Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for

  • Author or Editor: Lajos Zoltán Simon x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Petrarca Argus c. eclogájáról, jóllehet a Bucolicum carmen föltehetőleg legkorábban keletkezett darabja, mindeddig nem született önálló tanulmány. Az eddigi kutatás a mű antik előképei közül szinte kizárólag Vergilius pásztori költészetének hatásával számolt, a föltűnően nagyszámú epikus allúziót, Ovidius, Statius, Claudianus hatását azonban alig vizsgálták, ez az egyoldalúság pedig könnyen vezethet kevéssé helytálló értelmezésekhez. A dolgozat az allúziók alaposabb föltárásával a költemény szerkezetének és igen összetett jelképiségének értelmezésére tesz kísérletet.

Restricted access

Augustus in der Hirtenwelt

Die Darstellung des idealen Herrschers in der neulateinischen Bukolik

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
Author:
Lajos Zoltán Simon

In the early modern age, pastoral poetry became a current genre of the praise of rulers, kings and emperors. In spite of its overwhelming richness and contemporaneous importance, this branch of the bucolic genre has received relatively little attention from researchers. Even in comprehensive works on the history of the genre, one often finds hasty remarks, e.g. that these panegyric poems were foremost influenced by Vergil’s Eclogue 4.

The present paper offers a short overview of the immense diversity of the genre, paying great attention not only to Vergil, but also to the decisive influence of Calpurnius Siculus, Sannazaro and Baptista Mantuanus, as well as to the techniques of the Kreuzung der Gattungen, mainly to the interaction between pastoral and epic poetry. The analysis shows that, in spite of the huge variety of forms and the large distances in time and space, the image of the ideal emperor is surprisingly constant, and that the picture of the mythical Golden Age is almost completely drawn with the motives of the idealized reign of Augustus taken from epic poetry.

Restricted access
Restricted access
Restricted access

Gaspare Tribraco (1439 – ca. 1493) is an almost completely neglected poet despite the fact that his Bucolicon was probably the first collection of eclogues ordered in an elaborate composition during the Quattrocento. Moreover, his eclogues have survived in two different arrangements, thus offering an extraordinary possibility to analyse the humanist poet’s methods of poetry book composition. His influence was strong not only among poets who knew Tribraco personally, like Tito Vespasiano Strozzi and Matteo Maria Boiardo. The real importance and impact of his work is reflected by his influence on poets who became part of the Neo-Latin bucolic canon, first of all Baptista Mantuanus. This study is the first attempt to thoroughly analyse the structure of both eclogue collections, as well as Tribraco’s relation to classical and medieval pastoral poetry.

Restricted access

Tanulmányunkban három XV. századi humanista költő bukolikus költeményeit vizsgáljuk. Caspar Tribrachus, Baptista Mantuanus és Faustus Andrelinus eclogáiban szembetűnő mind a műfaj eszményítő tájábrázolásától merőben eltérő realista ábrázolásmód, mind pedig a római szatíra hatása. Noha Mantuanus esetében számos allúzióra már kortárs magyarázója, Jodocus Badius is fölhívta a figyelmet, az újabb szakirodalomban a szatíraköltőktől, elsősorban Persiustól és Iuvenalistól származó átvételeknek — a nyilvánvalóan Iuvenalis ihlette V. ecloga kivételével — nem tulajdonítanak kitüntetett jelentőséget. A következőkben tehát e hatás részletesebb föltérképezésére teszünk kísérletet. Vizsgáljuk a szatíra hatását az eclogák képi világában, szókincsében, külön figyelmet fordítunk a szatíraköltőktől származó, ámde idillikus színezetű képek imitációira, majd a kettős imitációra hozunk példákat, ahol is a szatírából származó átvételek Vergilius egy-egy klasszikus szöveghelyének parodizálására szolgálnak. Megkíséreljük kimutatni, hogy a Mantuanus eclogáiban kulcsszerepet játszó Umber alakjának megformálásában mind a Iuvenalisnál szereplő Umbricius, mind a középkori Iuvenalis-kommentárok fontos szerepet játszottak. Ezt követően a két műfaj rokoníthatóságának műfajelméleti hátterét vesszük szemügyre. Amellett érvelünk, hogy a szatíra meghatározó szerepet játszott a bukolika új, ábrázolásmódjában realista, intenciójában didaktikus változatának létrejöttében.

Restricted access

Mindmáig nem jutott nyugvópontra a kutatás azon kérdésben, hogy milyen égitest tűnik föl Janus Pannonius De stella aestivo meridie visa című elégiájában. Bollók János az égitestet az 1462 nyarán Kínában megfigyelt üstökössel azonosította. Álláspontját azonban kétkedés fogadta, s az elégiát elemző újabb tanulmányok a Venus bolygóval való azonosítás mellett foglalnak állást. Tanulmányunkban a kutatásban eleddig figyelmen kívül hagyott irodalmi párhuzamok vizsgálatával amellett érvelünk, hogy a leírás üstököst kíván ábrázolni. Megvizsgáljuk Tito Vespasiano Strozzi Borsias című eposzának hasonló tárgyú leírását, s kimutatjuk, hogy a kedvező hatású üstökösökről vallott asztrológiai fölfogása azonos volt Januséval. Ezt erősítik meg a Matteo Maria Boiardo eclogáiban föllelhető, Janustól származó kölcsönzések is. Úgyszintén figyelmen kívül hagyta a kutatás T. Calpurnius Siculus 1. eclogájának jótékony hatású üstökösét. A szövegszerű megfelelések vizsgálatával megkíséreljük igazolni, hogy ez az ecloga Janus elégiájának egyik fontos előképe volt, s hatása nemcsak az üstökös leírásában, hanem az elégia aranykori motívumokat megidéző fohászkodásában is kimutatható.

So far there is no unanimity among researchers concerning the identification of the celestial body appearing in Janus Pannonius’ elegy De stella aestivo meridie visa. János Bollók identified it with the comet observed in China in the summer of 1462. However, his view was not generally accepted, and recent studies on the elegy have argued for an identification with the planet Venus. Based on the analysis of literary parallels so far left out of consideration, in our paper we claim that the description aimed to depict a comet. We examine the similar description found in Tito Vespasiano Strozzi’s epic poem Borsias and show that his astrological views on comets with a beneficial influence were the same as that of Janus. This is further supported by the expressions taken over from Janus in the eclogues of Matteo Maria Boiardo. Researchers have also neglected the beneficial comet in Eclogue I of T. Calpurnius Siculus. Based on the examination of textual parallels we aim to prove that this eclogue was an important model for the elegy of Janus – its influence can not only be detected in the description of the comet but also in the invocation in the elegy alluding to motives of the Golden Age.

Open access
Antik Tanulmányok
Authors:
Ibolya Tar
,
Attila Ferenczi
,
Rita Kopeczky
,
József Krupp
, and
Lajos Zoltán Simon
Restricted access
Antik Tanulmányok
Authors:
Attila Ferenczi
,
Rita Kopeczky
,
Krupp József
,
Lajos Zoltán Simon
, and
László Horváth
Restricted access