Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Kasik László x
Clear All Modify Search

A vizsgálat célja a kortársakkal kapcsolatos versengés és szociálisprobléma-megoldás kapcsolatának feltárása volt 12, 14, 16 és 18 évesek (N=850) körében. A versengés öt dimenziójának (viszonyulás, idő/győztes, esélyesség, szabálybetartás, funkció) jellemzőit egy általunk kidolgozott kérdőívvel (Versengés kérdőív — Kasik és FÜlÖp, 2013) vizsgáltuk. A szociálisprobléma-megoldás mérésére egy adaptált kérdőívet (Social Problem Solving Inventory — D’Zurilla, Nezu és Maydeu-Olivares, 2002) használtunk, amellyel a problémamegoldás pozitív és negatív orientációja, valamint három stílusa (racionalitás, impulzivitás, elkerülés) azonosítható. A tanulók önjellemzése mellett a szülők (anyák, N=850) és a pedagógusok (N=35) is értékelték a diákokat ugyanazokkal a kérdőívekkel. Az önjellemzéshez képest a pedagógusok alul-, az anyák felülértékelték a diákokat, a versengésnél leginkább a szabálybetartás, a problémamegoldásnál a pozitív orientáció esetében. Az összevont mutató (három értékelő átlaga) alapján a 12 és a 14, valamint a 16 és a 18 évesek rendelkeznek hasonló jellemzőkkel a legtöbb dimenzió mentén. Jelentős különbségek e két csoport között azonosíthatók, például a negatív orientáció és a szabálybetartás az idősebbekre, a pozitív orientáció és a versengés idejének fontossága a fiatalabbakra jellemzőbb. A versengés és a problémamegoldás dimenzióinak kapcsolata az életkorral fokozatosan erősödik.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Kasik László, Vidákovich Tibor, Gáspár Csaba and Tóth Edit

Kutatásunk célja az SPSI—A (Social Problem Solving Inventory—Adolescent, Frauenknecht és Black, 2010) adaptálása volt 12 és 16 évesek körében (N=540). A kérdőív konvergens és diszkriminatív validitásának vizsgálatához az SPSI—R-t (Social Problem Solving Inventory—Revised, D’Zurilla és mtsai, 2002), a Davis által kidolgozott empátiakérdőívet (Interpersonal Reactivity Index, 1980), valamint a Spielberger- féle vonás - és állapotszorongást mérő kérdőívet (State-Trait Anxiety Inventory for Children, Spielberger és mtsai, 1973) használtuk. Az eredeti kérdőív 10 faktoros, 64 kijelentésből áll. A feltáró és a megerősítő faktorelemzés eredményei alapján a magyar változat — SPSI—A(H) – 54 tételt tartalmaz, melyek 11 faktorba csoportosulnak (az eredeti Gondolatok faktor kijelentései elkülönülnek a Pozitív gondolatok és a Negatív gondolatok faktorba). A kérdőív mind a 12, mind a 16 évesek mintáján jó megbízhatósággal (a Cronbach-α sorrendben 0,81 és 0,83) mér. Az eredmények alapján az SPSI—A(H)-t alkalmasnak tartjuk a problémamegoldással kapcsolatos automatikus gondolatok, a problémamegoldáshoz való érzelmi, gondolati viszonyulás, az elkerülés, a probléma meghatározása, a célmeghatározás, az alternatív megoldási módok keresése, a következmények végiggondolása, illetve a nem megfelelő megoldás esetében a gondolatok, teendők újraszervezése és az utólagos kiértékelés mérésére.

Restricted access