Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for

  • Author or Editor: Veronika Szabó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Summary

Jelen írás a kétféle magyar igaragozás terminusainak problémáival foglalkozik. Az első rész áttekinti a különböző nyelvészeti elméletek igeragozással kapcsolatos álláspontját. A hagyományos leíró nyelvtanok a tárgy határozottságát emelik ki döntő kritériumként annak ellenére, hogy ezzel nem minden nyelvi tényt lehet megmagyarázni. Nem csak a nyelvi jelenség, hanem maga az elnevezés is problematikus, hiszen mind az alanyi–tárgyas ragozás mind az általános (határozatlan)–határozott ragozás használatban van. A tanulmány második részében hat általános iskolai nyelvtankönyv elemzésére kerül sor. A szakirodalom ellentmondásai ezekben a tankönyvekben is tükröződnek: az igeragozás definíciói gyakran pontatlanok, félreérthetők. Ez is igazolja, hogy az anyanyelvi nevelésben is szükség lenne a terminológiai elemzésekre.

Restricted access

Kutatásunkban az alkohol beszédre és rövid távú emlékezetre gyakorolt hatását vizsgáltuk jól kontrollált feltételek mellett. Ennek vizsgálatára a Jacobs-féle számterjedelemtesztet és nyelvi szintek szerint csoportosított nyelvtörőket használtunk, és összehasonlítottuk alkoholos és kontrollfeltételben a számterjedelemteszten nyújtott teljesítményt, illetve a nyelvtörők kimondása során elkövetett hibák számát és típusát. Különválasztottuk és elemeztük az emlékezeti teljesítmény romlásából fakadó és a motoros-artikulációs folyamatokból eredő hibákat. Az eredmények azt mutatják, hogy az alkohol nincs hatással a számterjedelemre, azonban hatás-sal van a nyelvtörők közvetlen felidézésére. Ugyanakkor a nyelvtörők visszamondásában elkövetett hibák 58–61% a a pontatlan artikulációból fakad. Elemeztük az artikulációs tempó, a hangmagasság és a szünetek számának változását is. Az eredmények nagyrészt egybevágnak korábbi angol és német kutatási eredményekkel, de részben ki is egészítik azokat.

Restricted access

Digitális technika alkalmazása parodontalis betegségek diagnózisában és a sebészi megoldás tervezésében

Application of digital technique in the diagnosis of periodontal diseases and in surgical planning

Orvosi Hetilap
Authors:
Balázs Szabó
,
Veronika T. Szabó
, and
Márk Fráter

A fogágybetegség súlyosságának megítélésében elsődleges szerepet játszanak a képalkotó eljárások, ugyanakkor a röntgenfelvételek sokszor elégtelennek bizonyulnak a reális szituáció feltárásában. Az egyik nehezen eldönthető kérdés, hogy milyen a fogak körüli defektusok pontos kiterjedése, mert ez alapvetően meghatározza a terápia választását (reszektív, illetve regeneratív sebészi terápia) vagy azt, hogy az adott defektus formája milyen bioanyag alkalmazását teszi szükségessé. A CBCT- (cone-beam computed tomography) felvételek nagy pontossággal mutatják meg a laesio jellegét. A háromdimenziós (3D) nézet lehetőséget ad arra, hogy ne csupán a síkoknak megfelelő szeleteken vizsgálhassuk a szituációt, ugyanakkor ennek minősége, használhatósága sokszor hagy maga után kívánnivalót. Egy lehetőség a jobb megjelenítésre és elemezhetőségre a CBCT-felvétel segítségével, szegmentációval létrehozott 3D modell. Itt gyakorlatilag a szegmentált elemek (alveolaris csont, fogak, defektus és egyéb anatómiai képletek stb.) valós 3D objektumként jelennek meg, és méretük, formájuk, egymáshoz viszonyított helyzetük lényegesen jobban vizsgálható, mint az előzőek esetében. Ezáltal tehát meglehetősen jó kiindulási képet kapunk a defektusról, a meglévő csontos falak számáról, és biztonságosabban dönthetünk a terápia milyenségéről. Célunk ezen metódus (szegmentálás) parodontalis sebészetben betöltött szerepének egy eseten keresztüli bemutatása. A módszer jó ideje elterjedt és használt az általános orvoslásban; fejlődése és térnyerése töretlen. Orv Hetil. 2022; 163(25): 1005–1011.

