Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Költő András x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Elméleti háttér: Számos klinikai megfigyelés és kutatási eredmény utal rá, hogy a hipnózis iránti fogékonyság és az alexitímia hátterében közös — részben azonos, részben ellentétes irányban ható — mechanizmusok működnek. Ennek ellenére csak néhány tanulmány található a szakirodalomban, ami közvetlenül a két konstruktum kapcsolatával foglalkozik. Úgy tűnik, hogy a disszociatív hajlam, a fantáziakészség, az empátia és a mások érzelmeinek azonosítására való képesség mind a hipnábilitás, mind az alexitímia szempontjából meghatározó jelentőségűek. Ezek a tulajdonságok (a disszociáció kivételével) egy tágabb kategória, a mentalizációs készség elemeinek tekinthetők. Neuroanatómiai, neurofiziológiai és pszichogenetikai kutatások eredményei pedig azt sugallják, hogy az alacsony hipnotikus válaszkészség és az alexitímia központi idegrendszeri és neuroendokrin korrelátumai átfednek egymással. Célkitűzés: A hipnotikus fogékonyság és az alexitímia közös tényezőinek azonosítása. Módszer: Releváns szakirodalmi tanulmányok áttekintése és elemzése. Eredmények: A hipnózis iránti fogékonyság és az alexitímia egyaránt kapcsolatban áll a disszociációval. A magasabb hipnábilitás erősebb, a magasabb alexitímia gyengébb képzeleti bevonódással és aktivitással függ össze. Úgy tűnik, a hipnábilis/”lexitímiás” (nem alexitímiás) személyek mind a saját, mind mások érzelmeit inkább képesek azonosítani és azokra reagálni, mint az alacsony hipnábilitású/alexitímiás személyek. A két konstruktum hátterében átfedő (legnagyobbrészt ellentétes) neuroendokrin, neurofiziológiai és pszichogenetikai mechanizmusok állnak. Következtetések: A szakirodalmi adatok alapján feltételezzük, hogy a hipnábilitás és az alexitímia egymással összefüggő jelenségek, de kapcsolatuk nem lineáris. Feltételezzük, hogy köztük a mentalizációra való képesség és a másodlagos, elhárító funkciójú disszociáció közvetít. Összefüggésük feltárása további empirikus vizsgálatot igényel. A hipnábilitás és az alexitímia viszonyának megértése elősegítheti egyes mentális és pszichoszomatikus betegségek hatékonyabb hipnoterápiás kezelését.

Restricted access

A felnőttkori hipnotikus fogékonyság fejlődési és szocializációs meghatározói

Developmental and socialisational determinants of adult hypnotic susceptibility

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Költő András, Józsa Emese, and Bányai Éva

A kliens és a terapeuta közötti hipnoterápiás kapcsolat sok szempontból hasonlít a gyermek–szülő viszonyra. A hipnózis szociál-pszichobiológiai megközelítésében a felnőttkori hipnotikus fogékonyság mértékét az idegrendszer fejlődése és a szocializációs folyamatok is befolyásolják. Ennek ellenére eddig nagyon kevés kutatás foglalkozott a felnőttkori hipnotikus fogékonyság fejlődési előzményeivel. Szintén kevés vizsgálatot végeztek a szocializációs hatások feltárására; a gyermekkori emlékeket ezekben is inkább kvalitatív módszerekkel tanulmányozták. Ebben a cikkben összefoglaljuk e kutatások főbb eredményeit, majd bemutatjuk kutatócsoportunk 2008 óta végzett vizsgálatait, amelyekben a szülői nevelési stílusra vonatkozó emlékek és a felnőttkori hipnotikus válasz összefüggéseit kerestük. Standardizált, kvantitatív mérőeszközöket alkalmazó keresztmetszeti vizsgálataink tanulsága, hogy a hideg-büntető szülői nevelési stílus előrejelzi a laboratóriumi hipnózisban átélt negatív érzelmeket és a hipnotizőr rosszallásától való félelmet. Ezt a kapcsolatot részben az alexitímiás érzelemfeldolgozás mediálja. Ezek az eredmények segítséget adhatnak a hipnoterápia megtervezéséhez és a teherbíró pszichoterápiás szövetség kialakításához.

Open access

Abstract

Coronary thrombosis and secondary embolization remain two of the major challenges of intervention in myocardial infarction. Pharmacological dissolution as well as instruments to evacuate the thrombotic mass with or without distal protection have been applied in the acute interventions with variable degrees of success. With time, cross-linking of the fibrin strands results in a resilient, partially organizing coagulate that is more or less attached to the wall of the artery. The currently used devices designed to cope with recently formed thrombus may fail to disrupt these flexible structures, and pharmacological dissolution is also usually ineffective. Here, we report a case with a subacute occlusion; after failure of thrombus extraction, mechanical comminution of a clot with cutting balloons was successfully performed.

