Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Tamás Meggyesi x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Fifty years is a very short time as covering a single life span, and very long compared to the stormy historical changes influencing not only the topics but the attitudes of scientific approach – that relates particularly to urbanism and town planning. Western “municipal socialism” and technocracy had its parallel with the ideologically influenced optimistic b_e

Restricted access

Linear sight analysis is a relatively new method to represent and evaluate interior townscapes along a route. It has been conducted recently by video techniques, but a concise theory and adequate methodology is lacking to cover the complexity of the built environment including people living in it, the natural and cultural background, the spirit of the place and the role of the observer being part of the scene. This research reviews the perspectives of the new concept of urban landscape and recent theoretical approaches including the new science called Promenadology or Strollology that the German call Spaziergangswissenschaft. This paper attempts to demonstrate some research directions and theoretical frameworks as integral parts of the new research field, whilst also indicating its practical outcomes.

Restricted access

The study is an introductory chapter for a research work on "Urban space" being prepared in the Department for Urban Studies in the Technical University of Budapest. The chapter gives a comprehensive and critical survey of the literature related to the theory of urban space in architecture of the 20th century. As it can not be separated from the issues posed by general architectural theory on the one side, it overlaps related research topics and directions in philosophy, linguistics, psychology, sociology, anthropology and the environmental sciences on the other. In order to avoid a spiritual isolation, a theory of urban space has to reflect the challenges of interdisciplinary approaches. The study tries to demonstrate how present urbanisation trends, development tendencies and cultural phenomena are reflected in contemporary architectural theories. Some trends in architecture are in the danger of being isolated in esoteric speculations and self-contained artistic endeavours. The analysis comes to the conclusion that traditional urban forms and values are facing a crisis, and that the transformation of our value-systems may prove irreversible. At the same time a lot of new environmental phenomenon is urging us to interpret, to adopt and to integrate them into our intellectual reference system. It seems that there is no tendency toward a new "international urban form", but an unprecedented cultural pluralism is emerging on the shadow of globalisation.

Restricted access

Az Építés- Építészettudomány XXX (2002) 1-2. füzetében közöltük A külső tér c. kutatás bevezető fejezetét, amely a téma nemzetközi szakirodalmát tekintette át. Az alábbi szövegválogatás a kutatás érdemi részébe enged betekintést. A teljes kutatási anyag a Műegyetemi Kiadó gondozásában 2004 elején könyv formájában is megjelent, és a következő fejezetekből állt: 1. Építészeti térelméletek, 2. A külső tér fenomenológiája, 3. A külső tér építészeti dimenziói, 4. Az építészeti térelemek térbeli kontextusa, 5. A külső terek tipológiája, 6. Tervezéselmélet. A jelen válogatás a 2., 3., 4. és az 5. fejezet legfontosabb részeit tartalmazza - helyhiány miatt az ábrák nélkül. Az első fejezet a külső tér fenomenológiájával foglalkozik, és a hely (Ort) és a tér (Raum) fogalmának Heidegger-féle kettősségére épül. A fejtegetés kiterjeszti a filozófus híres híd-hasonlatát az építményekre is, amelyek egymással és környezetükkel való potenciális viszonyukban a szolidaritás különböző fokozatait valósítják meg. Míg a hely értelemszerűen statikus jellegű, addig az úton-lét egy másfajta tériséget képvisel. A külső tér az építmények közti viszonyoknak is hordozója, és ezzel a tér egyik fontos, de elhanyagolt dimenziójaként értelmezhető. Mivel a térbeli viszonyok szolidaritása napjainkban csökkenő tendenciát mutat, joggal beszélhetünk „a tér elvesztésének” folyamatáról is; ennek tömör foglalata az amerikai „disjointed incrimentalism” kifejezés. A könyvnek egy másik, itt közölt fejezete az építmények térbeli kontextusának természetével foglalkozik. Az elemzés az angol kontextualista iskolát követve a kontextust egyfajta települési szövedéknek tekinti, amely öt szellemi természetű dimenzió kölcsönhatásában értelmezhető, ez a kaotikus, az organikus, a racionális, az emocionális és a szimbolikus. A tér szervezése olyan morfológiai archetípusokkal is leírható, mint amilyen a halmaz (az elemek esetleges térbeli eloszlása), a csoport (az elemek valamilyen közössége), a tömb (a kettős teleksor), valamint a lineáris és a poláris térszervezés (vagyis a térbeli elemek utcás és centrális jellegű elrendeződése). A tér konkrét szerveződései ezek után a szellemi természetű dimenziók és a morfológiai archetípusok kölcsönhatásaként írhatók le. Az alaklélektan alak-háttér, illetve tömeg-tér viszonyainak felhasználásával a tanulmány megkísérli felállítani a külső terek egyfajta kontextuális tipológiáját is, amelynek alapját nem a terek formai sajátosságai, hanem a települési szövet kontextusában elfoglalt helyzetük képezi.

