Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for

  • Author or Editor: Orsolya Vincze x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Pszichológia
Authors:
Orsolya Vincze
and
Bernadette Péley
Restricted access

A csoporttörténetek a csoportidentitás hordozói és közvetítői egyszerre. Ezek az elbeszélések, a történések tényszerű leírásán túlmenően, az eseményeket sajátos narratív perspektívában ábrázolják. Az elbeszélésben megjelenő szereplők tudattartalmainak megjelenítése a csoportidentitás közvetítésének finom narratív eszközei. Kutatásunkban a narratív perspektíva identitáskonstrukciós és identitásközvetítő szerepét vizsgáltuk középiskolai történelemtankönyvekben. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a belső perspektíva nyelvi markerei (kognitív és érzelmi igék) milyen arányú eloszlást mutatnak az egyes nemzeti csoportok és alcsoportok között – különböző történelmi események esetében. Két történelmi esemény (Önkényuralom és kiegyezés, Trianon) elemzését végeztük el 1900 és 2006 között publikált középiskolai történelemkönyvek idevonatkozó részein. A belső perspektíva ábrázolását az Önkényuralom és kiegyezés tekintetében a történelemtudományban ismert történeti kánonok, Trianon esetében az eseményről keringő mítoszok szempontjából is megvizsgáltuk.

Restricted access

A történelmi regények a szocializáció egy sajátos területét reprezentálják (Burke, 1945; Bettelheim, 1975). A legtöbb történelmi regény nemcsak esztétikai élvezetet nyújt, hanem a történelem, a kollektív emlékezet játéktere is egyben. Ezek a regények azon felül, hogy bevezetik a befogadót az olvasás muvészetébe, a nemzeti identitás kulturális mintáit is közvetítik. Kutatócsoportunkkal arra vállalkoztunk, hogy megvizsgáljuk a legnépszerubb magyar történelmi regények azonosulásra csábító mintázatait, amelyek - feltételezésünk szerint - sikerességük kulcsai is egyben. A sorban szereplo harmadik legnépszerubb regény Jókai Mór Erdély aranykora címu regénye. A vizsgálat célja a regényben felmerülo politikai (és magánéleti) problémákkal szemben alkalmazott megküzdési stratégiák rendszerének feltérképezése és elemzése volt. Azonosítottuk a leggyakrabban eloforduló szereploket ért fenyegetéseket, valamint a fenyegetésekkel szemben alkalmazott megküzdési módokat. Ezenfelül minden egyes megküzdési mód kimenetelét, hatékonyságát is értékeltük. Így az interperszonális és csoportszintu kapcsolatok konfliktusmátrixa, valamint a szereplok copingmátrixa alapján a regényben egy jól kirajzolódó megküzdési modellt kaptunk. Számos megküzdési mód jelenik meg a regényben. Figyelemreméltó, hogy ellentétben a „heroikus történelmi” elbeszélésekkel, a regény sem a konfrontációt, sem az instrumentalizációt nem ábrázolja hatékony megküzdési stratégiának. A pragmatista csoport számára egzisztenciális szempontból az elfogadás, valamint az ellenállást követo elfogadás bizonyul a leghatékonyabb megküzdési módnak, noha ez számos esetben az identitás gyengítésével jár.

Restricted access

Absztrakt

A történelmi szövegek strukturális-kompozíciós elemzése révén feltárhatók a nemzeti identitás és a csoportközi kapcsolatok pszichológiai minőségei (László, 2005). Ezek az elbeszélések a történések tényszerű leírásán túlmenően az eseményeket sajátos narratív perspektívában ábrázolják. Az elbeszélésben megjelenő szereplők kognitív tudattartalmainak megjelenítése nem csupán a csoportközi kapcsolatok és konfliktusok reprezentációit közvetíti, de a perspektívafelvétel elősegítése révén a saját csoport esetében identitást közvetítenek, míg a külső csoport esetében szerepet játszanak az észlelt csoportközi konfliktus csökkentésében. Kísérleti helyzetben számos kutatás bizonyította a perspektívafelvétel szerepét a pozitív csoportközi attitűd kialakításában, a perspektívafelvétel által kiváltott empátia és a szituatív cselekvésmagyarázatok közvetítése révén (Jones és Nisbett, 1971; Regan és Totten, 1975; Galinsky és Moscowitz, 2000; Vescio és mtsai, 2003).

