Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: NEMES SZILVIA x
Clear All Modify Search

A görög jogon alapuló hellenisztikus Egyiptom szerződési gyakorlatában a halasztott adásvételi szerződések egy sajátos konstrukciójaként emlegetik az ún. fi ktív kölcsönszerződéseket. Amíg a római jog jól ismertún. konszenzuálszerződéseiről, ekként az adásvételről (emptio venditio), ahol a halasztott adásvételi konstrukciók is peresíthetőek, addig a görög jog mindvégig megmaradt a készvételnél, és ehhez képest csak pótlólagos megoldásokat alkalmazott. Ezen megoldások egyikét jelentették az ún. fi ktív kölcsönszerződések (συγγραϕὴ δανείου), amelyeknél – miként Fritz Pringsheim hangsúlyozza – amennyiben az eladó meghitelezte a vevőnek a vételárat, és az adásvételt kölcsönnek „álcázta”, a vétel alapján nem, de a kölcsön alapján perelhet. Több dokumentum is fennmaradt, amely ezt a gyakorlatot tanúsítja, ugyanakkor a legújabb papirológiai kutatások eredményeként ezen okiratok közül némelyek felülvizsgálatra szorulnak a tekintetben, hogy milyen szerződést is tartalmaznak.

Open access

A hatodik század talán legnagyobb műgonddal elkészített törvényműve Iustinianus császár nevéhez fűződik. A császár a klasszikus római tradíció helyreállítójaként és a megújult keresztény birodalom első uralkodójaként tekintett magára, és ennek főként rendeleteiben adott hangot. Törvénykönyveinek bevezető rendeleteiben kettős birodalmi célkitűzését, nevezetesen az imperium Romanum visszahódítását és a klasszikus jogtudomány kodifikálását mint Istennek tett szolgálatot jeleníti meg. Iustinianus keresztény kodifikációjának középpontjában a Digesta áll, amelynek a császár különleges szerepet szentelvén, mintegy az igazságosság saját legszentebb templomaként emelte alattvalói fölé.

Restricted access

A klasszikus kori irodalmi latin nyelv és a római jogtudósok által kidolgozott jogi latin nyelv közti kölcsönhatás az irodalom és római jog határán elhelyezkedő, kevéssé kutatott terület, amely számos megválaszolatlan kérdést rejt magában. A jogi szakkifejezések felbukkanása a klasszikus kori irodalmi nyelvben a joghoz nem értők számára különös jelenségnek számított, amely a szélesebb olvasóközönség érdeklődését éppen homályossága és gyakori kétes értelmezhetősége révén keltette fel. Tanulmányomban a Petronius Satyriconjának XII–XV. caputjában szereplő jogi szakkifejezéseket vizsgálom a jogi tényállás tisztázásán keresztül, választ keresve azok tényleges funkciójára. A forumon játszódó jelenet elemzése során a római jog precizitása és a petroniusi humor közti ellentét feloldásának kulcsát az írói szándék feltárása jelenti, amely a jogi latin nyelvet sajátos módon illeszti művébe.

Restricted access

A coronariaáramlási rezerv (CFR) a bal coronaria leszálló szárában (LAD) szignifikáns szűkület hiánya esetén a microvascularis (disz)funkció jellemzésére használható hemodinamikai index. Célkitűzés: Jelen tanulmány célja a LAD-ban mért CFR prognosztikus értékének tisztázása lenne, amennyiben a koronarográfia során a LAD-ban szignifikáns szűkület nem volt igazolható. Módszerek: A jelen tanulmányban 166 olyan beteg eredményeit elemeztük, akiknél a CFR-vizsgálatok idején elvégzett koronarográfia a LAD-ban szignifikáns szűkületet (>50%) nem mutatott ki. Valamennyi esetben transthoracalis és terheléses transoesophagealis echokardiográfia (CFR-mérés), valamint koronarográfia történt. Eredmények: A továbbkövetés átlagos ideje 93±34 hónap volt, sikeressége 75%-osnak bizonyult (124/166). A továbbkövetés időszaka alatt 27 beteg hunyt el, 16 beteg esetén hirtelen szívhalál, 3 esetben akut szívelégtelenség, 2 esetben stroke volt a halál oka, míg 6 beteg pulmonalis, illetve gastrointestinalis tumoros folyamat miatt halt meg. A ROC-analízis során a CFR ≥ 2,13-t találtuk a legnagyobb pontosságú cut-off (határ-) értéknek a túlélés előrejelzésében (szenzitivitás 67%, specificitás 60%, görbe alatti terület 62%, p = 0,046). A 2,13-nál alacsonyabb CFR-rel bíró betegekben a továbbkövetés során szignifikánsan több esemény történt, mint az annál nagyobb értékkel bíróknál (32% vs. 13%, p < 0,05). A multivariáns logisztikus regressziós modell során a CFR [hazard ratio (HR) 2,43, p = 0,04] és a bal kamrai végszisztolés térfogatérték [HR 1,49, p = 0,03] bizonyult a túlélés független prediktorának. Következtetések: Hosszú távú továbbkövetéses vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, hogy a CFR a túlélés független prediktora a LAD szignifikáns szűkületét nem mutató betegekben.

Restricted access