Open access

The paper discusses two subtypes of a special kind of Hungarian deverbal nominalization, “HATNÉK-nominalization”, whose derivational suffix -hAtnék coincides with a sequence of the following three verbal suffixes: (i) the permissive modal suffix -hAt ‘can’, (ii) the conditional suffix --, and (iii) a number-person suffix -k. Within the system of Hungarian deverbal nominalizations, a very high degree of verbalness is typical of both HATNÉK-noun subtypes, of which we attribute a Giusti-style split-DP structure to the basic type, while the other, special, subtype is argued to have an exceptional structure with an “unboundedly expandable” (Spec,NP) position, capable of hosting huge verbal “inclusions”.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A jelen kutatás célja, hogy szisztematikus irodalomkeresésre épülő hálózati metaanalízis segítségével összehasonlítsa a 2-es típusú cukorbetegség terápiájában alkalmazott, metforminnal kombinált nátrium-glükóz kotranszporter-2 (SGLT2)-gátlókat a húgyúti fertőzések kialakulási kockázatának vizsgálatán keresztül. Módszer: A MEDLINE és EMBASE adatbázisokban történt irodalomkeresés alapján beválogatott randomizált, kontrollos klinikai vizsgálatok húgyúti fertőzések gyakoriságára vonatkozó eredményeit hálózati metaanalízis segítségével foglaltuk össze, melyben a közös komparátor a placebóval kombinált vagy monoterápiaként adott metformin volt. Eredmények: Az irodalomkeresés során 10 165 hivatkozást azonosítottunk, s ezek közül 10 közlemény eredményeit tartalmazza a hálózati metaanalízis, amely alapján a húgyúti fertőzések kockázata a metforminnal kombinált, kis dózisú ertugliflozin mellett számszerűleg alacsonyabb volt a többi SGLT2-gátlóhoz képest (ertugliflozin, 5 mg vs. empagliflozin, 10 mg: RR = 0,606, 95%-os CrI: 0,264–1,415; ertugliflozin, 5 mg vs. dapagliflozin, 10 mg: RR = 0,853, 95%-os CrI: 0,301–2,285). Az empagliflozin 25 mg-os dózisa mellett a húgyúti fertőzés kockázata számszerűleg alacsonyabbnak adódott az ertugliflozin 15 mg-os (RR = 0,745, 95%-os CrI: 0,330–1,610), valamint a dapagliflozin 10 mg-os (RR = 0,680, 95%-os CrI: 0,337–1,289) dózisához képest. A hatóanyagok, illetve a dózisok közötti eltérés a húgyúti fertőzések tekintetében nem bizonyult statisztikailag szignifikánsnak. A metaregressziós elemzések alapján a kiindulási éhomi plazmavércukorszint statisztikailag szignifikáns, pozitív irányú összefüggést mutatott a húgyúti fertőzések relatív gyakoriságával (β = 0,785, 95%-os CrI: 0,062–1,587). Következtetések: A húgyúti fertőzések relatív gyakoriságát vizsgálva nem igazolható statisztikailag szignifikáns különbség a vizsgált, metforminnal kombinált SGLT2-gátló kezelések között. A jelen tanulmány példaként szolgálhat arra, hogy szabadon rendelkezésre álló eszközök felhasználásával lebonyolítható egy hálózati metaanalízis, amely az egészségügyi technológiák relatív hatásosságának, biztonságosságának értékeléséhez gyakran nélkülözhetetlen. Orv Hetil. 2020; 161(13): 491–501.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Árpád Czifra
,
Alida Páll
,
Veronika Sebestyén
,
Kitti Barta
,
István Lőrincz
,
József Balla
,
György Paragh
, and
Zoltán Szabó

A végstádiumú veseelégtelenség kialakulásában a hypertonia (27%), a cukorbetegség (40%) és ezek következményes szív-ér rendszeri szövődményei vezető szerepet játszanak, azonban létrejöttében a vesét primeren károsító tényezők (például glomerulonephritis, tubulointerstitialis nephritis, obstruktív uropathia, analgetikumnephropathia, policisztás vesebetegség, autoimmun kórképek) is kóroki faktorként szerepelnek. Veseelégtelenségben szenvedő betegek mortalitását az aritmiahajlam fokozódása jelentősen rontja, amelyet az intermittáló volumenterhelés, a metabolikus eltérések, a renalis vérszegénység mellett a szívizomzatban bekövetkező strukturális és elektromos változások, valamint gyulladásos mechanizmusok egyaránt magyarázhatnak. A konvencionális hemodialízis mellett megjelent egy új vesepótló kezelési forma, a hemodiafiltráció, amelynek alkalmazásával – az úgynevezett konvektív transzport révén – a mortalitás csökkenthető. Feltételezik, hogy ennek hátterében a malignus szívritmuszavarok gyakoriságának csökkenése áll. Jelen munkában a szerzők – a végstádiumú vesebetegek aritmogenezisében szerepet játszó tényezők mellett – összefoglalják azon diagnosztikus és terápiás lehetőségeket, amelyek segítségével a ritmuszavarok előrejelzése, megelőzése és gyakoriságuk mérséklése lehetővé válhat. Orv. Hetil., 2015, 156(12), 463–471.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Júlia Vanda Jurasek
,
László Bence Raposa
,
Andrea Gubicskóné Kisbenedek
,
Veronika Varga
,
Zoltán Szabó
, and
Tímea Varjas

Absztrakt:

