Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for

  • Author or Editor: Zoltán May x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A vas- és mangán-oxidok fontos szerepet töltenek be a kémiai elemek talajbeli migrációjában, és amennyiben nem reliktum sajátságok, jellemezőik jól tükrözik a befogadó talaj képződésének körülményeit. Jelen tanulmányban egy Ipoly-menti rétitalaj-szelvényben található vaskiválásokat jellemeztük mikroszkópos szöveti, szelektív kémiai kioldásos, valamint röntgen-pordiffrakciós ásványtani vizsgálatokkal. A 20 és 180 cm-es mélységközben megjelenő különféle vaskiválások a legfelső rétegekben elsősorban vörösbarna bevonatokat és laza aggregátumokat alkotnak. 60 és 90 cm között azonban már a geodaszerű borsók és a konkréciók uralkodnak, továbbá itt jelennek meg az amfibol utáni pszeudomorfózák is. A kiválások mérete és gyakorisága is itt a legnagyobb, jelezve a hidromorf hatás maximumát. A különféle vaskiválások 120 cm alatt zömmel gravitációs mozgással vagy bemosódással vannak jelen. Mind a ditionitos, mind pedig az oxalátos kioldással a legfelső rétegből mobilizálódott a legtöbb vas (1,56% Fed és 1,70% Feo) és ezek mennyisége a mélységgel csökken. Az oxalátos és ditionitos Fe- és Mn-tartalom aránya 1 körül van minden vizsgált mintában. Ez az amorf vasfázisok (és mangánfázisok) uralkodó arányára és a jelentős hidromorf hatásra utal a vaskiválásokban. A szelektív kioldásokkal kinyerhető Fe- és Mn-tartalom nem követi a teljes Fe- és Mn-tartalom változásait. A legfelső vizsgált rétegben a teljes vastartalom kb. 30%-a, míg a mangán 90%-a oldható ki minkét módszerrel, és ez az arány a mélységgel csökken. A nedves szitálással szeparált vaskiválások röntgendiffrakciós vizsgálata szerint kristályos vas- és mangánfázisokra jellemző csúcs nem jelenik meg a felvételeken. A felvételek mintázata vas és amorf anyag jelenlétére utal. A vizsgált vasborsókban megjelenő további ásványok megegyeznek a talajt alkotó fázisokkal. Szembetűnő azonban, hogy a jobban fejlett vaskiválások kevesebb és rendezetlenebb szerkezetű agyagásványt tartalmaznak, mint a laza aggregátumok. A vasborsókkal ellentétben az amfibol utáni pszeudomorfózákban egyértelműen kimutatható a goethit, mint vasfázis. Jellemző azonban, hogy ez a fázis is rendezetlen szerkezetű, amely utalhat arra, hogy ferrihidritből képződött. Vizsgálataink alapján a vasas kiválásokat felépítő fázisok röntgenamorf szerkezetűek, rövid távon rendezett ferrihidrit (valamint vernadit) ásványok lehetnek. A kiválások legfejlettebb formája az izometrikus alakú, koncentrikus szerkezetű konkréció. Ennek képződése együtt jár a benne található agyagásványok degradálódásával (és esetleg a kalcit eltűnésével is) szoros összefüggésben a nedvesedési–kiszáradási ciklusokkal. A vaskiválások anyagát szolgáltató fázis a teljesen átalakult amfibol lehetett, amely a legjobban fejlett kiválásokkal egyazon mélységben jelenik meg. A vasforrás közelsége is hozzájárulhatott a kiválások szöveti-morfológiai fejlettségéhez.

Restricted access

Abstract

The goal of this study was to clarify the effect of alkaline pretreatments on the thermal decomposition and composition of industrial hemp (Cannabis sativa L.) samples. Thermogravimetric/mass spectrometric measurements (TG/MS) have been performed, on untreated, hot water washed, and alkali-treated hemp samples. The main differences between the thermal decomposition of the samples are interpreted in terms of the different alkali ion contents which have been determined using inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES) method. Principal component analysis (PCA) has been used to find statistical correlations between the data. Correlations have been obtained between the parameters of the thermal decomposition and the alkali ion content as well as the altered chemical structure of the samples. The differences in the thermal behavior of the samples are explained by the different K+ and Na+ contents and the changed structure of the hemicellulose component of the samples due to the pretreatments. The more alkali ions remain in the hemp samples after the alkali treatment, the more ash, char and lower molecular products are formed during thermal decomposition.

Restricted access

Portable handheld X-Ray Fluorescence Spectroscopy (pXRF) is very effective and widely used technique for chemical analysis in field of archaeometry. The most advantageous feature of this technique is the possibility of analysing objects, artefacts on the spot without any sample-taking. In this study raw materials of 31 buckles from 7th century AD made of various kinds of bronze and silver alloys were analyzed to check similarities or differences between these objects via chemical analysis. Concentration ratios and distributions of alloying (Cu, Sn, Pb, Ag) and minor elements (Sb, Bi, Zn, Au) in material of bronze artifacts may have useful information suggesting important data about provenance and technology. Our recent study 27 bronze and 4 silver buckles were analyzed by pXRF and the results were used in statistical evaluation in order to get closer to provenance of raw materials and alloying technologies.

