Search Results

You are looking at 1 - 10 of 39 items for

  • Author or Editor: Sándor Molnár x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

In the paper we construct such second order linear recursive sequences G and H of rational integers that with their terms |a -G n+1 /H n| < 1/ (\sqrtvD H 2 n) holds for every positive integer n, where a denotes a real quadratic algebraic integer of discriminant D. An approximating sequence of the form G n+1 /H n is also given for a  if it is only a real quadratic algebraic number (not an algebraic integer), but in this case the approximating constant is not the best.

Restricted access

A vizsgálat célja különböző bioszeneknek a talaj nitrifikációs folyamataira gyakorolt hatásának tanulmányozása volt. Kísérleteink során eltérő mennyiségű és típusú bioszénnel kevert talajt különböző hőmérsékleten vizsgáltunk. Az eredményeink alapján a legnagyobb különbségeket a nitrifikációs potenciálban a hőmérséklet eredményezte. Az alacsony hőmérséklet gátolta vagy nagymértékben lelassította a nitrifikációs folyamatokat. 20 °C valamint 30 °C hőmérsékleten a nitrát képződés hasonlóan alakult, kiemelve a nyári időszakban történő minimális bioszén hatást a nitrifikáló mikroorganizmusokra. így elmondható, hogy tavaszi időszakban a bioszén hatása a nitrifikáló baktériumokra a legkiemelkedőbb, 10 és 20 °C között. Magas hőmérséklet (30 °C) esetében a nettó nitrifikációs potenciál akár háromszorosára is megnőtt a 20 °C-os hőmérséklethez képest. Ugyanakkor elmondható, hogy a magas hőmérséklet negatívan befolyásolta a talajban lévő mikrobiális közösséget, kiemelkedően a CT bioszén esetében. A különbségeket a nitrifikációs értékekben a különböző bioszén típusoknál és mennyiségeknél egyaránt megfigyeltük. 2% bioszén talajhoz adásával szignifikáns különbségeket találtunk a kontroll kezeléshez képest, viszont a nagyobb mennyiségű bioszén hozzáadás hatása már nem volt szignifikáns egymáshoz viszonyítva. A bioszén típusok közül a PY típusú bioszén eltérő mennyiségei mutatták a legkisebb változást a nitrát képződésben.

Munkánkat az OTKA PD-116157 kutatási projekt támogatta a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj mellett. Külön köszönet Mózes Mariann, Bányász Ágnes és Dencső Márton részére az anyag előkészítésében és laboratóriumi vizsgálatokban nyújtott segítségükért.

Restricted access

A Duna–Tisza közi hátságban az elmúlt évtizedekben jelentős változások zajlottak le a terület hidrológiai viszonyaiban történt változások miatt. A hátság egyik legérzékenyebb természeti képződményei a szikes tavak. Ezek állandóságához nem csupán megfelelő vízellátottság, de megfelelő mennyiségű és minőségű oldható só is szükséges. A hátságban zajló regionális és lokális vízforgalom tér- és időbeli koncepcionális modellje alapján, a Szappanostó példáján számszerűen jellemeztük az elmúlt 31 év folyamán a talajok sótartalom-változását. Ehhez négy, 1983-ban már vizsgált mintapontban a talajvíz szintjét, összetételét és a talajt is elemeztük — lehetőség szerint ugyanolyan módszerrel.

A területen a talajvízszint süllyedt és a felszíni vízborítás jelentősen csökkent, valamint csökkent a talajvíz sótartalma, lúgossága és nátriumtartalma. A talaj felszínközeli rétegeiben csökkent a sótartalom, a pH és a nátriumtartalom.

A CaCO3-tartalom mélységi lefutási görbéi átrendeződtek, ebben a kilúgzás mellett a tómederben és a partján működő ráhordás/lehordás is jelentős szerepet játszhatott.

A tómedret teljesen benőtték a növények, az 1983-ban jellemző sókedvelő, nagy sótartalmat is tűrő növényekhez képest 2014-re a kis talajsótartalmat kedvelő növé-nyek terjedtek el, teljesen beborítva a felszínt. Megnövekedett a talaj humusztartal-ma és kiterjedt a füvek kaszálása.