Bevezetés: Napjainkban az élelmiszeripar egyre gyakrabban alkalmaz különféle adalékanyagokat az élelmiszerek előállítása során. Célkitűzés: Állatkísérletben vizsgáltuk, hogy a nátrium-glutamát tartós fogyasztása befolyásolja-e a DNS-metil-transzferázok génexpressziós mintázatát mRNS-szinten. Anyagok és módszer: Vizsgálatunkban 24 nőstény CD1 egeret kezeltünk különböző dózisú nátrium-glutamáttal. Az állatok máj-, vese-, tüdő- és lépszövetéből mintavételt követően kvantitatív RT-PCR segítségével határoztuk meg a DNMT1, DNMT3a és DNMT3b enzimeket kódoló gének expresszióját. Eredmények: A négy szövettípus génexpressziós mintázatában több esetben eltérést találtunk a kontrollcsoporthoz viszonyítva. A DNMT1 mind a három csoportban szignifikánsan (p<0,05) visszaszorította a génexpressziót. A DNMT3A a tüdőszövetben az első és második csoportnál (p<0,05), a vese- és májszövetben mind a három csoportnál szignifikánsan visszaszorította a génexpressziót (p<0,05). Következtetések: A nátrium-glutamát hasonlóan a kemopreventív tulajdonságokkal rendelkező epigallo-katekin-galláthoz, kurkuminhez, geniszteinhez, likopinhoz, rezveratrolhoz, mRNS-szinten visszaszorította a kísérleti egerek több szervében is a DNMT1 és DNMT3A génexpresszióját, amely tulajdonságai miatt feltételezhető, hogy antikarcinogén hatással is rendelkezik.Orv. Hetil., 2017, 158(10), 380–385.

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors:
Veronika Lajos
,
Gábor Máté
,
Lajos Balogh
,
László Gy. Szabó
,
Dániel Babai
,
Judit Farkas
, and
Dóra Czégényi
Open access
Cereal Research Communications
Authors:
Judit Szabó-Fodor
,
László Kametler
,
Roland Pósa
,
Rene Mamet
,
Veronika Rajli
,
Johann Bauer
,
Péter Horn
,
Ferenc Kovács
, and
Melinda Kovács

The absorption, distribution and elimination of fumonisin B 1 (FB 1 ) and its metabolites was investigated in pigs. For the determination of the absorption and biotransformation of FB 1 , T-cannula were implanted into the distal part of experimental pigs’ ileum and the total urine and faeces moiety was collected during the toxin feeding (45 mg FB 1 /kg diet, duration: 10 days) and in the subsequent elimination period (10 days). At the end of trial several organs, muscle and fat samples were also collected. The accumulative absorption of fumonisin B 1 was 4%. In the chymus, the FB 1 conversion to aminopentol (totally hydrolysed FB 1 ; AP 1 ) and partially hydrolysed FB 1 (PHFB 1 ) was 1% and 3.9%, respectively. Derivatives of FB 1 were mostly accumulated in the liver and kidney, while in negligible concentration could be detected in the muscle and fat samples. In the organs the efficacy of the FB 1 to AP 1 and PHFB 1 conversion was 30% and 20%, respectively. In the faecal content the main hydrolised product was PHFB 1 (47%), with 12% of AP 1 . 1.5% of the FB 1 quantity taken up was excreted with the urine, about 35% in hydrolyzed form. Detectable amounts of FB 1 and its metabolites were measured in most of the organs, in faeces and urine even 10 days after the feeding of the noncontaminated diet. As a general conclusion, the intestinal microbiota of pigs is able to transform the intact FB 1 to a similarly toxic substance (partially hydrolyzed FB 1 ) or to a more toxic metabolite (aminopentol).

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Csaba András Dézsi
,
Tamás Kullmann
,
Ákos Issekutz
,
Péter Zsoldos
,
Zsolt Fi
,
Albert Szabó
,
Márta Knausz
,
Veronika Szentes
,
F. Tamás Molnár
, and
Zsuzsanna Szalai

A szerzők 29 éves nőbetegük esetét ismertetik, akinél a garatmandulák sebészi eltávolítása után egy hónappal bal oldali empyemával szövődött tüdőgyulladás és pericarditis alakult ki. Kórokozóként Eikenella corrodenst azonosítottak a thoracotomiából végzett dekortikáció és empyemakiürítéssel nyert mellkasi folyadék tenyésztése során. A beteget célzott antibiotikus kezelést követően tünet- és panaszmentesen emittálták. Kórházi távozását követő egy hónap után heveny felhasi panaszokkal került sürgősséggel a sebészeti osztályra. Ekkor acalculosus cholecystitis mellett pericardialis punkciót igénylő haemorrhagiás pericarditist észleltek. A polyserositisszel járó kórképet a ritkán előforduló Eikenella corrodens okozta szepszissel magyarázták. A beteg két alkalommal végzett pericardiocentesis és célzott antibiotikus, nem szteroid gyulladáscsökkentő és mycosis kialakulása miatt antimycoticus kezelés mellett egy hónap után gyógyultan hagyta el az intézményt, és azóta is tünet- és panaszmentes. Orv. Hetil., 2013, 154(47), 1873–1876.

Open access