Search Results

You are looking at 1 - 10 of 132 items for

  • Author or Editor: PLÉH CSABA x
  • All content x
Clear All Modify Search

The paper surveys the different attitudes and oeuvres in early twentieth-century Catholic psychology in Hungary. Some authors like Gyula Kornis tried to introduce experimental psychology into the Catholic intellectual panorama, while avoiding any open conflicts between faith and science. Others like Antal Schutz tried to combine their interest towards psychology with a clear anti-positivist credo and went back to Tomistic notions regarding the integrity of personality. Still others like Paul von Schiller became leading experimental scientists in whose work the Catholic element is revealed by his interest in animal intentionality. On the whole, Catholic psychology in the Hungarian context has many faces but also some underlying common features such as anti-elementarism and an interest in the active aspects of mental life.

Restricted access

The paper argues that even in studying genetically disordered populations, taking a cross-linguistic and cross-cultural approach seems to be fruitful. Using data from several languages, including Hungarian, might help to clarify the real nature of some cognitive and linguistic disorders. Data from the longitudinal Hungarian Williams Syndrome Project, which included mainly children between five and eighteen, are presen__

Restricted access

A dolgozat a katolikus hátterű kora 20. századi magyar pszichológusok szemléletének bemutatásán keresztül a mellett érvel, hogy a magyar kutatók sem egyetlen egységes változatát fogalmazták meg a „katolikus pszichológiának”, hanem különböző módon közelítettek a szaktudományos pszichológia kérdésköréhez. Ugyanakkor az ismertetett szerzők mind a szaktudomány önállósága mellett érveltek, s a modernizációs felhang keretében jellemző rájuk a funkcionalizmus és az arisztotelészi felfogás összekapcsolása, a gondolkodáslélektan előtérbe helyezése, az integratív személyiség felfogás és a gyakorlati funkcionalizmus:a nevelési reform és a gyermekközpontú, a fegyelmező neveléstől eltérő nevelési eszmények meghonosítása. A katolikus szellemi életben megnyilvánuló különböző áramlatok - politikai és eszmei áramlatok - megtalálják a saját helyüket a katolikus pszichológián belül. Fontos mozzanat ezek mögött mai szempontból az a felismerés, hogy nem volt szükségszerű ellentmondás a személyes katolikus meggyőződés, sőt a katolikus értelmiségi szerepvállalás és a modern pszichológia hirdetése, akár a kísérleti pszichológia piedesztálra állítása között. A különböző alternatívákban különböző személyiségek és értékbeli hozzáállások jelennek meg a katolikus táboron belül is.

Restricted access

Looking for God in the brain: A challenging task

Beauregard, M. & D. O’Leary (2007) The Spiritual Brain: A Neuroscientist’s Case for the Existence of the Soul (New York: HarperOne) 368 pp., ISBN 9780060858834, $25.95

European Journal of Mental Health
Author: Csaba Pléh
Restricted access

The paper starts from a general consideration of three programs in cognitive science: the internalist, the externalist, and the social approaches to cognition. In the social domain, some new approaches propose that human sociality is to be treated as part of our biological nature. Several research programs were born out of these considerations. There are some among them that propose general theories for the distribution of representations. The paper analyses two of these, the meme theory put forward by Richard Dawkins, and the epidemiological theory proposed by Dan Sperber. It points out that while for Dawkins the essential aspect is replication, for Sperber it is transmission of representations where biological analogies become crucial. For both theories, to turn them into working models, a lot of detailed elaboration is needed from data on social science. 

Restricted access

Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelv, érték, közösség. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 338 oldal, 1680 Ft; Voigt Vilmos és Balázs Géza (szerk.): A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2003, 384 oldal, ár nélkül; Kontráné Hegybíró Edit és Kormos Judit (szerk.): A nyelvtanuló. Sikerek, módszerek, stratégiák. Okker Kiadó, Budapest, 2004, 198 oldal, 2000 Ft; Kelemen János: Nyelvfilozófiai tanulmányok. Áron Kiadó, Budapest, 2004, 249 ol­dal, 1780 Ft; Abram de Swaan:A nyelvek társadalma. A globális nyelvrendszer. Typotex, Budapest, 2004, 258 oldal, 2600 Ft; Rosenberg, K. E.: Kommunikáció. Typotex, Budapest, 2004, 259 oldal, 2450 Ft; Sipos Lajos (szerk.): „…Kínok és álmok közt…” Babitsról. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, 324 oldal, 3450 Ft; Roskó Gábor és Turán Tamás: Képfogyatkozás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, 178 oldal, 3885 Ft; Dilthey, W.: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 354 oldal, 3500 Ft; De Berg, H.: Freud's theory and its use in literary and cultural studies. Camden House, Rochester, 2003, 155 oldal, 34 US dollár; Winnicott, D. W.: A kapcsolatban bontakozó lélek. Válogatta Péley Bernadett. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2004, 278 oldal, 2890 Ft; Bartke, S. és Siegmüller, J. (eds): Williams syndrome across languages. Benjamins, Amsterdam, 2004, 383 oldal, 100 Eur; Katona Gábor: Az önismeret paradigmái. Fejezetek a tudat kulturális evolúciójából. Janus-Osiris Kiadó, Budapest, 2000, 159 oldal, 980 Ft; Workman, L. és Reader, W.: Evolutionary psychology. Cambridge University Press, Cambridge, 2004, 417 oldal, 42 font;

Restricted access

A Magyar Tudományos Akadémia 2004. évi közgyűlése több olyan külső és tiszteleti tagot választott tagjai sorába, akik pszichológusok vagy közeli szakmai kapcsolatuk van a pszichológiával. Őket mutatjuk be rövid elektronikus interjúkon keresztül. Az interjúkat Pléh Csaba készítette 2004 nyarán.

Restricted access