Restricted access

Abstract

Objectives: The aim of the study is to adapt the Maladaptive Daydreaming Scale (MDS-16) to Hungarian, assess its psychometric properties, and establish its cut-off score. In addition, the relationship between maladaptive daydreaming and adverse childhood experiences was examined. Method: Study participants were recruited online via snowball sampling. Based on three inclusion criteria (self-identified MDer status; control over daydreaming; frequency of daydreaming) 160 out of 494 respondents were included in the study. Results: Our results confirm both the high reliability and convergent validity of the questionnaire. The cut-off score of 60 percentiles can reliably discriminate between excessive and normal daydreamers. The general applicability of the MDS-16-HU was tested and confirmed by the use of the Adverse Childhood Experience Questionnaire (ACE-10), a short, self-report questionnaire. Its results showed that certain types of childhood adversities increase the likelihood of maladaptive daydreaming. Conclusions: The instrument is a valid and reliable measure, therefore it can serve as a useful screening tool in clinical practice. In addition, our findings highlighted the role of childhood adversities in the aetiology of maladaptive daydreaming.

Open access

Abstract  

An IBM PC controlled nuclear electromigratic measuring system was developed to determine ion mobilities of different radioactive isotopes. The software and interface are shown in detail.

Restricted access

A mouflon showing severe weight loss and cachexia was examined. The animal had horns and a male-like body frame but the preputial fur was missing. The scrotum was completely absent. Both testicles were located next to the inguinal canal under the skin, and appeared only slightly smaller than normal. The prepuce was located in a perianal position under the anus and it resembled a vulva. The penis was underdeveloped and curled up inside the prepuce like an enlarged clitoris. The bulbourethral region and the urinary bladder looked normal. The orifice of the urethra was located in its normal position, but the glans penis appeared deformed. Microscopic examination of the testicles revealed mild degeneration of the seminiferous tubules and a marked proliferation of the interstitial connective tissue with Leydig cells still present. There were no marked changes in the bulbar part of the penis but the apical part exhibited marked interstitial fibrosis. This is the first description of hypospadias and cryptorchidism in mouflon.

Restricted access

Abstract

The Darnó Unit in NE Hungary contains basalt and associated sediments related to the advanced rifting stage of Triassic age in the Neotethys. A detailed field study of five key outcrops and two deep wells revealed that only distal facies of basaltic lava flows of submarine volcanoes occur as blocks in the Jurassic mélange; the central and the most distal facies are missing. The advanced rifting-related Triassic and oceanic stage-related Jurassic basalt flows of the same mélange can be distinguished on the basis of lithostratigraphic, structural and textural features. The paper contains for the first time the detailed description of the key outcrops of peperitic facies consisting of a mixture of basalt and red micritic limestone. The occurrence of this facies is the principle key feature for discrimination in the field between Triassic and Jurassic basalt. In addition, four types of Triassic basalt were recognized: the Báj-patak-type, the Mély Valley-type, the Nagy-Rézoldal-type and the Reszél Hill-type. The observed peculiarities of advanced rift-related basalt are also compared to characteristics of volcanics encountered in wells drilled in the Darnó Unit. This comparison solves many problems of earlier interpretations of the studied wellbore sections.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Sándor Spisák
,
Béla Molnár
,
Orsolya Galamb
,
Ferenc Sipos
, and
Zsolt Tulassay

Az mRNS expressziós chippel való vizsgálati módszer elterjedésével egyre nagyobb igény merült fel az eredmények fehérjechipekkel történő validálására. A szerzők a különböző fehérjechip-módszerek előnyeit, hátrányait, alkalmazási lehetőségeit, eddigi eredményeit mutatják be. A fehérjék chip- vagy array-alapú analízisének speciális gátjai a molekulák bomlékonysága, a nem specifikus kötődés lehetősége és az amplifikációs módszerek hiánya. Ma üvegtárgylemez-alapú nyomtatott, SELDI MS-alapú, elektroforézis-alapú és szövettani mikroblokkmódszerek különböztethetők meg. Az üvegalapú chipek előnye az egyszerű alkalmazhatóságuk, a kisebb költségük. A SELDI-alapú fehérjechipek viszonylag nagy költséggel (tömegspektrométer), kis anyagmennyiségből (<1 µg) is tudnak profilkülönbségből adódó eredményt adni. Az elektroforézis-alapú eljárások még nem kiforrottak. A szöveti mikroblokkok az egyes antitestek szöveti és betegségspecificitásának meghatározását teszik lehetővé. A fehérjechipek eddigi alkalmazása a szérumban a betegségspecifikus mintázatok felderítésére, a daganatspecifikus jelátviteli utak kutatására, az mRNS expressziós vizsgálatok eredményeinek ellenőrzésére, igazolására szolgáltak. A fehérjechipek érzékenységének, specificitásának növekedése, valamint a költségek és a szükséges minta mennyiségének csökkenése elvezethet rutindiagnosztikai felhasználásukhoz.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Péter Ragályi
,
Botond Bernhardt
,
Márk Rékási
,
Eszter Draskovits
,
Sándor Molnár
,
Mónika Molnár
,
József Kutasi
, and
Nikolett Uzinger

