent in the Corinthian League. In the case of the ships the orator in all probability drew on Herodotus’ text, but also distorted it by emphasizing Athens’ involvement in the Persian wars. All this to present a historical parallel of the one sided alliance between Athens and Thebes in 338 BC and by doing so to defend it. Athenians in their glorious past never calculated their financial sacrifices and after the victory they were given the leadership by the Greeks voluntarily. Something similar could have happened after Chaeronea. Following the proposed reconstruction, the Athenians provided one tenth of the allied Greek-Macedonian army according to the Corinthian Treaty in all branches of warfare (cavalry, infantry and navy).

Restricted access