Az első vizsgálatunkban kilenc magyar történelmi eseményt elemeztünk a kognitív állapotok csoportközi eloszlása szempontjából, történelemtankönyvek és néphistóriai szövegek összehasonlításában. Az eredmények azt mutatják, hogy míg a történelemtankönyvek a nemzeti történelemben megjelenő negatív eseményeket igyekeznek több szempontból – a külső csoport nézőpontjából is – megközelíteni, serkentve a kölcsönös perspektívafelvételt, ezáltal csökkentve az észlelt csoportközi konfliktust, a néphistóriai szövegekben szignifikánsan gyakrabban jelentek meg a külső csoport szereplőinek kognitív állapotai.

Második vizsgálatunkban megvizsgáltuk a kognitív állapotok propozicionális tartalmának pszichológiai jelentését. Az eredményekből kitűnik, hogy a kognitív állapotok gyakorisága mellett a propozicionális tartalmuk valenciája nagymértékben befolyásolja az észlelt felelősséget. Ez utóbbi eredmény magyarázattal szolgál a külső csoportok kognitív állapotainak magas gyakoriságára az első vizsgálat néphistóriai szövegeiben.

Restricted access

The aims of this study were to detect physiological changes in blood biochemical parameters throughout gestation, to compare the findings in nonpregnant and pregnant Lipizzaner mares in early-mid and late pregnancy, and to provide reference values for clinical chemistry parameters in this horse breed. A total of 136 venous blood samples were collected from 20 pregnant and 10 nonpregnant (control) asymptomatic Lipizzaner broodmares for biochemical analyses. Twelve parameters (albumin, total protein, urea, triglycerides, glucose, creatinine, alkaline phosphatase, aspartate transaminase, glutamate dehydrogenase, gammaglutamyltransferase, creatine kinase and lactate dehydrogenase) were measured. For the statistical analyses, correlation, analysis of variance and Kruskal–Wallis H-test were used to evaluate the possible associations between parameters. Serum triglyceride levels proved to be significantly different in pregnant mares compared to the control group. Total protein and urea levels significantly decreased, while glucose, triglyceride and glutamate dehydrogenase values increased from approx. the fifth month of gestation until parturition. Four biochemical parameters (albumin, aspartate transaminase, total protein and urea) were lower and three other variables (glucose, alkaline phosphatase and creatinine) were significantly higher in late-term pregnant mares than in mares in early or mid-gestation. It is concluded that reference values not only reflect the species, breed and sex but also the reproductive status of animals.

Restricted access

A Loyola Generativitás Skála (LGS-18) magyar nyelvű adaptációja

Hungarian adaptation of the Loyola Generativity Scale (LGS-18)

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Izabella Ilea
,
Dániel Jenei
, and
Orsolya Vincze

Background and aims

In the 21st century, generativity has become an increasingly important concept in terms of the individual's well-being. It represents a general attitude of commitment towards a broader community and contribution to improving the world. The study aimed to create the Hungarian version of the Loyola Generativity Scale (LGS-18).

Method

In the first stage of the adaptation we tested the factor structure of the LGS scale, in the second and the third stages we examined the validity and the test-retest reliability of the scale. The study involved N = 624 participants (M age = 50.09; SDage = 8.58), who filled out the following questionnaires: Loyola Generativity Scale (LGS), Satisfaction with Life (SWLS-H), Rosenberg Self-esteem Scale (RSES-H), Sence of Coherence (SOC), Positive and Negative Affective Schedule (PANAS), Schwartz's Value Survey (SVS).

Results

The confirmatory and exploratory factor analysis approved the 18-items version of LGS with excellent reliability and stability. The constructs inserted into the validation showed consistency with the LGS-18 scale according to our expectations and to the data from the international literature.

Conclusions

The 18 item version of the Hungarian Loyola Generativity Scale (LGS-18) is proved to be a reliable and valid questionnaire for measuring adults' generativity.