Restricted access
Antik Tanulmányok
Authors: Zoltán Kádár, Zsuzsanna Csibra, Péter Mayer, László Takács, and Gábor Hamza

Gesztelyi Tamás: Antike Gemmen im Ungarischen Nationalmuseum. Budapest 2000. Barton, Tamsyn: Ancient Astrology. London 1994Parker, Victor: Untersuchungen zum Lelantischen Krieg und verwandten Problemen der frühgriechischen Geschichte. StuttgartSchubert, Christoph: Studien zum Nerobild in der Lateinischen Dichtung der Antike. Stuttgart und Leipzig 1998. Hausmaninger, H.-Selb, W: Römisches Privatrecht.Wien 2001.

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Anna Ridovics, Zoltán May, Bernadett Bajnóczi, and Mária Tóth

From the mid-15th century “berettino”, or “turchino”, lighter and darker, deep blue, cobalt-bearing glazes were used on Italian maiolica objects. At first such vessels were made mainly in Faenza, later they spread to Northern Italy and from the 17th century they became popular throughout Europe. According to written sources and archaeological finds, potters working in the Anabaptist-Hutterite settlements used blue glaze right from the start. From the second half of the 17th century there was an increase in the quantity of light and dark blue vessels that were made in many places. In the course of archaeometric research using a handheld X-ray fluorescence spectrometer (XRF), more than 500 Hutterite and Haban objects were analysed; of these circa 140 had a blue glaze. The measurements made on blue glazes and decorations found uranium in addition to cobalt in 107 objects. Some of the 17th century vessels and stove tiles were made in Alvinc (Vinţu de Jos, Romania), Sárospatak, and probably in Szobotist (Sobotište, Slovakia). The vessels with a blue or a white glaze, generally painted roughly with a brush, form a characteristic group provisionally attributed to a “mining town workshop”. Their production began at the end of the 17th century and was passed on by tradition until the 1780s. The workshop probably operated in the vicinity of a mining town in the former Zólyom county, along the upper reaches of the Garam river, in the vicinity of Besztercebánya (Banská Bystrica, Slovakia).

Restricted access

The association between terrestrial plants and arbuscular mycorrhizal (AM) fungi is one of the most common and widespread mutualistic plant-fungi interaction. AM fungi are of beneficial effects on the water and nutrient uptake of plants and increase plant defense mechanisms to alleviate different stresses. The aim of this study was to determine the level of polyphenol oxidase (PPO), guaiacol peroxidase (POX) and glutathione S-transferase (GST) enzyme activities and to track the expression of glutathione S-transferase (GST) gene in plant-arbuscular mycorrhizal system under temperature- and mechanical stress conditions. Our results suggest that induced tolerance of mycorrhizal sunflower to high temperature may be attributed to the induction of GST, POX and PPO enzyme activities as well as to the elevated expression of GST. However, the degree of tolerance of the plant is significantly influenced by the age which is probably justified by the energy considerations.

Restricted access

The aim of this article is to study the influence of TiC/a:C protective thin film on the corrosion and mechanical properties of sandblasted/polished Ti and TiAl6V4 substrates. The electrochemical corrosion behaviors of the samples were investigated in simulated body fluid (SBF) by potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) techniques at 7.4 pH and 37 °C. The metal ion release has been quantified by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). The experimental results obtained from different electrochemical methods, ICP-OES, and scanning electron microscopy (SEM) showed that the TiC/a:C protective coating on sandblasted implant device improves the corrosion properties of the implant material and it is able to control the metal ion release. It was also shown that the hardness of the bare implant materials is improving by four orders of magnitude with the TiC/a:C nanocomposite coating beside a moderate elastic modulus value. The highest hardness (H) of ~28 GPa ± 3 was observed in the case of the film prepared at ~38 at% Ti content. Overall, the TiC/a:C thin film has suitable electrochemical characteristics for further consideration and assessment as a protective coating.

