Search Results

You are looking at 31 - 40 of 117 items for :

  • "terhesség" x
Clear All
Authors: Ágnes Sziray and Zsuzsánna Károlyi

Szekeres-Barthó, J.: Immunogenomical aspects of pregnancy. [A terhesség immunogenomikai vonatkozásai.] Magy. Tud., 2005, 166 , 708–713. [Hungarian

Restricted access
Authors: Zoran Belics, Balázs Gérecz and M. György Csákány

.): Textbook of obstetrics and gynecology. [Kóros terhesség. In: Papp, Z. (szerk.): A szülészet-nőgyógyászat tankönyve.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009. [Hungarian] ACOG practice bulletin. Medical management of tubal pregnancy

Restricted access
Authors: József Gábor Joó, Csaba Karabélyos, Hajnalka Héjja, László Kornya and János Rigó jr.

Az epigenetikai hatások mind az orvostudomány más területein, mind a szülészet-nőgyógyászatban a tudományos érdeklődés fókuszában állnak. A magzatot méhen belül érő környezeti hatások növelhetik a hajlamot egyes felnőttkori betegségek kialakulására. Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy bizonyos méhen belüli, magzatot érő epigenetikai hatások transzgenerációs jellegűek, vagyis a létrejött fenotípus-változások öröklődnek. Az úgynevezett fetal programming a felnőttkorban kialakuló krónikus betegségek és bizonyos környezeti ártalmak, illetve terhespatológiai kórképek olyan összefüggéseire hívhatják fel a figyelmet, amelyek a prevenció számára új távlatokat nyithatnak. Az epigenetikai hatások vizsgálata idővel akár magas incidenciájú, krónikus betegségek megelőzésére is lehetőséget teremthetnek. Orv. Hetil., 2014, 155(15), 566–574.

Open access
Authors: Edit Gara, Éva Gesztes, Richárd Doroszlai and Gábor Zacher

A szén-monoxid fizikai-kémiai tulajdonságai alapján nehezen felismerhető gáz. Fűtési szezonban széntüzelésű/gázüzemű fűtőberendezések meghibásodása vagy nem megfelelő szellőzése esetén súlyos mérgezést okozhat. A szén-monoxid-intoxikáció gyakran letális kimenetelű a szervezet súlyos hypoxiás károsodása miatt. A szerzők szén-monoxid-mérgezés esetét ismertetik, ahol egy kisgyermek és 5 felnőtt szenvedett súlyos szén-monoxid-intoxikációt. A felnőttek között egy várandós asszony is volt. Miután hazánkban a hyperbaricus oxigénterápia korlátozottan elérhető gyógymód, a magzat intrauterin hypoxiás károsodásának elkerülése céljából sürgős császármetszés történt, ami megelőzte a hosszú távú neurológiai deficit kialakulását. A szerzők kiemelik, hogy a magzati szén-monoxid-expozíció mértéke csak becsülhető, mérésére nincs standardizált noninvazív módszer. A magzati szén-monoxid-akkumuláció mértéke nagyobb, mint az anyai, és az elimináció időben elhúzódó. Az esetismertetés kapcsán a szerzők áttekintik a szén-monoxid-mérgezés patofiziológiáját terhességben és a terápia lehetőségeit. Orv. Hetil., 2014, 155(22), 871–875.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Kutatási célunk a 2011 és 2015 közötti magyarországi szülések feldolgozásának segítségével gesztációs hetekre, nemekre, valamint egyes és többes terhességből született magzatokra bontott aktuális percentilistáblázat megalkotása. Emellett vizsgáltuk, hogy 1996 és 2015 között ötéves periódusokban hogyan változtak gesztációs hetenként az egyes és iker fiú- és leánymagzatok átlag születési súlyai. Módszer: A Magyarországon kötelezően kitöltendő és vezetett Tauffer-statisztika 2011 és 2015 közötti adatai alapján minden gesztációs héthez kiszámoltuk az 5, 10, 25, 50, 75, 90 és 95 percentilisértéket nemenként, egyes és ikerterhességek esetén. Vizsgáltuk továbbá a születési súlyok terhességi hetenkénti változását 1996 és 2015 között ötéves periódusokban. Eredmények: A 2011 és 2015 közötti élveszületések súly-percentilisértékeit grafikusan ábrázoltuk, és táblázatokban is összefoglaltuk. A vizsgált 20 év alatt az egyes terhességekben a 35–41. héten a születési súly 2011–2015-höz viszonyítva az 1996–2005-ig terjedő időszakban alacsonyabb volt (a legalacsonyabb 1996–2000-ben), míg a 2006–2010-es periódusban magasabb vagy hasonló volt (például a 38. héten a fiúknál 2011–2015-ben az átlagsúly 3249 g, 1996–2000-ben 34,3 [SE 3,0] g-mal, 2001–2005-ben 11,5 [2,9] g-mal kevesebb, 2006–2010-ben 18,1 [2,9] g-mal több). Az ikerterhességekben hasonló, de nem egyértelmű tendenciát figyeltünk meg a 35–38. heti születési súlyokban. Következtetés: Tekintettel a születési súlyok elmúlt 20 évben megfigyelt jelentős változására, szükséges az általában használt percentilistáblázat megújítása. A születési súlyok 1996 és 2010 között növekedtek, elsősorban az érett magzatok esetén, az ezt követő periódusban csökkenő vagy stagnáló tendencia figyelhető meg. Orv Hetil. 2019; 160(36): 1426–1436.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A szintetikus kationok családjába tartozó „dizájner drog”, a metiléndioxi-pirovaleron gyakran használt pszichoaktív szer. Célkitűzés: A szerzők arra a kérdésre kerestek választ, hogyan hat a metiléndioxi-pirovaleron a vemhesség 8. és 14. napja között adva az utódegerek központi idegrendszerének fejlődésére és a viselkedésükre. Módszer: Nőstény egereket a vemhesség ezen időszakában 1×10 mg/ttkg metiléndioxi-pirovaleron-oldattal kezeltek subcutan, a kontrollcsoport fiziológiás sóoldatot kapott. Mérték az anyaállatok utódgondozási hajlandóságát, lokomotoros aktivitását és motoros koordinációját. Az utódokon a postnatalis 7. és 21. napon ugyanezeket a teszteket végezték el. Eredmények: Az anyaállatok utódgondozási hajlandósága csökkent. A lokomotoros aktivitási tesztben nem volt különbség a krónikusan kezelt állatok és a kontrollcsoport között. A motoros koordinációs teszt eredményei alapján a krónikusan kezelt állatok motoros koordinációja rosszabb volt. A metiléndioxi-pirovaleronnal krónikusan kezelt utódoknál a lokomotoros aktivitás csökkent. Következtetések: Az eredmények arra utalnak, hogy a metiléndioxi-pirovaleron hátrányosan befolyásolja a központi idegrendszer neuronjainak integritását. Orv. Hetil., 2015, 156(30), 1221–1225.

