Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Xeravits Géza x
Clear All Modify Search

Összegzés

Manasszé imája egy jól szerkesztett könyörgés. Mondanivalójának megértését szerkezete is segíti. A szerkezet nem mutat olyan sajátosságokat, amik alapján arra lehetne következtetni, hogy a mű fent elemzett szövege nem az eredeti lenne.

A korai zsidóság egyik kedvelt irodalmi eszköze továbbá, hogy előszeretettel építi írásműveit már létező tekintélyi szövegek kínálta panelekből. Ez egyes iratoknál egész extrém mértékű lehet,15 más esetekben csekély. Az ilyen referenciaszövegek felhasználásával egy adott mű szerzője nyilvánvalóvá teszi, mely szellemi hagyományok fontosak számára, másfelől írása tekintélyét is növeli. Manasszé imájának szerzője ezeket az intertexteket az Ószövetség minden részéből válogatja, leggyakrabban azonban a Zsoltárokra hivatkozik, ami minden bizonnyal a mű költői formájából következik.

Restricted access

E tanulmány a durai zsinagóga nyugati falképciklusa politikai és vallási üzenetének alapjait vizsgálja. A nyugati fal első művésze Isten és népe tartós szövetségének eszméjét hangsúlyozta, valamint az istentisztelet fontosságát. A második művész ezeket az általános vezérmotívumokat vette föl és bővítette tovább, nyomatékosítva, hogy Izrael Isten választott népe, amelynek története során Isten ígéretei és az ősatyák áldásai beteljesednek. Ezt egészítik ki a szárnyak, amelyek a múlt legkiemelkedőbb alakját, Mózest ábrázolják, hangsúlyozottan vallási/kultikus orientációval. A narratív panelek elsőrenden a hívőnek Istenhez fűződő kapcsolatára utalnak. A nyugati fal vallásos programjának kialakítása után a művész politikai szempontok felé is fordult. Az alsó és a fölső regiszterek festményei, az üdvtörténet különböző eseményeit fölidézve, a zsidó nép kiemelkedő voltáról tesznek tanúbizonyságot. Mindezt kisebbségi helyzetben és a lokális történelem egy különösképpen turbulens korszakában téve e panelek vigasztaló üzenetet is hordoznak. Nem az izraeliták ereje az, ami győzedelmeskedhet a pogányok felett, hanem egyedül az isteni segítség és a gondviselés, amit kifejez Isten Kezének visszatérő motívuma is.

Restricted access

Chapter 1 of the Book of Daniel comprises a complex material, which emerged in various successive editorial steps. This paper argues that at least three different hands had contributed to its formation. The growth of the material can clearly be traced back to the emergence of the core material of verses 5a.8–16, and its gradual supplementation with verses 3–7, 17–21 and verses 1–2.

Restricted access