Search Results

You are looking at 1 - 10 of 68 items for

  • Author or Editor: Zoltán Kiss x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

We propose a unified, surface-based functionalist analysis of the phonology of Hungarian v, which is shown to fare better than past generative formalist/representational models. The model introduced can account for the two-fold patterning of v with respect to voicing assimilation without evoking exceptional means. Furthermore, it can also explain certain asymmetries as well as graduality displayed by v's phonotactic distribution, namely, that some clusters are more frequent in the lexicon, whereas others are marginal. The analysis is grounded in the aerodynamics of v's articulation (which involves inherently contradictory targets) as well as in the relative perceptibility of its contrast in various contexts. It is shown with the help of quantitative experiments that v's phonological patterning is directly derivable from these phonetic factors.

Full access

A krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegeknél a hemoglobinstabilitás kérdése az utóbbi években a szakmai érdeklődés előterébe került. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy a megváltozott szűkebb terápiás célértéket nehéz biztosítani a klinikai gyakorlatban. Ezen túlmenően az inter-patient hemoglobinstabilitás elvesztése az eddig rendelkezésre álló megfigyeléses vizsgálatok eredményei alapján összefüggésbe hozható a morbiditás és a mortalitás növekedésével. A felmerülő kérdések és válaszok megismerése érdekében egy naprakész összefoglaló készítésének céljából irodalomkutatást végeztünk. A PubMed segítségével a témakörben elérhető orvosi irodalom alapján foglaltuk össze a hemoglobinvariabilitás előfordulását, jelentőségét és kiváltó okait. A hemoglobinvariabilitás mögött multifaktoriális okokat lehet találni, amelyek kapcsolatosak a beteg általános állapotával és az orvosi beavatkozásokkal, kezelésekkel. Ugyanakkor a hemoglobin-szérumszint ingadozása fiziológiásnak tekinthető abban az értelemben, hogy az ép emberi test alkalmazkodóképességének egyik egészséges jele. Ennek karakterisztikája és mértéke a krónikus veseelégtelenségben szenvedőknél eltérő, és további kutatás tárgyát kell hogy képezze. Ugyancsak pontosabb vizsgálatokra van szükség az egyes kezelési módok okozta variabilitásváltozás és az esetleges hemoglobinstabilitásban mérhető különbségek feltárására. Végezetül, a már meglévő adatok, valamint a jövőben várható és kívánatos kutatási eredmények birtokában széles körű konszenzus alapján lehetne újragondolni a renalis anaemiával kapcsolatos kezelési stratégiát, figyelembe véve a hemoglobinstabilitással és -variabilitással kapcsolatos kérdéseket is.

Restricted access

Biológiai gyógyszereket a múlt század közepe óta használ az orvostudomány. Napjainkban szemtanúi lehetünk intenzív fejlődésüknek és elterjedésüknek a klinikai gyakorlatban. Eddig 350 millió beteg részesült a forgalomban lévő körülbelül 250 biológiai terápia valamelyikében. Biológiai készítmények közé sorolandóak a fehérjetermészetű makromolekulák, amelyeknek tömeges gyártását a biotechnológia tette lehetővé. E gyártási modell fogalmát, amely során élő szervezeteket használnak fel a termelésben, magyar mérnök, Ereky Károly vezette be. A szerzők jelen összefoglalóban elsősorban a biotechnológiai úton előállított monoklonálisantitest-kutatás és -fejlesztés történetét, valamint annak gyártását részletezik. Ezek a kutatások – amelyek eredményét két alkalommal is Nobel-díjjal jutalmazták – alapvetően megváltoztatták az immunológiai ismereteket és számos megbetegedés kezelésének lehetőségeit. A szerzők áttekintik az immunglobulinok szerkezetét és alapvető funkcióit, valamint a monoklonális antitestek fejlesztésének eredményeit. A monoklonális antitestek legmodernebb csoportjába tartozik a teljesen humán antitest tulajdonságú RANK-ligand-gátló denosumab, amely először ad lehetőséget a csontanyagcserével foglalkozó szakembereknek, hogy teljesen humán, monoklonális IgG2-alcsoportba tartozó antitestkezelést alkalmazzanak jól körülhatárolt indikációkban. Ehhez kapcsolódva a szerzők vázolják a csontanyagcsere alapvető folyamatait, valamint a RANK-ligand-gátlás nyújtotta előnyöket is. Orv. Hetil., 2010, 151, 2137–2144.

Open access

Az Enchytraeidae (Oligochaeta, Annelida) családba tartozó kistestű televényférgek, fontos szerepet töltenek be sok ökoszisztémában. Rendkívül érzékenyek az antropogén stresszfaktorokra, mégis sokáig elhanyagolták őket, mint tesztállatokat. Az Enchytraeus Reprodukciós Teszt (ERT) különböző kémiai anyagok hatásvizsgálatára, valamint talajminőség megállapításához fejlesztették ki. A kidolgozott új módszer révén lehetőség nyílt a korábbi, különböző tesztek eredményeiben megfigyelhető nagy változatosság csökkentésére, valamint tanulmányozhatóvá vált a televényférgek különböző antropo­gén stressz­faktorokkal szemben mutatott érzékenysége. Az ERT alapján dolgoztak ki és fogadtak el több szabványosított teszteljárást (ASTM E 1676-97; ISO 16387; OECD 220). Mindezek mellett folyamatban van új eljárások kidolgozása is, melyek egyrészt a televényférgek magatartás vizsgálatán, másrészt a bioakkumulációs hatásokon alapulnak. A számos különböző kísérlet, a már elfogadott és a még folyamatban lévő nemzetközi szabványok mind-mind megerősítik, hogy ez az állatcsoport (Enchytraeidae) és ezen belül is alapvetően három faj ( E. albidus, E. crypticus és E. luxuriosus ) különösen alkalmas talajokon végzett ökotoxikológiai tesztekre.

