Search Results

You are looking at 1 - 10 of 144 items for

  • Author or Editor: Pléh Csaba x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Gregory, G. E.: Tényeken alapuló pszichiátria. Lélekben Otthon, BudapestArgelander, H.: Az első pszichoterápiás interjú. SpringerMed, BudapestPéleyBernadetteés RévészGyörgy (szerk.): Autonómia és identitás . Pro Pannonia, PécsKállaiJános, BendeIstván, KarádiKázmérés RacsmányMihály(szerk.): Bevezetésaneuropszichológiába .Medicina,BudapestVincent, J.-D.: Voyage extraordinaire au centre du cerveau . Jacob, PárizsCoquidé, M.és Tirards, S. (szerk.): Neuroplasticité . Vuibert, PárizsDehaene, S. : Les neurones de la lecture .Jacob, PárizsRizolatti, G. és Sinigaglia, C.: Les neurones miroirs . Jacob, PárizsBánrétiZoltán: A mellérendelés és az ellipszis a magyarban. Tinta Könyvkiadó, BudapestPéntekJános(szerk.): A nyelvész Brassai élő öröksége . Erdélyi Múzeum Egyesület, KolozsvárHickmann, M. és Robert, S. (szerk.): Space in languages. Linguistic systems and cognitive categories. John Benjamins, AmsterdamAurnague, M., Hickmann, M. és Vieux, L. (szerk.): The categorization of spatial entitiesin language and cognition. John Benjamins, 2007, AmsterdamWeissJános: Kant után szabadon. Áron Kiadó, BudapestLudassyMária(szerk.): A felvilágosodás álmai és árnyai. _

Restricted access

BorosJános(szerk.): Igazság és kommunikáció. Tanulmányok Donald Davidson filozófiájáról. Brambauer, Pécs, 2004 Faragó-SzabóIstván: Az újkori szkepticizmus története. Áron Kiadó, Budapest, 2005 NyíriKristófés PallóGábor(szerk.): Túl az iskolafilozófián. A 21. század bölcseleti élménye. Áron Kiadó, Budapest, 2005 LudassyMária: Szavak és kardok. Nyelvfilozófia és hatalomelmélet. Atlantisz, Budapest, 2004 ImmanuelKant: Antropológiai írások. Osiris Kiadó, Budapest, 2005 KieferFerenc: Lehetőség és szükségszerűség. Tanulmányok a nyelvi modalitás köréből. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005 BárdosJenő: Nyelvpedagógiai kalandozások. Iskolakultúra, Pécs, 2004 BárdosJenő: Élő nyelvtanítás-történet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005 Minden filozófia „nyelvkritika”. I-II. NeumerKatalin(szerk.): Nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaard-ig. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004; NeumerKatalinés LakiJános(szerk.): Analitikus filozófia és fenomenológia. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004 BorosJánosés AndrásFerenc(szerk.): Képszemantika, hagyomány, mobilkommunikáció. Tanulmányok Nyíri Kristóf filozófiájáról. Brambauer, Pécs, 2005 WolfgangIser: Az értelmezés hatalma.Gondolat Kiadó, Budapest, 2004 HankissElemér: Az ezerarcú én. Osiris Kiadó, Budapest, 2005 JeromeBruner: Valóságos elmék, lehetséges világok. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005 TimKasser: Az anyagiasság súlyos ára. Ursus Libris, Budapest, 2005 LászlóJános: A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába.Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005 LányiGusztáv: Politikai pszichológia.Jószöveg Kiadó, Budapest, 2005 CsermelyPéter: A rejtett hálózatok ereje. Vince Könyvkiadó, Budapest, 2005 NémediDénes: Klasszikus szociológia. 1890-1945. Napvilág Kiadó, Budapest, 2005ZemplénA. Gábor: The history of vision, colour, and light theories. Bern Studies in the History and Philosophy of Science, Bern, 2005

Restricted access

The paper argues that even in studying genetically disordered populations, taking a cross-linguistic and cross-cultural approach seems to be fruitful. Using data from several languages, including Hungarian, might help to clarify the real nature of some cognitive and linguistic disorders. Data from the longitudinal Hungarian Williams Syndrome Project, which included mainly children between five and eighteen, are presen__