Restricted access

Paul Klee Akinek a művészete nem a láthatót adja vissza, hanem láthatóvá tesz

Paul Klee Whose art does not reproduce the visible but makes it visible

Építés - Építészettudomány
Author:
Tamás Meggyesi

Summary

Paul Klee has left a unique, personal oeuvre within the tendencies of modern fine arts. His art and influence expands far beyond the Bauhaus, he is the representative of the spiritual tradition of modernism. He has found the ground of art not in the sight, but in the movement and genesis. Different development phases of human consciousness such as archaic, magic, mythic and mental appear in his pictures at the same time; hence the extremely thematic variety of his oeuvre. His compositions are deeply rooted in children's drawings and can be related to Béla Bartók's music. Symbols play an important role in his art, as according to his view the process of creation is deeply rooted in the subconscious. He is not a mystic, but he is in love with reality. He declares it as his confession that art does not reproduce the visible but makes it visible.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Hajnalka Andrikovics
,
Anikó Szilvási
,
Nóra Meggyesi
,
Viktória Király
,
Gabriella Halm
,
Sándor Lueff
,
Sarolta Nahajevszky
,
Gábor Mikala
,
Andrea Sipos
,
Nóra Lovas
,
Zoltán Csukly
,
Zoltán Mátrai
,
Júlia Tamáska
,
Attila Tordai
, and
Tamás Masszi

A myeloproliferatív szindróma a hematopoietikus őssejt klonális zavara, amelynek kialakulásában feltehetően részt vesz a 2-es típusú Janus kináz gén Val617Phe pontmutációja. Az aktiváló mutáció előfordulási gyakorisága az eddigi adatok szerint polycytaemia verában 80%, essentialis thrombocythaemiában 35%, krónikus idiopathiás myelofibrosisban pedig 50% körüli értékeket mutat. A fent említett kórképek diagnózisa eddig szekunder faktorok kizárásán, valamint csontvelő biopsziás vizsgálaton alapult. Munkánk célja egyszerű és rutin körülmények között alkalmazható molekuláris genetikai technikák beállítása volt a 2-es típusú Janus kináz gén Val617Phe pontmutáció kimutatására. Az adatok segítségével a mutáció pozitív és mutáció negatív myeloproliferatív szindrómában szenvedő betegek klinikai adatait kívántuk összehasonlítani. A Val617Phe mutáció előfordulási gyakoriságát 252 myeloproliferatív szindróma miatt gondozott beteg perifériás vérmintájából vizsgáltuk allél specifikus polimeráz láncreakcióval. Polycytaemia verában a mutáció előfordulási gyakorisága 85,4% (117/137), essentialis thrombocytaemiában 56,6% (56/99), krónikus idiopathiás myelofibrosisban pedig 87,5% (14/16) volt. A Val617Phe-pozitív polycytaemia verában és essentialis thrombocythaemiában szenvedő betegcsoportokban szignifikánsan nagyobb, a diagnózis megállapításakor mért hemoglobinszint és fehérvérsejtszám értékeket találtunk, mint a Val617Phe-negatív betegeknél. A splenomegalia és a különböző szövődmények (trombózis, vérzés, transzformáció akut leukémiába) előfordulási gyakorisága nem tért el szignifikánsan a Val617Phe-pozitív, illetve negatív csoportok között. Összefoglalásként megállapítható, hogy a 2-es típusú Janus kináz Val617Phe mutáció-analízis rutin laboratóriumban kivitelezhető, nem invazív módszer, amely nagymértékben segíti a myeloproliferatív szindróma differenciáldiagnosztikáját. Bár a Val617Phe mutáció-kimutatás pontos helye a myeloproliferatív szindróma diagnosztikai algoritmusában jelenleg még nem került meghatározásra széleskörű szakmai konszenzus alapján, a vizsgálat elvégzése javasolt ismeretlen eredetű erythrocytosis és thrombocytosis esetén.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Tünde Krähling
,
Katalin Balassa
,
Nóra Meggyesi
,
András Bors
,
Judit Csomor
,
Árpád Bátai
,
Gabriella Halm
,
Miklós Egyed
,
Sándor Fekete
,
Péter Reményi
,
Tamás Masszi
,
Attila Tordai
, and
Hajnalka Andrikovics

Bevezetés: A Philadelphia-kromoszóma negatív, „klasszikus” myeloproliferativ neoplasiák genetikai hátterében a Janus kináz 2, a calreticulin- és a trombopoetinreceptor génmutációit azonosították. Célkitűzés: A kóroki mutáció azonosítása 949, myeloproliferativ neoplasiában szenvedő betegnél. Módszer: A szerzők minőségi és mennyiségi allélspecifikus polimeráz láncreakció, fragmensanalízis, nagy felbontású olvadásigörbe-analízis és Sanger-szekvenálás kombinációit alkalmazták. Eredmények: 354 polycytaemia verában szenvedő beteg 98,6%-a (n = 349) hordozta a Janus kináz 2 gén V617F mutációját, 1,4%-uk (n = 5) pedig a 12. exon mutációit. Esszenciális thrombocythaemiában (n = 468) a betegek 61,3%-ánál (n = 287) V617F-, 25,2%-ánál (n = 118) calreticulin- és 2,1%-ánál (n = 10) trombopoetinreceptor-génmutációt találtak, míg a betegek 11,3%-a (n = 53) a fenti mutációk egyikét sem hordozta (triplán negatívak). Hasonló eloszlást tapasztaltak primer myelofibrosisban (n = 127): 58,3% (n = 74) V617F-, 23,6% (n = 30) calreticulin-, 6,3% (n = 8) trombopoetinreceptor mutáció pozitív, 11,8% (n = 15) triplán negatív. Következtetések: A calreticulingént érintő, nemrégiben felfedezett mutációk révén a Philadelphia kromoszóma negatív, „klasszikus” myeloproliferativ neoplasiában szenvedő betegek közel 90%-ánál határozható meg a betegséget okozó genetikai eltérés. Orv. Hetil., 2014, 155(52), 2074–2081.

Open access