Open access

Elkövetőből áldozat – a csoportközi konfliktusok narratív konstrukciójának percepciója*

From Perpetrator to Victim – The Perception Of Intergroup Conflicts’ Narrative Construction

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Jenei Dániel Ferenc
,
Csertő István
, and
Vincze Orsolya

Háttér és célkitűzések:

Tanulmányunkban azokat a narratív eseménykonstrukciós eszközöket vizsgáljuk, amelyek összefüggésbe hozhatók a kollektív áldozati tudat (Bar-Tal, Chernyak-Hai, Schori és Gundar, 2009) közvetítésével és fenntartásával. Igazolni kívánjuk, hogy a László (2012) által felvázolt áldozati narratív kompozíciós eszközök (nyelvi ágencia, értékelés, és pszichológiai perspektíva csoportelfogult használata) révén közvetíthető egy csoport áldozati pozíciója. Továbbá megvizsgáljuk, hogy egy csoport konfl iktustörténetének percepcióját képes-e megváltoztatni a narratív kompozíció kísérleti úton történő manipulálása: lehetséges-e elkövetőből áldozatot kreálni pusztán a nyelvi megszerkesztettség útján?

Módszer:

A társas észlelési paradigmára épülő vizsgálatban nemzeti csoportok áldozati történeteinek szisztematikus nyelvi manipulációján keresztül kialakított elfogult és elfogulatlan változatát megítélve, kérdőíves módszerrel (Egyéni és Csoportvélekedés Skála, Eidelson, 2009) mértük fel a narratív kompozíciós eszközök észlelésre gyakorolt hatását.

Eredmények:

Az áldozati narratívum kompozíciós eszközei statisztikai értelemben is hatással voltak a bemutatott csoportok áldozati pozíciójának észlelésére. A csoportok megítélése attól függően változott, hogy a résztvevők melyik szövegváltozatot olvasták: az elfogulatlan eseményleírás esetén az „áldozati” csoport, az elfogult változat esetén az „agresszor” észlelt áldozati pozíciója válik hangsúlyosabbá. Egyúttal azt is sikerült bizonyítani, hogy pusztán a nyelvi megszerkesztettség útján megváltoztatható egy agresszor csoport észlelése, és áldozati színezettel is bemutathatók tetteik.

Következtetések:

A László és munkatársai által leírt narratív kompozíció közvetíti az áldozati tudattal összefüggő hiedelmeket, és a csoport szemantikus szerepe képes felülírni az objektíven meghatározott cselekményszerepeket.

Background and goals:

In this paper we explore the narrative event-constructional devices that can be linked to the transmission and sustainment of collective victim consciousness (Bar-Tal, Chernyak-Hai, Schori, and Gundar, 2009). Our goal is to verify that with the narrative compositional devices (linguistic agency, evaluation, group-biased use of psychological perspective) described by László (2012), a group’s victim position can be transmitted. It is further explored, if the perception of a group’s confl ict-story can be altered by the experimental manipulation of the narrative composition: is it possible to create a victim from a perpetrator by just the linguistic composition?

Method:

The study is based on the social perception paradigm, in which biased and unbiased variants of national groups’ victimhood stories were created through systematic linguistic manipulation. The effect of the narrative compositional devices on the perception of the stories was evaluated with a questionnaire (Individual- and Group Beliefs Scale, Eidelson, 2009).

Results:

The narrative compositional devices of the victimhood narrative had a statistically signifi cant effect on the perception of the introduced groups’ victimhood position. The evaluation of the groups changed according to which variant of the story was introduced: in the case of the unbiased event-description, the „victim” group’s victim position is salient; and in the case of the biased event-description, the „perpetrator” group’s victim position becomes more salient. In addition, it is demonstrated that the perception of a perpetrator group can be changed by only the narrative construction and their actions can acquire a „victim tone”.

Conclusion:

The narrative compositional devices described by László et al. transmit the beliefs linked to victimhood consciousness, and the group’s semantic role can overwrite the objectively defi ned roles.

