Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Olivér Nagybányai Nagy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

A személyiségstruktúra feltérképezésének egyik legnépszerűbb irányzatként a Big Five alapú kérdőívek a hazai tesztalkalmazásban is meghatározó szerepet töltenek be. A magyar lexikális kutatásokban kapott sajátos eltérések miatt az ötfaktoros modellen alapuló mérőeszközök adaptálása terén speciális körültekintés szükséges. Részben a faktorok sorrendje, részben pedig a sokat vitatott ötödik faktor tartalma miatt indokolt a korábbi eredmények, illetve azok értelmezésének áttekintése. Mivel úgy tűnik, hogy a Facet5 teszt skálái tartalmilag jól illeszthetők a hazai faktorstruktúra ezen sajátságaihoz, ezért a kérdőív online változatának pszichometriai jellemzőit is megvizsgáltuk egy nagyobb (N = 1035) magyar mintán. Bár a konfirmatív elemzésben egyes illeszkedési mutatók az angol eredetihez hasonlóan elmaradnak az elvárt szinttől, ennek ellenére a Facet5 teszt magyar változata a skálák megfelelő belső konzisztenciája, illetve azok tartalmi megfelelése alapján összességében hasznos internetalapú eszköznek bizonyulhat az ötfaktoros modellen alapuló személyiségmérés területén.

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Nikolett Pápay, Adrien Rigó, Olivér Nagybányai Nagy, and Adrienn Soltész

Elméleti háttér: Magyarország az egyik legalacsonyabb termékenységű ország, ezért fontos feladat a gyermekvállalási attitűdöket befolyásoló tényezők feltárása. A pszichoszociális változók szerepét eddig csak részben vizsgálták. Cél: Célunk az egyetemista nők anyasággal kapcsolatos belső reprezentációinak gyermekvállalási motivációra gyakorolt hatását feltárni. Ezenfelül demográfiai és személyiségváltozók (Big Five, optimizmus), valamint egészségmutatók hatását is vizsgáljuk a gyermekvállalási attitűdök oki hátterének komplexebb megismerése céljából. Módszer: „A nők reprodukciós egészségéért” elnevezésű kérdőíves kutatásunk 561 gyermektelen egyetemista hallgatónő részvételével zajlott. Vizsgálatunkban saját szerkesztésű skálákat (Anyaság-reprezentációk Kérdőív, Fertilitás-tudatosság Skála), valamint standardizált mérőeszközöket (Big Five Inventory, Life Orientation Test – Revised) használtunk. Az elővizsgálatokat követően a gyermekvállalás fontossága és időzítése csoportosító változóinkra diszkriminanciaanalízist végeztünk, lépésenkénti módszerrel. Eredmények: A gyermekvállalás fontossága változónk mentén történő csoportokba sorolást két változó határozta meg: az anyaságot a női identitással azonosító, valamint az anyaságot terhes szerepként meghatározó reprezentáció. A Wilks-féle lambda értéke 0,74 (p < 0,001) volt, prediktor-változóink a besorolások 26%-át magyarázták. A gyermekvállalás időzítése csoportosító változó esetében legjelentősebb diszkrimináló erővel az életkor, a párkapcsolat stabilitása és a tudatos készülés az anyaságra változóink rendelkeztek. Ez esetben a Wilks-féle lambda 0,82 (p < 0,001) volt, prediktor-változóink pedig a besorolások 18%-át magyarázták. Következtetések: Eredményeink alapján az anyaság belső reprezentációinak feltárása fontos lehet a gyermekvállalási szándék bejóslásában. Terápiás vonatkozásban távlati cél az anyaság-reprezentációk megértése és átkeretezése.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Magda Ritoókné Ádám, Olivér Nagybányai Nagy, Csaba Pléh, and Attila Keresztes

VárinéSzilágyiIbolya: Építészprofilok, akik a 70-es, 80-as években indultak(Ritoókné Ádám Magda)      407RacsmányMihály(szerk.): Afejlődés zavarai és vizsgálómódszerei(Nagybányai Nagy Olivér)     409Új irányzatok és a bejárt út a pszichológiatörténet-írásban (Mandler, G.: Interesting times. An encounter with the 20th century; Hergenhahn, B. N.: An introduction to the history of psychology; Schultz, D. P.,Schultz, S. E.: A history of modern psychology; Greenwood, J. D.: The disappearance of the social in American social psychology;Bem, S.,LoorendeJong, H.: Theoretical issues in psychology. An introduction; Sternberg, R. J. (ed.)Unity in psychology: Possibility or pipedream?;Dalton, D. C.,Evans, R. B. (eds): __

Restricted access