Search Results

You are looking at 1 - 10 of 59 items for

  • Author or Editor: Kovács István x
Clear All Modify Search
Restricted access

A Lisszaboni Folyamat első öt évét sokan sokféleképpen értékelték. Az értékelések közös eleme, hogy az eredmények elmaradtak az ambiciózus, valószínűleg irreális céloktól. Számos pesszimista értékelő odáig is elmegy, hogy magát a folyamat egészét elhibázottnak tartja, vitatja esetleg annak politikai jelentőségét is. Azok a lemondó értékelések, amelyek már a folyamat elején léggömbnek, a politika témakeresésének tekintették a lisszaboni elhatározásokat - különösen, ha a tagállamok kormányzati felelősei részéről hangzottak el - sajátos módon maguk is hozzájárultak az értékelések későbbi beigazolódásához. Az alábbiakban érvelésünk azt kívánja alátámasztani, hogy a Lisszaboni Program elhatározásai nem csupán racionálisak, hanem egyenesen szükségszerűek voltak. Mindez nem korlátoz bennünket abban, hogy a folyamat elhibázott elemeivel szembenézzünk, és reális prognózist fogalmazzunk meg a következőöt esztendősorán várható előrehaladásra vonatkozóan.

Restricted access

Az arcok felismerésének képessége alapvető észlelési funkció. A kísérletünk célja, hogy megvizsgáljuk, hogy a szenzoros memória alkalmas-e a nemi kategóriák (férfi/nő) kódolására, illetve a kategóriák közötti váltás észlelésére. Akérdést az eseményhez kötött potenciálok (EKP) módszerével vizsgáltuk, feladatfüggő kísérleti helyzetben. A különböző nemű arcingereket figyelt kakukktojás elrendezésben mutattuk be, azaz a ritka célingerek egy gyakori arcokból álló szekvenciában kerültek bemutatásra. A kísérleti személyek (n = 14) feladatát a ritka nemi kategóriába tartozó arcok azonosítása alkotta, melyet gombnyomással jeleztek (női vagy férfiarcok változó szekvenciája; a célingerek 20 százalékos valószínűséggel jelentek meg a szekvencián belül). Az adott nemen belül az egyes képeken ábrázolt személyek különbözőek voltak. Az N170 komponens megjelenése mellett — mely az arcfeldolgozás neurális korrelátumaként ismert — a ritkán bemutatott arcok negatívabb EKP-t váltottak ki, mint a gyakori arcok. A 300 ms csúcslatenciával jelentkező negatív különbséget vizuális eltérési negativitás (vEN) komponensként értelmeztük, mely a nemi kategóriák közötti váltás automatikus detekciójának idegi korrelátuma. Az alkalmazott kísérleti helyzetből adódott, hogy a célingerként bemutatott arcok előhívták a P3 komponens családot (frontális P3a∼290 ms csúcslatenciával és parietális P3b∼550 ms csúcslatenciával). A férfi és női célingerekkel kiváltott válaszok között nem találtunk különbséget. Az eredmények szerint az észlelő rendszer automatikusan kódolja a nemi kategóriák közötti változást (vEN). Ehhez ki kell alakítania a nemi kategóriák reprezentációját, mely előrejelzi a várható arcinger megjelenését. A P3 komponensek megjelenése igazolja a különböző figyelmi és perceptuális kategorizációs folyamatok jelenlétét, melyek már függetlenek az ingerek fizikai megjelenésétől. Összességében elmondható, hogy kísérletünkkel demonstráltuk az észlelő rendszer érzékenységét a nemi arcok diszkriminációs folyamataira.

Restricted access
Authors: Lóderer Zoltán, Kovács István, Kurán Gyula, Kovács Tamás and Nagy Attila

Absztrakt

Középkorú nőbeteget operáltunk osztályunkon lokálisan kiterjedt rectosigmoidealis tumor (GII,T4Nx) miatt. Rectosigmoidealis resectiót és a tumor hasfali propagációja következtében a hasfal partialis exstirpációját végeztük. Műtéti radikalitás: R0. A hasfalat 3 db egymással, a maradék hasfallal és distalisan a symphysisszel összevarrt Gore Mycromesh Plus hálóval, majd kétoldali m.rectus femoris musculocutan neurovascularis lebennyel rekonstruáltuk. Féléves kontroll során recidívát nem észleltünk, passage rendezett, betegünk jó általános állapotban van, hasfala jól tart, mindennapi feladatait képes jól ellátni.