Open access

A proppi szerepkörök és szereplőfunkciók klasszikus mesékben és azok rövidített változataiban

The analyses of the character types and story functions by Propp in classical fairy tales and in their shortened versions

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Hanna Paczur
,
Rebeka Orbán
,
Orsolya Vincze
, and
Bernadette Péley

Background and aims

Storytelling during childhood provides many benefits, such as a positive effect on the development of the imagination, visualization of spoken words and communication skills. In addition to cognitive benefits storytelling improves the parent-child relationship. Developmental theories suggest that a tale have to reflect on the whole personality of the children and help them to solve their internal conflicts. The aim our research was to find out the formal and structural differences between classical fairy tales and their shortened version.

Method

In our study we used the character types and functions identified by Vladimir Propp to compare and contrast the two group of tales. We considered developmental psychological and narratological aspects. Furthermore, we determined story functions which have a key role from the developmental aspect, such as “the Hero leaves home”, “the Hero acquires the use of a magical agent” or “the Villain is punished”. The comparison of these functions in the classical and shortened tales was the main focus of our research.

Results

Our results suggest that there is a significant difference between the functions applied in classical fairy tales and their shortened versions. The functions which have an important role from developmental aspect occur statistically fewer in the shortened tales.

Conclusion

These findings indicate that the shortened versions of classical tales could not help the children as much as their original version in solving their internal conflict and could not fill in the same developmental role in their inner life.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Boglárka Vincze
,
Márta Varga
,
Orsolya Kutasi
,
Petra Zenke
,
Ottó Szenci
,
Ferenc Baska
,
Alan Bartels
,
Sándor Spisák
,
Sándor Cseh
, and
Norbert Solymosi

Abstract

Equine grass sickness (also known as dysautonomia) is a life-threatening polyneuropathic disease affecting horses with approx. 80% mortality. Since its first description over a century ago, several factors, such as the phenotype, intestinal microbiome, environment, management and climate, have been supposed to be associated with the increased risk of dysautonomia. In this retrospective study, we examined the possible involvement of genetic factors. Medical and pedigree datasets regarding 1,233 horses with 49 affected animals born during a 23-year period were used in the analysis. Among the descendants of some stallions, the proportion of animals diagnosed with dysautonomia was unexpectedly high. Among males, the odds of dysautonomia were found to be higher, albeit not significantly, than among females. Significant familial clustering (genealogical index of familiality, P = 0.001) was observed among the affected animals. Further subgroups were identified with significant (P < 0.001) aggregation among close relatives using kinship-based methods. Our analysis, along with the slightly higher disease frequency in males, suggests that dysautonomia may have a genetic causal factor with an X-linked recessive inheritance pattern. This is the first study providing ancestry data and suggesting a heritable component in the likely multifactorial aetiology of the disease.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Csaba Attila Kósa
,
Krisztina Nagy
,
Ottó Szenci
,
Boglárka Baska-Vincze
,
Emese Andrásofszky
,
Róbert Szép
,
Ágnes Keresztesi
,
Mircea Mircean
,
Marian Taulescu
, and
Orsolya Kutasi

Abstract

A severe form of recurrent exertional rhabdomyolysis occurs enzootically in a well-defined region of Transylvania, Harghita county. At the highest lying two settlements (more than 800 m above sea level), the prevalence of equine rhabdomyolysis is between 17 and 23%, while in the neighbouring villages in the valley it is less than 2%. The objective of our study was to clarify the role of selenium and vitamin E in the high prevalence of rhabdomyolysis in that region. Soil and hay samples were collected from each area to evaluate mineral content. Ten horses from the non-affected and 20 horses from the affected area were tested for serum selenium, vitamin E, glutathione peroxidase (GSH-Px), muscle enzymes, lactate and electrolytes. Hay samples collected from the affected area had lower selenium content. Horses in the affected regions had significantly lower serum selenium (P = 0.006) and GSH-Px levels than animals living in the non-affected regions. A good correlation between erythrocyte GSH-Px and serum selenium concentration could be demonstrated (r = 0.777, P < 0.001). Serum vitamin E levels were low independently of the origin of the horse. Based on our results, selenium deficiency possibly has a role in the Transylvanian enzootic equine recurrent rhabdomyolysis syndrome.

Open access