Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for

  • Author or Editor: Zoltán Lakner x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

There is a considerable discrepancy between official rhetoric and reality in the Hungarian higher education system. Based on a series of personal interviews conducted with the actors of Hungarian higher education, this article offers an analysis of the positions and strategies of the key players. Using the Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives and Recommendations (MACTOR) method, the actors of the higher education system are analysed in terms of direct and indirect reciprocal influences, and their positions with regard to a generic set of possible objectives. It is argued that there is an urgent need for concentrating resources and for re-defining the higher education strategy based on the long-term demands of a globalising world.

Restricted access

A funkcionális gasztroenterológiai vizsgálatok (intraoesophagealis pH-mérés, nyelőcső-manometria, szcintigráfia, impedanciavizsgálat) egyre inkább nélkülözhetetlenek az endoszkóposan negatív felső gastrointestinalis panaszokkal rendelkező betegek diagnosztikájában és adekvát kezelésében. Betegek és módszer: Munkánkban négy olyan típusos esetet ismertetünk, amikor e vizsgálatok segítségével sikerült a korrekt diagnózist felállítani, és ennek alapján a megfelelő terápiás stratégiát kialakítani. Közülük két fiatal beteg gastrooesophagealis reflux tünetegyüttes miatt, két beteg pedig nyelési panaszok miatt került vizsgálatokra. Az intraoesophagealis pH-mérést Zinetics többször használatos, 24 órás intraoesophagealis egy-, illetve kétcsatornás katéterrel, a nyelőcső-manometriát Zinetics négycsatornás EMC-katéterrel, folyadékperfúziós módszerrel végeztük. Esetismertetések: Refluxtünetekkel rendelkező betegeink közül egyiküknél alsó oesophagussphincter-inkompetencia talaján kialakult 24 órás pH-méréssel igazolt kóros gastrooesophagealis savas refluxot észleltünk hiatus hernia és megtartott nyelőcső-perisztaltika mellett az oesophagealis és extraoesophagealis tünetek hátterében. Mivel teljes panaszmentessége protonpumpagátló kezeléssel sem volt biztosítható, antirefluxműtétet indikáltunk. Másik betegünknél normális oesophagus-pH-mérési és a manometriás eredmény alapján hiperszenzitív oesophagust véleményeztünk, a protonpumpagátló adagját duplájára emeltük. Jelenleg mindkét betegünk panaszmentes. Másik két betegünk nyelési képtelenségről, jelentős fogyásról panaszkodott. A nyelőcső-manometria alapján mindkettőjüknél nem relaxáló alsó oesophagealis sphinctert, hipomotilis nyelőcsövet, achalasiának megfelelő képet észleltünk. Endoszkópos nyelőcső-ballondilatációt követően a betegek nyelése rendeződött, táplálkozásra képessé váltak. Következtetések: Eseteink jól példázzák a 24 órás pH-mérés és a manometria szerepének jelentőségét a gastrooesophagealis refluxbetegség és a nyelési nehezítettség, az extraoesophagealis manifesztációk, a nem cardialis eredetű mellkasi fájdalom diagnosztikájában. E vizsgálatok fontos szerepet játszanak a helyes terápiás stratégia kialakításában, a műtéti vagy endoszkópos operatív kezelés indikálásában és e beavatkozások után a betegek követésében.

Restricted access

There is a constant disequilibrium between the supply and paying demand on the world market of agricultural products. Under these conditions the export prices are decreasing. Utilisation of region-of-origin effect can be an important tool for the increasing of value-added content of products. The article analyses the supply and demand side of regional products. It has been proven, that -as a consequence of multicultural character of Hungarian society - there is a wide range of regionally produced, traditional products. Parallel with income differentiation, there is an increasing tendency of willingness to pay among Hungarian consumers for differentiated products. Results of conjoint analysis highlight the fact, that the importance of region of origin and producer's goodwill much more important in formation of utility function of consumers, than it would be estimated by survey-type consumer research.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Döbrönte, Erzsébet Toldy, Levente Márk, Krisztina Sarang, and Lilla Lakner

