Search Results

You are looking at 1 - 10 of 67 items for

  • Author or Editor: József Kovács x
Clear All Modify Search

Absztrakt

A cikk annak a paradigmaváltásnak a következményeit elemzi a sebészeti gyakorlatban, amely az utolsó ötven évben ment végbe az orvostudományban. A korábbi, paternalisztikus orvos-beteg kapcsolatot felváltotta a beteg tájékoztatásán, a kezelését érintő döntésekbe való bevonásán alapuló, egyenrangú orvos-beteg kapcsolat. Ez a váltás nem minden orvosi szakágban ment végbe egyforma sebességgel, s a sebészet ebben a vonatkozásban nemzetközileg is konzervatívabbnak mutatkozott, mint pl. az általános orvostan. A cikk elemezi a tájékoztatás gyakori problémáit, majd sorra veszi a sebészi tájékoztatás fontosabb elemeit és lehetséges technikai feltételeit. Külön kitér a sebészeti tájékoztatás specifikumaira és a beavatkozás elutasításának feltételeire is.

Restricted access

One of the most comprehensive social operations in the process of Sovietisation was the liquidation of traditional peasant society. The individual peasant farms, the organisations and church communities of rural society represented a political counter-base in the path of the communist programme. The land and the people could only be collectivised through the use of terror. The “collective farms” created in the first wave of collectivisation were a failure for the programme of Sovietisation. Contrary to the results of many other historical researchers, in his extensive research in all county archives the author found that the sweeping campaign for full collectivisation carried out between 1958 and 1961 used mass violence. The effects of the traumatisation that occurred in those days, the emptying of rural social spaces are still felt today.

Restricted access
Restricted access
Restricted access

A randomizált kontrollcsoportos klinikai (RKK) vizsgálatok, amelyek ma az orvostudományi kutatás „arany standardját” jelentik, éppen egyre nagyobb elterjedtségük miatt az etikai viták kereszttüzében állnak. Vita folyt és folyik arról, hogy mennyi haszna lehet a betegnek ilyen kutatásokban részt venni, s még ha haszna származhat is belőle, nem félrevezetés-e az ilyen kutatásokat terápiásnak nevezni. Vita folyt arról, hogy etikailag mikor fogadható el egy RKK elkezdése, elfogadható-e és mikor a betegek-kutatási alanyok random módon történő beosztása az egyes kutatási csoportokba, s mikor fogadható el a placebokontroll használata. Az is vita tárgya volt, hogy hogyan kell értelmezni a Helsinki Deklarációban szereplő „legjobb eljárás” fogalmát. A cikk megkísérli áttekinteni ezen újabb viták tanulságait.

Restricted access

Vizsgálatunkban a machiavellizmus és a társas értékorientáció koncepcióját viszonyítjuk egymáshoz az interperszonális szempontból fontos értékek bázisán. E viszonyítást a machiavellista, illetve a proszelf társas értékorientációjú személyek érdekérvényesítéssel kapcsolatos viselkedésének a hasonlóságairól szóló vizsgálatok tapasztalatai indokolják. A két konstruktum összevetéséhez a dominancia és a közösségiesség dimenzióit kiemelő Interperszonális Körmodell szolgált elméleti keretül. Kérdőíves kutatásunkban 445 személy vett részt, akik a Mach IV skálát, a társas értékorientációs kérdőívet és a Dominancia Közösségiesség Értékskálát töltötték ki. A machiavelliánus nézetekkel egyetértő személyek, illetve az önérdekhangsúlyos (proszelf) személyek a dominanciához kapcsolódó értékeket közel ugyanannyira fontosnak ítélték meg, mint a közösségiességhez tartozó értékeket. Ezzel szemben a kevésbé machiavellista, illetve a proszociális személyek a közösségiességhez tartozó értékeket hangsúlyosabban többre értékelték, mint a dominanciához tartozókat. A két diszpozíció hatása két önálló hatásként jelentkezett. A machiavellizmus mindazonáltal erősebben befolyásolta az egyéni értékpreferenciákat, mint a társas értékorientáció. Kutatásunk, véleményünk szerint, tovább árnyalja a társas preferenciák és viselkedések értékalapú meghatározottságáról, az önérdek-érvényesítésről és az együttműködésről a pszichológiai kutatások által felhalmozott tudást.

Restricted access

The conodont fauna published by Bóna (1976) from the Triassic of Villány Hills has been revised. It contains an association of Gondolella bifurcata, G. bulgarica and G. hanbulogi, the same as from coeval basinal deposits of the adjacent Mecsek Hills (Kovács and Rálisch-Felgenhauer, this volume), thus the Upper Pelsonian age assignment by Bóna (1976) is confirmed.

Restricted access