Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "mentális modell" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A hipertextben használt navigációs stratégiákat és ezek tanulmányozására épülő, ismételten finomított navigációs eszközöket a fizikai környezet explorációja során használt mentális modellek alapján igyekeznek kialakítani. Még most is talány, hogy milyen mértékű izomorfizmus fogadható el a két környezet között, hogy melyek azon metaforák, modellek korlátjai, melyek sikereseknek bizonyultak a fizikai térben és átkerültek a hipertextbe.  Az ember-számítógép interakciójának (HCI) az elméleti kognitív pszichológia szemszögéből való tárgyalása részben a mentális modelleken keresztül válik lehetségessé. A felhasználási terület függvényében a mentális modell nem egységes fogalom, hanem változatos magyarázatokat és elméleti kereteket kap. Az ergonómiai szemlélet lényegét jól tükrözi az az emberközpontú meghatározás, amely a felhasználói fe­lületet függővé teszi a felhasználó személy rendszerről alkotott ítéletétől, attól, ahogyan a személy reprezentálja magát az artefaktumot, az artefaktum által reprezentált világot és az ezzel való kapcsolatát.  A felhasználók mentális modelljeinek tanulmányozása alapján megfogalmazott rendszerfejlesztési kérdések szűkebb fókuszában a hipertext környezetének bemutatása áll. A háttérkoncepciók tárgyalása révén fedem fel a mindennapi internethasználat mentális erőfeszítést kívánó jellegét.

Restricted access

A tanulmány a Wason-féle kártyaszelekciós feladat főbb problémáival foglalkozik, amelyet 1966 óta folyamatosan vizsgálnak, mert a kutatók tucatjai nem képesek megmagyarázni, hogy az embereknek mintegy 90%-a miért nem tudja megoldani ezt az egyszerű feladatot a logikai norma szerint. Röviden vázol néhány általános és speciális szabályelméletet a kudarcokkal és az elméletek között folyó vitákkal. Már a reménytelenség jelei mutatkoznak, de újabban úgy látszik, hogy a Johnson-Laird mentális modell elmélet nyer alátámasztást két különböző forrásból. Az egyik a pszichofiziológiából ered: miközben a személyek absztrakt deduktív feladatokat oldanak meg, PET- és fMRI-adatok bilaterális vagy jobb ol­dali parietális aktivációt mutatnak az aktivációs mintázatban, amely térileg organizált mentális működésre utal. A másik egyéni különbségek tanulmányozásából ered: egyes emberek azon képessége, hogy alternatív modelleket generáljanak, korrelál absztrakt következtetési feladatokban nyújtott teljesítményükkel, és ez a mentális modell elmélet lényege.

Restricted access