A nem szteroid gyulladásgátlók néhány eddigi tanulmányban eredményesnek tűntek a poszt-ERCP-s pancreatitis incidenciájának csökkentésében, de az eredmények további megerősítésre szorulnak. Célkitűzés: Rectalis indometacin hatásosságának megítélése az ERCP-t követő pancreatitis gyakoriságának csökkentésében. Módszer: Prospektív, randomizált, placebokontrollált tanulmány. Kétszázhuszonnyolc beteg ERCP előtt 10 perccel randomizáltan kapott 100 mg indometacint vagy placebokúpot. A pancreatitis értékelése a klinikai tünetek és a 24 órás szérumamilázszintek alapján történt. Eredmények: Sem a pancreatitis, sem a hyperamylasaemia gyakoriságában nem volt szignifikáns különbség a két vizsgálati csoport között, jóllehet, az indometacint kapottak közt jóval ritkábban fordult elő pancreatitis, különösen nők, 60 év felettiek és 25-nél kisebb BMI esetén. E tendencia egyáltalán nem érvényesült pancreasvezeték-töltés és pancreas-EST esetén. Következtetések: Az eredmények statisztikailag nem erősítik meg, hogy a rectalisan adott indometacin csökkenti a poszt-ERCP-s pancreatitis gyakoriságát, de az észlelt tendencia az indometacin preventív hatása mellett szólhat. Nagyobb esetszámú multicentrikus tanulmány szükséges az indometacin szerepének biztonságos megítéléséhez. Orv. Hetil., 2012, 153, 990–996.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A magyarországi lakosság növekvő arányú részét képezi a roma populáció. Többszörösen hátrányos helyzetük egyik következménye a helytelen táplálkozás, mely számos esetben vezet elhízáshoz és az elhízás társbetegségeinek magas prevalenciájához. Célkitűzés: Primer antropometriai adatok gyűjtése alapján meghatározzuk a hazai roma kisebbségben a túlsúly és az elhízás előfordulási gyakoriságát, majd ezek és a fellelhető hivatalos statisztikai adatok alapján becslést és hosszú távú prognózist készítünk az elhízás okozta főbb megbetegedések betegségterheire vonatkozóan, nemek és korcsoportok szerinti bontásban. Módszer: A szerzők a nemzetközi és hazai adatforrások alapján, a Spectrum 5.0 szoftverrel előrejelzést készítettek a roma populáció várható létszámára vonatkozóan, majd antropometriai mérések alapján, a Dynamic Modeling for Health Impact Assessment szoftver alkalmazásával prognosztizálták az elhízás okozta főbb megbetegedések hosszú távú incidenciáját és prevalenciáját. Eredmények: A következő évtizedekben a roma lakosság száma a jelenlegi értéknek legalább a duplájára nő; a magyarországi romák körében a túlsúly és az elhízás prevalenciája nagyobb a teljes magyar lakossággal összehasonlítva. A következő évtizedekben az elhízáshoz kapcsolódó társbetegségek prevalenciája a nők esetében 6 ezerről 26 ezerre, a férfiaknál közel 6 ezerről több mint 17 ezerre nő. Az elhízottak körében a társbetegségek gyakorisága a jelenlegi érték több mint a háromszorosára emelkedik. Következtetések: Az egészségügyi ellátórendszernek fel kell készülnie az elhízás társbetegségeinek gyorsan növekvő arányú kezelésére a hazai romák körében. A helyzet hosszú távú javítása átgondolt prevenciós és intervenciós programok kialakítását teszi szükségessé. Orv Hetil. 2019; 160(28): 1097–1104.

Open access

Az elhízás jelenlegi és prognosztizált betegségterhe a magyarországi romák körében II.

Current and future burden of obesity in the Hungarian Roma population II.

