Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for

  • Author or Editor: Tibor Palánkai x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány első felében a szerző elemzi a tagsági, illetve csatlakozási kritériumok, valamint az integrációérettség fogalmát. Ez utóbbit elsősorban mint az adott integrációs formából nyerhető előnyök maximális kiaknázásának képességét határozza meg. Mind a kritériumokat, mind pedig az integrációérettséget gazdasági, politikai és intézményi vonatkozásban egyaránt értelmezi és elemezi, majd ezekkel összefüggésben rátér a működő piacgazdaság paramétereinek meghatározására. A szerző hangsúlyozza, hogy a versenyképesség minden csatlakozó ország integrációérettségének egyik fokmérője. Az EU-gazdaságok strukturális gyengeségeinek elemzése során aláhúzza, hogy bár a jóléti állam modellje és gyakorlata komoly terheket ró az európai gazdaságokra, a jóléti állam európai vívmány, amit nem megszüntetni, hanem megreformálni kell. Végül a tanulmány a KKE-régió versenyképességét vizsgálja, és többek között rámutat: a magyar versenyképességben döntő tényezők lehetnek a termelékenység színvonala, a jó minőségű humántőke, valamint a munkaerő alacsonyabb ára. Mivel e komparatív előnyök egy része az egész régiót jellemzi, a keleti csatlakozás jelentékenyen hozzájárulhat az EU nemzetközi versenyképességéhez.

Restricted access

[Előszóa Lisszaboni Folyamat és Magyarország - Az Európai Közösségi Tanulmányok Magyar Társaságának 2005. évi konferenciája anyagát közlő folyóiratszámhoz.]

Restricted access

A tanulmány az Európai Unió tagállamainak világgazdasági felzárkózásával foglalkozik. Elemzi a tagállamok, a térségek, és ezen belül kiemelten a kelet-közép-európai térség fejlődését, különös figyelemmel a magyar felzárkózási folyamat alakulására. A Lisszaboni Programban meghirdetett célok „teljesítménytáblázatának”elemzése után a szerzõ rátér az egy főre esőGDP és a bruttó hazai termék szerkezetének elemzésére, majd a transznacionális társaságok szerepének kiemelését követően a tőkeáramlások alakulását vizsgálja. A cikk különbözőkonvergenciajelentések értékelésével zárul, amelyek nyomán a szerzőmegfogalmazza a KKE-régió és benne Magyarország felzárkózásának kulcskérdéseit és esélyeit.

Restricted access
Restricted access

The lecture deals with broad topics. First, it addresses some questions related to the current state of the EU integration regarding institutions and common policies. Second, it discusses the continued importance, the main results and hindering factors related to the Lisbon Programme, with a special emphasis on the educational system in Europe and Hungary. Third, the lecture deals with some possibilities in changing the EU’s rather limited external relation models to more flexible instruments.

Restricted access

The paper discusses the frameworks and development of the introduction of the Euro in Central Europe, with a focus on pre-entry countries (Czechia, Hungary, Poland, Romania and Croatia). The main elements of monetary integration maturity are the state of real-integration (possibilities of large saving in transaction costs), meeting the criteria of functioning market economy and the single market; macro-economic stability and meeting the Maastricht criteria; and shortcomings of absorption (integration) capacities of the EU. Controversial questions are also discussed, such as requirements concerning inflation, the budget deficit or exchange rate stability. The paper argues that the countries under scrutiny show diverging courses of action and policies, public support is also unclear, and the interests of TNCs and political elites contradict each other. Cultural, legal, security or emotional factors will pay a key role in eventual adoption, and prospects also depend on the solution of the current debt and migration crises.

Restricted access

Az utóbbi években számtalan kísérletet tettek az integráció mérésére. Javaslatot teszünk az ún. integrációsprofil-elemzési módszer alkalmazására, amely számos paraméter figyelembevételén alapszik: 1. Reálgazdasági integráció/integráltság (kereskedelmi tényezők, transznacionalizáció); 2. Intézményi és szabályozási integráció (részvétel a globális és uniós szintű intézményi struktúrákban). Jelen tanulmánynak ez a tulajdonképpeni tárgya; 3. Komparatív teljesítmények; 4. Konvergencia és divergencia. A kapcsolatokon és azok intenzitásán túl az integrációs profil figyelembe veszi a szerkezeti, teljesítményi, függőségi, kiegyensúlyozottsági és felzárkózási (konvergencia) aspektusokat is, ily módon igyekszik a mennyiségi jellemzőkön túl az integrációs folyamatok minőségére és közvetetten hatékonyságára is utalni. Jelen esetben az EU-integráció szubrégióinak összehasonlító elemzéséről van szó, különös tekintettel Közép-Európára és benne Magyarországra.A szabályozási integráció elemzésének legfontosabb területe az egységes piac, valamint a gazdasági és monetáris unió struktúráiban való részvétel. A monetáris integráció mélységében és sebességében differenciálódott: az EU-integráció „változó geometriás” és „többsebességes” folyamattá vált.Az intézményi integrációban való részvételt összefoglalóan értékelve az országok három csoportját különböztetjük meg:

  1. I. A kiemelkedően integrált országok közé az eurózóna 18 tagországát soroljuk.
  2. II. A magasan integrált országok közé 3 ország (Dánia, Lengyelország és Litvánia) sorolható, amelyek ugyan nem tagjai az eurózónának, de mind a schengeni övezetben, mind a monetárisreform- intézkedésekben részt vesznek.
  3. III. A közepesen integrált országok közé 7 ország (Egyesült Királyság, Svédország, Csehország, Magyarország, Bulgária, Románia és Horvátország) tartozik. Azon túl, hogy nem tagjai az eurózónának, ezek az országok nem vesznek részt sem az árfolyam-mechanizmusban, sem a reformintézkedések többségében. Románia, Bulgária és Horvátország még kívül vannak a schengeni megállapodáson, Horvátországgal szemben pedig a szabad munkaerőmozgás vonatkozásában korlátozások vannak érvényben. Ezen orsszágok jövőbeli eurózóna-tagsága bizonytalan.

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors: Tibor Palánkai, István Benczes, and Judit Kapás
Restricted access