Restricted access

Hipnotizőrök archaikus bevonódásának vizsgálata

Investigating the hypnotists’ archaic involvement

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Bányai Éva, Józsa Emese, and Költő András András

Háttér és célkitűzések: Az alany hipnotizőrrel kapcsolatos áttételi érzelmi bevonódását az Archaikus Bevonódási Skálával – ABS(A) lehet vizsgálni. A hipnózis interaktív megközelítése azonban szükségessé teszi, hogy a hipnotizőr archaikus bevonódását is mérni lehessen. A jelen kutatásban az erre a célra általunk kialakított huszonkét tételes hipnotizőri Archaikus Bevonódási Skála – ABS(H) – megbízhatóságát, faktorszerkezetét és a bevonódás intenzitását vizsgáltuk.

Módszer: 22 hipnotizőr összesen 387 alannyal elvégzett kísérleti hipnózisa után az alanyok és hipnotizőreik egyaránt kitöltötték az ABS-t. Az alanyokra és hipnotizőrökre vonatkozó adatok leíró statisztikai elemzése mellett feltáró faktoranalízissel vizsgáltuk az ABS(H) kérdőív szerkezetét. Összevetettük a hipnotizőrök és alanyaik archaikus bevonódásának mértékét, illetve az egyes hipnotizőrök közötti különbségeket.

Eredmények: Az ABS(H) három faktorba szerveződik: Kötődés és pozitív kapcsolat, Gondoskodás és törődésigény, Kontrolligény és félelem a negatív megítéléstől. Az ABS(H) ugyanolyan jó megbízhatóságú, mint az ABS(A). Az alanyok és hipnotizőrök archaikus bevonódása között nem vagy csak alacsony hatásméretű különbséget találtunk. Az egyes hipnotizőrök archaikus bevonódása viszont szignifikáns különbségeket mutatott. Következtetések: Az ABS(H) alkalmas arra, hogy laboratóriumi helyzetben megbízhatóan mérje a hipnotizőrök alannyal kapcsolatos viszontáttételi érzelmeit. Eredményeink arra utalnak, hogy az alanyok hasonló erősségű archaikus bevonódást élnek át különböző hipnotizőrökkel, az egyes hipnotizőrök érzelmi viszonyulása azonban jelentősen eltérhet más-más alannyal végzett laboratóriumi hipnózisok során. Ez a megfigyelés fontos adalékokat szolgáltat a hipnoterápiás kapcsolat jobb megértéséhez is.

Open access

A tudat fenomenológiája kérdőív magyar változatával szerzett tapasztalatok

Results with the application of the hungarian adaptation of the phenomenology of consciousness inventory

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Józsa Emese, Költő András, Bányai Éva, and Varga Katalin

Ebben a tanulmányban a Tudat Fenomenológiája Kérdőív (Pekala, 1982, 1991) magyar adaptációját és a kérdőív alkalmazásával kapott eredményeket foglaljuk össze. Az ötvenhárom tételből álló mérőeszköz a tudat módosulásának mértékét és a szubjektív élmények mintázatát tizenkét fő- és tizennégy aldimenzió mentén méri, és a hipnózis interakciós megközelítésével összhangban nemcsak az alany, de a hipnotizőr esetében is használható. A kérdőív nem csupán hipnózisban, hanem bármilyen más helyzetben is alkalmazható, ahol a tudatállapot módosulására számítunk, így lehetővé teszi a különféle módszerekkel létrehozott vagy spontán kialakuló módosult tudatállapotok szubjektív élményeinek összehasonlítását is. A Tudat Fenomenológiája Kérdőív megbízhatósága megfelelő, konstruktum- és diszkriminatív validitását számos nemzetközi és magyar vizsgálat alátámasztja. A kérdőív tehát a módosult tudatállapotok során megjelenő szubjektív élmények számszerűsítésére általánosan – és hipnózisban különösen – jól hasznosítható mérőeszköz. Felhasználási lehetőségeit irodalmi összefoglalóval és kutatócsoportunk korábbi eredményeiből származó példákkal szemléltetjük.

Open access

A szexuális kisebbségekhez tartozó magyar fiatalok egészsége és jólléte

Health and well-being in hungarian sexual minority youth

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: András Költő, Dóra Eszter Várnai, and Ágnes Németh

Háttér és célkitűzések

Hazánkban eddig kevés kutatást végeztek szexuális kisebbségekhez tartozó fiatalok egészségével és jóllétével kapcsolatban. Ebben a vizsgálatban egy összetett indikátorkészlet alkalmazásával összehasonlítottunk azonos vagy mindkét nemű partnerekhez vonzódó fiatalokat nem kisebbségi (ellenkező nemhez vonzódó vagy vonzódást át nem élt) kortársaikkal. A változók kedvező és kedvezőtlen kimeneteket is magukba foglaltak, és kiterjedtek a pszichés jóllétre és a mentális egészségre, az egészségvédő és kockáztató magatartásokra, valamint az egészség pszichoszociális determinánsaira.