Orvosi Hetilap
Authors: Anna Kiss, Réka Andó, Péter Fritz, and Zoltán Lakner

Absztrakt:

Bevezetés: Az elhízás, valamint az elhízással összefüggő krónikus, nem fertőző betegségek prevalenciája növekszik a roma populációban. Az elhízás megelőzését és csökkentését célzó beavatkozások fejlesztésére és tesztelésére fordított hatalmas erőforrások ellenére kevés információ áll rendelkezésre az evidencián alapuló intervenciós programok hatékonyságáról. Célkitűzés: A roma populációban különböző életkori kategóriákban végrehajtott, eltérő intenzitású intervenciós programok hatásainak modellezése a beavatkozások végrehajtása után bekövetkezett tápláltsági állapot változásában. Módszer: A különböző népegészségügyi beavatkozások hatása a roma lakosság egészségi állapotára a Dynamic Modeling for Health Impact Assessment szoftverrel került meghatározásra. A szerzők a kutatás során kétféle modellbeavatkozást hasonlítottak össze: az elhízás prevenciójának egy tényezőjére, a nagy cukor-, só- és zsírtartalmú élelmiszerek reklámozásának korlátozására fókuszáló intervenciós programokat és a komplex beavatkozás elvére épülő, az életmód egészét megváltoztató intervenciós programok tápláltsági állapotra gyakorolt hatását térképezték fel. Eredmények: A roma férfiak és nők közel 20%-a szenved elhízásban jelenleg, népegészségügyi beavatkozás nélkül 2070-re a romák egyharmada lesz túlsúlyos és elhízott. Az elhízás egy tényezőjére fókuszáló intervenciós programok még akkor sem adnak érzékelhető eredményt az elhízás társbetegségeinek incidenciáját és prevalenciáját tekintve, ha a szakirodalomban bemutatott, jelenleg leghatékonyabb eljárásokat alkalmazzák. Ezen intervenciós programok hatása a statisztikai kimutathatóságot is alig éri el. A teljes életmódváltást segítő intervenciós programok elsősorban a közép- és időskorú roma népesség esetén adhatnak érzékelhető eredményt. Az elhízásban szenvedő középkorú férfiak aránya 0,42%-kal, a nők aránya 0,35%-kal csökken. Következtetés: A kutatás eredményei arra hívják fel a figyelmet, hogy a roma lakosság körében a tápláltsági állapot normalizálása és az elhízás kísérő betegségeinek csökkentése komplex, rasszspecifikus beavatkozást igényel. Orv Hetil. 2020; 161(27): 1137–1145.

Open access

Az obstruktív alvási apnoe főbb jellemzőinek vizsgálata

Analysis of the most important features of obstructive sleep apnoea

Orvosi Hetilap
Authors: Viktória Molnár, András Molnár, Zoltán Lakner, László Kunos, Emese Angyal, Fruzsina Németh, and László Tamás

Összefoglaló. Bevezetés és célkitűzés: Az obstruktív alvási apnoe az intermittáló hypoxia által cardiovascularis, cerebrovascularis és metabolikus betegségek kialakulását okozhatja. Kutatásunkban célunk volt a betegség főbb jellemzőinek vizsgálata, az obstruktív alvási apnoe és a kontrollcsoport általános, antropometriai, laboratóriumi paramétereinek összehasonlító elemzése által. Anyag és módszer: A prospektív vizsgálatba 100 beteget (74 férfi, 26 nő, átlagéletkor ± SD, 42,15 ± 12,7 év) vontunk be, akiket az elvégzett poliszomnográfia eredménye alapján kontroll- (36 fő) és obstruktív alvási apnoe (64 fő) csoportra osztottunk. A betegeknél részletes anamnézisfelvételt, antropometriai méréseket, laborvizsgálatot és alváskérdőív-kitöltést végeztünk. Eredmények: Az obstruktív alvási apnoe csoportban szignifikánsan nagyobb nyak- (p = 0,015), csípő- és haskörfogat (p<0,000), továbbá BMI-érték (p<0,000) volt megfigyelhető. A férfiak szignifikánsan nagyobb számban voltak képviselve az obstruktív alvási apnoe csoportban (p<0,000). Míg az antropometriai paraméterek közül a kontrollcsoportban a nyakkörfogat különbözött szignifikánsan a nemek között (p<0,000), addig az obstruktív alvási apnoe csoportban a nyak- (p = 0,001) mellett a haskörfogat (p = 0,028) esetében volt megfigyelhető szignifikáns különbség. A társbetegségek jelenléte a kontroll- és az obstruktív alvási apnoe csoportban a hypertonia esetében 21%-nak és 64%-nak, a gastrooesophagealis refluxbetegség 5,42%-nak és 4,71%-nak, a szív-ér rendszeri betegség 2,7%-nak és 1%-nak, míg a 2-es típusú diabetes mellitus 0%-nak és 6,4%-nak adódott. A BMI az obstruktív alvási apnoe és a kontrollcsoportban egyaránt szignifikáns pozitív korrelációt mutatott a nyak-, a has- és a csípőkörfogattal, továbbá a kontrollcsoportban szignifikáns negatív korrelációt találtunk a HDL-koleszterin értéke és a BMI, valamint a nyak- és haskörfogat között. Következtetés: Az elhízás mint az obstruktív alvási apnoe legfőbb rizikófaktora és az obstruktív alvási apnoéban jellemző intermittáló hypoxia hozzájárulnak a komorbid állapotok nagyobb arányban történő megjelenéséhez, melyek mihamarabbi diagnosztikája és kezelésük megkezdése kiemelkedő fontosságú a betegek életminőségére gyakorolt hatásuk miatt. Orv Hetil. 2022; 163(15): 586–592.

