Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for :

  • "filozófia" x
  • Social Sciences and Law x
Clear All

. (1979) Az elmaradt reneszánsz. A marxista filozófia Magyarországon . Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern. 3 Hanák T. (1981) Az elfelejtett reneszánsz. A magyar

Open access

Absztrakt:

Amikor a neveléstudomány illetékesei áttekintik a tudományág állását, szívesebben beszélnek a neveléstudomány művelőinek és módszereinek interdiszciplinarizálódásáról, mint arról a tudományszociológiai tényről, hogy az oktatásról több tudományág képviselői is folytatnak kutatást. A tanulmány bemutatja, hogy 1945 előtt elsősorban a statisztika és történettudomány vett részt az oktatásügy leírásában. Az 1960-as évektől jelent meg a szociológia, a közgazdaságtudomány és a filozófia. Az 1970–2010 közötti időszakra vonatkozó empirikus vizsgálat szerint a személyek vonatkozásában erőteljes történettudományi interdiszciplinarizáció ellenére az oktatástörténet és neveléstörténet meglehetős elkülönültségben működik. A művek vonatkozásában domináns szociológiai és pszichológiai interdiszciplinarizáció alapvetően eltérő természetű: míg a szociológiai és neveléstudományi orientáció intézményesen is összefonódott, a pszichológiai interdiszciplinarizáció csupán azt jelenti, hogy vannak olyan pszichológusok, akik oktatásügyi kérdésekkel foglalkoznak.

Open access
Educatio
Authors: Zoltán Rónay, Dominik Antonowicz and Marta Jaworska

gazdálkodási filozófia és gyakorlat érvényesülése az egyetemeken . Budapest, Oktatáskutató Intézet. 22 Keczer G. (2007) A magyar egyetem-irányítás reformkísérlete

Open access

. Hanák , Tibor , Az elmaradt reneszánsz, 1–2. A marxista filozófia Magyarországon – Történelmi áttekintés/Rendszeres áttekintés (The Cancelled Renaissance, 1–2. Marxist Philosophy in Hungary. A Historical and Conceptual Overview) (Európai

Restricted access

Az igazságosság jól meghatározott elvei a modern politikai berendezkedés és a jóléti állam intézményes struktúrája legitimációjának feltételeit biztosítják, illetve biztosíthatják. Következésképpen az igazságosság valamely elvének megalapozása kitüntetett érdeklődésre tarthat számot a demokrácia gyakorlati működése és a politikai filozófia szempontjából egyaránt. Vizsgálódásunk célja, hogy az igazságosság elve megalapozásának az eddigi tiszta logikai kísérleteivel szemben egy társadalomelméleti megalapozás lehetőségét mutassuk be négy lépésben. Először az igazságosságprobléma általános struktúráját mutatjuk be. Második lépésben az igazságosság elvei megalapozásának néhány ismert stratégiáját elemezzük. Harmadszor, az igazságossági elv társadalomelméleti megalapozásának főbb kérdéseit vesszük szemügyre. Végül az igazságosság jelenlegi legfontosabb kérdésével, nevezetesen a felelős személy fejlődését szolgáló intézményes feltételekkel foglalkozunk.

Restricted access

Andrássy György (2008): A világ nyelvi sokfélesége és a gazdaságosság. In: Uő.: Filozófia és jogászi etika. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs. Ádám Antal (2002): Az

Restricted access

A szeptember 11-i terrortámadás a XXI. század kezdetének és remélhetoleg nem az egész századnak a szimbólumává vált. A sajtó, az elektronikus média, az egész világ közvéleménye nap mint nap foglalkozik e szörnyuséggel, azonban valódi elemzés (nem állásfoglalás!), amely az ilyen típusú cselekmények elokészületeihez szükséges titkos kommunikációról a továbbiakra nézve tanulságokkal szolgálhat, W. Diffie amerikai mérnök-kriptográfus (Diffie-Landau 2002) cikkét kivéve, eddig nem látott napvilágot. A szeptember 11-i események dupla felkiáltójellel vetették fel a globális e-kommunikáció, a globális e-társadalom kockázatának kérdését, melynek lényege a nyílt globalizáció ellen rejtett háború paradoxonban foglalható össze. Jelen dolgozatomban eme paradoxonhoz vezeto gondolatokat adom közre, továbbgondolva és a jövo biztonságos információs társadalmának problematikájába helyezve e kérdéskört. Ugyanakkor nem titkolt célom, hogy bemutassam a kriptográfia jelentos szerepét és talán a paradoxonhoz vezeto kettos természetét a napjainkban formálódó információs (infokommunikációs) társadalomban. Végül, még idoben szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a modern, digitális sztegonográfia olyan titkosítási filozófia és eszközrendszer, amely rossz kezekbe kerülve valódi „csodafegyver" lehet, míg jó kezekben „csoda", azaz új lehetoség egy emberközpontú, biztonságos információs társadalom létrehozásához.

Restricted access

Stead, Ch. (2002): Filozófia a keresztény ókorban. Osiris Kiadó, Budapest. Filozófia a keresztény ókorban Weber, M. (1967): Gazdaság

Restricted access

. Boethius, Anicius Manlius Severinus (1979) [524]: A filozófia vigasztalása ( De consolatione philosophiae ). Fordította Hegyi György. Európa Könyvkiadó, Budapest. Ezópusz (1974): Az ember és az istenszobor

Restricted access

erőtere: a munkafolyamat . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. Marx, K. 1959: A filozófia nyomorúsága . MEM 4. köt. Budapest.

Restricted access