Open access

Egészséges és praeeclampsiás terhességben a neutrophil granulocyták reaktív oxigéngyökök termeléséről szóló adatok ellentmondásosak. Céljuk volt a szuperoxid-anionnak a praeeclampsia etiológiájában betöltött szerepét tovább vizsgálni, ezért forbol-dibutiráttal és n-formil-metionil-leucil-fenilalaninnal stimulálták az egészséges nem terhesekből, egészséges terhesekből és praeeclampsiás terhesekből származó granulocytákat. Vizsgálták az említett három csoport hő által inaktivált és nem inaktivált vérplazmájának hatását a granulocyták szuperoxid-termelésére. A szuperoxid termelődését a ferricitokróm c redukciójaként mérték spektrofotometriás módszerrel. Mind a forbol-dibutirát, mind az n-formil-metionil-leucil-fenilalanin indukálta szuperoxid-termelés szignifikánsan csökkent egészséges terhesekből származó granulocyták esetében. A nem terhesekből és praeeclampsiás terhesekből származó granulocyták forbol-dibutirát stimulálta O2ˉ˙-termelődését az egészséges terhesektől nyert inaktivált és nem inaktivált vérplazma is gátolta. Az n-formil-metionil-leucil-fenilalaninnal stimulált nem terhesek és praeeclampsiás terhesek granulocytáinak O2ˉ˙-termelését csak az egészséges terhesek nem inaktivált vérplazmája tudta gátolni. Az egészséges terhesek granulocytáinak forbol-dibutirát stimulálta O2ˉ˙-termelését szignifikánsan növelte mind a nem terhesek, mind a praeeclampsiás terhesek plazmája inaktivált és nem inaktivált formában is. Az egészséges terhesek neutrophiljeinek n-formil-metionil-leucil-fenilalaninnal indukált O2ˉ˙-termelése szignifikánsan növekedett a nem terhesek és praeeclampsiások nem inaktivált plazmáinak hatására. Feltételezik, hogy az egészséges terhességben megfigyelhető csökkent O2ˉ˙-termelés anyai immunszuppresszív faktoroknak köszönhető. Ezen faktorok hiánya valószínűsíthető praeeclampsiában, így magyarázható az egészséges terhességben bekövetkező O2ˉ˙-termelődés csökkenésének elmaradása, ami a praeeclampsiában megfigyelhető endothelsejt-károsodásért is felelős lehet. Orv. Hetil., 2012, 153, 425–434.