Summary. Introduction and objective: Obstructive sleep apnoea results in metabolic and cardiovascular disorders due to intermittent hypoxia. The main aim of the present study was to analyze the most important features of obstructive sleep apnoea, using anthropometric measurements and blood tests. Material and method: In this prospective investigation, 100 patients (74 male and 26 female patients, mean age ± SD years, 42.15 ± 12.7) were enrolled. These patients were divided into control (n = 36) and obstructive sleep apnoea (n = 64) groups regarding the results of polysomnography. The examination of the patients consisted of detailed anamnestic data, anthropometric measurements, laboratory test and the use of apnoea questionnaires. Results: In the obstructive sleep apnoea group, significantly higher neck (p<0.015), hip and abdomen circumferences and BMI values (p<0.000) were observed. Significantly higher ratio of male patients in the case of obstructive sleep apnoea was detected (p<0.000). In the control group, only the neck circumferences differed significantly between the two genders (p<0.000), but in the obstructive sleep apnoea group the neck (p = 0.001) and abdominal circumferences (p = 0.028) have also differed. Hypertension (64% and 21%) and type 2 diabetes mellitus (6.4% and 0%) were more frequent in the obstructive sleep apnoea group, while cardiovascular disorders (1% and 2.7 %) and gastroesophageal reflux disease (4.71% and 5.42%) in the control group. BMI values were significantly positively correlated with the neck, abdominal and hip circumferences, both in the control and obstructive sleep apnoea groups. Moreover, in the control group, a significant negative correlation between HDL-cholesterol and BMI, neck and abdominal circumferences was observed. Conclusion: Obesity, as one of the most important risk factors for obstructive sleep apnoea and the intermittent hypoxia contribute to the development of comorbidities. The diagnosis and therapy of the comorbidities is of great importance due to their effects on the patients’ quality of life. Orv Hetil. 2022; 163(15): 586–592.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Lilla Lakner, Veronika Csöngei, Lili Magyari, Márta Varga, Pál Miheller, Patrícia Sarlós, Péter Orosz, Zsolt Bári, István Takács, Luca Járomi, Enikő Sáfrány, Csilla Sipeky, Judit Bene, Zsolt Tulassay, Zoltán Döbrönte, and Béla Melegh