Restricted access

This paper addresses the hottest potato of economics today, namely why the profession seems to have been lulled into a sense of false security in spite of flourishing economic models as well as subfield-knowledge in various disciplines? The embarrassing question of the Queen of England ‘why did nobody see the crisis of 2008 coming’ emblematically signalled the failure of the collective imagination of the entire profession to understand the system and its emerging patterns. The present paper can be seen therefore as a clarion call for grounding a shift towards an economics barded with the lessons learnt in complexity science in shaping modern governance.

Open access
Authors: Zoltán Kovács, István Perjés and Judit Sass

A tanulmány az iskolai szervezeti kultúra vizsgálatát lehetővé tevő vizsgálati eszköz kidolgozásáról számol be. A munka ahhoz az átfogó iskolakutatáshoz kapcsolódik, amely az iskola mint speciális szervezet hatékonyságát vizsgálja, a szervezeti kultúra és ezen belül a szervezet változáshoz való viszonyának elemzése alapján. A tanulmányban először az iskolai szervezeti kultúra vizsgálatára kidolgozott kérdőívvel végzett elővizsgálat tapasztalatait mutatjuk be, majd az így kapott eredményeket a Quinn-féle „versengő értékek” modell kérdőíves vizsgálatának eredményeivel vetjük össze. Végül pedig arra teszünk kísérletet, hogy az iskolai szervezeti kultúra kérdőív által feltárt kultúra „értéktérképét” párhuzamba állítsuk az iskola kétpólusú alapmodelljével.

Restricted access
Authors: Attila Keresztes, Gábor Kovács and István Fekete

DavidS. Gorfein, C__

Restricted access

Az interperszonális konfliktusok gyakran eszkalálódnak: az egyik fél ellenséges gesztusát követi a másiké. A tét jellemzően emelkedik, az okozott és viszonzásképp kapott károk egyre nagyobbak. Ez a folyamat mindenkinek árt, s a felek gyakran élik meg azt, hogy szeretnének belőle kilépni, de a folyamatnak olyan sodrása van, ami ezt nem engedi megtenni. Kísérletes vizsgálatunkban, amelyben 90 fő vett részt, azt tanulmányoztuk, hogy az eszkalálódó konfliktusokból való kilépést bizonyos interaktív és személyi változók hogyan befolyásolják. Az interaktív tényezők közül a viszonzatlan békülési gesztus, a személyi változók közül pedig a mentalizációs képesség hatása állt érdeklődésünk középpontjában. Kérdéseink megválaszolására egy olyan kísérletes játékhoz fordultunk, amelyben jól értelmezhetőek voltak az eszkalálódó konfliktus, a békülési gesztus, a viszonzatlan békülési kezdeményezés és a bosszú jelenségei. A kísérletes játékot azért tartottuk megfelelő keretnek, mert a viszonzatlan békülési gesztus hatásának megragadása kontrollált környezetben lehetséges benne, másrészt a mentalizációs képesség feltételezett hatásai a stratégiai játékokban megfelelően kibontakozhatnak. A viszonzatlan békülési gesztus későbbi megegyezést befolyásoló hatásáról felállított hipotézisünk egyértelmű megerősítést nyert: ez az esemény nehezíti a későbbi megegyezést. Normát sért, a kezdeményező felet ezáltal presztízssérelem éri, ami az egyébként is jelenlevő anyagi veszteségekhez adódóan további megtorlásra ösztönöz. A mentalizációs képességgel kapcsolatban pedig sikerült megerősíteni azt a várakozásunkat, hogy konfliktusviselkedés esetén a jobb mentalizációval bíró személyek (esetünkben a Szemből olvasás tesztben jobb eredményt elérő személyek), valószínűleg az empátia közvetítésével, könnyebben békülnek, könnyebben tudnak megegyezésre jutván véget vetni a konfliktusoknak.

Restricted access
Authors: András Antal, István Pósa, József Varga, Zoltán Kovács and Gábor Nagy

Absztrakt

A szerzők ismertetik a laparoszkópos appendectomia jelenlegi megítélését.

Bemutatják a klippes appendix csonk zárással egyszerűsített műtéti technikát.

Beszámolnak az első ötven műtétben szerzett kedvező tapasztalataikról. A műtéti technika az endolooposnál egyszerűbb, gyorsabb, az endoszkópos varrógépesnél lényegesen olcsóbb.

Az eredmények alapján az ismertetett endoszkópos műtétet a hagyományos appendectomia értékes alternatívájának tekintik.

Restricted access