Módszer

Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) kutatás 2018. évi adatfelvételében részt vevő 2651 középiskolás fiatalt vizsgáltuk (életkoruk 16,79 ± 1,19 év). A kimeneti változókat kétértékűvé alakítottuk, és gyakoriságukat összehasonlítottuk a romantikus vonzódás négy csoportjában (ellenkező neműekhez vonzódók, azonos neműekhez vonzódók, mindkét neműekhez vonzódók és nem vonzódók). Ezután a változókat bináris logisztikus regressziós modellekbe építettük. A referenciacsoportot az ellenkező nemhez vonzódó fiatalok képezték. Az esélyhányadosokat korrigáltuk a nem és a családi jómódúság hatására.

Eredmények

A mindkét nemhez vonzódó fiatalok a fizikai aktivitás és alkoholfogyasztás kivételével minden változón kedvezőtlenebb értékeket mutattak, mint az ellenkező nemhez vonzódó társaik. A kizárólag azonos nemhez vonzódó fiatalok kockázata szintén magasabb volt a kannabiszfogyasztásra és az öngyilkossági gondolat és szándék megjelenésére. A vonzalmat még át nem élt fiatalok értékei sok változó tekintetében kedvezőbbek voltak, mint az ellenkező nemhez vonzódó társaiké. A nem és a családi jómódúság befolyása nem volt jelentős.

Következtetések

Az eredmények elhelyezhetők a kisebbségi stressz, a strukturális stigma és a romantikus stressz elméleti modelljeiben, igazolják a szexuális kisebbségi (főképp a mindkét nemhez vonzódó vagy biszexuális) fiatalok egészségi egyenlőtlenségeit, és alátámasztják az iskolai intervenciók és a dolgozói továbbképzés fontosságát.

Background and aims

In Hungary, there are only a few studies on the health and well-being of sexual minority young people. In this analysis, a complex indicator set was used to compare same- and both-gender attracted youth with their non-minority (opposite-gender attracted or not attracted) peers. The indicators included positive and negative outcomes of psychological well-being and mental health, health-protective and health-compromising behaviours, and psychosocial determinants of health.

Method

Data from 2651 secondary school students, participating in the 2018 data collection of the Hungarian Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study (age: 16.79 ± 1.19 years), were analysed. Indicators were dichotomised and compared across groups of romantic attraction: opposite-gender attracted; same-gender attracted; both-gender attracted; and not attracted. Binary logistic regression models were created, with opposite-gender attracted youth being the reference group. Odds ratios were adjusted for gender and family affl uence.

Results

Compared to their opposite-gender attracted peers, both-gender attracted youth had poorer outcomes on all variables, with the exception of physical activity and alcohol consumption. Youth exclusively attracted to same-gender partners also had higher risk for cannabis use and suicidality. Youth not attracted fared better on many variables than their opposite-gender attracted peers. Gender and family affl uence had small impact on the effects.

Conclusions

The results can be interpreted within the theories of minority stress, structural stigma and romantic stress. They confi rm health inequalities in sexual minority (especially in both-gender attracted or bisexual) youth, and underscore the need for school-based interventions and training for youth service providers.

Open access

Új kutatási eredmények aktív-éber hipnózisban: fenomenológiai, fiziológiai és endokrin elemzések

New findings in active-alert hypnosis: phenomenological, phyisiological and nedocrinological analyses

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Kasos Enikő, Kasos Krisztián, Józsa Emese, Költő András, Bányai Éva, and Varga Katalin

Az aktív-éber hipnózis fontos mérföldkő a hipnózis jelenségének megismerésében: megdöntötte a sokáig uralkodó elméletet, mely szerint a hipnózis az alváshoz hasonló állapot. Mégis viszonylag kevés kutatás foglalkozik a hipnózis aktív formáival, különösen az aktív-éber hipnózis kísérleti vizsgálatával. Tanulmányunk két olyan kutatást foglal össze, amelyben az aktív-éber hipnózis endokrinológiai, elektrodermális és fenomenológiai vonatkozását vizsgáltuk, mindezt az interakciós keret hangsúlyozásával. Az első vizsgálatban – elektrodermális aktivitásváltozások elemzése révén – kimutattuk, hogy míg aktív-éber hipnózisban részt vevő, alacsony hipnábilitású alanyoknál az indukció végén is megmarad a mindennapi éber tudatállapotra jellemző bal féltekei dominancia, addig magas hipnábilitású alanyoknál jobb féltekei túlsúly alakult ki. Ez a mintázat a tudatállapot megfelelő irányú szubjektív módosulásaival is összefügg. A második vizsgálat eredménye, hogy aktív-éber hipnózis mind az alanyok, mind a hipnotizőrök kortizol- és oxitocinszintjét befolyásolhatja, és az endokrin változások erőssége összefügg az alany hipnábilitásával, valamint a módosult tudatállapot fenomenológiájával. Ezek az eredmények beilleszthetők a hipnózis interakciós szemléleti keretébe, és alátámasztják az aktív-éber hipnózis jótékony terápiás hatásait.

Open access