Search Results

You are looking at 1 - 10 of 36 items for

  • Author or Editor: Máté Julesz x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az új magyar polgári törvénykönyv új intézményeket vezet be a magyar jogrendbe. Ilyen például a gyűlöletbeszéd. Az új magyar Ptk. (amely még csak törvényjavaslat) azt a kereskedelmi szemléletet hangsúlyozza, amely a mai Magyarország szocioökonómiai működését áthatja. Eszerint egy gyors döntés jobb, mint egy hosszan elnyúló, az anyagi igazságosságot kutató eljárás. Az új magyar polgári törvénykönyv figyelembe veszi, hogy felgyorsult társadalmunknak nagyobb szüksége van eljárásjogi igazságosságra, mint anyagi jogi igazságosságra. A polgári törvénykönyvnek minden eddiginél jobban kell alkalmazkodnia „az idő pénz” szóláshoz. Az új Ptk.-ba foglalt polgári anyagi jogot úgy alkották, hogy jól szolgálja ezt a szemléletváltást. Például a fogyasztó érdeke előbbre való, mint a gyártó vagy a forgalmazó érdeke; az extrajudiciális konfliktusrendezés jobb, mint a bírósági út igénybevétele; fontos, hogy az egyének az érdekeiket maguk is védelmezzék, mert később, a bíróság előtt ezt nehezebben és kevesebb sikerrel tehetik.

Restricted access
Restricted access

A komplex környezetvédelmi felelősségtan jogon túli felelősségi rendszereket is magába foglal. Ilyen a politikai, a bioetikai, a természettudományos, a közgazdasági stb. Ezek együtt adják a komplex környezetvédelmi felelősséget. A komplex környezetjogi felelősség is számos elemet tartalmaz. Ilyen – többek közt – a polgári jogi, a büntetőjogi, az alkotmányos vagy pl. a közigazgatási jogi felelősség. A komplex környezetvédelmi felelősségtan tehát több felelősségi rendszert alkalmaz egyszerre. Előnye, hogy a lehető legteljesebb spektrumban tekinti át a környezetért viselt felelősséget. Alapvető karakterisztikája, hogy az ember által viselt felelősségről van szó. A komplex környezetvédelmi felelősségtan a civilizációs és a naturális felelősség együttes jelenlétére is rávilágít. E kettő átszövi az egész környezeti felelősségtant. Jelenlétük és arányuk determinálja a környezetért való felelősség kvalitását és kvantitását. A komplex környezetvédelmi felelősségtan tehát nemcsak az elméleti tudományosságot bővíti, de segít eligazodni a környezetvédelem gyakorlatában is. Egyfajta új értelmezési módszernek is tekinthető, de a lényege a környezetvédelem praktikumának előmozdítása.

Restricted access

A tanulmány az élethez és az egészséghez való jog társadalomban betöltött szerepével foglalkozik. Azzal a funkcióval, amelyet e két emberi alapjog ab ovo betölt, és azzal, amelyet a szocioszféra lakói alakítottak ki a humántörténelem folyamán. A szocioszféra lakói, tehát elsősorban az emberek jogformáló tevékenysége nagyban módosította e két alapjog létét és modusát. Társadalmunk a ius ad vitam és a ius ad sanitatem kapcsán némiképp átlagosnak nevezhető, „fejlett nyugati” hozzáállást tanúsít. Árnyalatnyi különbségek azonban adódnak. Következik ez Magyarország speciális geopolitikai helyzetéből, történelmi adottságaiból és – nem utolsósorban – társadalmunk egyedi jellegzetességeiből. Az élet és egészség alapvető értékek, melyekhez negatívan nyúlni nem szabad. A jobbító szándék minden demokratikus kormányzat céljai közt szerepel, mert a társadalom és a közigazgatás csak egymást erősítve lehet életképes. Az abszolút jogok relativizálása pedig komoly megfontolást és előkészítést igényel. Az élet- és az egészségvédelem helyzete nem válhat politikai vagy egyéb szellemi irányzatok függvényévé. Kizárólag olyan nézeteknek van helye a magyar (és általában a „nyugati”) közgondolkodásban, melyek nem kérdőjelezik meg az egyén és a közösség jogát az élethez és a legmagasabb szintű testi-lelki egészséghez. Ez minden demokratikus társadalmi berendezkedés alfája és ómegája kell, hogy legyen.

Restricted access

A környezetvédelmi büntetőjog a közelmúltban mind Franciaországban, mind Magyarországon az európai uniós környezeti büntetőjog égisze alatt fejlődött. Franciaországban és Magyarországon is létezett környezetvédelmi büntetőjog az európai uniós zöldbüntetőjog keletkezése előtt is. A francia és a magyar zöldbüntetőjogban hasonlóságokat és eltéréseket is találunk. Magyarországon új büntető törvénykönyv készül. Az új magyar Btk. további lépéseket tesz egy kongruens európai zöldbüntetőjog megteremtése felé.