Összefoglalás

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézetének kísérleti állomásain nyírlugosi savanyú és őrbottyáni karbonátos homoktalajon szabadföldi kísérletben vizsgáltuk bioszén, bioszénre oltott és bioszénhez kevert saját hordozóján lévő baktérium oltóanyagos kezelés, valamint önmagában alkalmazott oltóanyag hatását kukorica elemösszetételére és elemfelvételére. A 4 kezelés 4 szinttel lett beállítva: 0, 3, 15 és 30 t ha-1 bioszén, valamint kombinációnként változóan 0-tól 2,1x1011–1x1013 CFU ha-1 oltóanyaggal. A kísérlet 4 ismétléssel 64 parcellát eredményezett mindkét helyen ismétlésenként véletlen blokk elrendezésben. A 20 m2-es (4x5 m) parcellák szélén körben 1 m szegélyt hagytunk, így a nettó parcella 6 m2 (2x3 m) területű volt. A műtrágyázás az ajánlott NPK ásványi műtrágya dózisának felével történt. A vegetációs időszak csapadékellátottsága messze elmaradt az 50-éves átlagtól és a kukorica tesztnövény optimális vízellátottságától, így a terméshozamok is alacsonyak maradtak, különösen a nyírlugosi talajon.

A növényminták vizsgálatokhoz való előkészítését, valamint elemösszetételét a hatályos Magyar Szabványok alapján határoztuk meg.

A növényi N és Mg koncentrációkban a kezelések nem okoztak változást. Az emelkedő bioszenes kezelések hatására a foszfortartalom a savanyú talajon enyhén nőtt a kukorica földfeletti részeiben, míg a karbonátoson alapvetően csökkent a szár+levélben, mely a bioszén+oltóanyag kezelésben szignifikáns volt. A K-tartalom látványosan, a nyírlugosi talajon átlagosan 61%-kal, az őrbottyánin 87%-kal nőtt a szár+levélben a legmagasabb dózisú bioszenes kezelések hatására. A növényi Ca-tartalom az őrbottyáni talajon eleve magasabb volt, ami a bioszenes kezelések hatására enyhén csökkent, a nyírlugosin viszont nőtt. A Zn-tartalom a szár+levélben mindkét termőhelyen csökkent az emelkedő bioszenes kezelések hatására. Az önmagában alkalmazott oltóanyag emelkedő adagjai nem okoztak változást a növényi összetételben.

A bioszenes kezelési dózisokkal többnyire emelkedő terméshozam miatt az elemhozamban markánsabb különbségek adódtak. A nyírlugosi talajon a kontrollhoz képesti növekmény a legmagasabb bioszenes kezelési szinteken N és K felvétel esetében 2-szerest meghaladó, a P, Ca és Mg felvételnél átlagosan sorrendben 67%, 73% és 57% a szár+levélben, a szemben pedig 2-3-szoros. Ez utóbbi a Zn hozamára is igaz volt, míg a szár+levélben csak enyhe növekedést mutatott. Az őrbottyáni talajon a szár+levélben 40% körüli N növekményt mértünk, a P, K, Ca felvételben elsősorban a szem esetében enyhe csökkenést tapasztaltunk, míg a Mg és Zn esetében gyakorlatilag nem volt hatása a bioszenet tartalamzó kezeléseknek.

A bioszénnel együtt alkalmazott oltóanyag egyes esetekben a legmagasabb növényi N, P és K felvételt eredményezte, így a két anyag kölcsönös pozitív hatása feltételezhető. Az önmagában alkalmazott oltóanyag szintén segítette a N felvételét.

Open access