Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author or Editor: Tamás Mezős x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Zárszó. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének 2004. szeptember 11-én, Baján rendezett „Új-Építészet-Történet” című ünnepi konferenciáján elhangzott előadásokhoz. Megemlékezés Major Máté születésének 100. évfordulóján

Restricted access

A dolgozatban bemutatom az egyetemes jelentőségű szombathelyi Isis-szentély kutatásának és helyreállításának a történetét. Részletesen tárgyalom az új hitelesítő ásatások eredményeit és ezek alapján értékeltem az 1963-ban elkészült műemléki bemutatást. Az emlék alaprajzának funkcionális elemzése és az új régészeti eredmények segítségével igazolható volt, hogy a Hajnóczi-Szentléleky-féle rekonstrukció által elképzelt pronaosz helyzetét és méretét újra kell gondolni. A szakirodalomban az utóbbi időben megkérdőjelezett frízrekonstrukció módosításával a templom új elvi rekonstrukciója volt kidolgozható. Az eredmények bizonyításához segített hozzá a leletek méreteinek Vitruvius III. könyvében megadott szerkesztési szabályok szerinti elemzése.

Restricted access

Két évtized különbséggel született Baja városában három fiatalember, akik az érettségi vizsga letétele után a Magyar Királyi József Nádor Műegyetemen az Építészeti Osztály, majd Kar hallgatói lettek. Mindhármójuk elnyerte a legrangosabb hazai állami kitüntetést, a Kossuth-díjat. Major Máté és Hajnóczi Gyula a Kar professzorai és a Magyar Tudományos Akadémia tagjai lettek. A legidősebb, Miskolczy László pedig gyakorló tervezőként vált a hazai építészet kiemelkedő alkotójává. Míg Major és Hajnóczi pályája a Műegyetemhez, közelebbről az építészettörténet oktatásához kötődött, addig Miskolczy 1956-ban, néhány hónappal a rangos elismerés átvétele után az Egyesült Államokba emigrált. Szerkezettervezőként új, választott hazájában ért el sikereket.

A dolgozat az azonos környezetből, egy kisvárosi értelmiségi, középosztálybeli családból induló, azonos hivatást választó és Magyarországon a legrangosabb kitüntetést elnyerő építészekre emlékezik. Miskolczy születésének 2020-ban lesz 120., Hajnóczi születésének pedig 100. évfordulója. Az évfordulókat kutatva derült ki, hogy Majort akadémiai levelező taggá 70 évvel ezelőtt, 1949-ben választották.

A fellelhető adatok alapján részlegesen rekonstruálható volt Miskolczy László hazai munkássága. Az elegáns bajai I. világháborús emlékműtől a Haditengerészeti emlékművön át néhány bérház, lakóház és középület megvalósult terveiig. A csúcspontot Miskolczy esetében feltétlenül a mátraházi kórház jelentette, a maga organikus kapcsolatai miatt.

Major Máté professzor pályája tervező építészként a tatabányai élmunkás házak tervezésével 1949-ben lezárult. A két háború közötti szakmapolitikai tevékenysége professzori kinevezésének elnyerése után teljesedett ki. Építészetelméleti munkássága mind a hazai, mind pedig a nemzetközi szakirodalomban visszhangra talált.

Hajnóczi Gyula az antik építészet európai jelentőségű kutatójaként és helyreállítójaként vált ismertté. Az aquincumi romkert bemutatásának és kivitelezésének tervezőjeként részesévé vált szinte valamennyi római kori emlék revitalizációjának. Építészetelméleti munkássága egy sajátos építészeti térelmélet bevezetőjének megalkotásában befejezetlen maradt, de gondolatai segítették az utódok gondolkodásának kialakulását a térfogalom megismerése területén.

Open access

The Oeuvre of Professor Gyula Hajnóczi in the Presentation of the Built Roman Heritage in Pannonia

Hajnóczi Gyula Professzor Életműve a Pannóniai Római Kori Épített Örökség Bemutatásában

Építés - Építészettudomány
Author: Tamás Mezős

His activity as a teacher, a researcher and a monument expert architect evenly characterises Gyula Hajnóczi’s oeuvre. As a teacher, he held lectures for almost half a century on the subjects of the ancient history of architecture and the universal theory of architecture. He studied and published his findings as an architectural historian, as a researcher of the theory of architecture, as the scholar of Roman architecture, and last but not least, as the discerner of spatial theory of ancient architecture. His life-work in heritage conservation and restoration has not only become well-known in Hungary. Italian, German and Austrian colleagues read his publications, who continuously contacted him to get acquainted with his latest works of art. As a regularly invited lecturer of international conferences, he made particular efforts to promote and to make Hungarian heritage preservation internationally recognised. This paper, due to its restrictive volume, presents the ruin conservation methods from a theoretical point of view, introduces the presentation of protective buildings – being attempts of reduced quality reconstructions; last but not least, it aims to show the theoretically grounded work that supported completing the schematic reconstructions of the buildings.

Hajnóczi Gyula professzor munkásságát azonos súllyal jellemzi oktatói, kutatói és műemlékes építész tervezői tevékenysége. Oktatóként közel fél évszázadon keresztül adta elő az ókori építészettörténetet és az egyetemes építészetelméletet. Kutatta és publikálta eredményeit építészetörténészként az építészetelmélet kutatójaként, a római kori építészet tudósaként és nem utolsó sorban az ókori világ építészete térelméletének megismerőjeként. Műemlékvédelmi munkássága nem csupán Magyarországon vált ismertté. Publikációi nyomán itáliai, német és osztrák kollégák keresték föl rendszeresen, hogy megismerhessék legújabb alkotásait. Nemzetközi konferenciák rendszeres előadójaként maga is sokat tett a hazai műemlékvédelem nemzetközi megismertetéséért és elismertetéséért. A dolgozat, a szűk terjedelmi korlátok miatt, elméleti megközelítésben vázolja föl a romok konzerválásának módszereit, a védőépületeknek, mint redukált minőségű rekonstrukciós kísérleteknek a bemutatását, és nem utolsó sorban azt az elméleti megalapozottságú munkát, amely az épületek elvi rekonstrukciójának elkészítését kísérte.

Open access