Restricted access

Az ökoreligiozitás olyan új vallásosságot fejez ki, amely a környezet- és természetvédelem eszmeiségét hirdeti. Az igazi környezetvédelmi vallás az épített és a természeti környezet megőrzését, megmentését célozza, szemben a szektajelenséggel, mely a „zöldre mosás” eszközeivel egy piramisszervezet vezetőinek jólétét teremti elő a szektatagok költségén. A pszichikai meggyőzés a „zöld gondolkodásmód” hamis látszatával téveszti meg a naiv, gyenge, kiszolgáltatott helyzetben lévő áldozatokat, akik csak későn ébre__

Restricted access

Az ökoedukáció napjainkra önálló tudományterületté nőtte ki magát, melynek szakmai és jogi háttere növekvő ütemben bővül. A jogtételezés folyamatán keresztül eléri az ok_8

Restricted access

Magyarországon a felsőoktatásban a 2005/2006-os tanévben még több mint huszonháromezren oktattak (KSH 2005: 141). Ez a szám 2006/2007-re huszonkétezerre csökkent (KSH 2006: 113), és a 2007/2008-as tanévben is alig emelkedett (KSH 2007: 117). A hallgatók között viszont ez idő alatt csaknem változatlan a nők többsége: a férfi hallgatókhoz képest 52–53% az arányuk (ibid.). A számok nem hazudnak. Kétségkívül volt hatása a múlt század felsőoktatási női egyenlőséget célzó jogszabályainak is, azonban az 1989-es rendszerváltást követő húsz év már a megújult jogi normatív háttérrel együtt, bár attól függetlenül, a társadalmi változások következményeként is kitermelte a női többséget a hazai felsőoktatásban.

Restricted access

Magyarországon a környezetvédelmi magánjog alaptényállása a szomszédjogi zavarás törvényi tényállása a polgári törvénykönyvben. Ezt két szankciórendszer teszi lex perfectává: a birtokvédelmi és a kártérítési. A környezetvédelmi magánjog kártérítési felelősségi szankciója kvázi deliktualitást mutat. A környezetvédelmi magánjog mint tudományos kifejezés kevésbé terjedt el Magyarországon, mint például az angol, a francia vagy a német szaknyelvben. A környezetvédelmi magánjog joggyakorlata ellenben széles körű kazuisztikával bír. A környezetvédelmi magánjog absztrakcióját nem vagy alig végezte el a magyarországi jogtudomány, ezért a környezetvédelmi magánjogot jobbára csak a „beavatott”, a konkrét szakterületen tevékenykedő jogászok ismerik behatóan. Ezen a helyzeten a jogi oktatás hivatott változtatni.

Restricted access

Az űrjogban meglévő objektív felelősség korántsem a maradi konzervativizmus jele. Az objektív felelősség a jog fokozott szigorát hivatott megtestesíteni. A jog rossz használatát, azaz a jogi normák követésében tapasztalt defektust önmagában az objektivizáló felelősség alkalmazása nem fogja kijavítani. Ilyen közvetlen összefüggés nem létezik a jog alrendszere és a társadalom struktúrája között. Az űrjogot is mindinkább foglalkoztatja az űrhulladék kérdése. Minél inkább gyakorlati relevanciát nyer az űrszemét az űrtevékenység szempontjából, valamint minél nagyobb veszélyt jelent az űrhulladék a földi környezetre nézve, annál több figyelem fordul a space débris eltávolítására. Hogy az űrhulladékot jogi úton vagy műszaki megoldásokkal lehet-e hatásosabban kiküszöbölni, arra nincs konkrét válasz. A klasszikus értelemben vett jog azonban mindinkább háttérbe szorul, illetve keretjelleget ölt. A környezetvédelmi űrjog vagy jogi keretszabályokon, vagy egy új, rugalmas, innovatív jogi berendezkedésen kell, hogy alapuljon. És persze, környezetvédelmi űrjogról szólva, az emberiség és annak vezetői nem feledkezhetnek meg a tágabb értelemben felfogott világűr környezetvédelméről sem. Az űrhulladék, eltávolodva a Föld körüli pályáktól, igen veszélyes lehet a Naprendszer égitesteire, és esetleg a Naprendszeren túli űrtevékenységre nézve is. Az űrhulladék problémája a kurrens világűrjognak csak egy részét képezi, de a space débris keltette rendszerzavarok megoldása más, nagyobb volumenű vagy hasonló természetű űrjogi problémák kapcsán is esetjogot, valamint követendő technikai, illetve szabályozási mintát szolgáltathat.

Restricted access