Restricted access
Authors: Erzsébet Szatmári, Szabolcs Máté, Norbert Sipos, András Szánthó, Mihály Silhavy and János Rigó jr.

A szerzők célja, hogy a fellelhető szakirodalom alapján áttekintést adjanak a korai stádiumú petefészek-daganatok, azon belül is elsősorban a hámeredetű daganatok termékenységet megőrző kezelési lehetőségeiről, illetve azok onkológiai és szülészeti kimeneteléről. Korai stádiumú borderline, csírasejtes, valamint ivarléc-stroma sejtes petefészek-daganatok esetén régóta elfogadott, epithelialis ovariumcarcinoma esetén azonban csak néhány éve alkalmazott a termékenységet megőrző kezelés. Fertilitást megtartó sebészeti kezelés IA stádiumú, grade 1–2, kedvező szövettani altípusú ovariumcarcinoma esetén javasolható. IA stádium felett, illetve grade 3 vagy világos sejtes carcinoma esetén konzerváló műtét csak egyéni mérlegelés alapján ajánlható. Minden esetben javasolt a standard műtétnek megfelelő sebészeti stádiummeghatározást elvégezni. Fertilitást megőrző kezelés alkalmazása nem veszélyeztetheti az onkológiai kezelés hatékonyságát. Kellő körültekintéssel végezve, a fertilitást megtartó kezelések onkológiai megbízhatósága megegyezik a radikális műtétekével. A spontán teherbe esési ráta változó, de átlagosan kedvezőnek mondható. Kiemelten fontos a megfelelő betegtájékoztatás. Fertilitást megtartó műtétet követően gyakori kontrollvizsgálatok szükségesek. A betegek korszerű ellátása centrumokban biztosítható. Orv. Hetil., 2013, 154, 523–530.

Open access
Authors: László Halmai, Róbert Sepp, Attila Thury, Henriette Gavallér, Imre Ungi and László Rudas

A spontán coronaria dissectio ritka kórállapot, amely főleg nőkben, gyakran a peripartum időszakában fordul elő. Specifikus kóroki tényező egyértelműen nem azonosítható e nemritkán fatális kimenetelű betegség hátterében. Bemutatjuk egy fiatal, egy hete szült nőbetegünk esetét, aki mellkasi fájdalom miatt került kórházba, és akut ST-elevációs szívinfarktus EKG-jeleit észlelték rajta. A sürgősségi koronarográfia elzáródás nélküli nem szignifikáns szűkületeket észlelt, emiatt intervenció nem történt. Cardiogen sokk alakult ki, amely mechanikus keringéstámogatás segítségével rendeződött, a beteg állapota stabilizálódott, majd ismételt ischaemiás tünetei jelentkeztek, az újabb angiográfia már egyértelmű coronaria dissectio jelenlétét mutatta a bal közös törzs distalis részén, amely már a ramus circumflexus áramlást is limitálta, emiatt urgens coronaria bypass műtét történt jó eredménnyel. A spontán coronaria dissectióra gondolnunk kell a peripartum időszakában kialakult akut coronariaszindrómák esetén, melyek halálozása magas, kezelésében speciális szempontokat kell figyelembe vennünk.

Restricted access
Authors: Tamás Zágoni, Eszter Daniella Juhász, Ferenc Sipos and Zsolt Tulassay

Az endoszkópos vizsgálat indikációjának elbírálása és a vizsgálat elvégzése terhességben különösen nehéz feladat, amely tapasztalt vizsgálót kíván.Bár egyrészt helyes a vizsgálatot halasztani a harmadik trimeszter vagy akár a szülés utáni időszakra, mégis bizonyos klinikai helyzetekben (pl.: akut felső tápcsatornai vérzés vagy biliaris pancreatitis esetén) az endoszkópos beavatkozást ugyanúgy azonnal el kell végezni, mint azokban az esetekben, ahol nem várandós betegről van szó.A szakirodalomban viszonylag kevés a fellelhető adat, amire támaszkodhatunk, s ezek az adatok is mind retrospektívek. A helyes döntést az is nehezíti, hogy egy-egy gasztroenterológus valószínűleg legfeljebb évente egy alkalommal kerül hasonló döntési helyzetbe Magyarországon.Nem választhatjuk a védekező álláspontot ezekben az esetekben, fontos, hogy mindig a magzat és az anya érdekeinek figyelembevételével is döntsünk.

Restricted access