Restricted access
Acta Linguistica Academica
Authors:
Zoltán G. Kiss
and
Péter Szigetvári
Full access
Resolution and Discovery
Authors:
György Zoltán Radnóczi
,
Zoltán Herceg
, and
Tamás Rafael Kiss

Abstract

Very accurate measurement of distances in the order of several µm is demonstrated on a single crystal Si sample by counting the lattice fringes on stitched high resolution TEM/STEM images. Stitching of TEM images commonly relies on correspondence points found in the image, however, the nearly perfect periodic nature of a lattice image renders such a procedure very unreliable. To overcome this difficulty artificial correspondence points are created on the sample using the electron beam. An accuracy better than 1% can be reached while measuring distances in the order of 1 µm. A detailed description of the process is provided, and its usability for accurately measuring large distances is discussed in detail.

Open access

A radiolarit mélytengeri (óceáni) kovakőzet. Nevét a Radioláriákról (sugárállatka) kapta. A radiolaritok különféle változatai fontos nyersanyagai voltak a Kárpát-medencében élt őskori embereknek. A legjobb minőségű, vonzó színű változatok, elsősorban a szentgáli radiolarit elterjedési területe összemérhető az őskor legjelentősebb távolsági nyersanyagainak (obszidián, északi tűzkövek) hasonló adataival. Cikkünkben a különböző, szabad szemmel elkülöníthető vagy megkülönböztethető radiolarit-változatok kémiai elemzésével próbáljuk meg a lelőhely-azonosítást objektívebb alapokra helyezni. Ehhez megvizsgáltuk a legfontosabb Kárpát-medencei ismert radiolarit előfordulások anyagát és először vállalkoztunk radiolaritból készült eszközök ilyen típusú vizsgálatára. A kémiai elemzésre roncsolásmentes ionnyaláb analitikai módszereket használtunk, amely a főalkotók és a nagyobb mennyiségben jelen levő nyomelemek mennyiségéről adott információt. Elkülönítésre az alkalmazott méréstechnikával elsősorban a kobalt, nikkel és réz mennyiségi adatok tűntek alkalmasnak

Restricted access

Magyarországon az erdőterületek jelentős növekedésére lehet számítani a jövőben. A 2009-es Nemzeti Erdőstratégia által erdősítésre ajánlott területek azok, melyeken az egyéb mezőgazdasági tevékenység nem jövedelmező, e területek pedig átfedést mutatnak azon területekkel, melyek alatt sekély, sós talajvizek találhatóak. Célunk az erdősí-tett területeken végbemenő, a talajvíz mélységére és a sófelhalmozódásra ható folyamatok és tényezők áttekintése, valamint egy hipotézis felvázolása a nemzetközi szakirodalomra támaszkodva. Hipotézisünk szerint a növényzet egyértelműen képes befolyásolni az adott terület sóforgalmát, ugyanakkor az erdő hatása erősen függ az adott terület egyéb (klimatológiai, hidrogeológiai, pedológiai, biológiai) tényezőitől. A telepített erdők alatti talajban lezajló víz- és sómozgás folyamatait sokan, sokféle szempont figyelembevételével vizsgálták, ezek az eredmények alátámasztották az általunk felvázolt hipotézist. Ismert, hogy a fásított területeken jelentős mértékben megváltozik a talajok vízforgalma. Ennek a változásnak hosszútávú hatását azonban a klíma–növényzet–talaj rendszer minden fontosabb eleme együttesen befolyásolja. Bár a szakirodalom jól lefedi az egyes részfolyamatokat, és mélyrehatóan elemzi az egyes tényezők kapcsolatát, nincs olyan vizsgálat, mely az összes fontos tényezőt vizsgálva komplex módon tárgyalná a kérdést. Elmondható tehát, hogy a telepített erdők sófelhalmozódást és talajvízszint-csökkentést okozó szerepe világszerte további vizsgálatokat igényel. Hazánk esetében ez fokozottan igaz, hisz bár a témakörben megjelent publikációk rávilágítanak általánosan elfogadott összefüggésekre, a vizsgált faj(ok), illetve az eltérő klíma miatt, ezek nem szolgálnak közvetlenül hasznosítható eredményekkel számunkra. Tekintettel a bevezetőben leírt, a hazai földhasználatban megfigyelhető változásokra, mindenképpen szükséges, hogy a témakörben átfogó kutatások induljanak Magyarországon, annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a közleményünkben bemutatott folyamatok kellő ismeretének hiányából fakadó esetleges természeti és gazdasági károk.

Restricted access

Levél a szerkesztőhöz & Könyvismertetés

Letter to the editor & Book review

Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Szekanecz
,
Árpád Illés
,
Tünde Tarr
, and
László Kiss
Restricted access