Restricted access

Tonk Márton és Veress Károly (szerk.): Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, 261 oldal; Rákai Orsolya és Z. Kovács Zoltán (szerk.): A narratív identitás kérdései a társadalomtudományokban. Gondolat Kiadó, Budapest, 2003, 254 oldal; Kiefer Ferenc és Siptár Péter (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, 611 oldal; Kontra Miklós (szerk.): Nyelv és társadalom a rendszerváltás-kori Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 372 oldal; Bezeczky Gábor: Metafora, narráció, szociolingvisztika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, 303 oldal; Ranschburg Jenő: A világ megismerése óvodáskorban. Okker Kiadó, Budapest, 2002, 136 oldal; Zoldos Márta: Gyengén tanuló kisiskolások családi és iskolai megítélése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, 142 oldal; Feketéné Szakos Éva. A felnőttek tanulása és oktatása - új felfogásban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, 142 oldal; Perjés István és Kovács Zoltán (szerk.): Életvilágok találkozása. Az iskola külső és belső világának interdiszciplináris vizsgálata. Aula Kiadó, Budapest, 2002, 164 oldal Karácsony Sándor: Magyarság és nevelés. Áron Kiadó, Budapest, 2003, 327 oldal

Restricted access

KunMiklós: Kedves Hilda. Egy elmeorvos az elmebeteg huszadik században. Medicina, Budapest, 2004 DonáthPéter: Adalékok Nagy László pályájához. 1918-1922. Trezor Kiadó, Budapest, 2007 HorváthGizella: Maine de Biran. Egy filozófus életútja. Pro Philosophia, Kolozs­vár-Szeged, 2005 MesterBéla: Magyar philosophia. Pro Philosophia, Kolozsvár-Szeged, 2006 Andler, D., Fagot-Largeault, A. és Saint-Sernin, B.: Philosophie des sciences . I-II. Gallimard, Párizs, 2002 BorosJánosés VajdaMihály(szerk.): Ethics and herutage. Essyas on the philosophy of Ágnes Heller. Brambauer, Pécs, 2007 SzívósMihály: A személyes és a hallgatólagos tudás elmélete. Előzmények, keletkezéstörténet és új távlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005 AldousHuxley: Előadások az emberről . (Fordította: Kassai Melinda) Kairosz Kiadó, Budapest, 2006 BrezsnyánszyLászló(szerk.): A „Debreceni Iskola”neveléstudomány-történeti vázlata. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007 FalusIván(szerk.): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007 NiklasLuhmann: Bevezetés a rendszerelméletbe. (Fordította: Bruncel Balázs) Gondolat Kiadó, Budapest, 2006 JacquesRoubaud: Költészet és emlékezet . (Fordította: Seláf Levente) Typotex, Budapest, 2007 SzakadátIstván: Egyben az egészet. Typotex, Budapest, 2007

Restricted access

Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelv, érték, közösség. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 338 oldal, 1680 Ft; Voigt Vilmos és Balázs Géza (szerk.): A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2003, 384 oldal, ár nélkül; Kontráné Hegybíró Edit és Kormos Judit (szerk.): A nyelvtanuló. Sikerek, módszerek, stratégiák. Okker Kiadó, Budapest, 2004, 198 oldal, 2000 Ft; Kelemen János: Nyelvfilozófiai tanulmányok. Áron Kiadó, Budapest, 2004, 249 ol­dal, 1780 Ft; Abram de Swaan:A nyelvek társadalma. A globális nyelvrendszer. Typotex, Budapest, 2004, 258 oldal, 2600 Ft; Rosenberg, K. E.: Kommunikáció. Typotex, Budapest, 2004, 259 oldal, 2450 Ft; Sipos Lajos (szerk.): „…Kínok és álmok közt…” Babitsról. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, 324 oldal, 3450 Ft; Roskó Gábor és Turán Tamás: Képfogyatkozás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, 178 oldal, 3885 Ft; Dilthey, W.: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 354 oldal, 3500 Ft; De Berg, H.: Freud's theory and its use in literary and cultural studies. Camden House, Rochester, 2003, 155 oldal, 34 US dollár; Winnicott, D. W.: A kapcsolatban bontakozó lélek. Válogatta Péley Bernadett. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2004, 278 oldal, 2890 Ft; Bartke, S. és Siegmüller, J. (eds): Williams syndrome across languages. Benjamins, Amsterdam, 2004, 383 oldal, 100 Eur; Katona Gábor: Az önismeret paradigmái. Fejezetek a tudat kulturális evolúciójából. Janus-Osiris Kiadó, Budapest, 2000, 159 oldal, 980 Ft; Workman, L. és Reader, W.: Evolutionary psychology. Cambridge University Press, Cambridge, 2004, 417 oldal, 42 font;

Restricted access