Az idiopathiás krónikus gyulladásos bélbetegség kialakulásában környezeti tényezők, immunológiai és genetikai faktorok egyaránt szerepet játszanak. Az utóbbi években a CARD15 gén mellett egyre több adat támasztja alá más gének, többek között az 5q31-33 régióban elhelyezkedő IBD5 locus (MIM#606348) szerepét. Egyes tanulmányok ezen régióban az SLC22A4 gén C1672T szubsztitúciójának, illetve az SLC22A5 gén G-207C transzverziójának együttes szerepét hangsúlyozzák, különösen Crohn-betegség kialakulásában, míg más szerzők új minor hajlamosító tényezőket azonosítottak az IBD5 kromoszómarégióban, ezek az IGR-variánsok. Célkitűzés: Az SLC22A4 C1672T és SLC22A5 G-207C mutációk mellett az IGR2096a_1 (rs12521868) és az IGR2198a_1 (rs11739135) polimorfizmusok szerepének vizsgálata gyulladásos bélbetegség kialakulásában. Betegek és módszer: Vizsgálatunk során 440 gyulladásos bélbeteg (206 Crohn- és 234 colitis ulcerosás beteg), valamint 279 kontrollegyén perifériás vérmintájából PCR-RFLP technikával végeztünk DNS-analízist. Eredmények: Sem a C1672T, sem a G-207C allélek, sem a TC haplotípus nem bizonyult rizikófaktornak sem Crohn-betegség, sem colitis ulcerosa esetében. Ezzel ellentétben mindkét minor IGR allél frekvenciája: mind az IGR2096a_1 T (48,1%), mind az IGR2198a_1 C (46,1%) szignifikánsan magasabb volt Crohn-betegségben a kontrollokéhoz (38,5%, 38,4%) képest (p<0,05). Korra és nemre standardizált regressziós analízissel mindkét allélnél fokozott rizikót észleltünk Crohn-betegség vonatkozásában (T-allél: OR=1,694, 95%-os CI: 1,137–2,522, p=0,010, C-allél: OR=1,644, 95%-os CI=1,103–2,449, p=0,015). Colitis ulcerosa esetén nem találtunk összefüggést a két IGR-variáns és a betegség kialakulása között. Következtetés: az IGR minor alléleknek a környező kaukázusi népcsoportoktól eltérően magyarországi populációban szerepük lehet a Crohn-betegség kialakulásában.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Döbrönte, Mária Szenes, Beáta Gasztonyi, Lajos Csermely, Márta Kovács, László Lakatos, Lilla Lakner, Gábor Mester, Tünde Pandur, Árpád Patai, Péter Pák, Gyula Pécsi, István Rácz, Krisztina Sarang, Anikó Stöckert, András Székely, and Lajos Varga Szabó

Bevezetés: A nemzetközi irányelvek az endoszkópos vizsgálatok végzését rutinszerűen pulzoximetriás monitorozás mellett javasolják, a hazai gyakorlatban azonban ez a vizsgálóhelyek többségében még nem érvényesül. Célkitűzés: A szerzők objektív adatokkal alátámasztva kívánták felhívni a figyelmet a hazai gyakorlat megváltoztatásának szükségességére. Módszer: Multicentrikus, prospektív, 11 vizsgálóhely részvételével végzett vizsgálatban összesen 1249 (közülük 1183 szedációban és 66 a nélkül történt) endoszkópos vizsgálat során végzett pulzoximetriás monitorozás eredményeit értékelték. Eredmények: 239 esetben, az összes eset 19,1%-ában észlelték a vizsgálat során az oxigénszaturáció 90% alá csökkenését, leggyakrabban ERCP (31,2%) és jejunoscopia során (20%). A hypoxaemia vizsgálatfüggő kockázati tényezőjének bizonyult a vizsgálat időtartama, valamint a pethidin (31,31%) és a pethidin és midazolam kombinációban végzett (34,38%) sedoanalgesiás premedikáció, betegfüggő kockázati tényezőnek pedig az időskor, az elhízás, nyugtató-altató hatású szerek szedése, továbbá a súlyos kísérő cardiopulmonalis társbetegség, illetve az Amerikai Anaesthesiologiai Társaság III. és IV. fizikális státus szerinti kockázati fokozata. Következtetés: A betegek biztonsága megköveteli, hogy pulzoximéter és oxigénszupplementáció lehetősége minden endoszkópos laboratóriumban rendelkezésre álljon. A pulzoximetria rutinszerű alkalmazása javasolt endoszkópia során, különös tekintettel a hypoxaemia kockázati tényezőire. Orv. Hetil., 2013, 154, 825–833.

Restricted access