Open access

A magnéziumpótlás egyre népszerűbb az egészségre és az egészséges életmódra való törekvés miatt. Nem ismertek azonban a magnéziumpótlás metabolikus hatásai egészségesekre és valamilyen betegségben szenvedők esetében. Célok: A szerzők a magnézium-malát hatását vizsgálták a kalcium- és magnéziumszintekre, az antioxidáns paraméterekre normolipidaemiás és hyperlipidaemiás patkányokban. Módszerek: A négy csoportba (kontroll, kontroll-kezelt, hyperlipidaemiás, hyperlipidaemiás-kezelt) osztott kísérleti állatok hím Wistar patkányok (n = 40; 150–200 g ttm) voltak. A kontroll- és kontroll-kezelt csoportok kontrolltápot, míg a hyperlipidaemiás és hyperlipidaemiás-kezelt csoportok zsírdús tápot (2% koleszterin, 20% napraforgóolaj, 0,5% kólsav) kaptak. A kilenc napig tartó kezelést követően automata analizátorral rutin laboratóriumi paramétereket, ICP-OES műszerrel fémiontartalmat, valamint spektrofotometriás és luminometriás módszerekkel redoxparamétereket határoztak meg. Eredmények: Kontrollállatok esetében a magnézium-malát a legtöbb esetben nem eredményezett szignifikáns változást a mért paraméterekben. A magnézium-malát-kezelés szignifikánsan csökkentette a glükózkoncentrációt, az alkalikus foszfatáz és amiláz aktivitását a hyperlipidaemiás csoportban. Szignifikánsan alacsonyabb indukált kemilumineszcenciás intenzitás volt kimutatható a hyperlipidaemiás-kezelt patkányok plazmájában és erythrocytáiban. Magnéziumpótlásra a szervek magnéziumkoncentrációja nem emelkedett meg szignifikánsan, azonban a kalcium/magnézium koncentráció aránya csökkent. Következtetések: Rövid ideig adott nagy mennyiségű magnézium hatására kontrollpatkányokban a normális homeosztázis miatt a legtöbb esetben nem változtak szignifikánsan a mért értékek, ugyanakkor a hyperlipidaemia befolyásolta a fémelem-homeosztázist, a rutin laboratóriumi paramétereket és a redoxrendszert. Bár a változások többsége kedvező volt, kiemelendő, hogy magnéziumpótlásnál körültekintően kell eljárni, különösen metabolikus eredetű betegségek esetében. Orv. Hetil., 2011, 152, 1075–1081.

Open access

Bevezetés: A gastrointestinalis rendszer megbetegedéseiben a népgyógyászat gyakran ajánl gyulladáscsökkentő hatással rendelkező gyógynövényeket. Az orvosi gyakorlatban ma is kedvelt a stomaticumok adjuváns terápiában történő alkalmazása. Cél: Az emésztőrendszeri betegségek kialakulásában, illetve kezelésében az ásványi elemek is fontosak lehetnek, továbbá szoros összefüggés található a fémek jelenléte, illetve hiánya és a gyulladásos mediátorok között, ezért a szerzők célul tűzték ki néhány növényi drog ásványielem-tartalmának vizsgálatát. Módszer: A Trigonellae foenugraeci semen, Farfarae folium et flos, Taraxaci radix, Cichorii radix és a belőlük készült tea ásványielem-tartalmát induktíven csatolt plazma optikai emissziós spektrometriával határozták meg. Az eredményeket táplálkozási és orvosbiológiai megközelítésből is értékelték. Eredmények: Megállapították, hogy a Farfarae folium et flos tea táplálkozási szempontból jelentős kalcium-, króm-, mangán- és molibdénforrásnak tekinthető, míg a Trigonellae foenugraeci semen, Taraxaci radix és Cichorii radix teákban kedvező a kalcium:magnézium arány (1:1,5) és az immunvédekezésben fontos fémelemeket is tartalmaznak (mangán, vas, réz és cink). Következtetés: A vizsgált gyógynövények kedvező terápiás hatása összefügghet azok ásványielem-tartalmával. Orv. Hetil., 2013, 154, 538–543.

Open access

Absztrakt

Bevezetés: A szervezetben lévő fémionegyensúly és a táplálkozás során felvett ásványi elemek szervezetre gyakorolt hatása, illetve a fémionterhelés szerepe alapvetően jelentős. Célkitűzés: Kevés kutatás szól arról, hogy a Távol-Keleten alkalmazott gyógynövények fémiontartalma mennyiben hasonló a hazai gyógynövényekéhez tisztasági szempontból és esszenciális fémtartalmukat tekintve, ezért a szerzők Európában és a távol-keleti gyógyászatban alkalmazott gyógynövények és kivonataik (alkoholos és szárított) mikro-, makroelem-tartalmának meghatározását tűzték ki célul. Módszer: Az európai gyógynövények közül a Calendula officinalis szirmának, az Achillea millefolium, Epilobium parviflorum herbájának, az Urtica dioica levelének és a Crataegus monogyna virágos ágvégének, a távol-keleti gyógynövények közül pedig a Cordyceps sinensis, a Ganoderma lucidum, a Ginkgo biloba levelének, a Panax ginseng gyökerének és a Curcuma longa kivonatainak fémiontartalmát határozták meg. Eredmények: A vizsgált drogok és kivonatok tisztasági szempontból megfelelnek az érvényben lévő előírásoknak, esszenciális elemtartalmuk és Ca:Mg arányuk hasonló. Következtetések: A kivonataik kedvező esszenciális fémionforrások és magnéziumtartalmuk is előnyös a Ca:Mg arány magnézium felé eltolódása miatt. Orv. Hetil., 2015, 156(31), 1261–1269.

Open access