Search Results

You are looking at 1 - 10 of 35 items for

  • Author or Editor: Máté Julesz x
  • All content x
Clear All Modify Search

A jelen írás a környezetstatisztikai jogon túl agrár-környezetvédelmi, környezetstatisztikai, statisztikai jogi és EU-jogi vonatkozásokat tartalmaz. A témaválasztás az 1993. évi Statisztikai Törvényünk 1. §-ában foglalt környezetállapoti statisztikai képalkotás kapcsán a statisztikai jog új aspektusaira, külföldi példákra és hazai, EU-val kapcsolatos statisztikai jogi normákra, Magyarországnak a közösségi normatív anyagból következő feladatainak statisztikai jogi vonatkozásaira hívja fel a figyelmet. A jogi diszpozíció szankcióval lehet teljes: röviden ismertetésre kerül a büntető- és szabálysértési statisztikai joganyagnak a cikk szemszögéből releváns része.

Restricted access

A jelen tanulmánya környezet- és természetvédelem gyökereit kutatva az állatok által okozott károk kérdéskörével és az állat- és élelmiszer-egészségügy múltjával foglalko__

Restricted access

Az ökoedukáció napjainkra önálló tudományterületté nőtte ki magát, melynek szakmai és jogi háttere növekvő ütemben bővül. A jogtételezés folyamatán keresztül eléri az ok_8

Restricted access

Az alkotmányos magánjog kérdései a tulajdonjog, a környezetvédelem, a véleménynyilvánítás szabadsága és az alkotmánybíráskodás mellett számos kérdést érintenek. Jelen tanulmány az alkotmányos magánjog aktuális és égető problémáit tárgyalja.

Restricted access

A környezetvédelmi büntetőjog a közelmúltban mind Franciaországban, mind Magyarországon az európai uniós környezeti büntetőjog égisze alatt fejlődött. Franciaországban és Magyarországon is létezett környezetvédelmi büntetőjog az európai uniós zöldbüntetőjog keletkezése előtt is. A francia és a magyar zöldbüntetőjogban hasonlóságokat és eltéréseket is találunk. Magyarországon új büntető törvénykönyv készül. Az új magyar Btk. további lépéseket tesz egy kongruens európai zöldbüntetőjog megteremtése felé.

Restricted access

Magyarországon a környezetvédelmi magánjog alaptényállása a szomszédjogi zavarás törvényi tényállása a polgári törvénykönyvben. Ezt két szankciórendszer teszi lex perfectává: a birtokvédelmi és a kártérítési. A környezetvédelmi magánjog kártérítési felelősségi szankciója kvázi deliktualitást mutat. A környezetvédelmi magánjog mint tudományos kifejezés kevésbé terjedt el Magyarországon, mint például az angol, a francia vagy a német szaknyelvben. A környezetvédelmi magánjog joggyakorlata ellenben széles körű kazuisztikával bír. A környezetvédelmi magánjog absztrakcióját nem vagy alig végezte el a magyarországi jogtudomány, ezért a környezetvédelmi magánjogot jobbára csak a „beavatott”, a konkrét szakterületen tevékenykedő jogászok ismerik behatóan. Ezen a helyzeten a jogi oktatás hivatott változtatni.

Restricted access

A fogyasztói jogok és az egészséges környezethez fűződő jog szorosan összefüggnek. A fogyasztói jogok és a környezeti jogok az emberi jogok harmadik nemzedékéhez számítanak. A „fogyasztó” fogalma állandó változásban van. Ezen fogalmi változások erősen függnek az innovatív környezetvédelmi jogtól. Mind a fogyasztói jogok, mind a környezeti jogok technikai alapokon nyugvó jogok, mivel mindkét jogterület nagymértékben a technika fejleményeinek szabályozási formába öntött normáin alapul. A „fogyasztó” fogalmát meg lehet határozni a szubsztantív/procedurális jog, az abszolút/relatív szerkezetű jogviszonyok, vagy akár a közjog/magánjog aspektusából is.

Restricted access

Az új magyar polgári törvénykönyv új intézményeket vezet be a magyar jogrendbe. Ilyen például a gyűlöletbeszéd. Az új magyar Ptk. (amely még csak törvényjavaslat) azt a kereskedelmi szemléletet hangsúlyozza, amely a mai Magyarország szocioökonómiai működését áthatja. Eszerint egy gyors döntés jobb, mint egy hosszan elnyúló, az anyagi igazságosságot kutató eljárás. Az új magyar polgári törvénykönyv figyelembe veszi, hogy felgyorsult társadalmunknak nagyobb szüksége van eljárásjogi igazságosságra, mint anyagi jogi igazságosságra. A polgári törvénykönyvnek minden eddiginél jobban kell alkalmazkodnia „az idő pénz” szóláshoz. Az új Ptk.-ba foglalt polgári anyagi jogot úgy alkották, hogy jól szolgálja ezt a szemléletváltást. Például a fogyasztó érdeke előbbre való, mint a gyártó vagy a forgalmazó érdeke; az extrajudiciális konfliktusrendezés jobb, mint a bírósági út igénybevétele; fontos, hogy az egyének az érdekeiket maguk is védelmezzék, mert később, a bíróság előtt ezt nehezebben és kevesebb sikerrel tehetik.

Restricted access

Az ökoreligiozitás olyan új vallásosságot fejez ki, amely a környezet- és természetvédelem eszmeiségét hirdeti. Az igazi környezetvédelmi vallás az épített és a természeti környezet megőrzését, megmentését célozza, szemben a szektajelenséggel, mely a „zöldre mosás” eszközeivel egy piramisszervezet vezetőinek jólétét teremti elő a szektatagok költségén. A pszichikai meggyőzés a „zöld gondolkodásmód” hamis látszatával téveszti meg a naiv, gyenge, kiszolgáltatott helyzetben lévő áldozatokat, akik csak későn ébre__

Restricted access